haritada ara :   km  
Cihanbeyli'de 54 yerleşim bulundu.
sırala 
Ağabeyli mahalle - Cihanbeyli - Konya
1919hb 📖: Ağabeyli
■ Koord: 38° 28' 40'' D, 32° 49' 53'' K
Ahirigüzel mahalle - Cihanbeyli - Konya
1926h 📖: Axırıgüzel
Türk yerleşimi
■ Erzurum Narman Celali Aşireti nin Sason Ailesine bağlı Kürtler yaşamaktadır Site Yönetimi
■ Koord: 38° 43' 26'' D, 32° 52' 52'' K
Aydınlık mahalle (Yeniyayla bağ) - Cihanbeyli - Konya
1926h 📖: Akçaoba
■ Koord: 38° 25' 21'' D, 33° 2' 5'' K
Beyliova mahalle - Cihanbeyli - Konya
K 📖: Xereve
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 20. yy başlarında Hatırlı ve Kırkışla köyünden gelenler tarafından kurulmuştur. deyar heyran
■ Koord: 38° 51' 11'' D, 32° 27' 1'' K
Böğrüdelik mahalle - Cihanbeyli - Konya
1928 📖: Cihanbeyli (idari bölge) [ Türkçe "aş." ]
1926h 📖: Reşadiye|Böğrüdelik [ Türkçe "Sultan Reşat yeri" ]
Özbek yerleşimi
■ 1907’de Türkiye’ye iltica eden bir grup Özbek için Reşadiye adıyla iskân edilmiş, 1934’te adı Böğrüdelik olarak değiştirilmiştir. 1928’den itibaren kısa bir süre Cihanbeyli kaza merkezi oldu. SN
■ © 10.10.1910 Akşehir kazasının Böğrüdelik mevkiinde iskan edilen muhacirinin teşkil eyledikleri karyenin Reşadiye namıyla isimlendirilmesi. deyar heyran
■ Güney Sibirya Tatarı oldukları görüşü hem kendi aralarında hem de kamuoyunda daha yaygın durumdadır. Zira günlük hayatta konuştukları dil Özbek fonetiğinden bayağı uzak. metonio
■ 1928 senesinde Tatar köylerini birleştirip ilçe merkezi kurulmak istenmişti. Manav
■ Koord: 38° 47' 49'' D, 32° 35' 9'' K
Bulduk mahalle - Cihanbeyli (Yeniceoba bucağı) - Konya
1700z 📖: Bulduk Dede (zaviye)
Kürt-Sünni (Sêfkan) yerleşimi
■ © 13.10.1700 Konya civarında Karinözü kazasında vaki Bulduk Dede Zaviyesi meşihat ve tevliyetinin tevcihine dair Konya Naibi Osman ve Karinözü Kadısı Musa ve Şeyh Bostan ibn-i Mevlana vesaire tarafından yazılan arz. © 13.12.1842 Ankara eyaletinde bulunan Seyifhanlı [Sefkanlı], Şeyh Bezenli, Mikailli ve Tokallar (?) aşiretlerine diğer perakende aşiretlerin iskanları ile nüfuslarının tahriri (kayıt edilmesi). deyar heyran
■ Koord: 38° 57' 28'' D, 32° 45' 2'' K
Büyükbeşkavak mahalle - Cihanbeyli - Konya
1912hk 📖: By. Beşkavak
Kürt-Sünni (Sêvidî) yerleşimi
■ © 25.02.1676 Hınıs kazasında Bulanık nahiyesine bağlı köy ve mezraanın boş olduğundan yurtluk ve ocaklık olmak ve avarız verilmek şartıyla Süveydi Aşireti Reisi İsmail Bey'e ihsanı hakkında... © »»»»» 09.02.1719 Karaman Valisi'ne Suveydi (Sêvidî) aşireti tevabiinden Aksaray sancağında sakin olanların rüsum ve adet-i ağnamları hakkında... deyar heyran
■ Koord: 38° 57' 9'' D, 32° 36' 28'' K
Cihanbeyli ilçe - Cihanbeyli - Konya
1928 📖: Mürseliefendi (idari bölge)
1926h 📖: İnevi
1912hk 📖: İnevi | Esbkeşan [ Türkçe esbkeşan "at çeken (aş.)" ]
