haritada ara :   km  
22 LakedemonianZvingi yorumu bulundu.
sırala 
Kocaköy ilçe - Kocaköy (Kayacık bucağı) - Diyarbakır
1869s 1915h 📖 📖 : Karas / Karaz
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kürt-Sünni/Zaza-Sünni yerleşimi
■ Naci Akdemir'in Kocaköy (Karaz) adlı yapıtında, bu yerleşim yerinin geçmişte su tesfiyesi için yeraltına döşenen toprak borulardan geldiği öne sürülmaktedir. Bilahare Kocaköy'ün 1 km kuzeybatısında kalan Diyarê mâlân (evler diyarı) mevkiinde çokça seramik eşya bulunmuştur. El Karazî
■ Bu ilçenin adı Şikeftan Karaze denen Bakır Çağı dönemi 70'den fazla mağara vardır. LakedemonianZvingi
■ Koord: 38° 17' 26'' D, 40° 30' 7'' K
Bismil ilçe - Bismil - Diyarbakır
1928 📖 : Bismil
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Bismil'in Kürtleri olan Milan aşiretinin sözsel anlatımına ve kendi aşiret kayıtlarına göre "Bismil" adı "Bistmal" kelimesinden geliyor.Bu da "Yirmi Hane" demek. LakedemonianZvingi
■ Bir kaç haneden oluşan önemsiz bir mezra niteliğindeyken Diyarbakır ovasının iskânı neticesiyle önce Konya, sonra da Bulgaristan göçmenlerinin iskânına açılmış ve merkezi bir kasaba hâline getirilmiştir. Çevre yerleşimler ağırlıkla Alevi Türkmenlerden oluşurken bir kaç yerleşim Bulgaristan göçmeni Türklerden oluşur, nüfusun geri kalanı ağırlıkla Kürttür. metonio
■ Koord: 37° 50' 48'' D, 40° 39' 57'' K
Savur ilçe - Savur - Mardin
K 📖 : Stewr
A1220 📖 : Ṣawr
Y553 Y610 📖 📖 : Saúras / Tzaúras [ Süryanice Ṣawro "sur, hisar" ]
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
■ Bugünkü ilçe eski Avine (Sürgücü) ve asıl Savur bölgelerini kapsar. Merkez kasabada 19. yy başına dek Ermeni ve/veya Süryaniler egemen iken bu tarihten sonra kaza merkezi Müslüman Arap kimliğine bürünmüş, Hıristiyan nüfus ise yakındaki Kıllıth kasabasına yerleşmiştir. ■ Gerek Süryani gerek Arap kaynaklarında sad harfiyle Sawr yazılır. Kürtçe Stewr adı yakın çağda yakıştırma yoluyla ortaya çıkmış olmalıdır. SN
■ Savurun Kürtçe ismi olan Stewr Kürtçe'de "Kısır, sert" manasına gelir. Bu durumda toprak için kullanılmıştır. LakedemonianZvingi
■ Koord: 37° 32' 15'' D, 40° 53' 16'' K
Nusaybin ilçe - Nusaybin - Mardin
Kr : Nisêbin
1914hk 📖 : Nseybîn
E474 📖 : Mıdzpin [Mtsbin] Մծբին
S373 : Ṣawbāʾ ܨܘܒܐ
Y-146 📖 : Nisibis
As-891 📖 : Naṣîbina [ Süryanice nṣîbîn "yerleşim, koloni" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ MÖ 896 tarihli Adad-Nirari II yazıtında Naṣîbîna adıyla anılan önemli bir Arami kenti idi. Aramice/Süryanice Naṣîbîn (modern İbranice Netsivin), Erm Mtsbin biçimleri Antik Çağ’dan beri kaydedilmiştir. Aramice isim muhtemelen `iskan, bir yerde toplanma` anlamında «ṣwb» kökünden gelir. ■ Nusaybin nüfusu 20. yy başlarına dek büyük oranda Süryani iken günümüzde ezici çoğunlukla Kürttür. Kentin büyük bir bölümü 2014 yılında TC kuvvetlerince tahrip edilmiştir. SN
■ Kürtleşmiş Macar kökenli aileler de bulunmaktadır, bu aileler 1848 Olaylarında Osmanlı topraklarına iltica edip Müslüman olarak kalan ailelerdir. metonio
■ Nusaybin'de Kamışlo kentine göç etmelerinden önce çok kalabalık bir Kürt Yahudi grubu yaşamaktaydı. LakedemonianZvingi
