haritada ara :   km  
Baskil'de 69 yerleşim bulundu.
sırala 
Kale x - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
1777 📖: Muşar
E1136 📖: Mşar
Y150 📖: Masara / Masora
■ Selçuklu sultanlarından İzzeddin Keykavus, kardeşi Alaeddin Keykubat'ı Ankara Kalesi'nde yakalayarak Malatya'nın doğusundaki Mukaddas Dağı (Eşraf Briha Dağı)'ndaki Mar Ahron manastırının altındaki Masara (Muşar) Kalesine hapsetmiştir. Dağ üzerindeki Surp Aharon Manastırı 20. yy başında mevcuttu. SN
■ Mor Ahron Manastırı ile ilgili ilk bilgilerden biri Ab-ul Farac tarafından aktarılmıştır. Selçuklu sultanı Alâeddin Keykubad tahta geçmeden önce I. İzzeddin Keykavus tarafından 8 yıl bu Masara Kalesi zindanında hapsedilmiştir. Ab-ul Farac ise, Alâeddin Keykubad’ın, kardeşi İzzeddin Keykavus tarafından iktidardan uzaklaştırılıp Malatya’da Masara Kalesi’nde hapsedilmesi olayını anlatırken, Masara Kalesini “Mor Ahron Manastırı’nın altındaki Masara Kalesine kapadı. Bu manastır Malatya civarındaki Mukaddes Dağın yakınlarındadır” şeklinde tarif eder. Ab-ul Farac, İzzeddin Keykavus’un ölümü üzerine kardeşi Alâeddin Keykubad’ın Malatya’daki Masara Kalesi’nde mahpus iken tahta çıkarılmak üzere çağrılışını anlatırken; “Eşraf Briha dağındaki Masara Kalesi'nde mahpus olan Alâeddin Keykubad’ı getirttiler” ifadesini kullanır. Engin Örüm
Çevreköy x - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
1928 📖: Torsan / Torsuşağı [ Kr "abdallar" ]
1914hk 📖: Torsosu
Aksakal mah Suyatağı - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
1916h 📖: Mamreş [ Kr "kara amca" ]
■ Tors (Abdal) ve Mamraş (Kara Amca) kardeştirler. Engin Örüm
Bilaluşağı köy - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
K 📖: Billan [ Kr "Bilaller" ]
1928 📖: Bilaluşağı
Kürt-Sünni yerleşimi
Suyatağı köy - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
<1960 📖: Sinan
1916h 📖: Arapuşağı
Y961 📖: Rhapsákion
■ Kale, Çevreköy, Aksakal, Sinan (Arapuşağı) köylerinin büyük bölümünün baraj gölü altında kalması sonucu oluşturulan bileşik köydür. Eski Arapuşağı köyü 863 yılında imp. I. Basilios'un seferi münasebetiyle anılan Rhapsákion kalesidir. SN
Tabanbükü köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1777z 📖: Şeyxhasanlı [ Kr/Tr "aş." ]
Alevi yerleşimi
■ © 09.03.1777 Malatya'nın, Muşar [Kumtarla-Baskil-Elazığ] nahiyesine tabi Şeyh Hasanlı köyündeki zaviyede sakin Şeyh Ebulvefa ve Şeyh Ahmed Tavil evladlarından... deyar heyran
Işıklar mz - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
K 📖: Kozan [ Kr "koyun ağılları" ]
1928 📖: Bayrik [ Kr bêrik "meracık" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ 10. yy'a ait Mar Aharon Süryani manastırının etkileyici kalıntısı köyün batı yanındaki Baret dağının zirvesindedir. SN
İmikuşağı köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
K 📖: İmikan [ Kr "aş." ]
1928 📖: İmikuşağı
Kürt-Sünni yerleşimi
Hüyük köy - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
1928 📖: Höyük
Kürt-Sünni yerleşimi
Bozoğlak köy - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
1928 📖: Berite Kebir
■ 20. yy başında Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi. Kısmen Sünni yerleşimi
■ Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan tarafından İran'ın Horasan bölgesinden Tat adı verilen halk getirilmiş. Daha sonra da göçebe Beritan aşiretinden aileler yerleşmiş, Baskil'den gelenler yerleşmiş, köyün civarında dağınık haldekiler yerleşmiş ve büyük bir yerleşim alanına dönmüştür. Köy Kürt kökenlidir. Nüfusun çoğunluğu ilk İslam anlayışına sadık kalmış, küçük bir kısmı da zamanla Sünnileşmiştir. Buhan Buhadır
Çiğdemlik köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1928 📖: Hasikli [ Kr "Hasancıklar (aş.)" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Kumtarla köy - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
1928 📖: Ataf
1968 📖: Aydınlar (idari bölge)
1777z 📖: Muşar (idari bölge)
Alevi yerleşimi
■ Daha önce Muşar Kalesi (Suyatağı köyü Kale mahallesi) mevkiinde olan Muşar nahiye merkezi 20. yy başlarında buraya taşındı; 1968'de Aydınlar bucağı adı verildi. SN
■ © 09.03.1777 Malatya'nın, Muşar nahiyesine tabi Şeyh Hasanlı köyündeki [Tabanbükü-Baskil-Elazığ] zaviyede sakin Şeyh Ebulvefa ve Şeyh Ahmed Tavil evladlarından isimleri yazılı yirmi beş Seyid'in tekaliften muafiyetleri. deyar heyran
■ Alevi Türkmen/Tatar yerleşimi. Bu köye dair ilginç bir bilgi ise zamanında bu köye gelen Kırım Tatar kökenli sülalelerin de zamanla Alevi-Bektaşi geleneğine adapte olup bir nevi Alevileşmesidir. Türkiye genelindeki tek Alevi Tatar nüfus barındıran yerleşimdir. metonio
Konalga köy - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
1928 📖: Zeykan / Zeygan [ Kr "aş." ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Mahalleleri: Localar, Baltaşı, Galip, Hacıyusuf, Hor, Sal. SN
■ Kürt-Sünni (Herdî) yerleşimi Doğru bilgi
Emirhan köy - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
1928 📖: Emirhan
Kürt-Sünni (Karakeçili) yerleşimi
■ Mahalleleri: Fakiruşağı, Keçili, Sütlüce. SN
Konacık köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1928 📖: Ötetalan
Kürt-Sünni yerleşimi
Akuşağı köy - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
K 📖: Akan [ Kr "aş." ]
1861z 📖: Akuşağı [ Tr "aş." ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Mahalleleri: Aşağıgeçit, Tepecik, Doruk, Gölgeli, Konuklu, Yukarıgeçit, Cebrail, Devrişler, Hacıtemur, İncikler, Yukarıçiğdem. SN
■ © 12.01.1861 Divriği kazasında Sarıçiçek adlı mahalde iskan etmekte olan Karaçorlu Aşireti ile Akuşağı tabir olunan aşiretlerin ... © 11.08.1883 Eğin kazasında mutavattın Akuşağı ve Atmalı ekradının[Kürd] ... © 05.04.1887 Eski yurtları Arabgir ve Erguvan'ı bırakarak Eğin kazasına yerleşip Divriği'ye bağlı köylerin ahalisine baskı ve zulüm yapan Zive Aşiretiyle Akuşağı ve Atmalı kürtleriyle birlikte oraya gelip şakilik yapmakta olan Dirican aşiretinden Kalo'nun... deyar heyran
Gemici köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
K 📖: Kıftan [ Kr kiftan "kavgalılar" ]
1928 📖: Gemici
Kürt-Sünni (Parçikan) yerleşimi
Deliktaş köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
K 📖: Sosikan [ Kr "uğur böceği" ]
1928 📖: Sosi
Eski adı: Talanuşağı
Kürt-Sünni yerleşimi
Resulkahya köy - Baskil - Elazığ
1928 📖: Resulkahya
Kürt-Sünni yerleşimi
Alangören köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1928 📖: Kurlot [ Kr Lot uşağı "aş." ]
1914hk 📖: Lotuşağı
Kürt-Sünni yerleşimi
Karoğlu köy - Baskil - Elazığ
1928 📖: Karoğlu
Kürt-Sünni (Karakeçili) yerleşimi