■ Bölgede daha önce göçebe olarak yaşayan ve Osmanlı idari sisteminde aşiret kazası olarak tanımlanan Atçeken (resmi dilde Esbkeşan) Aşireti bulunmaktaydı. İlçe şimdiki adını 18. yy’da Urfa yöresinden buraya gelen Rişvan konfederasyonuna bağlı Cihanbeyli [Canbegli] Kürt aşiretinden alır. Kaza merkezi eskiden Böğrüdelik (Cihanbeyli) köyünde iken, 19. yy’da şimdi bulunduğu İnevi mevkiine taşındı. İlçe nüfusunun büyük bölümü halen Kürttür. SN
■ Koord: 38° 39' 29'' D, 32° 55' 35'' K
Çimen mahalle - Cihanbeyli (Yeniceoba bucağı) - Konya
1926h 📖: Çimen
Kürt-Sünni (Sêvidî) yerleşimi
■ Koord: 39° 0' 35'' D, 32° 32' 37'' K
Çölyaylası mahalle - Cihanbeyli (Yeniceoba bucağı) - Konya
1926h 📖: Çal Yaylası
Kürt-Sünni (Sêvidî) yerleşimi
■ Bir kısmı Têrikî aşiretindendir. . . . . © 22/7/1954 gününden itibaren Konya Vilâyeti Cihanbeyli Kazası Yeniceoba Nahiyesinin Büyükbeşkavak Köyüne bağlı Çöl yaylasının (Çölyaylası) adiyle bağımsız bir köy haline getirilmişdir. deyar heyran
■ Koord: 39° 0' 13'' D, 32° 37' 29'' K
Damlakuyu mahalle - Cihanbeyli - Konya
1928 📖: Çorca [ Türkçe "tuzluca" ]
1912hk 📖: Çorcahöyük
■ Türkmen ve Kürd yerleşimi. ------- © 30/4/1954 Konya Vilâyeti Cihanbeyli Kazasının Kulu Nahiyesine bağlı Ömeranlı Köyü ile, aynı kazanın Yeniceoba Nahiyesi bölgesindeki iki na­hiye arası sınır, ilişik krokisinde gösterildiği veçhile, (Celep, Kartal yolunun kavuşak noktasından başlayarak Pazarözü yaylası önündeki tepenin hattı balasını takiben Ömeranlı, Yeniceoba yo­lu ile Çorca yolunun birleştiği kavuşak noktasından Çorca yolunun garbındaki tepenin hattı balâsından bir hattı müstakimle Nofel ağılı yanın­daki karataşa ve oradan yine bir hattı müstakimle Nebi Bekâr tarlasın­dan Çorca yolunda nihayet bulan hat) olarak belirtilmiştir. [ Resmi Gazete: 8726 ] © »»» 11/10/1973 Karar Sayısı: 12706 Konya İli Cihanbeyli İlçesi Merkez Bucağına bağlı Damlakuyu(Çorca) Köyü ile, Kulu İlçesi Merkez Bucağına bağlı Acıkuyu Köyü bölgesindeki iki ilçe arası sınır, özel krokisinde de gösterildiği üzere; (Köpek gölünün kuzeyindeki en uç noktasından başlayarak, bu­radan Kızılçukur mevkiindeki Çifte Karataş'a - buradan Yurt yolunun Gördoğlu/Koçhisar yolu ile kesiştiği noktaya - buradan Gördoğlu/Koçhisar yolunu Güneybatı istikametine takiben T u z yolu ile kesiştiği nok­taya-buradanTuz yolunu Kuzeybatı istikametinde takiben Ankara as­faltı ile kesiştiği noktaya - buradan da Yeniceoba yolununun eski Celep yolu ile kesiştiği noktaya çekilecek hat) olarak tespit edilmiştir. [RsGz:14691] deyar heyran
■ Damlakuyu'nun yerlisi olan Kürt yok. En yakın Kürt yerleşimi Yeniceoba'ya bağlı olan Tekmezar yaylası. metonio
■ Koord: 38° 45' 37'' D, 32° 54' 59'' K
Esentepe mahalle (Yeniyayla bağ) - Cihanbeyli - Konya
1926h 📖: Sırtağıl
■ Koord: 38° 24' 58'' D, 33° 3' 28'' K
Gemecik mahalle - Cihanbeyli - Konya
