Nurdağı'da 39 yerleşim bulundu.
sırala 
  Olucak mah - Nurdağı (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
■ Türk Yerleşimi Antepli
  Karaburçlu mah - Nurdağı (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Karaburçlu
■ Türk Yerleşimi Antepli
  Gökçedere mah - Nurdağı (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Dönek [ Tr "aş." ]
■ Türk Yerleşimi Antepli
  Başpınar mah - Nurdağı - Gaziantep
■ Türk Yerleşimi Antepli
  Nurdağı ilçe - Nurdağı (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
1665 📖 Kâfirdağı (dağ)
1847z 📖 Gâvurdağı (idari bölge)
■ Gâvur Dağı'nın adı 1961'de Nur Dağı olarak düzeltildi. Adını dağdan alan Nurdağı ilçesi merkez kasabası 1976'da demiryolu kömür deposu bulunduğu için (bazı anlatımlara göre Hacı Ökkeş Kömüroğlu'na ait olduğu için) Kömürler olarak adlandırılan mevkide inşa edildi. SN
■ © 08.08.1847 Maraş'a bağlı Gavurdağı, Tik, Ekbaz ile Hacılar nahiyesinin Haleb eyaletine bağlanmasının uygun olup olmayacağının ilgili valiliklerden sorulması gerektiğine dair tezkire deyar heyran
■ Nüfusun Çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu ilçe merkezinde önemli sayıda Kürtler de mevcuttur.
  Bademli mah - Nurdağı - Gaziantep
■ Türk Yerleşimi Antepli
  Belpınar mah - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Tibikanlı [ Kr "aş." ]
1917h 📖 Belpınar
Kürt (Sünni) yerleşimi
  İncegedik mah - Nurdağı (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Kürdikanlı [ Kr "aş." ]
1917h 📖 Kürekanlı
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Sayburun mah Gözlühüyük - Nurdağı - Gaziantep
Türkmen yerleşimi
  Gözlühöyük mah - Nurdağı (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Kemezanlı [ Kr "aş." ]
■ Kısmen Kürt (Sünni) (Canbeg) yerleşimi
■ Köy merkezi ve Kırkağaç mahallesi Kürt, Sayburun mahallesi Türkmendir. SN
  Toplamalar mah - Nurdağı (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
1917h 📖 Toplama
Kürt (Sünni) (Cilikan) yerleşimi
  Kırkpınar mah - Nurdağı - Gaziantep
1915hb 📖 Kırk Mahalle
■ Kürt Sünni Yerleşimi Antepli
  Katrancı mah - Nurdağı (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
1917h 📖 Katrancı
Kürt (Sünni) (Cilkî) yerleşimi
  Kömürler mah - Nurdağı (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Kömürler
1915hb 📖 Kömürlü
Kürt (Sünni) (Bruki) yerleşimi
■ Adını Hacı Ökkeş Kömüroğlu'ndan aldığı anlatılır. SN
■ Köy, Adıyaman civarından göç ile gelen kürt aşiretlerinden oluşmaktadır. Bu mahallede ikamet eden Kömüroğlu ailesinin toprak mülkiyeti çok olduğundan mahallenin adının bu ailenin soy isminden geldiği düşünülmektedir. Nurdağı ilçesi, ilçe olmadan önce Kömürler olarak anılırdı. Antepli
  Gedikli mah - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Gedikli
1917h 📖 Karahöyük
Kürt (Sünni) (Cilikan) yerleşimi
■ Çelikan aşireti Karaköse (Ağrı), Doğubeyazıt dolaylarından gelmiştir. Önceleri göçebe hayatı yaşıyorlardı. Malatya Çiti Çemen Yaylası yaylalıkları, Hamuk (Amik) Ovası kışlaklarıydı. Ankara Haymana; Konya Cihanbeyli, Adıyaman Çelikhan’a kadar yayılan bir aşirettir. deyar heyran
  Durmuşlar mah - Nurdağı - Gaziantep
1928 📖 Durmuşlar
Türk yerleşimi
■ Antep-Maraş yöresinin en önemli dini ziyareti sayılan ve Nur Dağına adını veren Hz. Ukkaşe (Ökkeş) Türbesi bu köy yakınında dağ zirvesindedir. SN
  Ökkeş Ziyareti mv - Nurdağı - Gaziantep
