Nusaybin'de 96 yerleşim bulundu.
sırala 
  Küçükkardeş mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
1928: Cinata Hiso [ Kürd "Hüseyin meclisi" ]
Kürd (Omeryan) yerleşimi
  Heybeli mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K2011: Dêrcemmê
Kürd (Omeryan) yerleşimi
  Büyükkardeş mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
1928: Cinata Muho [ Kürd "Muhammed meclisi" ]
  Koru mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
1928: Xarebbaba [ Kürd Xirbê Baba "babaören" ]
1914hk: Babo
■ Kürdçesi Xerêb Manav
  Doğuş mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K1980: Qûzo [ Kürd "çifte kumru" ]
  Güvenli mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K1980: Xirbeka [ Kürd "viranlar (veya ağıllar)" ]
  İlkadım mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
1928: Habisê
Kürd (Bubilan) yerleşimi
  Yavruköy mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
1928: Kurikistilil [ Kürd kurikê stilîl "İstilil (aş.) uşağı" ]
Kürd yerleşimi
  Karaca mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K1980: Xerabreşik [ Kürd "karacaören" ]
  Durakbaşı mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
1914hk: Sarçiqa
S1881: Sircixân
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Yandere mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K1980: Hatix
1928: Adıx
1914hk: Melik Hateh
Y553: Ataxas
■ Tarihçi Procopius'un 6. yy'da Jüstinyen tarafından tahkim edildiğini bildirdiği Ataxas adlı yer olduğu savunulmuştur. Ancak daha büyük olasılıkla bu yer Lice ilçesindeki Antak kalesidir. SN
  Günebakan mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
1928: Zorava [ Kürd "zorunlu iskan" ]
Kürd (Bubilan) yerleşimi
  EskiMağara mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
1928: Ziving [ Kürd "kışlak" ]
  Doğanlı mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K1980: Talat
Kürd (Omeryan) yerleşimi
  Eskiyol mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K1980: Çuvî
1914hk: Çuvâ
Kürd (Bubilan) yerleşimi
  Kuyular mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K1980: Cebelgirav [ Kürd "acısu dağı" ]
Kürd (Omeryan) yerleşimi
  Yolindi mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K2011: Ciltin
1928: Cebeltîn [ Ar "sıcaktepe" ]
Kürd (Koçekan) yerleşimi
  Çalı mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K2011: Çalê [ Kürd "çukur" ]
Kürd (Omeryan) yerleşimi
  Açıkköy mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K2011: Bamidê
1928: Bamedi
Kürd (Koçekan) yerleşimi
  Dirim mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K2011: Şabanê
1928: Şabani
S1881: Şo'bân
Kürd (Koçekan) yerleşimi
  Narlı mz - Nusaybin - Mardin
K1980: Xirbê Hinarê [ Kürd "narlı ören" ]
  Akağıl mah - Nusaybin - Mardin
1914hk: Deyrzendîk [ Kürd dêr zenguk "çanlı kilisesi" ]
Kürd yerleşimi
■ Bir aşirete bağlı olmayıp bağımsız köydür. SN
  Akçatarla mah - Nusaybin - Mardin
1928: Dale
Kürd (Koçekan) yerleşimi
  Tepeören x - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
1928: Xırbezil [ Kürd xirbêzil "kamışören" ]
■ Terk edilmiş ve yıkılmıştır. SN
  Görentepe mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
1914hk: Bizgûr
S1900~: Bêth Guryô [ Süry "aslanyurdu" ]
Kürd (Omeryan) yerleşimi
  Nusaybin ilçe - Nusaybin - Mardin
1914hk a: Nseybîn
Y-146: Nisibis
As-891: Naṣîbina [ Süry nṣîbîn "cemyeri? oymaklar?" ]
Kürd yerleşimi
■ MÖ 896 tarihli Adad-Nirari II yazıtında Asurca Naṣîbîna adıyla anılan önemli bir Arami kenti idi. Aramice ve İbranice Nṣîbîn (modern İbranice Netsivin), Erm Mtsbin biçimleri Antik çağdan beri kaydedilmiştir. Süryanice isim muhtemelen `toplanma, bir araya gelme` anlamında «ṣwb» kökünden gelir. SN
■ Kurtce ismi Nisêbîn. erdem
■ Kürtleşmiş Macar kökenli aileler de bulunmaktadır, bu aileler 1848 Olaylarında Osmanlı topraklarına iltica edip Müslüman olarak kalan ailelerdir. metonio
  Abdülkadirpaşa mz - Nusaybin - Mardin
1968: Yakınköy
1914hk: Veysikî [ Kürd Weysikî "Veyisler (öz.)" ]
  Dursun mz - Nusaybin - Mardin
K1980: Xirbêcelal [ Kürd "Celal ören" ]
  Çağlar mah - Nusaybin - Mardin
K1980: Şanîşê
1914hk: Şahnişîn [ Kürd "balkon, cihannüma" ]
Kürd (Koçekan) yerleşimi
  Kumluca mz - Nusaybin - Mardin
K1980: Xerabşemdîna [ Kürd "Semseddin öreni? Şemdinliler öreni?" ]
  Bahçebaşı mah - Nusaybin - Mardin
K2011: Bawirnê [ Kürd "dindar, mümin" ]
1928: Baverni
Kürd (Koçekan) yerleşimi
  Kuşyaka mz - Nusaybin - Mardin
K1980: Gurik [ Kürd ]
  Kalecik mah - Nusaybin - Mardin
K1980: Keleya Bunisra [ Kürd "Bunisra kalesi" ]
1928: Kale
Kürd yerleşimi
  Pınarbaşı mz - Nusaybin - Mardin
K1980: Serkanî [ Kürd "pınarbaşı" ]
■ 20. yy başında yerleşimi.
