Kangal'da 118 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Tilkihöyük köy - Kangal (Akpınar bucağı) - Sivas
1928: Tilkihöyük
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Köyde yirminci yüzyıldan önce Rumların yaşadığı bilinmekle beraber, sonraları göçmen Türkler ve Çerkezlerin çoğunlukta olarak yaşadığı bilinir. Türk22
  Sutaşı köy - Kangal (Akpınar bucağı) - Sivas
1928: Mezgit [ Erm "cami" ]
  Yukarıhöyük köy - Kangal (Akpınar bucağı) - Sivas
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ 1935'te Çeçen Sıçanhöyük ve Çerkes Sıçanhöyük olmak üzere iki mahalle. SN
  Çamurlu köy - Kangal (Akpınar bucağı) - Sivas
Ç: Habtsey
1912hk: Çamurlu
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Yarhisar köy - Kangal (Akpınar bucağı) - Sivas
1928: Yarhisar
■ Köy halkı, Karapapak/Terekeme Türklerinden oluşmaktadır. Türk22
  Kızıldikme köy - Kangal (Akpınar bucağı) - Sivas
1912hk: Kızıldikme
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi.
■ 93 harbi diye bilinen 1877-1878 osmanlı-rus savaşında Kars ili Arpaçay ilçesine bağlı Dilan köyünde ıkamet edenlerin ( şimdiki yeri Kars- Akyaka -Sulakbahçe köyü) göç ettiği köydür. salih çetin
■ Köy halkı, Karapapak/Terekeme Türklerinden oluşmaktadır. Köyün adı toprağının renginden ve köydeki dere boyunda dikili ağaçlardan gelmektedir. Köyün bir bölümü Çeçen-Maarulow bir bölümüde Karapapaktır. Rusya direnişinde Şeyh Şamil'in esir düşmesiyle birlikte Naiplerden Hacı Murtaza Ali önce Kars'a oradan Yalova'ya ve sonra Sivas'a gelerek yerleşmiştir. Karapapaklar Azerbaycan'dan Kars Arpaçay'a oradan Sivas'a gelerek yerleşmişlerdir Türk22
  Çayırova köy - Kangal (Akpınar bucağı) - Sivas
1928: Rumlar
1916h: Urumlu
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ Türkmen / Türk / Kürt yerleşimi Türk22
  Çiftlikören köy - Kangal (Akpınar bucağı) - Sivas
■ Qarapapaq (Karapapak) Turkish. Azınlık olarak Çeçenlerde vardır. Türk22
  Akdere köy - Kangal (Akpınar bucağı) - Sivas
Eski adı: -
Alevi yerleşimi
■ Köyün halkı aslen kafkasyadan göç eden Çerkez ve diğer halka dayanır. Türk22
  Kuşkayası köy - Kangal (Akpınar bucağı) - Sivas
1899z: Kuşkaya
■ © 24.06.1899 Mancılık karyesi civarında Kuşkaya'da meskun Karapapak Aşireti'nden ve Hamidiye Alayı Binbaşısı Hüseyin Ağa ile Kaymakamı Ali Bey'in köylüler hakkında bir takım mezalimi istihbar olunduğundan deyar heyran
■ Qarapapaq (Karapapak) Turkish. Türk22
  Beyyurdu köy - Kangal (Akpınar bucağı) - Sivas
1912hk: Beyyurdu
■ Kısmen Alevi yerleşimi
  Havuz bld - Kangal (Akpınar bucağı) - Sivas
1912hk: Havuz
■ Beldenin tarihi gelişimi incelediğinde güneyinde yer alan Karaseki mevkiinde eski ve geç tunç çağı kalıntıları ile Hititlerin yaşadığına dair kalıntılar bulunmaktadır. Burada bulunan 'Aslan Heykeli' Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi' nde 'Havuz Aslanı' olarak sergilenmektedir. Türklerin Anadolu'ya girişi ile birlikte Oğuzların Kangar boyundan bir grup gelerek Havuz, Mısırören ve Humarlı köylerine yerleşmişlerdir. Sonraki dönemlerde beylik oluşturarak uzun yıllar burada kalmışlardır. Ancak zamanla idarecilerin zulüm ve kötü yönetimi halkı bezdirmiştir. Bu huzursuzluğun