Menemen'de 42 yerleşim bulundu.
sırala 
  Maltepe mah - Menemen - İzmir
1936m: Maltepe
Rumeli göçmeni yerleşimi
■ 1936 yılında Yugoslavya ve Bulgaristan'dan gelen göçmenlerin iskânıyla oluşturulmuştur. SN
  Süzbeyli mah - Menemen - İzmir
1890m: Süzbeyli
■ Terk edilmiş harabedir. SN
  Banaz x - Menemen - İzmir
Y1900~: Pánitsa
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 19. yy'da Seyrekköy'ün mezrası olup Rumlarca meskûn olan yerleşim Cumhuriyetten sonra terkedilmiştir. SN
  Seyrek mah - Menemen - İzmir
1531m: Seyrek
Y1900~: Sarakênikon [ Yun "Araplar" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1890 yılı Aydın vilayeti salnamesine göre köyde büyük bir kısmı Rum olan 123 hanede 523 nüfus yaşamaktaydı. Köyün adı muhtemelen Bizans dönemindeki <> (`Arapköyü`) adından uyarlanmıştır. SN
  Alagöz mv - Menemen - İzmir
1531m: Alagöz
■ Eskiden önemli bir köy iken şimdi yerinde aynı adı taşıyan bir çiftlik bulunmaktadır. SN
  Kesik mah - Menemen - İzmir
1890hk: Kisseköy [ Tr Kilise köy ]
  Özbek mv - Menemen - İzmir
1400m: Özbek
■ Saruhanlı ve Osmanlı kayıtlarında geçen Özbek vakfı çiftliği 16. yy'dan itibaren önemli bir köy olmuş ve 19. yy'da terkedilmiştir. Halen mevki adı olarak kullanılmaktadır. SN
  Çavuş mah - Menemen - İzmir
1531m: Çavuş
  Buruncuk mah - Menemen - İzmir
1909ht: Lariza
1531m: B. Buruncuk
Y17: Lárissa
■ Antik Larissa harabeleri köyün kenarındaki tepenin güney yamaçları üzerindedir. Strabon'a göre bir Pelasg kenti olan Larissa MÖ 10. yy'dan önceki bir tarihte Yunanlılar tarafından fethedilmişti. Helenistik devirde Kymê kentinin gelişmesi karşısında Larissa terkedildi. SN
  Türkelli mah - Menemen - İzmir
1531m: Türkelli
■ 16. yy'dan itibaren görülen Türkeli/Türkelli adı ilgi çekicidir. SN
  Harmandalı mah - Menemen - İzmir
1890hk: Harmandalı [ Tr harbendeli "katırcılar (aş.)" ]
  Ulukent mah - Menemen - İzmir
1531m: Ulucak [ Tr "ulu ocak" ]
  Menemen ilçe - Menemen - İzmir
1928k: Menemen
1511m: Tarxaniyat (idari bölge) [ Yun Tarxaniôtês "öz. (hanedan adı)" ]
Y1308, Y1462: MainoménouKámpos (idari bölge) [ Yun "su baskını ovası" ]
■ 16. yy'dan itibaren `Menemen namı diğer Tarhaniyat` kazasının merkez köyüdür. Menemen esasen ovanın adıdır. Kasaba adı 19. yy'a ait bazı belgelerde Yazhisar olarak zikredilir. SN
■ Menemen adının özgün biçimi Yunanca taşkın su/sel suyu anlamına gelen Mainomenos'tur ve Gediz/Hermos nehrinin Menemen ovasında yaptığı taşkınlardan dolayı bu ismi almış olması olasılığı yüksektir. ahmet uhri
■ Menemen ismi şehir halkının şivesinde "Melemen" şeklinde telaffuz edilme eğilimi göstermektedir. Tüm yakın köylerde yaygın telaffuz "Melemen"dir. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde de şehir ismi Melemen olarak geçmektedir. İsmail Kurun
  Asarlık mah - Menemen - İzmir
1531m: Asarlık
■ Adını şimdiki yerleşimin 1 km kadar batısından bulunan Boztepe (eskiden Gâvurtepe) üzerindeki antik yerleşim kalıntılarından almaktadır. SN
  Yanık mah - Menemen - İzmir
1838m: Yanık
■ 1. yy'da Strabon tarafından zikredilen Neos Teixos (`yenihisar`) yerleşimi köyün hemen üzerinde bulunan Yanıkköy Kalesi civarındadır. Köyün sırtında bulunan Dumanlı Tepesi antik kaynaklarda Sardênê dağı olarak anılır. Dağın güney yamacında halen Serden Kayalıkları adlı bir mevki bulunmaktadır. (Ersin Değer, s. 276-277.) SN