1665 📖 Hz. Ukkaşe
■ Peygamber sahabesi olduğu rivayet edilen Hz. Ukkaşe b. Hasane türbesidir. Antik bir tapınak veya manastır yerine ikame edilmiştir. Üzerinde bulunduğu dağın adı daha önce Kâfir/Gâvur Dağı iken Cumhuriyet döneminde Nur Dağı olarak düzeltildi. SN
■ Türk Yerleşimi Antepli
  Çakmak mah - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1928 📖 MuhacirinCedit [ Tr "yeni muhacirler" ]
1917h 📖 Çakmak
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ Çerkez Yerleşimi Antepli
  Kırışkal mah - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Kırışkal
Kürt (Sünni) (Bruki) yerleşimi
■ Bruki Aşireti Mensubu Antepli
  Tüllüce mah - Nurdağı - Gaziantep
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Nogaylar mah - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Muhacirin Atik [ Tr "eski muhacirler" ]
1917h 📖 Noğaylar
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi. Kısmen Kürt (Sünni) (Nogay) yerleşimi
■ Türk ve Kürt Yerleşimi Antepli
  Hamidiye mah - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Hamidiye
■ Çerkez Yerleşimi Antepli
  Atmalı mah - Nurdağı - Gaziantep
K 📖 Qolikon
Kürt (Sünni) (Atmalı) yerleşimi
■ ATMALI AŞİRETİ Bu ad ve isim altında Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da, Suriye’de, Irak’ta birçok aşiret mevcuttur. Atma – Atmalı – Atmani – Atmanki - Etmaneki - Atmaniki gibi isimler kullanmaktadırlar. Yaptığımız incelemeler göstermektedir ki bu adla iki asli aşiret mevcuttur. Bunlardan birincisi Etmaneki ikincisi Atmalı aşiretleridir. Atmalılar; Utmanlı – Atmalı - Atma - Atmanlı gibi isimler kullanmaktadırlar. Etmaneki ise; Etmani – Etmaniki - Etmanki gibi isimler kullanmaktadırlar. Etmaneki aşireti merkezi Batman şehri ve civarıdır. Bu aşiret ile ilgili aşiretler arasında Filint’e Kuto olarak bilinen meşhur bir destan bulunmaktadır. Destanın Mervani Devleti döneminde yaşanan Filint isimli bir kahramanın hikâyesi olduğu bilinmektedir. Bunun haricinde Etmanekilerle ilgili birçok müzik besteleri bulunmaktadır. Bu nedenle Atmalı aşireti ile Etmaneki aşireti arasında bir bağ kurmak çok güçtür. Ancak isim benzerliği bulunmaktadır. Fakat şu da bilinmelidir ki ırki, dini ve dil açısından bir birine zıt olan bazı aşiretlerin de kendi aralarında isim birliği bulunmaktadır. Mesela Arap Turki aşireti, Turkmen aşireti ile Kürt Tırkan aşireti arasında nasıl bir bağ kurabiliriz. Biri soyca Arap olduğunu ispat etmiş diğeri Türkmen olduğu kesin bilinen bir aşiret... Üçüncüsü ise Kürtçe konuşmaktadır. Fakat her üç aşiret nerede ise aynı ismi taşımaktadır. Bu aşiretlerin bazılarını gözden geçirelim Türk aşiret Arap aşiret Kürt aşiret Rişvan Raşid Reşwan Atmanlı Atmani Etmaneki Beydili Behdili Badıli Döğerli Duğeyrat Duğeri Kürdülü Kurti Kurdıkan İsalı İsa İsikan Bu misalleri çoğaltmak, hatta uzun listeler hazırlamak mümkündür. Bu isim benzerlikleri 3 ana sebebe dayanmaktadır. 