olduğu dönemde Sultan IV. Murat, Bağdat Seferi'ne giderken bugünkü adı ile Halep Köprüsü denilen yerde yöre halkı padişahın karşısına çıkarak beyliğin yöre halkına zulüm ettiğini söylemişlerdir. Durumu yerinde tespit ettiren padişah buradaki yerleşim birimlerini değiştirmiştir. Buradan giden insanlar henüz yerleşim yeri olmayan 'Kangar'a yerleşmişlerdir. Bu isim daha sonra 'Kangal'a dönüştürülerek bugünkü ismini almıştır. (Halep Köprüsü'nün Sultan IV. Murat tarafından o esnada yaptırıldığı söylenmektedir.) Ancak 1776 yılından itibaren Havuz tekrar yerleşim birimi olmaya başlamış olup beldenin bugünkü nesli bu tarihten sonra gelen neslin devamıdır. Türk22
  Akpınar köy - Kangal (Akpınar bucağı) - Sivas
1928: Akpınar
■ Crimean Turkish (Tatar) and Qarapapaq (Karapapak) Turkish. Harp sonrasında Kırım' dan Şarkışla'nın Ahmetli köyüne gelen bazı Kırım Tatarları'nın bir bölümü Akpınar Köyü'nü kurmuşlardır. Daha sonra Karapapaklar yerleşmiştir. Türk22
  Höyüklüyurt köy - Kangal (Deliktaş bucağı) - Sivas
1916h: Höyüklü
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Irmaç köy - Kangal (Akpınar bucağı) - Sivas
1928: Irmaç
Alevi yerleşimi
  Tahtalı köy - Kangal (Deliktaş bucağı) - Sivas
1916h: Tahtalı
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Kumarlı köy - Kangal - Sivas
1912hk: Kumarlı
Alevi yerleşimi
  Çat köy - Kangal (Deliktaş bucağı) - Sivas
1916h: Çat
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Deliktaş köy - Kangal (Deliktaş bucağı) - Sivas
1928: Deliktaş
■ 28.06.1776 Sivas'ın Karayel ve Deliktaş geçitlerinde şekavette bulunan Mandelli aşireti Kürdlerinin tedib edilmesi. deyar heyran
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Avşarören köy - Kangal (Akpınar bucağı) - Sivas
1928: Afşarviran
■ © Gömlek No:13795 Kangal kazası, Karahisar-ı Atik Uzunluca, Karacaviran, Afşarviran, Tekye, Davulbaz ve Zerk karyeleri ahalisinin emlak, arazi ve temettuatını mübeyyin defter. deyar heyran
■ Oğuzların ( Türkmenlerin ) Avşar boyundandır. Avşarören Köyü eskiden İran'ı uzun yıllar yöneten Avşar Türklerinin yaşadıkları bir köydür. Muhtelif dönemlerde (büyüklerimizin naklettiklerine göre 3 kez)köy tamamen boşalmış ve kimse kalmaması anlamında veran (ören)oluştur. Kesin olmamakla beraber denirki o köyün ismi o dönemlerde Avşarveran ve daha sonra da Avşaröen olarak kalmıştır.Avşarörende şu anda Oğuzbeylerinin torunları kalmaktadır. Türk22
  Delioğlanderesi köy - Kangal (Deliktaş bucağı) - Sivas
1916h: Delioğlan
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Kuruayşe köy - Kangal - Sivas
1912hk: Kuruayşe [ Kürd kurê Aişe "Ayşeoğulları" ]
■ Köy halkı Türkmenlerden oluşmaktadır. Köyün, eski sahibi tarafından, Ayşe adlı eşinden çocuğu olmadığı için "Kuruayşe" olarak adlandırıldığı sanılmaktadır. Türk22
  Mancılık köy - Kangal - Sivas
1665: Mancılık
■ Evliya Çelebi'ya göre `Ermeni köyüdür ve zeametdir; bir Ermeni kilisesi vardır.` Ancak 20. yy başında bu cemaatten eser kalmamıştı. SN
■ © 18.11.1855 Afşar Aşireti Müdürü Çerkes Bey'in maiyyetinde bulunan süvarilerden bazıları Kangal kazası Mancılık köyünde (... Mancılık karyesi'nde bulunan manastırdan ve evlerden çalınan...) bazı eşyayı ahz etmiş olmaları sebebiyle istirdadı. (14. Mühimme) © 24.06.1899 Mancılık karyesi civarında Kuşkaya'da meskun Karapapak Aşireti'nden... deyar heyran