■ Halkı Kürtçe konuşur fakat Karakeçili Türkmeni oldukları iddia edilir. SN
Karakaş köy - Baskil - Elazığ
1928 📖: Karakaş
Kürt-Sünni yerleşimi
Yukarıkuluşağı köy - Baskil - Elazığ
1928 📖: Kulik / Kuliyan yk. [ Kr "aş." ]
Kızıluşağı köy - Baskil - Elazığ
1928 📖: Kızıluşağı
Kürt-Sünni yerleşimi
Kuşsarayı köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1946 📖: Bekirhüseyin [ Kr Bekîrhuseyinan "Bekir Hüseyinler" ]
S1226 📖: Ebro / Hebro
1928 📖: İzolî / İzolu (idari bölge) [ Kr "aş." ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Süryani tarihçi ve din adamı Ebu'l-Ferec 1226 yılında bu köyde doğmuştur. Batı kaynaklarında doğduğu köye izafeten Bar Hebraeus (`Hebro oğlu`) adıyla anılır. Vekâyinamesi Ortaçağ Arap ve Ortadoğu tarihine ilişkin en önemli kaynaklardan biridir. SN
Paşakonağı köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1916h 📖: Kurdîkan [ Kr "aş." ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Söğütdere köy - Baskil - Elazığ
1928 📖: Simokâni Herdi [ Kr "muhacir Simolar (aş.)" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Kadıköy köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
K 📖: Kadiyan/Kayan [ Kr "kadılar (öz.)" ]
1928 📖: Kadıköy
Kürt-Sünni yerleşimi
■ İzollu aşiret lideri Hacı Kaya Sebati Duman'ın köyü olduğundan bu isimle de anılmaktadır. [SN - ?] Berat Doğan
Akdemir köy - Baskil - Elazığ
1928 📖: Şeyxan [ Kr şêxan "şeyhler" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Şituşağı köy - Baskil - Elazığ
K 📖: Şitan [ Kr "aş." ]
1928 📖: Şituşağı
Kürt-Sünni yerleşimi
Yalındam köy - Baskil - Elazığ
1946 📖: Erkağun
1928 📖: Arkaun
Kürt-Sünni yerleşimi
Beşbölük köy - Baskil - Elazığ
1928 📖: Dudikan [ Kr "aş." ]
Kürt-Sünni yerleşimi
İçlikaval köy - Baskil - Elazığ
1928 📖: Simikan Zeyve [ Kr zeviya simikan "Simikan (aş.) tarlası" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Gedebük köy - Baskil - Elazığ
1916h 📖: Gedebük
Yeniocak köy - Baskil - Elazığ
K 📖: Gulikan [ Kr "aş." ]
1928 📖: Guliuşağı
Kürt-Sünni yerleşimi
Yıldızlı köy - Baskil - Elazığ
1928 📖: Meşeşabanlı
1928 📖: Battaluşağı
Kürt-Sünni yerleşimi
Şahindere köy - Baskil - Elazığ
1928 📖: Milikan [ Kr "aş." ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Pınarlı köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
K 📖: Kani [ Kr kanê "pınar" ]
1916h 📖: Pınarlı
Kürt-Sünni yerleşimi
Hacıuşağı köy - Baskil - Elazığ
1928 📖: Hacıuşağı
Kürt-Sünni yerleşimi
Koçyolu köy - Baskil - Elazığ
1928 📖: Atikan [ Kr "eskiler (aş.)" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Habipuşağı köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1928 📖: Habipuşağı
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Eski İzoli (Tomisa) kalesi bu köyün doğu yakınındadır. SN
Şahaplı köy - Baskil - Elazığ
1925h 📖: Şahaplı
Kürt-Sünni yerleşimi
Kömürhan mv - Baskil - Elazığ
1916h 📖: Kömürhan
Y17 Y1372 📖Tómisa [ AnaD ]
U 📖: Tumişki
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Baraj gölü altında kalan eski yerleşimin adı yeni inşa edilen Fırat köprüsünde korunmuştur. ■ Antik Çağ'da Kapadokya ülkesi ile Armenia arasında sınır noktasını teşkil eden Tomisa kalesi köprünün 3 km kadar batısında, Geli mezrası yakınındadır. Urartu kralı II. Sardur (MÖ 764-735) yazıtında anılan Tumişki aynı yer olmalıdır. SN
Baskil ilçe - Baskil - Elazığ