1926h 📖: Gemecik Yaylası
■ Koord: 38° 42' 55'' D, 32° 54' 41'' K
Gölyazı mahalle - Cihanbeyli - Konya
K 📖: Xelko
1841z 📖: Xalikanlı (aş.) [ Kürtçe "aş." ]
Kürt-Sünni (Xalîkan) yerleşimi
■ © 14.11.1841 Konar Göçer taifesinden evvelleri Sivas dahilinde bulunurlar iken ahiren (en son olarak, son zamanlarda) Konya dahiline göçen Hülkânlı [Xalîkanlı] aşiretinin tekalüflerini edada (vergilerini ödemede) gayreti görülen ve aşiret halkını memnun eden Hacı Yusuf'a aşiret beyliği tevcihi (rütbe vermek). © »»» 14.10.1902 Konya merkez vilayete bağlı İnevi nahiyesindeki Hakanlı [=Xelkan] karyesinin büyük olması hasebiyle kırk hanenin karyeden ayrılarak Ümraniye [? Yapalı(Qameran); Sağlık(Qolita) ? ] adıyla yeni bir yer teşkil edilmesi. deyar heyran
■ Xelikanlar İç Anadolu da Reşi (Reşwan) aşiretine bağlı olmakla beraber aslen Celali Kürtlerinin bir koludur. Karacadağ da Xelikî'dir. 1929-1931 yillarinda Ağrı başkaldırısından sonra bir kolu da Aydin Söke ve Trakya'ya iskan edilmislerdir. Dr Mikaîlî
■ Koord: 38° 33' 34'' D, 33° 11' 47'' K
Günyüzü mahalle - Cihanbeyli - Konya
1928 📖: Kethüda Cudkanlı [ Kürtçe cudikan "aş." ]
1910z 📖: Güdkânlı
Kürt-Sünni (Cudikan) yerleşimi
■ © 03.09.1816 Malatya Kazası'nın Şiro[Pötürge] Nahiyesi'ne tabi Tenniç ve Balyanlu Köyüne, Tepehane Köyünden ve Cihanbekli, Sinan, Melukanlı [Molikanlı], Teştekanlu[?], Kotanlu [Cudkan] aşireti halkından bazı kimseler basıp harab ve yağma ettiklerinden tedîpleri hakkında kuvvetler sevkine dair. deyar heyran
■ Koord: 38° 31' 2'' D, 33° 2' 23'' K
Hacıbey mahalle - Cihanbeyli - Konya
1926h 📖: Hacıbey Yaylası
■ Koord: 38° 40' 19'' D, 32° 50' 46'' K
Hodoğlu mahalle - Cihanbeyli - Konya
1946 📖: Hodoğlu [ yaylak ]
■ © 1/4/1955 gününden itibaren Konya Vilâyeti Cihanbeyli Kazası Merkez Nahiyesinin Karabağ Köyü Hodoğlu mevkiinde iskân edilmiş bulunan Göçmen Mahallesi ile aynı köye bağlı Hodoğlu ve Örnek mahalleleri birleştirilerek (Hod­oğlu) adıyla bağımsız bir köy haline getirilmişdir. [RsGz:9034] deyar heyran
■ Koord: 38° 32' 46'' D, 32° 39' 30'' K
Hoyukkuyu mahalle - Cihanbeyli - Konya
1926h 📖: Höyükkuyu
■ Koord: 38° 26' 29'' D, 32° 48' 44'' K
İnsuyu mahalle - Cihanbeyli - Konya
1662z 📖: İnsuyu
■ Konya livasına tabi Larende, Hatunsaray, Belviran, İnsuyu, ..... ait muhtelif timar tevziatına gösterir ruznamçe defteri. Not: Mezkur defterin bir yerinde (1072)[= Miladi 1661-1662] tarihine tesadüf edilmiştir. deyar heyran
■ Koord: 38° 41' 58'' D, 32° 46' 0'' K
Kale mahalle - Cihanbeyli - Konya
■ Koord: 38° 42' 4'' D, 32° 51' 44'' K
Kandil mahalle - Cihanbeyli (Yeniceoba bucağı) - Konya
1912hk 📖: Kandil
Kürt-Sünni (Sêvidî) yerleşimi
■ Koord: 38° 58' 18'' D, 32° 31' 5'' K
Karabağ mahalle - Cihanbeyli - Konya
1912hk 📖: Karabağ
■ Koord: 38° 33' 39'' D, 32° 45' 8'' K