■ Türkmen / Türk ( Karapapak ) yerleşimi köyüdür Türk22
  Başçayır köy - Kangal (Deliktaş bucağı) - Sivas
1916h: Başçayır
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Kocakurt köy - Kangal - Sivas
1912hk: Xocakurt
Alevi yerleşimi
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Yaylacık köy - Kangal - Sivas
1928: Yortan
■ Kısmen Alevi (Kürt veya Zaza) (Zaza) yerleşimi
  Hamal köy - Kangal - Sivas
1912hk: Hamal
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Alevi Türkmen yerleşimi ( Köyüdür ) Türk22
  Örencik köy - Kangal (Kavak bucağı) - Sivas
1928: Abdaloğlu [ Tr abdal "aş." ]
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Soğukpınar köy - Kangal - Sivas
1916h: Mamaş
Eski adı: Zimmiyan [ Tr "zimmiler, gâvurlar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ Alevi Türkmen yerleşimi, Beydili boyu, Şeyhlü oymağı. Köyün eski adı Zimyan'dır ve Ermeni yerleşimidir. Ermeni nüfusun göç etmesiyle birlikte Beydili Türkmenleri bölgeye yerleşir. Aynı zamanda Soğukpınar köyü Kangal ve Divriği köylerinde Mamaş adı ile belli bir üne sahiptir. Mamaş adı eski Türkmen dilinde ozanların saz çalıp, şölen yaptıkları yer anlamına gelir. Günümüz Türkçesine Mamaş adı ozanlar ocağı veya ozanlar diyarı olarak çevrilebilir. Beydili Oğuz boyunun kurumsal ozanları Şeyhlü oymağından yetişmekte idi. Köy nüfusu Şeyhlü oymağı mensuplarından oluşmaktadır ve köyde çok sayıda ozan yetişmiştir. Aliye Ertekin
  Bozarmut köy - Kangal - Sivas
1912hk: Bozarmut
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Turnalı köy - Kangal - Sivas
Eski adı: Şugul
■ Kangalın Yörük Türkmen kökenli bir köyüdür. Türk22
  Kırkpınar köy - Kangal - Sivas
1912hk: Kırkpınar
Alevi yerleşimi
■ Alevi Türkmen yerleşimi ( Köyüdür ) Türk22
  Şekerpınar köy - Kangal - Sivas
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Boğaz köy - Kangal - Sivas
1912hk: Köroğlan
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Tekke köy - Kangal - Sivas
1912hk: Samud Tekkesi [ Tr Şeyh Samud "bir Bektaşi azizi" ]
Alevi (Türkmen) yerleşimi
■ Urla, Birgi, Ödemiş-Bozdağ, Polatlı ve Ankara Akyurt'ta ünlü Samud Baba tekke ve türbeleri mevcuttur. SN
■ © Gömlek No:13795 Kangal kazası, Karahisar-ı Atik Uzunluca, Karacaviran, Afşarviran, Tekye, Davulbaz ve Zerk karyeleri ahalisinin emlak, arazi ve temettuatını mübeyyin defter. deyar heyran
  Deligazili köy - Kangal - Sivas
1928: Deligazili
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Kangal ilçe - Kangal - Sivas
Y961: Kángara
1665 y: Kankal (yayla)
■ Divriği merkezli Pavlikçi isyancıların müstahkem mevkileri arasında sayılan Kángara olmalıdır. Türkçe gemici dilinde `halat` anlamına gelen kangal ile ilgisi düşünülemez. SN