■ Koord: 37° 4' 11'' D, 41° 12' 39'' K
Doğançay mahalle - Midyat - Mardin
1869s 1928 📖 📖 : Mzîzeh [ Süryanice mzîzah ܡܨܝܨܚ ]
■ 20. yy başında Êzidi/Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Mzizeh) yerleşimi
■ Ünlü Kürt sanatçısı Ciwan Haco Mzizeh hakimi olan Mala Osman (Mala Haco) ailesindendir. SN
■ Mizizex köyü 20.yy başında bir Ezidi köyüdür.Köyde ezidilere ait bir çok yapı vardı.20.yy'dan sonra köye yerleşen Hristiyanlar Heverkanlı Mala Haco ile beraber köye gelen hristiyanlardı.Bu hristiyanlar Zaz, Ewerte,Kefre gibi köylerden Mala Haco'yla beraber onların çağrısıyla Mizizex'e yerleştiler. LakedemonianZvingi
■ Koord: 37° 22' 20'' D, 41° 26' 50'' K
Dağyeli köy - Güçlükonak (Bağgöze bucağı) - Şırnak
1928 📖 : Niviyan [ Kürtçe neviyan "torunlar" ]
■ Eski köy boşaltılıp nüfusun bir kısmı yeni yerleşim alanına taşınmıştır. SN
■ Niviyan "yarımlar" demektir. Botan ağzında u'ların i ya da ü yapılması ile ilgisi de olabilir."Neviyan" yani torunlar. LakedemonianZvingi
■ Koord: 37° 38' 33'' D, 41° 51' 12'' K
Damlabaşı köy - Güçlükonak - Şırnak
1915h 📖 : Dilopki [ Kürtçe ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köyün ismi "Dilopki" Botan ağzı ile "Dilüpki" dir.Dilop Kurmanci'de damla ki ise genelde aidiyet olmakla beraber bu isimde ise "Dilopeki" yani damla gibi anlamına gelen bir kısaltmanın değişmesinden kaynaklanır.Köy yüksek bir kanyonun ucunda tek başına, bir su damlasını andıran coğrafi şeklinden dolayı bu ismi almıştır.Gerçekten de bakıldığında köyden başlayan damla şeklindeki iki uçurum dicle nehrine akıyormuş izlenimi verir. LakedemonianZvingi
■ Koord: 37° 28' 41'' D, 41° 52' 17'' K
Çevrimli köy - Güçlükonak (Fındık bucağı) - Şırnak
1928 📖 : Gîri [ Kürtçe gerê "çevrilmiş yer, çevlik" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köyün ismi Kürtçe "çevrilmiş olan, çember benzeri bir döndürülmüş bölge" demektir. Köyün adı da bu coğrafi özelliklerinden gelmektedir. Çevrimli yani Gerê köyü yarım aya benzeyen bir dağın ucuna dökülen hafif engebeli bir ova üzerine kurulu bir köydür.Görünüşü bir yarım çember içindeki öbek gibidir. LakedemonianZvingi
■ Koord: 37° 32' 2'' D, 41° 53' 58'' K
Demirboğaz köy - Güçlükonak (Bağgöze bucağı) - Şırnak
1915h 📖 : Kerhar [ Kürtçe kerxwar ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köyün ismi Kürtçe "Kerxwar" dan gelmektedir. . Kerxwar köyü adeta bir lagün gölü gibi dört tarafı Gabar Dağı'nın neredeyse mükemmel bir kare şeklinde sarılmış birleşik bir kütlesinin hemen ortasında düz bir ovada yer almaktadır.Ayrıca hem bu kare şeklindeki lagün hem de dağ Gabar Dağı'nın tepesinde olduğundan yamaca yaslar şekildedir.Köye giriş kare şeklindeki dağ haricinde lagün şeklinde sarılmış olan köyün güney yamacından tıpkı lagünlerde olduğu gibi dar bir boğazla mümkündür. Köyün adının "Kêrxwar" olduğu "Kerxwar" dan farklı olarak "Bıçak yedi(yaralandı,darbe aldı) olduğu köylülerce aktarılmıştır. LakedemonianZvingi
■ Koord: 37° 38' 12'' D, 41° 54' 36'' K
Gümüşyazı köy - Güçlükonak (Fındık bucağı) - Şırnak
