Kocaeli'de 467 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 5
sırala 
  Bayramoğlu mah - Darıca - Kocaeli
Eski adı: Üçburunlar (mv)
1905h: Balyanoz (mv)
■ 1950'lerde model yerleşim olarak iskan edilmiş ve girişimcinin adı verilmiştir. SN
  Çayırova ilçe - Çayırova - Kocaeli
1968: Güzeltepe
1890hk: Akkilise
■ Gebze ilçesinden ayrılarak 1992'de belediye, 2008'de ilçe olmuştur. SN
  Darıca ilçe - Darıca - Kocaeli
1968: Işıklar
1890hk y: Darıca [ Yun ta Ritsia ]
1484: Darucılar
Y1356: Ritsion
■ Ioannes Kantakuzinos vekayinamesinde Ritzion olarak anılan kasaba, muhtemelen çoğul «ta Ritzia» (Ritzion'lar) biçiminden Türkçeye aktarılmıştır. SN
■ Bizans devrinde Ritsio, Rumlar arasinda Aritsion olarak geçmekte. Manav
  Şekerpınar mah - Gebze - Kocaeli
■ Popüler adı Eşekli iken resmi kayıtlarda Merkepli görünür. 1952'de köy muhtarlığının girişimiyle Şekerpınar adı benimsenmiştir. SN
  Eskihisar mah - Gebze - Kocaeli
1890hk: Eskihisar
■ Antik Yunanda kullanılan ismi Nikeiata dır. Bitinya Krallığı döneminde kurulmuştur. Orhan Gazi döneminde Türklerin eline geçmiştir. Yerlileri kendilerini Osman Gazi zamanında gelen Türklerden sayar. Ressam Osman Hamdi Beyin Evi ve müzesi buradadır. Hannibal'in sığındığı söylenen Eskihisar Kalesi de buradadır. Hayal
  Gebze ilçe - Gebze - Kocaeli
1484, 1905h: Geğbüze
Y1308: Dakíbyza [ Tr ta Kibyza "Gebze'ler" ]
Y130, Y180: [ K]ibyssa [ Luw ]
■ Karş. Yun Byzia (Vize), Byzantion (İstanbul). Byza veya Byzia sözcüğünün eski Thrak dilinde olduğu varsayılabilir. Arrianos ve It. Antoninus'ta bulunan Libyssa? adı yazım hatası olmalıdır. Bizans tarihçileri Paxymeres ve Zonaras'ta görülen Dakíbyza biçimi «ta Kybiza» (`Kibysa'lar`) anlamındadır. 1800 yılında Leake kasabanın güncel Rumca adını Kybiza olarak verir. SN
  Pelitli mah - Gebze - Kocaeli
1890hk: Pelidli
  Muallim mah - Gebze - Kocaeli
1905h: Muallimler
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Takriben 1970'ler itibâriyle kısmen Torul'un Koryana köyünden gelme Müslüman Helenler yerleşti. Manavlar kabaklı börek, Helenler de kardiminoz yapmayı severler. Köyde kabul gören manavlık tanımlaması: ''Daha önce hiç bir yerden göç etmemiş bin yıldan fazla bölgede yaşayan, yerli''. Sanayileşmeden evvel üzüm, kiraz ve zeytin temel geçim kaynaklarıydı. Manav
  Mollafenari mah - Gebze (Mollafenari bucağı) - Kocaeli
1915h: Ağran
1890hk: Akören
■ Mollafenari eskiden beri bucak adıdır. Bucak merkezi 1958'de Akören köyüne taşındı. SN
  Kızderbent mah - Karamürsel (Yalakdere bucağı) - Kocaeli
1890hk: Kızderbent
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Matrakçı Nasuh'un 1534-36 olaylarını anlatan Menazil-i Sefer-i Irakeyn eserinde Derbend-i Kazıklu olarak gecer ve İznik'i gösteren minyatürde yer alır. SN