■ Osmanlı döneminde kayıtlarda Yeni-il olarak geçmektedir. Yeni-il mali bakımdan padişah III. Murat'ın validesi Nur Banu Sultan'ın İstanbul Üsküdar'da yaptırdığı caminin evkafına bağlanmıştır. Bu nedenle de bu bölgeye yerleştirilen Türkmen gruplarına Yeni-il Türkmeni veya Üsküdar Türkmenleri denilmektedir. Kangal köylerinde etnik yapı; Türkmen, Karapapak, Kürt ve Zaza gruplarından oluşmaktadır, Kürt ve Zaza kökenli Alevi vatandaşların çoğunluğu Tunceli bölgesinden gelmiş olup Koçgiri aşiretindendir. Kangal köpeği ve Kangal Koyunu meşhurdur. Ayrıca Kangal balıkları, Sedef Hastalığı (psoriasis) adı verilen bir cilt hastalığının tedavisinde alternatif metot olarak kulanılıyorlar. Ayrıca Sivas kangal köpekleri', Namibya'da yaygın bir şekilde yerli çiftçiler tarafından kulanılıyor. Güney Afrika Cumhuriyetindeki çiftçiler hayvanlarını ve ekinlerini başta Çitalar olmak üzere yırtıcı hayvanlardan korumak için bu köpekleri kullanıyorlar. Türk22
  Çaltepe köy - Kangal - Sivas
1912z: Zerk [ Kürd? zerik "sarıca" ]
Alevi yerleşimi
■ © Gömlek No:13795 Kangal kazası, Karahisar-ı Atik Uzunluca, Karacaviran, Afşarviran, Tekye, Davulbaz ve Zerk karyeleri ahalisinin emlak, arazi ve temettuatını mübeyyin defter. deyar heyran
■ Eski adı Zerk'tir ve genel çevresinde bu adla anılır.Köy, adını hemen kuzeyinde olan iki tepeden almaktadır, tepeler çatal şeklindedir. Bundan dolayı köyün adı "Çaltepe" olmuştur. Köy halkının geneli Malatya Hekimhan'ın Başak köyünden gelmiştir. Türk22
  Davulbaz köy - Kangal - Sivas
1912z: Davulbaz
Alevi yerleşimi
■ © Gömlek No:13795 Kangal kazası, Karahisar-ı Atik Uzunluca, Karacaviran, Afşarviran, Tekye, Davulbaz ve Zerk karyeleri ahalisinin emlak, arazi ve temettuatını mübeyyin defter. deyar heyran
■ Alevi Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ). Seyit Ali Sultan Ocağı. Türk22
  Arpalı köy - Kangal - Sivas
1928: Arpalı
Alevi yerleşimi
  Etyemez köy - Kangal - Sivas
1928: Etyemez
Eski adı: Ağcakaş
■ Etyemez Köyü Osmanlı Arşivinde 1878 Sayımında Gürün'ün büyük bir köyü olan "Sarıca Köyü"ne bağlı bir mezraa olarak gösterilmiştir. Etyemez köyünün eski adı "Ağcakaş"tır. Sarıca köyüne bağlı bir mezra iken 1840'lı yıllarda Padişah Abdülmecid'in ve köyleri çetelerden korumak için köylerin birleştirilmesi emri ile birlikte, Köy 1902 Yılında Kangal İlçesi kurulunca Kangal'a bağlanmıştır. Etyemez adını köy mezarlığında ziyareti bulunan "Etyemez Baba" dan almaktadır. Köy tamamen Yörük-Türkmen kökenlidir. Türk22
  Kızıliniş köy - Kangal - Sivas
1912hk: Kızıleniş
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Karanlık köy - Kangal (Kavak bucağı) - Sivas
1912hk: Karanlık
Alevi (Beğdili) yerleşimi
■ Ünlü sanatçı Sabahat Akkiraz'ın köyüdür. metonio
  Kürkçü köy - Kangal (Kavak bucağı) - Sivas
1912hk: Kürkçi
Alevi yerleşimi
  Dağönü köy - Kangal (Kavak bucağı) - Sivas
1928: Şakolar [ Kürd "öz." ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Kürt-Türkmen Alevi kulturu hakimdir. Türk22
  Kavak köy - Kangal (Kavak bucağı) - Sivas
1912hk: Kavak
Alevi yerleşimi
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Mürsel köy - Kangal (Kavak bucağı) - Sivas
1928: Mürsel
1916h: Komsorik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 1914'ten önce Ermeni Surp Asdvadzadzin Kilisesi mevcuttu. SN
■ Köy, eski bir Türkmen alevi köyüdür. Günümüzde ise Mürsel isminin kullanıldığı köydür. Türk22
  Sarıpınar köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1928: Sarıpınar
