Aydın'da 571 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 6
sırala 
  Karine mv - Söke - Aydın
1977k: Dilİskelesi
1890hk: Spília [ Yun "mağara" ]
1884s: Karina [ Yun "gemi omurgası" ]
■ Resmi adı Dil İskelesi olmakla beraber bu adı kullanan kimseye rastlanmamıştır. SN
  Doğanbey mah - Söke (Doğanbey bucağı) - Aydın
1890hk: Tomatia
1575t, 1891s: Domadça [ Yun dômátia "odalar" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Ekim 1575 tarihinde, Akçaşehir kazasının köyleri arasında anılan Tomadçe'dir. Farklı kaynaklarda Domatia, Domatya, Domatça ya da Damatça olarak geçmektedir. Nezih Aytaçlar
  Tuzburgazı mah - Söke (Doğanbey bucağı) - Aydın
1890hk: Domuzburgaz
1891s: Tuzburgazı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1575'de Akçaşehir kazasının köyleri arasında anılan Bergos-ı Tonğuz olmalıdır. SN
■ Ekim 1575 tarihinde, Akçaşehir kazasının köyleri arasında anılan Bergos-ı Tonğuz olmalıdır. Nezih Aytaçlar
  Güzelçamlı mah - Kuşadası (Davutlar bucağı) - Aydın
1905hk: Gâvur Çanlı
1890hk: Çanlı [ Tr "kiliseli" ]
Y-450: Paniônion [ Yun "tüm-İyonya (tapınağı)" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 12 İyon şehir devletinin ortak kurumu olan Panionion kutsal alanı ile buradaki Zeus Mağarasından MÖ 5. yy tarihçisi Herodot söz eder. SN
  KadınlarDenizi mah - Kuşadası - Aydın
Eski adı: -
■ Adını Kadınlar Denizi adını taşıyan kumsaldan alır. Sınırları içindeki yapıların genelini yazlıklar, ikinci konutlar ve oteller oluşturur. ADALI
  Atburgazı mah - Söke (Doğanbey bucağı) - Aydın
1891s: Atburgazı
1575t: Atbergos
■ Ekim 1575 tarihinde, Akçaşehir kazasının köyleri arasında anılan Atbergos olmalıdır. Nezih Aytaçlar
  Batıköy mah - Didim (Akköy bucağı) - Aydın
1960k: Batıköy
1906ht: Batnaz [ Yun çoğ. acc. Patines "basamaklar" ]
1890hk: Patinotiki (ada) [ Yun patinothíki "basamak yeri" ]
Y-450: Lade (ada)
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Köyün üzerinde bulunduğu tepe, Milet limanı önünde MÖ 499'da tarihin bilinen ilk deniz savaşına sahne olan Ladê Adasıdır. Büyük Menderes deltasının alüvyonlanması nedeniyle denizden uzak kalmıştır. SN
  Kuşadası ilçe - Kuşadası - Aydın
1788h: Skalanova [ Lat "yeni iskele" ]
1890hk: NeaEfesos [ Yun "yeni Efes" ]
Y535: Neápolis [ Yun "yenikent" ]
1525p: Kuşadası (ada)
■ Antik çağda kullanılan Neapolis adı 1919-1922 Yunan işgali döneminde resmen canlandırılmıştır. Türkçe isim liman önündeki ada ve hisardan gelir. SN
■ © 31.08.1795 Kuşadası'nın Kuyumcu karyesinde sakin Bilekli aşiretinden Ebubekir'in evini basarak emval ve eşyasını yağma eden Kara Mustafa... deyar heyran
■ 1957'ye dek İzmir'e bağlı bir ilçeyken 1957'den sonra Aydın'a bağlanmıştır. Tunahan KOÇAK
  Yenihisar mah Didim - Didim - Aydın
1928k: Yenihisar
1884s, 1890hk: Yoranda/Yaranda [ Yun hiéronda "tapınak, ziyaret" ]
Y-450: Dídyma [ Yun didymoi? "ikizler" ]