■ Kleonymou M. Papadopoulou: ''Beyazıd vaktinde 1467'de harp esiri olarak Florina'dan getirtildiler''. Serristori, 1828: ''Takrîben 150 sene evvel göç etmiş olan Bulgarların oturduğu 150 hâneli köy. Çok çalışkan ve zenginler. Köyün etrafında çok sayıda çiftlik görülüyor.'' George Thomas Kappel, 1829: ''...Kızderbent’e vardık ve geceyi bir Bulgarın evinde rahat geçirdik. Ev sâhibemiz ilerlemiş yaşına karşın oldukça güzeldi. Neşeli bir ihtiyar kadındı ve yakışıklı Tatar klavuzumun el şakalarına gönülden boyun eğiyordu. Kızderbent ismini içinde bulunduğu dağ derbendinden alıyor. Takrîben 100 hâne ve sakinlerinin tamamı Bulgar. Padişah tarafından saraydaki hanımlardan birine hediye edilmiş 12 köyden biri. Bu hanım da tutmuş köyleri Ermeni bankerine toptan devretmiş o da parakende olarak tekrar Türklere satmış. Yeni sâhipleri yerleşip buranın ve diğer tüm köylerin başlıca geçim kaynağı ipekçilikte yerlerini almışlar.'' 18. asırda Ohrid göçmenlerince iskân edildiği de iddiâ edilmekte Mübâdale ile Drama'ya bağlı Darovo (Kechrokampos) ve Kozluca (Ano Karyofito) Pomak köylüleri yerleştirildi. Bütün sülâle lâkapları Slavca. Manav
  Dilovası ilçe - Dilovası - Kocaeli
1665: Dil İskelesi (mv)
Y550: Libyssa (mv)
■ Antik Libyssa deresi ve iskelesi buradadır. Mektuplar Aşağı Çerkeşli köyü denerek yollanmaktaydı. 1955'te kurulmaya başlanan yerleşim otoyol yapımı ve sanayi tesislerinin açılmasıyla her yerden göç birden hızlıca genişledi. Manav
  İnebeyli mah - Karamürsel (Yalakdere bucağı) - Kocaeli
1890hk: İnebeyli
■ 20. yy başında Manav/Boşnak yerleşimi.
  Dereköy mah - Karamürsel - Kocaeli
1928: Dereköy
■ 20. yy başında Manav/Boşnak yerleşimi.
■ Manav yerleşimi 1895'de 13 hane Boşnak iskân edildi. Manav
  Yalakdere mah - Karamürsel (Yalakdere bucağı) - Kocaeli
E1902: Yalakdere
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 17. yy'da kurulmuş Ermeni yerleşimi idi. 19. yy sonunda 140 hanede 650 Ermeni nüfusu ve Surp Hreşdagabed kilisesi vardı. ■ Antik Basilinoúpolis yerleşimi muhtemelen bu yerin yakınındaydı. 12. yy sonlarına dek piskoposluk makamı olarak kaydedilmiş, daha sonra izi dahi kalmamıştır. SN
■ Güney Makedonyalı mübâdil Pomaklar iskân edilmiştir. Manav
  Tavşancıl mah Dilovası - Dilovası (Hereke bucağı) - Kocaeli
1890hk: Tavşancıl
Y1331: Philokrênê [ Yun ]
■ Orhan Bey zamanında Osmanlıların Bizans ordusunu yendiği Philokrini mevkii olarak anılır. SN
  Hayriye mah - Karamürsel (Yalakdere bucağı) - Kocaeli
1890hk: Karaova
■ 20. yy başında Boşnak yerleşimi.
■ 1895'de 83 haneli Boşnak yerleşimi Manav
  Avcıköy mah - Karamürsel (Yalakdere bucağı) - Kocaeli
1890hk: Merdeköz
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Merdigöz? Mübâdele ile Selânik köylerinden âileler iskân edildi. 1932'de Yörükler eklendi. Köyün müzesi bulunur. Manav
  Oluklu mah - Karamürsel - Kocaeli
1928: Oluklu
■ 20. yy başında Boşnak yerleşimi.
■ 1895'de 39 hâneli Boşnak yerleşimi Manav
  İhsaniye mah - Karamürsel (Yalakdere bucağı) - Kocaeli
hl: Novo Selo [ Bul "yeniköy" ]
1928: İhsaniye
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni/Gürcü yerleşimi.