Karatepe mahalle - Cihanbeyli - Konya
1912hk 📖: Karatepe
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Erzurum Narman dan gelen Celali Aşiretinin Sason Ailesine bağlı Kürtler yaşamaktadır Site Yönetimi
■ Koord: 38° 41' 19'' D, 32° 58' 53'' K
Kavaklı mahalle (Yeniyayla bağ) - Cihanbeyli - Konya
1926h 📖: Kavaklı
■ Koord: 38° 27' 13'' D, 33° 3' 33'' K
Kayı mahalle - Cihanbeyli - Konya
1926h 📖: Kırkuyusu
Türkmen (Atçeken) yerleşimi
■ Koord: 38° 43' 45'' D, 32° 49' 33'' K
Kelhasan mahalle - Cihanbeyli (Yeniceoba bucağı) - Konya
1912hk 📖: Kelhasan
Kürt-Sünni (Canbeg) yerleşimi
■ Bir kısmı Têrikî aşiretindendir. © 12.05.1744 Malatya'nın Şutili kazasındaki Cihanbeyli aşiretinin Rakka'ya iskanlarına ve Malatya'nın eşkıyadan temizlenmesine dair Diyarbekir Valisi Ali ve Malatya Mutasarrıfı Rişvanzade Mehmed Paşalara hüküm. g.tt © »»» 14.08.1749 İskan mahalleri olan Rakka'dan birkaç defa gelerek Malatya sancağının Şora kazasına tasallutlarından dolayı tenkil edildikleri halde yine gelip gasb, katl ve yangın gibi taaddiyatta bulunan Cihanbeyli aşiretinin Umranlı Kürdlerinden kurtarılmaları hususunda ahalinin talebi. g.tt © »»»06.03.1784 Erzurum ve Kars Çıldır taraflarındaki Badıllı ve tevabii Cihanbeyli, Tacirli ve Pirebadıllı aşiretleri mukataatının Rakka'ya ilhakı. © »»» 08.09.1784 Şora kazası havalisinde mukim olup Fırat Nehri'ni geçerek Ergani Madeni'ne merbut karyelere tecavüz ve katl-i nüfusda bulunan İmranlı Kürd Aşireti hakkında Keban ve Ergani Madeni eminine ferman. deyar heyran
■ Koord: 38° 54' 26'' D, 32° 35' 15'' K
Kırkışla mahalle - Cihanbeyli - Konya
1926h 📖: Kırkışla
Kürt-Sünni (Molikan) yerleşimi
■ © 05.03.1843 Konya eyaletinde kain Rişvan Aşireti'nin iskanları icra kılınmış ise de Melikanlı [Molikanlı] Cemaati ahalisinin tedib ve terbiyelerine ve Ekrad [Kürd] hakkında olan tasavvurat-ı vakıasına dair... deyar heyran
■ Koord: 38° 30' 52'' D, 32° 51' 0'' K
Korkmazlar mahalle (Turanlar bağ) - Cihanbeyli - Konya
K 📖: Delala
■ Koord: 38° 51' 26'' D, 32° 35' 53'' K
Köledağı mahalle - Cihanbeyli - Konya
■ Koord: 38° 41' 3'' D, 32° 49' 30'' K
Kösedik mahalle - Cihanbeyli - Konya
■ Koord: 38° 23' 29'' D, 32° 59' 18'' K
Kuşça mahalle - Cihanbeyli (Yeniceoba bucağı) - Konya
1912hk 📖: Kuşcalı | Hacılar
Kürt-Sünni (Nasiran) yerleşimi
■ Danimarkalı araştırmacı Jan Hjarnø 1969 yılından bu yana otuz yıldır bu yöre insanları konusunda etnolojik ve değişik araştırmalar yapmaktadır. Manav
■ Koord: 38° 49' 43'' D, 32° 40' 51'' K
Küçükbeşkavak mahalle - Cihanbeyli (Yeniceoba bucağı) - Konya
1912hk 📖: Kç. Beşkavak
Kürt-Sünni (Sêvidî) yerleşimi
■ Bir kısmı Têrikî aşiretindendir. deyar heyran
■ Koord: 38° 57' 5'' D, 32° 39' 2'' K
Kütükuşağı mahalle - Cihanbeyli (Yeniceoba bucağı) - Konya
K 📖: Xopan / Xopo
1858z 📖: Kütikuşağı / Kütigânlı (aş.)