■ Milet kentine ait ünlü Apollon tapınak kompleksinin bulunduğu yer 1913'e dek Yorandı, daha sonra Yenihisar adını aldı. 1955 depreminden sonra ilçe merkezi 3 km güneyde bulunan yeni yerleşime taşındı. 1997'de antik Didyma adının Fransızcaya uyarlanmış biçimi olan Didim benimsendi. ■ 1896 Kiepert haritasında `Rum Yoranda` ve `Müslim Yoranda` olmak üzere iki yerleşim görünür. SN
  Akköy mah - Didim (Akköy bucağı) - Aydın
1891s: Akköy
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1924'ten sonra Yunanistan, Yugoslavya'dan Bosnak ve Bulgaristan'dan Pomak göçleri almis. Dersim'den sürgün bir aile yerlestirilmis. Sonra baska Kürd ailelerin de oldugu Söke'nin kuzeyindeki Sazli kasabasina tasinmis bu Dersimli aile. Manav
  Kuştur mv - Kuşadası - Aydın
Y-442 Y17: Pygela/Pygalê [ Luw pugala ]
  Didim ilçe - Didim (Akköy bucağı) - Aydın
1928k: Yenihisar
Y-450: Dídyma [ Luw ]
■ Yun dídymos `ikiz` sözcüğüne benzeyen Didyma adı rivayete göre ikiz tanrılar Apollon ve Artemis'i tanımlar. Gerçekte eski Anadolu tanrıçalarından Kybele'nin sıfatı olan Dindymênê'den uyarlanmış olmalıdır. Bkz. Gediz, Murat Dağı. SN
  Dilek dağ - Aa - Aydın
1977k: Samsun
Y-450: Mykalê
Lt1204: Sampson (idari bölge)
■ Bizans'ın son döneminde kurulan Sampson episkepsis'inin (`voyvodalık`?) merkezi Priene kenti idi. Sampson adı muhtemelen İstanbul'daki Sampson hastanesinin vakfı veya arazisi olduğu için verilmiştir. SN
  Boynak mah - Söke - Aydın
1890hk: Boynak
■ Söke Açık ve Kapalı Cezaevi buradadır. SN
  Balat mah - Didim (Akköy bucağı) - Aydın
1525p: Balat [ Yun palátion "saray" ]
Y-600 Y535: Mílêtos
■ Miletos adı eski bir Anadolu dilinden MÖ 2. binyılda Yunancaya aktarılmıştır. MÖ 7. ve 6. yy'larda Akdeniz havzasının en güçlü kent devleti idi. ■ Eskiden Milet örenyeri üzerinde bulunan Balat köyü 20. yy ortalarında 1 km güneye taşındı. SN
■ Miletos adı MÖ 1. binyıl başlarından daha eskidir ve muhtemelen Hitit kaynaklarında geçen Milawanda ile aynı yerdir. Adın kökeni bilinmemekle birlikte, benzer isimli bir yerleşimin Girit'te olması ve Miletos erken tabakalarının buluntuları Girit'le ilişkiye işaret eder. Nezih Aytaçlar
  Davutlar mah - Kuşadası (Davutlar bucağı) - Aydın
Eski adı: TürkÇanlı
■ Eski adı, Rumçanlısı (şimdi Güzelçamlı) köyüne nisbetle verilmiştir, `Kiliseli köyünün Türk mahallesi` anlamındadır. Kasabanın güneyindeki dağın zirve noktasında eski haritalarda Kurşunlu Manastır gösterilir. SN
  Priene mv - Söke - Aydın
1461t, 1905hk: Samsun Kale
Y-450: Priênê
Lt1204: Sampson (idari bölge)
■ Antik İyonya'nın 12 kentinden biri olan Priene MÖ 330'dan sonra Büyük İskender'in özel hazinesinden yaptığı bağışla yeniden inşa edildi. Bizans imp. döneminde 13. yy başlarında teşkilatlanan Sampson idari bölgesinin merkezi olduğu için bu adla anılır. Söke'den batıya doğru uzanan dağ kütlesi halen Samsun Dağı (resmiyette: Dilek Dağı) olarak adlandırılır. SN
  Soğucak mah - Kuşadası - Aydın
1916ht: Anya
Y-350: Anaía/Anéa
■ Samos ada devletinin anakaradaki iskelesi ve kolonisi olup Efes kenti ile sık sık ihtilaf konusu olan Anaia yerleşimi MÖ 6. yy'dan itibaren kaydedilmiştir. Anya adı halen kullanılır. SN
