Aksaray'da 211 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3
sırala 
  Gümüşdüğün köy - Eskil - Aksaray
1910ht: GümüşdüğünYaylası [ Tr Gümüştigin "öz." ]
  Ortakuyu köy - Eskil (Sultanhanı bucağı) - Aksaray
Lt400: Comitanasso
■ Roma dönemi rehberlerinde yol durağı olarak anılan Comitanasso adlı yerleşimin kalıntıları köy içinde dağınık olarak bulunur.. SN
  Eskil ilçe - Eskil (Sultanhanı bucağı) - Aksaray
1928k: Eskil
1743d, 1910ht: Eskiİl [ Tr ]
■ Esas Eski İl, kasabanın kuzeyinde Gâvuröreni denilen yerdir. SN
■ © 28.12.1743 Konya'nın Eskiil nahiyesine tabi Suğla Mukataası'na merbut Akşehir karyesi ahalisi Esbkeşan reayası olduğundan bunlardan hilaf-ı emir rüsum alınmaması. deyar heyran
  Böget köy - Eskil (Sultanhanı bucağı) - Aksaray
1910ht: Büget [ Tr "su birikintisi, gölet" ]
  Sultanhanı ilçe - Sultanhanı - Aksaray
■ 2017 yılında ilçe statüsü verildi SN
■ 10.12.1749 Eskiil kazasında İbniari köyünde Esbkeşan Voyvodası Abdulhalim ve hizmetkarını katleylediği iktidarı ile sabit olup Konya Kalesi'nde mahbus olan Sultanhanı Ağası Süleyman'ın bermuceb-i fetva kısasan idamı ile başının İstanbul'a gönderilmesi ve arkadaşlarının hapiste bırakılması hakkında deyar heyran
  Yenikent bld - Aksaray_M - Aksaray
1912hk, 1928k: Amarat [ Tr İmaret ]
■ Kısmen Kürd yerleşimi
■ Selçuklu kervansaraylarından Akhan'ın yeni yerleşimidir. SN
  Akhan mah Yenikent - Aksaray_M - Aksaray
1910ht: AkhanHöyüğü
Lt180: Koropassós
■ Antik çağda Lykaonia (Konya) ile Kapadokya (Kayseri) eyaletleri arasındaki sınır menzili idi. Selçuklu Sultanı Gıyaseddin Keyhusrev (1237-1246) zamanında inşa edilmiş kervansaraydan geriye bir kel duvar kalmıştır. SN
  Yeşiltepe bld - Aksaray_M - Aksaray
1912hk, 1928k: Kırgıl
  Avşar köy - Ağaçören - Aksaray
1912hk: Afşar
  Hanobası mah Sarayhan - Aksaray_M (Acıpınar bucağı) - Aksaray
1928k: Hanobası
■ Resmi Gazete 21.12.1955: "Niğde Vilâyetinin Aksaray Kazasına bağlı Hanobası Nahiyesinin merkezi aynı nahiyeye bağlı Acıpınar Köyüne nakledilmiş ve Nahiyenin adı da (Hanobası) olarak ipka olunmuştur." Taner A.
  Göynük köy - Ağaçören - Aksaray
1912hk: Göynük [ Tr "yanık" ]
  Abalı köy - Ağaçören - Aksaray
1912hk: Abalı
  Yeşilova bld - Aksaray_M (Yeşilova bucağı) - Aksaray
1928k: Acemhöyük
■ Yavuz Selim saltanatında (1512-1520) Safevi devletinden mülteci gelen `Acemler` tarafından iskan edildiği için Acemhöyük adını aldığı anlatılır. Kasaba merkezindeki devasa höyük, MÖ 2. binyılda önemli bir siyasi merkez olan Puruşanda veya Ullama adlı yer olmalıdır. SN
  Kutlu bld - Aksaray_M - Aksaray
Eski adı: -
■ 1933 yılında 15 hane ile kurulmuş yerleşimdir. SN
  Hüsrev köy - Ağaçören - Aksaray
1895d: Hüsrev
■ © 23.11.1895 Şereflikoçhisar Kazası muzafatından Hacıahmedli Nahiyesi'nin Hüsrev Karyesi'nde na-tamam kalmış olan caminin ikmal-i nevakısı zımnında sarfına lüzum görünen kırk iki bin küsur kuruşun tesviyesine dair. deyar heyran
  Sarıağıl köy - Ağaçören - Aksaray
1912hk: Sarıağıl
