Mecitözü'de 55 yerleşim bulundu.
sırala 
  Vakıflar köy - Mecitözü - Çorum
1928k: Vakıflar
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Sorkoğlan köy - Mecitözü - Çorum
1928k: Sorkoğlan
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ © 28.03.1740 Tokad'da müteveffiye Zünnunabad kazasında Sorkuoğlan karyesinde cami-i şerifinde... deyar heyran
  Bekişler köy - Mecitözü - Çorum
1928k: Bekiş
1867d: Begiş/Bekiş
■ © 27.04.1867 İskilipli Hüseyin ve Osman'ın yolunu kesip firardaki yandaşı Ali ile soyan Zünnunabad'a tabi Begiş karyesinden ve asker firarilerinden Mustafa'nın tahdid-i cezası ve teferruatı. deyar heyran
  Elvançelebi bld - Mecitözü - Çorum
1352am: Elvançelebi
1530ta: Zünnunabad (idari bölge)
■ Elvançelebi beldesi bir dönem Zünnunabad kazasının merkez kasabası idi. 1526 yılında Osmanlı devletine baş kaldırarak 10 yıl kadar Anadolu'nun önemli bir kısmına hakim olan Alevi önderlerinden Baba Zünnun burada medfun olup türbesi ziyaret edilir. (Amasya Tarihi I.320). ■ Elvan Çelebi, Baba İlyas soyundan olan meşhur tasavvuf şairi Aşık Paşa'nın oğlu olup babasının 1333'te ölümü üzerine buraya yerleşerek hayrat inşa etmiştir. İsmin aslı ayın'la ˁUlvân Çelebidir. <<ˁUlvân>> sözcüğü `Aliler, Ali'ye mensup` anlamındadır. SN
  Devletoğlanı köy - Mecitözü - Çorum
■  © 02.05.1855 Amasya sancağı dahilinde Zünnunabad kazasına tabi Saz Doğmuş ve Doğmamış ismindeki köyde Devlet Hatun Camii imamlığı tevcihi. deyar heyran
  Söğütyolu köy - Mecitözü - Çorum
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Tasavvuf ehlinden Zünnun-ı Mısrî'ye nisbetle adlandırıldığı rivayet edilir. SN
  Koyunağılı köy - Mecitözü - Çorum
1928k: Koyunağılı
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Kızılbaş Türkmen yerleşimi yunus6161
  Alören köy - Mecitözü - Çorum
1928k: Alviran
■ © 04.12.1793 Zünnunabad kazasına tabi Elvançelebi, Çigane ve Elviran köyleri çift ve kovan resimlerinin Aşık Paşa oğlu Elvan Çelebi Vakfı'na hasıl kaydolunduğu. g.tt © 07.03.1816 Amasya sancağının Zünnunabad kazasına tabi Aşık Çelebi oğlu Elvan Çelebi Evkafı'ndan olan Çakana, Elviran ve Nefsi Elviran karyeleri hasılatı, vakıfın ruhu için gelen geçene yemek yedirilmesi tahsis edilmiş olduğundan fazla tekalif ile mezkur köy ahalisinin dağılmasına meydan verilmemesine ve vakıf mezraalarının idaresine dair. deyar heyran
  Fakıahmet köy - Mecitözü - Çorum
1928k: Fakıahmet
■ 20. yy başında kısmen Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  İbek köy - Mecitözü - Çorum
1928k: İbek
  Elmapınar köy - Mecitözü - Çorum
1928k: Çağna
1793d: Çigana/Çagana [ Tr "Çingene?" ]
■ © 04.12.1793 Zünnunabad kazasına tabi Elvançelebi, Çigane ve Elviran köyleri çift ve kovan resimlerinin Aşık Paşa oğlu Elvan Çelebi Vakfı'na hasıl kaydolunduğu. © 07.03.1816 Amasya sancağının Zünnunabad kazasına tabi Aşık Çelebi oğlu Elvan Çelebi Evkafı'ndan olan Çakana, Elviran ve Nefsilviran karyeleri... deyar heyran
  Kışlacık köy - Mecitözü - Çorum
1928k: Kışlacık
■ Baba İlyas soyundan olup 14. yy'da bu bölgenin emiri olan Gıyaseddin Mehmed Çelebi'ye kışlak olarak tahsis edildiği için bu adı almıştır. (Amasya Tarihi I.322). SN