  Akyeniköy mah - Didim (Akköy bucağı) - Aydın
1960k: Yeniköy
■ Akköy Yeniköyü adıyla tanınan beldeye 2006'da Akyeniköy adı verildi. SN
  Güllübahçe mah - Söke (Doğanbey bucağı) - Aydın
Y1900~: Kelebéts
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Yaylaköy mah - Kuşadası - Aydın
1916ht: Manastır
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Ağaçlı mah - Söke - Aydın
1928k: Tırha
1890hk: Tırhalı
  Gölbent mah - Söke - Aydın
1891s: Gölbend
  Akçakonak mah - Söke - Aydın
1890hk: Gümenes
1467t: Gümenoz [ Yun kuminós ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1916 tarihli Erkanı Harbiye haritası bu köyün hemen güneyinde, şimdi maden ocağının olduğu yerde, 'İngiliz Köyü' adlı yerleşimi gösterir. SN
  Sarıkemer mah - Söke - Aydın
1891s: Sarıkemer
Y1200~tb: Pyrra
■ Kısmen Kürd yerleşimi
■ Latmos Körfezi ağzının kapanmasından sonra geç Ortaçağda inşa edilen Milet-Milas karayolunda bir durak idi. Bizans döneminden kalma kemerli taş köprü köyün 100 m yukarısındadır. SN
  Denizköy mah - Didim - Aydın
Eski adı: -
  Yenidoğan mah - Söke - Aydın
Eski adı: -
  Serçin mah - Söke (Akköy bucağı) - Aydın
1968k: Gölönü
1891s: Serçin [ Yun sarákinos "Arap" ]
  Savuca mah - Söke - Aydın
1905hk: Avcıköy
■ Kısmen Kürd yerleşimi
  Söke ilçe - Söke - Aydın
Y1900~: Sókia
1660eç: Söke
Y681y: Meandrópolis? [ Yun "Menderes kenti" ]
1575t: Akçaşehir (idari bölge)
■ Söke adının kaynağı meçhuldür. 19. yy'dan önce rastlanmayan Yun <> biçimi muhtemelen Türkçeden uyarlanmıştır. `Süleyman Şah'ın dedesi Söke Bey`e dair rivayet desteksizdir. ■ 7. yy'dan itibaren kilise kayıtlarında beliren Maiandropolis ilçesinin yeri daha güçlü olasılıkla Ortaklar yakınındaki Magnesia'dır. Ancak tahmine istinaden 1919-1922 Yunan işgali döneminde Söke'ye Maiandroupolis adı verildi. SN
  Gökşen mah Söke - Söke - Aydın
1890hk: Kızılkilise
  Saplıada ada - Didim - Aydın
Y200~ba: Teixioússa [ Yun "hisarcık" ]
■ W. Voigtländer, AST 3 (1985) 251–255; AST 4 (1986) 151–156; Lohmann, Risultati... La parola del passato 60 (2005) 332–344. SN
  Yamaç mah - Söke - Aydın
1891s, 1928k: Kayas
  Avşar mah - Söke - Aydın
1891s: Avşar
  Yorgan mah Avşar - Söke - Aydın
1890hk: Yorgan | AvşarKalesi [ Yun hiéron "mabet" ]
Y-450: Myoús [ Yun "dar yer, kıstak" ]
■ Herodot'a göre antik İyonya'nın 12 kentinden biri olan Myus, Büyük Menderes ovasının Latmos Körfezinin (şimdiki Bafa Gölü) girişini kapatması üzerine erken Antik çağda önemini kaybederek sönmüştü. Ören yerinde kayda değer bir kalıntı yoktur. SN
  Akbük mah - Didim - Aydın
1525p: Akbük (başka yer)
Y75: Basilikós (körfez)
■ Akbük Plinius'un Basilicus Sinus adıyla andığı körfezin adıdır. Şimdiki Akbük mahallesi yakın tarihte kurulmuştur. Piri Reis haritası körfezin batı yakasında Akbük ve Alidos adlı iki yer gösterir. SN
  Yeşilköy mah - Söke - Aydın
1946k: Azap
1891s: Azab
  Sazlı mah - Söke - Aydın
1891s: Kemer
■ Eskiden Söke Kemeri diye de bilinirdi. Manav
  Karacahayıt mah - Söke - Aydın