1928 📖: Baskil
■ İlçe Halkının %72 si Türk %28 i Kürt asıllıdır. Buradaki Kürtlerin tamamına yakını Osmanlı Zamanında Sürgün Edilmiş Kürtlerdir. Genellikle Drejan İzol ve Parçikan Aşiretindendir. Kaya
■ İlçe geneline kayıtlı nüfusun %60ı Kürt, %40ı Türk asıllıdır. Kürtler genellikle Balyan, Drejan, Herdi, İzol, Parçikan ve Şeyhan gibi aşiretlere mensup iken Türklerin geneli Avşar, Bayat, Beğdili ve Kayı boylarına mensuptur. İlçe halkının büyük bir kısmı Kuzey Irak kökenli Kürt ve Türkmenlerden oluşmaktadır. metonio
Tavşanuşağı köy - Baskil - Elazığ
K 📖: Doşanan
1928 📖: Tavşanuşağı [ Kr doşan "sağmal (aş.)" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Doğancık köy - Baskil - Elazığ
K 📖: Milyan
1928 📖: Milliuşağı [ Kr "aş." ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Topaluşağı köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1928 📖: Topaluşağı [ Tr "aş." ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Kemuşağı mah Tatlıpayam - Baskil - Elazığ
1928 📖: Kemuşağı
Hacımustafa köy - Baskil - Elazığ
1916h 📖: Kurmemiyan [ Kr "mumlar oğlu (aş.)" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Düğüntepe köy - Baskil - Elazığ
1946 📖: Girdikan
1928 📖: Kurdîkan [ Kr "aş." ]
■ Kurdikan (Kurdikî veya eski kaynaklarda geçtiği haliyle Girdikan) önemli bir Kürt aşiretidir. Alan
Tatlıpayam köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1928 📖: Sersük [ Kr "çarşıbaşı" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Meydancık köy - Baskil - Elazığ
K 📖: Bezkan [ Kr "aş." ]
1916h 📖: Meydancık
Kürt-Sünni yerleşimi
Kayabeyli köy - Baskil - Elazığ
1928 📖: Rışvanuşağı [ Kr reşvan "karalar (aş.)" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Çavuşlu köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1928 📖: Vérdixam
1916h 📖: Dukuşağı
Kürt-Sünni yerleşimi
Kutlugün köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1928 📖: Şeyxali [ Kr/Tr "öz." ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Eskiköy köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
K 📖: Dıkavnan [ Kr "aş." ]
1848z 📖: Eskiköy
Kürt-Sünni yerleşimi
■ © 21.03.1848 Harput kazasının Perçikan Aşireti dahilinde kain Şevval Uşağı oymağından Mahmud ile Eskiköy karyesi sekenelerinden Hüseyin deyar heyran
Yaylanlı köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
K 📖: Koçikan [ Kr "göçerler" ]
1946 📖: Koçikuşağı
Kürt-Sünni yerleşimi
Demirlibahçe köy - Baskil - Elazığ
1946 📖: Mollasorik [ Kr "kızılmolla? kızıl kol?" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Aladikme köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1928 📖: Bozolar [ Kr "bozlar" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Karaali köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1915z 📖: Çaykaraali [ Tr "aş." ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ © 18.08.1915 Mamuretülaziz'in Çaykaraali nahiyesinin Selvi karyesinden Hüseyin oğlu Zaza Yakub'un cezalandırılması. deyar heyran
Karagedik köy - Baskil - Elazığ
1928 📖: Ham yk.
Kürt-Sünni yerleşimi
Sarıtaş köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
K 📖: Şavalan [ Kr "aş." ]
1928 📖: Şevaluşağı [ Kr/Tr "aş." ]
Kürt-Sünni yerleşimiHaritada yeri belli olmayanlar.


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.