■ 1878 Berlin Antlaşmasından sonra gelen Stolats Korneiç köylüleri. Manav
  Fulacık mah - Karamürsel (Yalakdere bucağı) - Kocaeli
1928: Fulacık
1890hk: Fuğlacık
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ İsmin kaynağı ''Fıllacık'' olabilir. Fulacık kurulduktan sonra 17. asrın ortalarında 10 kadar Rum âile ihtida edip Karamürsele taşınmıştır. Tarih: 12/M /1277 (Hicrî) Dosya No :600 Gömlek No :52 Fon Kodu :MVL İzmid sancağı Karamürsel kazası Fuğlacık karyeli Despote bint-i Yani'nin katili Beyler Mahallesi'nden İbrahim ile veresenin muhakemesi. (9. Anadolu) Tarih :04/Ra/1309 (Hicrî) Dosya No :1875 Gömlek No :112 Fon Kodu :DH.MKT. Karamürsel kazasının Fuğlacık karyesi kabzımalı Yordan hakkında yapılan şikayetin mahallince tahkiki ile gereğinin yapılması. Tarih :16/C /1310 (Hicrî) Dosya No :2039 Gömlek No :38 Fon Kodu :DH.MKT. Karamürsel'in Pilavine adlı mahallinde iskan edildikleri halde Fuğlacık karyesi Hristiyanlarının saldırılarına maruz kalan (Boşnak) muhacirlerden gelen şikayetin tahkiki ve gereğinin icrası. Tarih :05/N /1317 (Hicrî) Dosya No :36 Gömlek No :1317 Fon Kodu :İ..AZN. Karamürsel kazasına tabi Fuğlacık karyesinde bulunan Rum Mektebi'nin tecdiden inşasına ruhsat itası. Tarih :14/Za/1319 (Hicrî) Dosya No :94 Gömlek No :1319 Fon Kodu :İ..HUS. Karamürsel civarında Tahtalı mevkiinde iskan olunan Boşnak muhacirlerinin Rum Fuğlacık köyü arazisine yaptıkları müdahalelerinden dolayı bir kaç kişi arasında münazara çıktığından soruşturma yapmak üzere seçilecek heyetin bölgeye gönderilmesi. Tarih :27/C /1320 (Hicrî) Dosya No :586 Gömlek No :20 Fon Kodu :DH.MKT. Karamürsel kazasına tabi Fuğlacık karyesi sabık Kabzımalı İliya'nın muhtarlığı zamanında zimmetine geçirmiş olduğu paradan dolayı üç ay müddetle hapsi hakkındaki İzmid Sancağı İdare Meclisi'nden verilen hükmün, Şura-yı Devlet Temyiz Mahkemesi'nce tasdikini havi tanzim olunan ilamın ilgililere tebliği. İznik jandarması Cemalin yaptırdığı katliamdan haftalar sonra ancak 182 Fulacıklının eşgâli tespit edilebildi. Kaçabilen Fulacıklılar ancak 40 gün dağlarda saklandıktan sonra Helen ordusunun Kara Mürsele girmesiyle rahat bir nefes alabildiler. Hayatta kalan 227 Rum âile evvela telle çevrili İzmitte bulunan kamplarda birkaç ay kalıp oradan da Beşiktaşa sevk edildi. İltica kamplarında köylüler Kilkis yakınındaki Aşıklar (yeni ismi Evropos) köyüne iskân edildi. 15 âile Dramadaki Krinida ve 50 âile ise Dramadaki Kormista köylerine iskân edildi. Manav
  Karapınar mah - Karamürsel - Kocaeli
1928: Mahmudiye
■ 20. yy başında Boşnak yerleşimi.
■ 1895'de ortalama 49 haneli Boşnak yerleşimi. Manav
  Hereke mah - Körfez (Hereke bucağı) - Kocaeli
1484 y: Herek
Y550: Xáraks çoğ. Xarákia [ Yun "kazıklı" ]
■ Şimdiki Yukarıhereke Mahallesi yerinde olan eski köy, 19. yy'da halı fabrikasının kurulmasıyla yalı mevkiine kaydı. SN
  Karamürsel ilçe - Karamürsel - Kocaeli
1530t: Mürselli
Y400, Y535: Prainetos
1484: Karamursal (idari bölge)
  Pazarköy mah - Karamürsel - Kocaeli
Eski adı: Ermenipazarı
Eski adı: Eski Yalakabad
1890hk: Pazaryeri
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Halk arasında hatırlanan 'Eski Yalakabad' adı, erken Osmanlı döneminde Yalova kaza merkezinin burası olabileceğini düşündürür. (R. Kaplanoğlu, Yalova.) SN
  Akçat mah - Karamürsel (Yalakdere bucağı) - Kocaeli
1890hk: Akçat
■ 19. yy sonunda Manav yerleşimi. 93 Harbi ile Laz, Gürcü ve Çerkes âileler iskân edildi. Mübâdele ile de Pomaklar iskân edildi. Manav
  Çamçukur mah - Karamürsel - Kocaeli
Eski adı: -
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ 1877-78 harbinde göçen Hopa ve Arhavili Lazlarca kurulmuştur. SN
■ Hopa ve Arhavili Lazlar kurdu. Manav
  Suludere mah - Karamürsel - Kocaeli
1928: Suludere
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ 93 harbi sonucu, Arhavi'nin Jilen Potocuri köyünden göçmüşler. Manav
  Safiye mah - Karamürsel - Kocaeli
1928: Safiye
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Yukarıhereke mah - Körfez (Hereke bucağı) - Kocaeli
1915h y: Hereke [ Yun ]
■ Yun «xarákia» `kazıklardan oluşan savunma çiti, palisad` anlamında. SN
  Tahtalı mah - Karamürsel (Yalakdere bucağı) - Kocaeli
1928: Tahtalı
■ 20. yy başında Boşnak yerleşimi.