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
■ © 14.08.1858 Sinkanlı, Halkanlı, İmranlı [Ömeran], Belikanlı, Cudkanlı ve Kütük Uşağı aşiretlerinin Konya'ya ilhakının mahzurlu olduğuna dair© »»» 01.10.1858 Seyfkanlı, Halkanlı, İmranlı [Ömeran], Tacirli, Belikanlı, Cudkanlı ve Ketük Uşağı [Kütükuşağı] Aşiretlerinin, Ankara eyaletinden tefrikiyle Konya'ya ilhakı... © »»» 30.07.1863 Niğde Sancağı toprağında Koçhisar Kasaba ve memlahasının yakınında meskun olup idaresi Ankara ve Yozgat sancaklarına merbut olan Reşvan Ekradından Belkanlı, Sefkanlı, Hicbanlı, Çorkanlı [Cudkanlı] ve İmranlı [Ömeran] aşiretlerinin ahalisinden bazı kesanın... deyar heyran
■ Koord: 38° 55' 8'' D, 32° 41' 57'' K
Maşat mahalle (Gölyazı bağ) - Cihanbeyli - Konya
1926h 📖: Xotooğlu Ağılı
■ Koord: 38° 28' 0'' D, 33° 14' 49'' K
Pınarbaşı mahalle - Cihanbeyli - Konya
1926h 📖: Pınarbaşı Yaylası
■ Koord: 38° 43' 51'' D, 32° 42' 10'' K
Pınarbaşı mahalle - Cihanbeyli - Konya
1896z 📖: Pınarbaşı (yayla)
■ İnsuyu köyüne bağlı bir yayla idi. Türkmenler'in temelli yerleşmesi üzerine artan nüfusun da etkisiyle köy oldu. M. Hakan
■ Koord: 38° 47' 43'' D, 32° 43' 24'' K
Sağlık mahalle - Cihanbeyli - Konya
K 📖: Qolita [ Kürtçe ]
1926h 📖: Kolitler Yaylası
Kürt-Sünni (Xalîkan) yerleşimi
■ Köpek Gölü adlı gölün yanındadır. SN
■ Koord: 38° 45' 46'' D, 33° 2' 1'' K
Sığırcık mahalle - Cihanbeyli - Konya
1926h 📖: Sığırcık
■ Koord: 38° 37' 44'' D, 32° 50' 9'' K
Taşpınar mahalle - Cihanbeyli - Konya
1926h 📖: Taşpınar
Türkmen yerleşimi
■ Koord: 38° 25' 43'' D, 33° 9' 24'' K
TaşpınarYeniyayla köy - Cihanbeyli - Konya
■ Dört yaylanın bileştirilmesiyle oluşturulmuş köydür. SN
■ Koord: 38° 26' 6'' D, 33° 3' 8'' K
Toprakkale mahalle - Cihanbeyli - Konya
1926h 📖: Toprakkale
■ Koord: 38° 27' 30'' D, 32° 58' 14'' K
Tosunlar mahalle - Cihanbeyli - Konya
1926h 📖: Uzunaliler
■ Koord: 38° 24' 45'' D, 32° 47' 10'' K
Turanlar mahalle - Cihanbeyli (Yeniceoba bucağı) - Konya
K 📖: Yayle Tozê
1946 📖: By. Yayla
Kürt-Sünni (Canbeg) yerleşimi
■ 11.5.1956’da Büyükyayla ve Korkmaz yaylalarının birleştirilmesiyle köy oldu ve Turanlar adı verildi. SN
■ Koord: 38° 53' 21'' D, 32° 36' 52'' K
Tüfekçipınar mahalle - Cihanbeyli (Yeniceoba bucağı) - Konya
1926h 📖: Tüfekçipınar
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ © 22/7/1954 gününden itibaren Konya Vilâyeti Cihanbeyli Kazası Yeniceoba Nahiyesinin Kandil Köyüne bağlı Tüfekcipınarı yaylası (Tüfekcipınarı) adiyle bağımsız bir köy haline getirilmişdir. deyar heyran
■ Koord: 38° 56' 33'' D, 32° 29' 11'' K
Uzuncayayla mahalle - Cihanbeyli - Konya
■ Koord: 38° 37' 41'' D, 32° 43' 4'' K