Eski adı: -
  Çerkesköy mv - Söke - Aydın
1890hk: Çerkesköy
Kafkasya göçmeni yerleşimi
  Balatçık mah - Germencik (Ortaklar bucağı) - Aydın
1467t: Balatçık [ Yun palátion "saray" ]
■ 1891 Aydın Salnamesine göre 333 Müslim ve 86 Rum nüfusu vardı. SN
  Selatin mah - Germencik (Ortaklar bucağı) - Aydın
1911ht: Salahaddin [ Tr ]
■ Köyün eski adının Zele Hatun veya Zeliha Hatun olduğu rivayet edilir. Kayıtlarda Selahaddin köyü geçer. SN
  Argavlı mah - Söke - Aydın
1891s: Argavlı
■ 1891 tarihli Aydın Salnamesine göre 172 nüfus Müslim Kıbti ve 114 nüfus `aşair` meskûn idi. SN
  Ortaklar mah - Germencik (Ortaklar bucağı) - Aydın
1946k: Tekkeköy
■ 1891 tarihli Aydın Salnamesinde Müslim Kıbtiler (`Romanlar`) olarak listelenen yer burası olsa gerekir. Cumhuriyet döneminde kasaba 1940'larda kurulan Tekkeköy Köy Enstitüsü etrafında oluştu. Asıl Tekkeköy şimdiki Tekin köyüdür. SN
  ? mah Burunköy - Söke - Aydın
1890hk: Kırkıslar
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Yeniköy mah - Söke (Bağarası bucağı) - Aydın
Y1905: Neoxôri [ Yun "yeniköy" ]
1890hk: Yeniköy
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 20. yy başında Söke'nin Rum mahallesi idi. Birçoğu Samos adasına göçmüştür. SN
  Köprüalan mah - Söke (Bağarası bucağı) - Aydın
Eski adı: -
■ Karakaya köyüne bağlı Kocabaşlar, Şeytanlar, Köprüalan ve Tüccarlar mahalleleri 3.09.1958'de birleştirilerek Köprüalan adıyla köy oldu. SN
  Tekin mah - Germencik (Ortaklar bucağı) - Aydın
1911ht: Tekke
Y-450: Magnêsia (Maiándrou) Μαγνήσια [ Yun "Menderes Magnesia'sı" ]
■ Ortaklar kasabasının kuruluşundan önce yörenin idari merkezi idi. Cumhuriyet döneminde nahiye merkezi Ortaklar'a taşındığında Tekkeöy adı da oraya aktarıldı. ■ Antik Meandros Magnesia'sı ören yeri karayolunun karşı yakasındadır. Burada mimar Hermogenes'in inşa ettiği Artemis tapınağını Roma dönemi yazarı Vitruvius, İyonik mimari tarzının kusursuz modeli olarak tasvir eder. SN
  Bağarası mah - Söke (Bağarası bucağı) - Aydın
1916ht: Yeniköy
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ İslambağı ve Hıristiyanbağı mevkileri üzerinde 19. yy sonlarında kurulmuş muhacir yerleşimidir. SN
  Moralı mah - Söke (Ortaklar bucağı) - Aydın
1891s: Moralı
Y325: Hármala
■ 'Moralı' adının Harmala'dan *Iramalı > *Mıralı yoluyla evrilmiş olması mümkündür. SN
  Mursallı mah - Germencik - Aydın
1891s, 1928k: Mürselli
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Rumca konuşan Müslüman yerleşimi
■ 1891 Aydın Salnamesine göre 657 Rum nüfusu vardı. Şimdiki nüfus `Patriyot` adı verilen, Rumca konuşan Müslüman Yunanistan muhacirlerinden oluşur. SN
  Yeniköy mah - Koçarlı - Aydın
1928k: Yeniköy
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Balkan savaslarindan sonra Kosovali Arnavut yerleşimi. Muhtemelen eski Rum yerleşimi. Manav
  Reis mah - Söke - Aydın
1891s: ReisHaritada yeri belli olmayanlar.
  Ilıcabaşı mah Aydın - Efeler - Aydın
1916ht: Ilıca


Grafik harita göster     haritada ara : km