  Gürün mah - Nusaybin - Mardin
1914hk: Güriyan [ Kürd ]
Kürd (Koçekan) yerleşimi
  Taşlıca mz - Nusaybin - Mardin
1946: Hop [ Kürd "bent, baraj" ]
  Beylik mah - Nusaybin - Mardin
K1980: Baqsiyan
1928: Baksiyan
S1900~: Bequsyone
  Demirtepe mah - Nusaybin - Mardin
1928: Girhesin [ Kürd girê hesin "demirtepe" ]
  Duruca mah - Nusaybin - Mardin
1914hk: Kârtaven
1526t: Kertuvin [ Süry kfar tôbin "bereket köy" ]
  Sürmeli mv - Nusaybin - Mardin
K1980: Dêra Çomera
1914hk: Deyrçomer [ Kürd "köpekli manastır" ]
Kürd (Çomeri) yerleşimi
■ Midyat Pirkandan gelen Çömerilere aittir. H. Azam ve Avde'nin büyük katkısı vardır. Köklü bir aşirettir. rutem
  Yolbilen mah - Nusaybin - Mardin
1914hk: Arbet
  Kasrik mah - Nusaybin - Mardin
K: Qasirkê [ Kürd "saraycık" ]
Kürd (Çomeri) yerleşimi
■ H. Azem ve oğullarına aittir. Çömeri aşireti yaşamaktadır. rutem
  Kayadibi mah - Nusaybin - Mardin
1928: Mendikân [ Kürd "kalanlar?" ]
Kürd (Çomeri) yerleşimi
  Nergizli mah - Nusaybin - Mardin
K1980: Nêrgizok
1914hk: Nergizlü [ Tr ]
  Tepealtı mah - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
1526t: Tilyakub [ Kürd/Süry tell yaˁkub "Yakup tepesi" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürd (Kasıkan) yerleşimi
  Tepeüstü mah - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
1914hk: Telminar / Tilminar [ Kürd tell menâr "kuletepe, fenertepe" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürd (Kasıkan) yerleşimi
  Eskihisar mah - Nusaybin - Mardin
K1980: Marîn
Y553: Mardis [ Süry merdô "hisar" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürd (Çomeri) yerleşimi
■ Halen Merdis Kalesi adı verilen görkemli kalenin imp. Iustinianos zamanında tahkim edildiğini Prokopios belirtir. 363'ten 640'lardaki Arap fethine dek Bizans'ın doğu sınırı bu noktada idi. SN
  Dağiçi mah - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
K1980: Xirabe Mişka [ Kürd "fareli ören" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ Belki Süryanice «Ḥarbâ maşkô» `tulumören`. SN
  Üçyol mah - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
1928: Sîderî / Sederi [ Kürd sêderiyê "üç kapılı" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Süryani yerleşimi
■ 1980'lerde terkedildikten sonra yakın dönemde Almanya'dan dönen Süryanilerce iskân edildi. SN
  Bagok dağ - Nusaybin - Mardin
S504: İzla
Y378: İzala (dağ)
As-859: İzalla (idari bölge)
■ MÖ 9. yy'da II. Assurnasirpal yazıtında anılan İzalla dağı, Süryani kültürünün önemli bir odak noktası olagelmiştir. Malatya yöresindeki İzoli aşiretinin kökeninin buralı olması gerekir. SN
  Girmeli mah - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
K1980: Gîrêmîran
1869s: Giremîra [ Kürd "beylertepesi" ]
  ? mv - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
S1881: MârMelko [ Süry "Aziz Malxus (manastırı)" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Üçköy mah - Nusaybin - Mardin
1928, 1946: Xarabali / Harapali [ Kürd xirbêelî "Aliören" ]
S1900~: Arkah [ Süry ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Süryani yerleşimi
  Dibek mah - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
K2011: Badibbe
1928: Badîbe
S1900~: Beth Dêbe [ Süry "ayıyurdu (veya kurtyurdu)" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Süryani yerleşimi
■ Raitê adı verilen mıntıkanın başlıca köyüdür. Bölgede yedi Süryani köyü bulunur (Badıbbe, Harabe Mışka, Sederi, Kfer Tahtayto, Habab, Harabalê, Arbo). SN
  Günyurdu mah - Nusaybin - Mardin
1928: Merbab
S1900~: Mar Bobo [ Süry "Aziz Bab" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Odabaşı mah - Nusaybin - Mardin
1928: Gundik Şükrî [ Kürd "Şükrü köyü" ]
  Güzelsu mz - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
K1980: Hibab
S1900~: İhvo
1869s: Habab [ Süry ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Taşköy mah - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
K1980: Arboy
1928: Arbo [ Süry "teke" ]
Süryani yerleşimi
  Hasantepe mah - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
1928: Tell Hasan [ Kürd "Hasan tepe" ]
■ 20. yy başında yerleşimi.
