Bozkır'da 55 yerleşim bulundu.
sırala 
  Sorkun mah - Bozkır - Konya
1914hk: Sorkun
  Çağlayan mah - Bozkır - Konya
1928: Çat
■ Eskiden Alevi olduğu söylenen köy halen şiddetle Sünnidir. SN
  Bağyurdu mah - Bozkır - Konya
1928: Sopran
1914hk: Savran
  Sazlı mah - Bozkır - Konya
1914hk: Sazlı
  Kozağaç mah - Bozkır - Konya
1667z: Kozağaç
■ © 22.06.1667 Belviran kazası Kozağaç köyünde cami olmadığından Şeyh Bayral Mescidi'nin camiye tahviline izin verilmesi. deyar heyran
  Bozkır ilçe - Bozkır - Konya
1928: Siristad
1914hk: Siristat
1848z: Bozkır (idari bölge)
■ Antik Isauria ülkesinin başkenti olan Isaura Vetus ve İsaura Nova (Eski ve Yeni Isaura) kentleri Bozkır ilçesinde, muhtemelen kasabanın güneydoğusundaki Hisarlık ve Işıklar köyleri yakınında bulunmaktaydı. Siristad adının Isaura ile ilişkili olması mümkündür. SN
■ © 06.12.1848 Bozkır kazasına tabi Hoca köyünde pazar kurulması olmayacağından pazarın cuma günleri kazanın ortasındaki Sırıstad kasabasında kurulması hakkında... deyar heyran
  Yolören mah - Bozkır - Konya
1914hk y: Fart [ Yun ]
  Yazdamı mah - Bozkır - Konya
1914hk: Yazdam
  Hisarlık mah - Bozkır - Konya
1914hk: B. Asarlık
■ Antik İsaura Nea (Yeni İsaura) kentinin kalıntıları köyün kuzeyindeki dağda bulunur. SN
  Kuşça mah - Bozkır - Konya
1914hk: Kuşçu
  Zengibar mv - Bozkır - Konya
■ MÖ 4. yy'dan itibaren kaydedilmiş olan İsaura kentinin MÖ 48'de Romalılarca tahrip edilmesinden sonra Milat dolayında kurulan Yeni İsaura kentinin ören yeridir. MS 360 dolayında imparatorluk ilan eden `eşkiya` Trebellianus'un makamı oldu. SN
  Hacılar mah - Bozkır - Konya
1914hk: Hacılar
  Dereiçi mah - Bozkır (Üçpınar bucağı) - Konya
■ © 13.02.1801 Belviran kazasının Bulat ve Gedret köylüleri Göksu üzerindeki köprüyü tamir eylediklerinden tekaliften kurtulmakta iseler de bu köprü umuma ait olmayıp yalnız iki köyün arasında olduğundan bu iki köy halkının dahi kazanın diğer köylerinin verdikleri tekalife iştirak etmeleri. g.tt --- © 22.05.1801 Konya'nın Bozkır madenine merbut Belviran kazasına tabi Pulat ve Kudurat karye ahalileri, Göksu üzerindeki büyük köprüyü kendi mallarından tamir edeceklerinden, vermekte oldukları tekalifden gayri tekaliflerle rencide edilmemeleri. deyar heyran
  Yelbeyi mah - Bozkır - Konya
1928: Yelbeyi
1914hk: Yılbey
  Kuzören mah Sarıoğlan - Bozkır (Belören bucağı) - Konya
1928: Kuzören
1914hk: Kızören
  Boyalı mah Sarıoğlan - Bozkır (Belören bucağı) - Konya
1914hk: B. Boyalı
  Sarıoğlan mah - Bozkır (Belören bucağı) - Konya
1914hk: Sarıoğlan
1706z: Belviran
1928: Belören (idari bölge)
■ Kasabanın eski adı olan Belören/Belviran 1960'lara dek idari birim adı olarak korunmuştur. SN
■ © 03.06.1706 Belviran kazasında ibrahim Seydi Zaviyesi'ne Ali tarfından vukubulan müdahalenin meni hakkında Konya Vali ve kadısına Belviran kadısına hitaben yazılan hükme dair--- © 23.01.1895 Konya'ya gönderilen Ruscuk muhacirleri, Bozkır kazasının Belviran nahiyesi dahilinde semi adlı mahalde iskan edildiklerinden, mezkur karyeye eski adının verilmesi. --- © Gömlek No:9815 Belviran kazası, Kürt karyesi temettuat defteri. --- © 29.07.1851 Belviran kazası Beliki karyesi ahalisinden Abdüllatif'in katili Mehmed'in küreğe konulması. deyar heyran


Grafik harita göster     haritada ara : km