1- Dini birlik sayesinde şahısların aynı ismi kişilere ad olarak vermeleri 2- Uzun süre aynı şehirde veya aynı isimli bölgede yaşamaları 3- Kelime birliği, fakat mana ve anlam değişikliği olması Mesela Beydili kelimesinin her üç dildeki anlamı değişiktir. Fakat aynı kelime birbirine yakın mahreçlerle her üç dil tarafından kullanılmaktadır. Turki kelimesi de yine birçok dilde kullanılır. Fakat mana ve kast ettiği anlam değişiktir. Atmalıların doğudaki Etmanekilerle irtibatı sadece isim benzerliğidir. Ne kabileler arasında bir benzerlik bulunmakta ne de belge kabul edilecek bir bilgi bulunmaktadır. Veya en az araştırmalarımın sonucu bende bu kanaat hasıl olmuştur. Doğudaki Etmanekilerin bazı kabileleri İç Anadolu’ya göç etmiştir. Ancak bunlar aileler düzeyindedir. Bu nedenle Atmalı ile Etmanakiler birbirine karıştırılmıştır. Atmalı aşireti kendi arasında on iki kabileye ayrılmaktadır: 1-Tilkiler, 2-Kizirli, 3-Haydarlı, 4-Turuşlu, 5-Kabalar, 6-Mağıkan, 7-Ketüler, 8-Sadakalar, 9-Kızkapan, 10-Karalar, 11-Ağcalar, 12-Karahasanuşağı. Antepli
  Balıkalan mah - Nurdağı - Gaziantep
1917h 📖 Balıkalan
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Ataköy mah - Nurdağı - Gaziantep
K 📖 Xortan [ Kr "delikanlılar" ]
Eski adı: Hortlar
■ Kısmen Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Atmalı Aşireti Mensubudur Antepli
  Kuzoluk mah - Nurdağı - Gaziantep
1917h 📖 Ğozoluk
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Hisar mah Nurdağı - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1917h 📖 Hisar
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Naimler mah - Nurdağı - Gaziantep
Eski adı: -
Müslüman Arap (Naim) yerleşimi
  Sakçagözü mah - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1884hk 📖 Sakçagözü [ Tr sakça "saklı, mahfuz" ]
Y180 📖 Gerbedisso [ Sür kfar dêşo? ]
1928 📖 Keferdiz (idari bölge) [ Sür kfar "köy" ]
■ Kısmen Alevi (Türk) yerleşimi
■ Roma dönemi menzil haritalarında görülen Gerbedisso biçimi Süryaniceden uyarlanmıştır. Malatya Doğanyol ilçesi de Keferdiz adını taşır. SN
■ © 22.02.1920 Islahiye kazası, Keferdiz nahiyesi merkezinin Sakçagöz olduğuna ve nahiye müdürünün orada vazife yaptığına dair Hariciye Nezareti'ne gönderilen yazı. deyar heyran
■ Çoğunlukla Alevi (Türkmen), kısmen Sünni Türk ve Sünni Kürt yerleşimi Çolakdede
  Emirler mah - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Emirler
Eski adı: Sakarat
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  İncirli mah - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1917h 📖 Havran + Havranpınarı [ Ar Havran "Suriye'de bir bölge ve aşiret" ]
■ Kısmen Müslüman Arap yerleşimi
■ Sunni Arapların ve Sunni Türklerin beraber yaşadığı bir köydür. Köydeki Araplar El Hassanlar aşiretindendir. Mert Çakmak
  Beydilli mah Sakçagözü - Nurdağı - Gaziantep
1917h 📖 Kötüoba
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Şatırhöyük mah - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1917h 📖 Şatırhöyük [ Tr şatır "şen, neşeli" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 1915 İngiliz haritasında Gülüşlüöyük adıyla geçen yer burası olmalıdır. SN
■ Kürt Sünni Yerleşimi Antepli
  İkizkuyu mah - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1928 📖 İkizkuyu
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Kartal mah - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Kartal
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Terken mah - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Tirkân [ Kr "Türkler (aş.)" ]
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ 1870 dolayında Haymana (Ankara) dolaylarından gelmişlerdir. deyar heyran
■ Türkmen Terikan Yerleşimi Antepli


Grafik harita göster     haritada ara : km