  Kaleli x - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
K2011: Efşê
1914hk: Evşî / Auşe [ Süry ]
Êzidi yerleşimi
■ Boşaltılmış ve yıkılmıştır. SN
  Balaban mah - Nusaybin - Mardin
1946: Birgüriye [ Kürd ]
S1900~: Bîr Gerbo [ Süry "uyuz kuyusu" ]
Kürd (Gelturi) yerleşimi
■ Diğer adı Bira Qederé: kader kuyusu, Mehmet Uzun. zérgeni
  Sınırtepe mah - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
K1980: Eznawir
Kürd (Kasıkan) yerleşimi
■ Ermenice, Gürcüce ve Çerkesçe `derebeyi, ağa` anlamına gelen Aznavur sözcüğünün bu coğrafyadaki işlevini kestirmek güçtür. SN
  Güneli mah - Nusaybin - Mardin
K2011: Geliyê Sora
1928: Gelisoran [ Kürd geliyê soran "kızıllar boğazı" ]
Êzidi (Dasıkan) yerleşimi
  Yerköy mah - Nusaybin - Mardin
K1980: Binerdka
1914hk: Binerdik
Mıhallemi yerleşimi
  Çilesiz mah - Nusaybin - Mardin
K1980: MezreMihoka [ Kürd "Küçük Muhammed mezrası" ]
S1900~: Mezre / Mrze
■ 20. yy başında yerleşimi.
  Ocaklı mz - Nusaybin - Mardin
1928: Pîrelîka [ Kürd "pir Aliler" ]
■ 20. yy başında yerleşimi.
  Mağaracık x - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
K1980: Berkurk
Êzidi (Dasıkan) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Tekir mz - Nusaybin - Mardin
K1980: Gundikê Sediq [ Kürd "Sadık köycüğü" ]
1914hk: Gündik
  Söğütlü mah - Nusaybin - Mardin
K1980: Girêbiyan [ Kürd "söğüttepe" ]
1914hk: Girebîya
  Tekağaç x - Nusaybin - Mardin
K1980: Mişawil
1914hk: Mişavil
Êzidi (Dasıkan) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve yıkılmıştır. SN
  İkiztepe mah - Nusaybin - Mardin
1946: Tezharap
1914hk: Tezxarab [ Kürd "yeniören" ]
  Sapanlı mz - Nusaybin - Mardin
K: Fisqîn
Êzidi (Dasıkan) yerleşimi
  Bakacık mah - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
1914hk: Kinik
S1900~: Knanekê
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Arpalı mz - Nusaybin - Mardin
K1980: Qudb
  Değirmencik mah - Nusaybin - Mardin
K1980: Kolika / Kölika [ Kürd "çardak, kulübe" ]
Êzidi (Dasıkan) yerleşimi
  Gürkaynak mah - Nusaybin - Mardin
K1980: Xacirlû
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Yazyurdu mah - Nusaybin - Mardin
K: Qesirbelek [ Kürd "alaca konak" ]
1914hk: Kasr Belak
  Taşağıl mz - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
K2011: Banımnım
1928: Bâmunˁim
S1881: Bêth Menaˁem [ Süry "Menaem (öz.) yurdu" ]
■ Kartmin (Yayvantepe) ile Kîvah (Mağaraköy) güneyinde olduğu anlaşılan bu yer hem Süryani hem yerel Kürt tarihinde zikredilir. Tam yeri tesbit edilemedi. Belki Altan Tan'ın Deyrik adıyla belirttiği yer olabilir. SN
  Turgut mah - Nusaybin - Mardin
K1980: Kemîna [ Kürd "pusular, tuzaklar" ]
  Kocadağ mah - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
K1980: Mezrê Geliyêpîran [ Kürd "dedeler deresi mezrası" ]
  Pazar mah - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
K2011: Bazar
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Êzidi (Dasıkan) yerleşimi
  Kozluca köy - Nusaybin (Oyalı bucağı) - Mardin
1914hk: Bavarda
S1900~: BêthWerde [ Süry "güllük" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km