  Doğaköy mah - Menemen - İzmir
1828m: Doğu
  Belen mah - Menemen - İzmir
1575m: Belen
1527m: Asumbeyli
  Beygaz mv - Menemen - İzmir
1531m: Bergos [ Yun pyrgos "kule" ]
■ Belen Dağı. Belen Köyü'nün yaslandığı dağ. İsmail Kurun
  Haykıran mah - Menemen - İzmir
1932m: Haykıran
■ 14. yy'dan beri kaydedilmiş olan Haykıran Dede yatırı yakınlarında 1932 yılında kurulmuş olan yeni köydür. SN
■ Haykıran Dede yatırının bulunduğu söylenen yer olan Haykıran Köyü mezarlığının 50 metre güneyinde eski Yunandan veya Bizans'tan kalma bir mezarlığın (nekropol?) olduğu iddia edilmektedir. İsmail Kurun
  Çukurköy mah - Menemen - İzmir
1350m: Çukurköy
■ Saruhanoğlu İshak Çelebi dönemine ait Çukurköy'le ilgili vakfiye mevcuttur. SN
  Hasanlar mah - Menemen (Emiralem bucağı) - İzmir
1571m: Hasanlar
■ İğnedere üzerinde, Dumanlı dağının güney yamacında bulunan eski Hasanlar köyü 1950 dolayında bugünkü yerine taşınmıştır. Eski köy camiinin 1746 yılına ait kitabesi mevcuttur. SN
  Emiralem mah - Menemen (Emiralem bucağı) - İzmir
1909ht: Emiralem
1890m: Mîralem [ Tr "sancaktar (bir tür saray görevlisi)" ]
1531m: Hamzabeyli (başka yer)
■ Eski Emiralem (Hamzabeyli) köyü 1950 dolayında terkedilerek bugünkü yerde yeni köy inşa edilmiştir. SN
  Değirmendere mah - Menemen (Emiralem bucağı) - İzmir
1890m: Değirmendere
■ Daha önce Yamanlar dağı içinde müstakil köy iken 20. yy başlarında bugünkü yerine taşınmış ve Emiralem köyü ile birleşmiştir. SN
  İğnedere mah - Menemen (Emiralem bucağı) - İzmir
1531m: Eynesi [ Tr eyne/eğne "cuma" ]
1668: EğnebeğiDeresi (neh)
  Görece mah - Menemen (Emiralem bucağı) - İzmir
1487m: Görece (başka yer)
■ Görece köyü 1977-78'de 2 km kadar kuzeydoğuda ve daha yüksek rakımda bulunan eski yerinden Gediz ovasındaki bugünkü yerine taşınmıştır. SN
  Turgutlar mah - Menemen (Emiralem bucağı) - İzmir
1838m: Durgutlu [ Tr "aş." ]
■ Köyün adı halen 'Dutlar' şeklinde telaffuz edilmektedir. SN
  Eskigörece mv - Menemen - İzmir
1487t: Görece
Y-450 Y535: Temnos
■ Herodotos, Pausanias, Plinius, Cicero ve Hierokles tarafından zikredilen Temnos kenti şimdi terkedilmiş olan eski Görece köyü yakınlarındaki Görece (veya Kayacık) Kalesi mevkiindedir. Ramsay sf. 109 bu yerin Ortaçağ Bizans kayıtlarında anılan Arxangelos ilçesi olduğunu savunur. SN
  Alaniçi mah - Menemen (Emiralem bucağı) - İzmir
■ 19. yy'da iskân edilen yörük köylerindendir. SN
  Bağcılar mah - Menemen - İzmir
1928k: Beyköy
1531m: Bargir [ Tr "beygir" ]
  Telekler mah - Menemen (Emiralem bucağı) - İzmir
1890m, 1928k: Dellaklar/Tellaklar [ Tr "hamam hizmetçileri" ]
■ Köyde bulunan şifalı ılıcanın personeli nedeniyle adlandırılmış olmalıdır. SN
  Çaltı mah - Menemen (Emiralem bucağı) - İzmir
1531m: Çaltı [ Tr çaltı "çalılık" ]
■ 1915 tarihli İngiliz haritası bu mevkide Yörükköy gösterir. SN
■ Aynı nahiyenin Alaniçi köyüne bağlı mahalle iken 06.05.1943 tarihli Dahiliye Vekaleti tamimi ile müstakil köy yapıldı. Taner A.
  Karaorman mah - Menemen (Emiralem bucağı) - İzmir
1960k: Karaorman
■ 1950'den sonra köy statüsüne kavuşmuştur. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km