Aksaray'da 210 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3
sırala 
  Kökez köy - Eskil - Aksaray
h1910 EHAk10: KökezYaylası
  Yüksecik köy - Eskil - Aksaray
h1910 EHAk10: YüksecikYaylası
  Kapıtaş köy - Eskil - Aksaray
h1910 EHAk10: KapıtaşYaylası
  Filikçi köy - Eskil - Aksaray
h1910 EHAk10: FilikçiTol
  Celil köy - Eskil (Sultanhanı bucağı) - Aksaray
h1910 EHAk10: Celil
  Gümüşdüğün köy - Eskil - Aksaray
h1910 EHAk10: GümüşdüğünYaylası [ Tr Gümüştigin "öz." ]
  Bozcamahmut köy - Eskil - Aksaray
h1910 EHAk10: Bozcamahmudlu
  Eskil ilçe - Eskil (Sultanhanı bucağı) - Aksaray
k1928 K: Eskil
1743, h1910: Eskiİl [ Tr ]
■ Esas Eski İl, kasabanın kuzeyinde Gâvuröreni denilen yerdir. SN
■ © 28.12.1743 Konya'nın Eskiil nahiyesine tabi Suğla Mukataası'na merbut Akşehir karyesi ahalisi Esbkeşan reayası olduğundan bunlardan hilaf-ı emir rüsum alınmaması. deyar heyran
  Böget köy - Eskil (Sultanhanı bucağı) - Aksaray
h1910 EHAk10: Büget [ Tr "su birikintisi, gölet" ]
  Sultanhanı ilçe - Sultanhanı - Aksaray
■ 2017 yılında ilçe statüsü verildi SN
■ 10.12.1749 Eskiil kazasında İbniari köyünde Esbkeşan Voyvodası Abdulhalim ve hizmetkarını katleylediği iktidarı ile sabit olup Konya Kalesi'nde mahbus olan Sultanhanı Ağası Süleyman'ın bermuceb-i fetva kısasan idamı ile başının İstanbul'a gönderilmesi ve arkadaşlarının hapiste bırakılması hakkında deyar heyran
  Yenikent bld - Aksaray_M - Aksaray
hy1912 k1928 Kiep, K: Amarat [ Tr İmaret ]
■ Kısmen Kürd yerleşimi
  Yeşiltepe bld - Aksaray_M - Aksaray
hy1912 k1928 Kiep, K: Kırgıl
  Avşar köy - Ağaçören - Aksaray
hy1912 Kiep: Afşar
  Demircili köy - Ağaçören - Aksaray
hy1912 Kiep: Demirciler
  Ahırlı köy - Ağaçören - Aksaray
hy1912 Kiep: Ahırlı
  Hanobası mah Sarayhan - Aksaray_M (Acıpınar bucağı) - Aksaray
k1928 K: Hanobası
■ Resmi Gazete 21.12.1955: "Niğde Vilâyetinin Aksaray Kazasına bağlı Hanobası Nahiyesinin merkezi aynı nahiyeye bağlı Acıpınar Köyüne nakledilmiş ve Nahiyenin adı da (Hanobası) olarak ipka olunmuştur." Taner A.
  Göynük köy - Ağaçören - Aksaray
hy1912 Kiep: Göynük [ Tr "yanık" ]
  Abalı köy - Ağaçören - Aksaray
hy1912 Kiep: Abalı
  Yaylak köy - Sarıyahşi - Aksaray
k1928 K: Yaylak
  Göllü köy - Ağaçören - Aksaray
hy1912 Kiep: Göllü
  Yeşilova bld - Aksaray_M (Yeşilova bucağı) - Aksaray
k1928 K: Acemhöyük
■ Yavuz Selim saltanatında (1512-1520) Safevi devletinden mülteci gelen `Acemler` tarafından iskan edildiği için Acemhöyük adını aldığı anlatılır. Kasaba merkezindeki devasa höyük, MÖ 2. binyılda önemli bir siyasi merkez olan Puruşanda veya Ullama adlı yer olmalıdır. SN
  Sofular köy - Ağaçören - Aksaray
hy1912 Kiep: Sofular
  Kutlu bld - Aksaray_M - Aksaray
Eski adı: -
■ 1933 yılında 15 hane ile kurulmuş yerleşimdir. SN
  Hüsrev köy - Ağaçören - Aksaray
1895: Hüsrev
■ © 23.11.1895 Şereflikoçhisar Kazası muzafatından Hacıahmedli Nahiyesi'nin Hüsrev Karyesi'nde na-tamam kalmış olan caminin ikmal-i nevakısı zımnında sarfına lüzum görünen kırk iki bin küsur kuruşun tesviyesine dair. deyar heyran
  Sarıağıl köy - Ağaçören - Aksaray
hy1912 Kiep: Sarıağıl
■ Merkez ilceye bağlı Sarıağıl köyü Kürtlerden oluşmaktadır. Ağaçören ilcesine bağlı Sarıağıl köyü Türk köyüdür. Mert Çakmak