Üzerliktepe mahalle - Cihanbeyli - Konya
1926h 📖: Üzerliktepe
■ Koord: 38° 43' 10'' D, 32° 59' 35'' K
Yapalı mahalle - Cihanbeyli - Konya
K 📖: Qameran [ Kürtçe ]
1928 📖: Yapalı
Kürt-Sünni (Xalîkan) yerleşimi
■ © 14.11.1841 Konar Göçer taifesinden evvelleri Sivas dahilinde bulunurlar iken ahiren Konya dahiline göçen Hülkânlı [Xalîkanlı] aşiretinin tekaliflerini edada gayreti görülen Hacı Yusuf'a aşiret beyliği tevcihi... deyar heyran
■ Koord: 38° 31' 58'' D, 32° 59' 58'' K
Yeniceoba mahalle - Cihanbeyli (Yeniceoba bucağı) - Konya
K 📖: Încov [ Türkçe yeniceoba ]
1902hk 📖: İnevi (idari bölge)
1716z 📖: Yeniceoba
Kürt-Sünni (Nasiran) yerleşimi
■ İnevi nahiyesi merkez kasabası bir dönem burası iken daha sonra şimdiki Cihanbeyli kasabasına taşındı. SN
■ © 19.01.1903 Aslen Ankara vilayetine tabi Haymana kazası ahalisinden İnönü [İnevi] nahiyesinin Beşkardeş isimli mahalline gelerek tavattun etmiş olan altmış hanede üç yüz nüfusun bulunduğu, yerin köy olarak teşkil edilip askerlik ve nüfus kayıtlarının Konya Vilayeti'ne yapılmasına müsaade... deyar heyran
■ Bayburd Kazasında Yeniceoba’ya bağlı Beşağıl karyesi hududunda ziraatle uğraşan es-Seyyid Halil Çelebi... 3 Zi’l-ka’de 1128 (19/10/1716) hkart
■ Kütüğe göre halkının %95i Kürt, %5i Tatar kökenlidir. metonio
■ Koord: 38° 52' 13'' D, 32° 47' 28'' K
Yeniyayla mahalle - Cihanbeyli - Konya
1926h 📖: Yeniyayla
■ Koord: 38° 39' 43'' D, 32° 58' 32'' K
Yeşil mahalle (Günyüzü bağ) - Cihanbeyli - Konya
1926h 📖: Kötüoba
■ Koord: 38° 30' 43'' D, 33° 0' 45'' K
Yeşildere mahalle - Cihanbeyli - Konya
K 📖: Zozana Mewlîd [ Kürtçe "Mevlit yaylası" ]
Kürt-Sünni (Sêvidî) yerleşimi
■ Koord: 39° 0' 14'' D, 32° 33' 52'' K
Yeşiltepe mahalle (Bulduk bağ) - Cihanbeyli - Konya
1926 1926: Çukurağıl
■ Koord: 39° 0' 46'' D, 32° 44' 14'' K
Yünlükuyu mahalle - Cihanbeyli (Sülüklü bucağı) - Konya
K 📖: Hacıomeran Yaylası [ Kürtçe "Hacıömerler yaylası" ]
Kürt-Sünni (Canbeg/Têrikan) yerleşimi
■ Köy kışın Haciömeroğlu köyünde yaşayan ve yazın burayı yayla olarak kullanan bir kaç aile tarafından 1930'larda kurulmuştur.1950'lerde daha önce Kars-Ağrı bölgesinden zorunlu göçe tabi tutulmuş bir kaç ailenin buraya çağırılmasıyla Yunak'a bağlı bir köy konumunu almıştır.1970'lerde Cihanbeyli ilçesine bağlanmıştır. deyar heyran
■ Koord: 38° 55' 26'' D, 32° 30' 28'' K
Zaferiye mahalle - Cihanbeyli (Sülüklü bucağı) - Konya
1926h 📖: Kayışoğlu|Zaferiye
Kürt-Sünni (Gawestiya) yerleşimi
■ 09.05.1973 Konya'nın Yunak ilçesine bağlı Zaferiye köyünün, Cihanbeyli ilçesine bağlanması. deyar heyran
■ Koord: 38° 52' 5'' D, 32° 24' 29'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.