■ 1895 yılında iskan edildi. Manav
  Tepeköy mah Ereğli - Karamürsel - Kocaeli
1928: Gavurereğli
Y1900~: İráklio [ Yun "Herakles yeri" ]
1890hk: Tepeköy
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Sahilden biraz içeride olan eski Rum yerleşimi Tepeköy adını alırken, 19. yy sonunda sahilde kurulan muhacir yerleşimi Ereğli Zîr (Aşağı Ereğli) adını aldı. Yakın yıllarda Tepeköy yerleşimi de sahilin batı kesimine taşındı. 1300 nüfuslu Rum köyü Papazyuvarlandı köyü adıyla da tanınırdı. SN
  Yağcılar mah - Gebze (Mollafenari bucağı) - Kocaeli
1890hk: Yağcılar
■ Uçagi ile Dünya Seyahati’ne çikarak Londra, Berlin, Budapeste ve Sofya üzerinden Istanbul’a gelmis olan Avustralya’li Broadbent, motorun ariza yapmasi üzerine Izmit’in simalinde, sehre üç saat uzakliktaki Yagcilar Köyü yakinlarina inmek zorunda kalmistir. 6 Nisan 1931. Manav
  Kadriye mah - Karamürsel (Yalakdere bucağı) - Kocaeli
1928: Kadriye
Eski adı: Pilavtepe
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Halk arasında Pilavtepe olarak bilinir. 93 harbi sonrası Bulgaristan Varna civarından getirilen muhacirler yerleştirilmiştir. İBRAHİM KIZILKAYA
  Ereğli mah - Karamürsel - Kocaeli
1960: Güzelyalı
1360, 1795h y: Ereğli
Y1308: Hêrákleia [ Yun "Herakles (öz.) yeri" ]
  Senaiye mah - Karamürsel (Yalakdere bucağı) - Kocaeli
hl: Başkiraz
1928: Senaiye [ Tr sena "hamd, şükran" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Osmaniye mah - Karamürsel - Kocaeli
1928: Osmaniye
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Ulaşlı mah - Gölcük (Değirmendere bucağı) - Kocaeli
1890hk: Ulaşlı
■ Eski Ulaşlı sahilden 2 km kadar içerideyken Yalı mevkiine taşınmıştır. SN
  Orhanlı mah - Gebze - Kocaeli
1890hk: Kadılı
  Sofular mah - Gölcük - Kocaeli
1910h: Safiye
■ 20. yy başında Gürcü/Laz yerleşimi.