  Beyözü köy - Mecitözü - Çorum
1928k: Avkat [ Yun euxaita "güzelyapraklı (veya yeleli)" ]
■ Bizans döneminde Aziz Theodoros türbesi dolayısıyla önemli bir ziyaret mahalli idi. SN
  Bükse köy - Mecitözü - Çorum
1946k: Bükse
  Çitli köy - Mecitözü - Çorum
1928k: Çitli
  Doğla köy - Mecitözü - Çorum
1928k: Doğla [ Yun Diokleia? ]
■ B. Umar antik adının Diokleia olduğunu belirtir ise de bu bilgiyi doğrulayan kanıt yoktur. SN
  Mecitözü ilçe - Mecitözü - Çorum
1136am: Mecidözü
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Eski idari birim adı olan Avkat, adını Osmanlı döneminde kaza merkezi olan Avkat/Euxaita (Beyözü) köyünden alır. İlçe merkezi 1874'te Hacıköyü'ne taşındı ■ Danişmendliler zamanında Amasya kadısı olan Abdülmecid-i Herevi adından gelen Mecitözü adına 12. yy'dan itibaren rastlanır. Ancak geç Osmanlı döneminde, 1728'den itibaren yörede nüfuz sahibi olan Avkatlızade Hacı Ali Ağa'ya nisbetle Hacıköyü adı kullanılmıştır. SN
  Geykoca köy - Mecitözü - Çorum
1928k: Geykoca
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Talihsiz ismin henüz değiştirilmemiş olması şaşırtıcıdır. SN
■ Köyden tanıdığım kişilere göre köyün adının "Geyik-hoca"dan bozulma ihtimali vardır. metonio
  Sülüklü köy - Mecitözü - Çorum
1928k: Sülüklü
Kürd (Badıli) yerleşimi
  Kozören köy - Mecitözü - Çorum
1928k: Kozviran
1837d: Kozluviran
■ © 11.01.1837 Zünnunabad kazasına bağlı Kozluviran karyesindeki Melik Mansur Gazi Camii hitabetinin Seyyid Ahmed bin Seyyid el-Hac Hayreddin Halife'ye tevcihi. deyar heyran
  Terken köy - Mecitözü - Çorum
1928k: Tirkân/Türkan [ Kürd "Türkler" ]
1541: Etrakiye [ Tr "Türkyeri" ]
■ © Gömlek No:577 Çorum'un Tarhan karyesi ahalisinin temettuat defteri. -- © 07.10.1820 Çorum'a tabi Terhan karyesi malikanesi Hamdi Bey Ebnası Vakfı ve divanisi tımar olub ... © Gömlek No:556 Çorum'un Türkler karyesinde mukim müslümanların temettuat defteri. -- © 16.03.1862 Çorum'a bağlı Türkler karyeli Osman bin Osman'ın katili aynı karyeli Osman'a dair... © Gömlek No:14984 Zünnun kazasına tabi Terken karyesinde sakin ahalinin emlak, arazi ve temettuatını mübeyyin defter. deyar heyran
  Bayındır köy - Mecitözü - Çorum
1928k: Bayındır [ Tr "aş." ]
  Kargı köy - Mecitözü - Çorum
1928k: Kargı
  Totali köy - Mecitözü - Çorum
1928k: Totali
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Figani köy - Mecitözü - Çorum
1928k: Figani
  Konaç köy - Mecitözü - Çorum
1928k: Konaç
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kayı köy - Mecitözü - Çorum
1928k: Kayı
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Amasya Tarihi müellifi Hüseyin Hüsameddin'a göre buraya adını veren Kayı Türkleri Kanuni devrinde Rumeli'ye nakledilmiş ve yerlerine Diyarbakır'da Bıyıklı Mehmed Paşa'ya karşı koyup mağlup olan Kürtler yerleştirilmişti. (Amasya Tarihi I.322). İlgiçtir ki Amasya Merkez ilçeye bağlı Karaçavuş köyünün de adı Kayı olduğu halde nüfusu Kürt kökenlidir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km