■ Alevi Türkmen yerleşimi ( Köyüdür ) Türk22
  Yeşildere köy - Kangal - Sivas
1912z: Zağıl
■ © 01.05.1912 1- Kangal'ın Alacahan nahiyesi ahalisi tarafından teşkil olunan Zağıl köyünün Alacahan'dan ayrılmasına izin verildiği. 2- Seçenyurdu mezraasının ayrı bir köy haline getirilmesi için henüz vilayete başvuruda bulunulmadığı, şu halde Zağıl'a bağlı kalacağı. deyar heyran
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Mescit köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1916h: Mescitli
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köy halkı Alevi-Zaza değil, Alevi-Koçgiri'lidir. metonio
  Eymir köy - Kangal (Kavak bucağı) - Sivas
1928: Eymir [ Tr Eymir/Eymür "aş." ]
■ Şadıli aşiretinin Kürd Şeddadi Devletinin kurucuları olduğu söylenir. Safevi Devleti bir dönem Kürd Şadıli ve Redkan aşiretlerini İran Horasınına sürgün eder. Mar(d)astan
  Seçenyurdu köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1912z: Seçenyurdu
■ © 01.05.1912 1- Kangal'ın Alacahan nahiyesi ahalisi tarafından teşkil olunan Zağıl köyünün Alacahan'dan ayrılmasına izin verildiği. 2- Seçenyurdu mezraasının ayrı bir köy haline getirilmesi için henüz vilayete başvuruda bulunulmadığı, şu halde Zağıl'a bağlı kalacağı. © 28.08.1912 Kangal'ın Alacahan karyesine bağlı Seçenyurdu mezraası'nın ayrı bir köy haline getirilerek Kangal'a bağlanması. deyar heyran
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Gençali köy - Kangal (Kavak bucağı) - Sivas
1916h: Gençali
Alevi yerleşimi
■ Kendisi de Kanglı aşiretinden olan ve Karabel yöresinde saha araştırması yapan Hüseyin Düzenli, "Anadolu Aleviliği ve Kanlı Aşireti" (İstanbul 2005) adlı kitabında köyün Kanglı Türklerinden olduğunu yazar. Türk22
  Güneypınar köy - Kangal (Kavak bucağı) - Sivas
1928: Muşar
1912hk: Muşari
■ Köyün ilk adı MUŞAR olup daha sonra GÜNEYPINAR olarak değişmiştir. Köyün yerlilerinin kökeni İran Türkmen Horasan'a dayanır. Horasan'dan göç ile önce Erzincan Kemah yöresine yerleşilmiş sonra da ordanda Sivas'a göç edip köyün şu anda olduğu yere yerleşmişler. Göç halen devam etmektedir Türkiyede ağırlık olarak İstanbul a yerleşilmiştir . İzmir ve Ankarada köy halkının yoğun olduğu diğer illerimizdir . Türk22
  Gürükbekir köy - Kangal (Kavak bucağı) - Sivas
1912hk: Gürükbekir [ Kürd kûrika Bekir "Bekir oğulları" ]
Kürd (Dırêjan) yerleşimi
  Hürüyurt mz - Kangal - Sivas
K: Ware-Hure [ Kürd "Huru köyü" ]
  Onaran köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1928: Menzilviran
■ Köy halkı, Oğuzlardan ( Türkmenlerden ) oluşmaktadır. Köyün eski adı Menzilveren olarak bilinmektedir. 1650 ve 1700 yılları arasında kurulmuştur. Türk22
  Sultanpınarı köy - Kangal (Kavak bucağı) - Sivas
1912hk: Sultanpınar
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Eski adı Melulviran resmi adı Örentaş olan metruk köy bu yakında olmalıdır. SN
■ Dimılice(Zazaca): Sultanpar Yenok Solmaz
  Hatunçayırı köy - Kangal (Kavak bucağı) - Sivas
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Taşlık köy - Kangal (Kavak bucağı) - Sivas
1912hk: Taşlık
E1877: Karahad [ Erm "taşlık" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Dırêjan) yerleşimi