  Güzelöz köy - Ağaçören - Aksaray
k1928 K: ÇepniŞabanlı [ Tr çepni/çetmi "aş." ]
  Armutlu bld - Aksaray_M (Taşpınar bucağı) - Aksaray
1693: Armudlu
■ © © 16.03.1693 Eskiil kazasına tabi Dokuzin ve Armudlu karyelerindeki mezraya ba-berat mutasarrıf olan Şeyh Mehmed... deyar heyran
  Ağaçören ilçe - Ağaçören - Aksaray
k1928 K: Panlı
■ © 18.02.1891 Esbkeşan kazasına tabi Panlı karyesi ahalisinden Posluoğlu İbrahim nam şahsın... deyar heyran
  Karapınar köy - Ortaköy - Aksaray
h1910 EHAk10: Karapınar
  Yenice köy - Ağaçören - Aksaray
hy1912 Kiep: Yenice
  Topakkaya bld - Aksaray_M - Aksaray
k1928 K: ÇimeliUzartık
■ Kısmen Kürd yerleşimi
  Camızlık köy - Ortaköy - Aksaray
h1910 EHAk10: Camusluk
  İsmailağatolu köy - Aksaray_M - Aksaray
k1928 K: İsmailağatolu
Kürd yerleşimi
  Pınarbaşı köy - Ortaköy - Aksaray
h1866: Kabakulak
■ © 20.07.1866 Konya'nın Aksaray kazasına tabi Hacı Ahmedlü Aşireti'nin Kabakulak karyesi sakinlerinden olup mecruhen vefat eylemiş olan Kavasdaroğlu Himmet'in katilleri Hüseyin oğlu Mustafa ve Şabhaneli Hacı Ahmed oğlu Mehmed adlı şahısların muhakemelerine dair deyar heyran
  Bağlıkaya bld - Aksaray_M - Aksaray
■ Kısmen Kürd yerleşimi
  Bekdik köy - Sarıyahşi - Aksaray
k1928 K: Bekdik
  Hıdırlı köy - Ortaköy - Aksaray
h1910 EHAk10: Hıdırlı
  Camili bld - Ağaçören - Aksaray
k1928 K: Camili
  Harmandalı bld - Ortaköy - Aksaray
k1928 K: Harabendeli [ Tr harbende "eşekçi (aş.)" ]
■ 4. ila 9. yy'larda piskoposluk makamı olan Nyssa kenti muhtemelen burasıdır. SN
■ © 02.11.1860 Konya dahilinda Harmandalı Aşireti'nden ve eşkiyadan Yaralıoğlu Süleyman, Onikan karyeli Mahmud, Hasan, Nevşehirli Arab Said, Hüseyin ve Ekecik Aşireti'nden Kürd Osman ve kardeşi Ömer'in icra olunan mahkemelerine dair Konya valisinin tahriratı ile Niğde Meclisi mazbatası. (10. Anadolu) deyar heyran
  Aratol bld - Aksaray_M - Aksaray
k1928 K: Aratol
  Hacıibrahimuşağı köy - Ortaköy - Aksaray
■ © 01.09.1901 Hacı İbrahim Uşağı karyesi ahalisinden Hacı Ali oğlu Kürd Mehmed'in mahkumiyeti. (Dahiliye) © 04.11.1901 Sabık Koçhisar Kazası Kaymakamı Ali Rıza Paşa'nın Aksaray'da Hacı İbrahim Uşağı köyünden Battal oğlu Mehmed'i tevkif ettirmesi, Tahsilat Komisyonu kararınca olduğundan kaymakamın muhakemesine gerek görülmediği. deyar heyran
  HacıahmetliTepeköy köy - Ağaçören - Aksaray
■ © 03.04.1804 Konya, Karapınar ve Eskiil'den fazla güherçile tertip edildiği cihetle ötedenberi bunları nakleden Hotmuşlar Aşireti deve yetiştirmeyeceklerinden ve o havalide Acem ve Ekçek(Ekecik/Eğecik/Hilkecik) Kürdi Aşiretleri'nin külliyetli develeri bulunduğundan üç aşiretin birleşerek nakil etmeleri. © »»» 16.11.1849 Kırşehir'e bağlanan Karaca Kürd Aşireti ile Aksaray'a bağlanan Hacı Ahmedli Aşireti Müdürlüğü'nün uhdesine verilmesini isteyen, Boynuinceli Aşireti sabık Müdürü Mir el-Hac Hüseyin'in arzuhali. *** 20.10.1862 Aksaray Kazası'nda vaki Hacıahmedli, Ekecik(Eğecik/Hilkecik) ve Şerefli aşiretlerinden yüz elliden fazla Kürd eşkiyasının Koçhisar ve tevabii memlahasından tuz çaldıklarına ve gereğine dair. deyar heyran
  Çolaknebi köy - Aksaray_M (Acıpınar bucağı) - Aksaray
Kr: SeydaJêr [ Kürd "aşağıseyit" ]
k1928 K: Çolaknebi
Kürd yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km