■ Merkez ilceye bağlı Sarıağıl köyü Kürtlerden oluşmaktadır. Ağaçören ilcesine bağlı Sarıağıl köyü Türk köyüdür. Mert Çakmak
  Güzelöz köy - Ağaçören - Aksaray
1928k: ÇepniŞabanlı [ Tr çepni/çetmi "aş." ]
  Armutlu bld - Aksaray_M (Taşpınar bucağı) - Aksaray
1693d: Armudlu
■ © © 16.03.1693 Eskiil kazasına tabi Dokuzin ve Armudlu karyelerindeki mezraya ba-berat mutasarrıf olan Şeyh Mehmed... deyar heyran
  Ağaçören ilçe - Ağaçören - Aksaray
1928k: Panlı
■ © 18.02.1891 Esbkeşan kazasına tabi Panlı karyesi ahalisinden Posluoğlu İbrahim nam şahsın... deyar heyran
  Yenice köy - Ağaçören - Aksaray
1912hk: Yenice
  Topakkaya bld - Aksaray_M - Aksaray
■ Kısmen Kürd yerleşimi
  İsmailağatolu köy - Aksaray_M - Aksaray
Kürd yerleşimi
  Pınarbaşı köy - Ortaköy - Aksaray
1866d: Kabakulak
■ © 20.07.1866 Konya'nın Aksaray kazasına tabi Hacı Ahmedlü Aşireti'nin Kabakulak karyesi sakinlerinden olup mecruhen vefat eylemiş olan Kavasdaroğlu Himmet'in katilleri Hüseyin oğlu Mustafa ve Şabhaneli Hacı Ahmed oğlu Mehmed adlı şahısların muhakemelerine dair deyar heyran
  Bağlıkaya bld - Aksaray_M - Aksaray
■ Kısmen Kürd yerleşimi
  Harmandalı bld - Ortaköy - Aksaray
1928k: Harabendeli [ Tr harbende "eşekçi (aş.)" ]
■ 4. ila 9. yy'larda piskoposluk makamı olan Nyssa kenti muhtemelen burasıdır. SN
■ © 02.11.1860 Konya dahilinda Harmandalı Aşireti'nden ve eşkiyadan Yaralıoğlu Süleyman, Onikan karyeli Mahmud, Hasan, Nevşehirli Arab Said, Hüseyin ve Ekecik Aşireti'nden Kürd Osman ve kardeşi Ömer'in icra olunan mahkemelerine dair Konya valisinin tahriratı ile Niğde Meclisi mazbatası. (10. Anadolu) deyar heyran
  Hacıibrahimuşağı köy - Ortaköy - Aksaray
■ © 01.09.1901 Hacı İbrahim Uşağı karyesi ahalisinden Hacı Ali oğlu Kürd Mehmed'in mahkumiyeti. (Dahiliye) © 04.11.1901 Sabık Koçhisar Kazası Kaymakamı Ali Rıza Paşa'nın Aksaray'da Hacı İbrahim Uşağı köyünden Battal oğlu Mehmed'i tevkif ettirmesi, Tahsilat Komisyonu kararınca olduğundan kaymakamın muhakemesine gerek görülmediği. deyar heyran
  HacıahmetliTepeköy köy - Ağaçören - Aksaray
■ © 03.04.1804 Konya, Karapınar ve Eskiil'den fazla güherçile tertip edildiği cihetle ötedenberi bunları nakleden Hotmuşlar Aşireti deve yetiştirmeyeceklerinden ve o havalide Acem ve Ekçek(Ekecik/Eğecik/Hilkecik) Kürdi Aşiretleri'nin külliyetli develeri bulunduğundan üç aşiretin birleşerek nakil etmeleri. © »»» 16.11.1849 Kırşehir'e bağlanan Karaca Kürd Aşireti ile Aksaray'a bağlanan Hacı Ahmedli Aşireti Müdürlüğü'nün uhdesine verilmesini isteyen, Boynuinceli Aşireti sabık Müdürü Mir el-Hac Hüseyin'in arzuhali. *** 20.10.1862 Aksaray Kazası'nda vaki Hacıahmedli, Ekecik(Eğecik/Hilkecik) ve Şerefli aşiretlerinden yüz elliden fazla Kürd eşkiyasının Koçhisar ve tevabii memlahasından tuz çaldıklarına ve gereğine dair. deyar heyran
  Çolaknebi köy - Aksaray_M (Acıpınar bucağı) - Aksaray
Kr: SeydaJêr [ Kürd "aşağıseyit" ]
1928k: Çolaknebi
Kürd yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km