  Elalibey köy - Kangal (Kavak bucağı) - Sivas
Alevi yerleşimi
  Üçkilise mah Elalibey - Kangal (Kavak bucağı) - Sivas
1916h: Üçkilise
  Kırlangıç köy - Kangal (Kavak bucağı) - Sivas
1916h: Karlanğuç
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Dimılice(Zazaca): Qırnaqoce Yenok Solmaz
  Yeşilyurt köy - Kangal (Kavak bucağı) - Sivas
K: Qewaxe
■ 1916 Erkanıharbiye haritasında isimsiz Ağıl olarak gösterilir. SN
  Alacahan bld - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
■ © 30.07.1865 Sivas'da Alacahan Derbendi civarında Gürün tüccarından Mustafa oğlu Çirkin'i basıp emval ve eşyasını gasbeden Atmalı Aşireti'nden Güryan... deyar heyran
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Çetinkaya bld - Kangal (Çetinkaya bucağı) - Sivas
1912hk: Tabanözü
■ 1930'lu yıllarda demiryolu istasyonu olarak kurulmuş ve zamanın nafıa vekili olan Ali Çetinkaya'nın adı verilmiştir. SN
  Akgedik köy - Kangal (Çetinkaya bucağı) - Sivas
1912hk: Beko [ Kürd "Bekir (öz.) " ]
Alevi yerleşimi
  Sacayağı köy - Kangal (Çetinkaya bucağı) - Sivas
1912hk: Sacayak
Kürd (Dırêjan) yerleşimi
  Kuzyaka köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1912hk: Karasiver
Alevi yerleşimi
  Hamzabey köy - Kangal (Kavak bucağı) - Sivas
K: Cemko / Cemikan [ Kürd "aş." ]
■ Kendisi de Kanglı aşiretinden olan ve Karabel yöresinde saha araştırması yapan Hüseyin Düzenli, "Anadolu Aleviliği ve Kanlı Aşireti" (İstanbul 2005) adlı kitabında köyün Kanglı Türklerinden olduğunu yazar. Türk22
  Kalkım köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1928: Kalkım
■ Köy halkı Türkmenlerden oluşmaktadır. Köyün tarihinin Bizans dönemine uzandığı sanılmaktadır. Türk22
  Çağlıcaören köy - Kangal (Kavak bucağı) - Sivas
■ Kendisi de Kanglı aşiretinden olan ve Karabel yöresinde saha araştırması yapan Hüseyin Düzenli, "Anadolu Aleviliği ve Kanlı Aşireti" (İstanbul 2005) adlı kitabında köyün Kanglı Türklerinden olduğunu yazar. Türk22
  Düzce köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1946: Kötüköy
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Karacaören köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1928: Karacaviran
■ © Gömlek No:13795 Kangal kazası, Karahisar-ı Atik Uzunluca, Karacaviran, Afşarviran, Tekye, Davulbaz ve Zerk karyeleri ahalisinin emlak, arazi ve temettuatını mübeyyin defter. deyar heyran
  İğdeli köy - Kangal (Çetinkaya bucağı) - Sivas
K: Kemu
1928: İğdeli
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Türkçe ve Kürdçe halk muziği parçalarını seslendiren rahmetli Abdullah Papur'un doğduğu köydür. deyar heyran
  Külekli köy - Kangal (Çetinkaya bucağı) - Sivas
1912hk: Kürekli
Alevi yerleşimi
  Eğricek köy - Kangal (Çetinkaya bucağı) - Sivas
1928: Eğricek
Alevi yerleşimi
  Akçaşehir köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1928: Akçaşehir
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Killik köy - Kangal (Çetinkaya bucağı) - Sivas
1912hk: Killik
Alevi yerleşimi
  KabakÇevliği köy - Kangal (Çetinkaya bucağı) - Sivas
1916h: Kabak Çevliği [ Tr çevlik? "sebze bahçesi, bostan" ]
Alevi yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km