■ Borçka'daki Mamanati (Demirciler) köyünün adını taşır. SN
  Hatipler mah - Gebze (Mollafenari bucağı) - Kocaeli
1890hk: Hatibli
■ Hatıplar, Melemezli ve Tepemanayır mahalleleri 15.11.1958'de birleşerek Hatıplar adıyla köy oldu. SN
  Gonca mah - Gölcük - Kocaeli
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ İsim olarak Konce de geçer, aslının hangisi olduğu ve manasının ne olduğu tespit edilemedi. 220 Helen âilesi oturmaktaydı. Zengin bir köydü 18 Şubat 1921 günü İznikli Cemal diye bilinen jandarma önderliğinde yağmalandı ve yakıldı, 20 şubatta Helen ordusu yetiştiğinde köylüleri doğranmış halde buldu. Yeni halkı balıkçılıkla geçim sağladı. 1960'ların başında takriben 15 hâne idi. Bağ ve bağçelikti ve Kandıra köylerinden Manav genç ırgatlar gelip yövmiyeli çalışırdı. . Manav
  Elbizli mah - Gebze - Kocaeli
1890hk: İnevizli
  Tepemanayır mah - Gebze - Kocaeli
1928: Tepemanayır
■ Osmanlı ve muhtemelen daha da evvelinde Gevdos köprüsüne yakınlığı sebebiyle bu köyün bulunduğu tepede panayır tertip edildiği rivâyet edilir. Köprü civârındaki Rum sâkinlerin 18. asır Orlov hâdisesiyle berâber Şileye kaçırtıldığı bildirilir. Manav
  Ayvazpınar mah - Gölcük - Kocaeli
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Bir kaynakta İkinci Mesruriye ismi geçer. Birinci Mesruriye için bkz. Mesruriye, Gölcük. Manav
■ Gürcü Yerleşimi Türk
  Halidere mah - Gölcük (Değirmendere bucağı) - Kocaeli
1890hk: Halidere
■ Asıl Halidere sahilden 2 km kadar içerideyken yerleşim Yalı mahallesine kaymıştır. SN
  Belen mah - Körfez - Kocaeli
1915h: Belen
  Yarımca mah Körfez - Körfez - Kocaeli
Y334: Brunga
■ 1964'da Yarımca köyü belde yapıldı. İlk belde reisi Hüseyin Avni Şirin'in başlattığı kiraz şenliği epey devam etti. Kirazlar muhtemelen 2000 itibâriyle ortadan kayboldu. Manav
  Lütfiye mah - Gölcük - Kocaeli
1910h: Lütfiye
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Gürcüce ismi: Begogli (Muhtemelen türkçe Bey Oğlu'ndan bozma) Manav
  İlimtepe mah - Körfez - Kocaeli
1915h: Ballı
■ 1999 depreminin ardından inşa edilen yeni yerleşimdir. SN
  Mesruriye mah - Gölcük - Kocaeli
1910h: Mesruriye
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Köy, Mustafasuyu veya Çxala adıyla bilinir. Emrys
  Erikli mah - Körfez - Kocaeli
1890hk: Erikli
  Yalı mah Değirmendere - Gölcük - Kocaeli
1915h: Eskiyalı
  Karayakuplu mah - Körfez - Kocaeli
1928: Karayakuplu
1928: Taşköprü (idari bölge)
■ Taşköprü isminin kaynağı Kutluca ile Duranlı köyleri arasında Rum devrinden kalma Geudos köprüsü olup yerli tamâmen Manavlardan teşkildir. Asırlar boyunca aralıklı çiftlikler bulunan ormanlık arazide ancak son bir iki asırda toplu köyler ortaya çıkmıştır (Kırım harbi) Odun kömürcülüğü aynı Kandıra köylerindeki gibi ormanlarında azalmasına paralel olarak terkedilmiştir. Bir mıntıkada manavlaşmış Çingeneler oturur. Bu idâri bölge 1988 senesine kadar Molla Fenari bucağına bağlıydı. Manav
  Şevketiye mah - Gölcük - Kocaeli
1910h: Şefkatiye
1890hk: Saçmalı
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Köy, Saçmalı ya da Sacmeli (Gürc: Aş, yiyecek) adıyla bilinir. Emrys
  Cuma mah - Körfez - Kocaeli
1928: Cuma
  Örcün mah - Gölcük (Değirmendere bucağı) - Kocaeli
1915h: Örçün
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Tütünçiftlik mah Körfez - Körfez - Kocaeli
■ 1960 senesine kadar muhâcir yoğunluklu halkın yaşadığı köy birden nüfus patlamasına sahne olmuş, belde olan Yarımcayı yutmuştur. Manav
  İrşadiye mah - Gölcük - Kocaeli
1910h: Beylik
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Borçka Maradit köyü göçmenlerindendir. Manav
  Selimiye mah - Gölcük - Kocaeli
Ç: Beyipa
1910h: Selimiye
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi. Şimdi Laz (Abhaz) yerleşimi
■ Geçmişte çerkeslerin ikamet ettiği söylencesi vardır, fakat bugün tamamıyla Laz köyü. Abhaz yerleşimi yoktur. Emrys
■ Abhaz muhâcirin iskân edildiği köy civârda Çerkes Köy olarak tanındı. Abhazaca olan Beyipa gayrıresmi fakat meşru olarak köyün ilk ismiydi. Manav
  İcadiye mah - Gölcük - Kocaeli
1910h: İcadiye
Eski adı: Alimezar
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.Haritada yeri belli olmayanlar.


Grafik harita göster     haritada ara : km