1928 📖 : Sevadi [ Kürtçe zêwadî "gümüş düzü" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köyün adı aslen "Zêwadî" dir. Köye uzak olan ve bunu bilmeyen yabancılar "Sewadi" derler. Bunun "Zêw" yani gümüş ile ilgisi vardır. Bölgede çokça görülen "Zew" yani ziyaretgahlarla ilgili de olabilir. LakedemonianZvingi
■ Koord: 37° 30' 38'' D, 41° 56' 10'' K
Yatağankaya köy - Güçlükonak (Fındık bucağı) - Şırnak
1928 📖 : Xoran [ Kürtçe xwaran "çukur yer" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köyün ismi Kürtçe "aşağıda,alçakta" anlamına gelmektedir. Sebebi köyün kendisini çevreleyen yüksek kanyonların ortasında görece daha alçak bir tepenin üstünde olmasıdır.Türkçe'deki Yatağankaya isimlendirmesi de yine köyün biricik coğrafi özelliği olan eğimli bir yekpare kaya üstüne inşa edilmiş olmasıyla ilgilidir. LakedemonianZvingi
■ Koord: 37° 31' 59'' D, 41° 56' 11'' K
Çetinkaya köy - Güçlükonak (Bağgöze bucağı) - Şırnak
1928 📖 : Guyinan
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köyün adı "Guyina" dır. Goyi Aşireti ile yakından ilgili olabilir. Nitekim Şerefhan'ın Şerefnamesi'nde Cizre Beyliği'nin üç kolundan biri olan Finik bölgesinde yaşayan aşiretler içerisinde Guyan adlı aşiret anılmıştır. LakedemonianZvingi
■ Koord: 37° 35' 25'' D, 41° 57' 39'' K
Çimencik köy - Eruh (Bağgöze bucağı) - Siirt
1928 📖 : Tell Mişar [ Arapça/Kürtçe tell/til "tepe/höyük" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Jeli Aşireti mensubu köyde 1929 yılında "Resul Axaye Jeli" isyanı çıkmıştır.Bu sözde isyan aslında Ağrı Dağı isyanından haberi olmayan Eruh aşiretlerinin isyanla ilişki geliştirmesini önlemek adına birkaç bölük askerin Eruh'a kaydırılmasına karşı Resul ağa ve 5 çocuğunun Eruh dağlarının dar bir boğazında askerlerin Eruh'un güneyine geçmelerini engellemesinden başka bir şey değildir. LakedemonianZvingi
■ Koord: 37° 40' 37'' D, 41° 57' 40'' K
Ağaçyurdu köy - Güçlükonak (Fındık bucağı) - Şırnak
1928 📖 : Zivingi Şikakan [ Kürtçe zivinga Şikakan "Şikak (aş.) kışlağı" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Gabar Dağı köyleri içerisinde en önemli medrese geleneğine sahip olan köydür.1994 yılında yıkılmasına kadar bu köyde eğitim alan mollalar çevre şehirlerdeki ve ilçelerdeki ulu camilerde veyahut medreselerde imamlık ya da öğretmenlik yaparlardı.Bölgenin son kuşak mollalarından en büyüğü Müderris Muhammed Zvingi(20.yy kişiliği) bu köylüdür. Melaye Ciziri'nin Divan adlı eserini şerh etmiştir.Köyün kendisine ait Zêw adı verilen bir bayramı ve kurban geleneği vardır.Bu bayramda Gira Mehrav(Ay ve Su Tepesi) adlı kutsal tepeye adak adanırdı. LakedemonianZvingi
■ Koord: 37° 34' 42'' D, 41° 57' 51'' K
Fındık belediye - Güçlükonak (Fındık bucağı) - Şırnak
1928 📖 : Parona / Perevane [ Kürtçe perwane "kepenek" ]
■ Findika Bohta(Botan'ın Findiğı) bölgede önemli bir yerleşim yeri ve divan edebiyatı geleneğine sahip bir yerdir. Medrese orijinli bir çok şair çıkarmıştır. LakedemonianZvingi
■ Koord: 37° 30' 39'' D, 41° 58' 15'' K
Akdizgin köy - Güçlükonak (Fındık bucağı) - Şırnak
1928 📖 : Zivi [ Kürtçe zêwê "ziyaret" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köyde ne zaman yapıldığı belli olmayan düzinelerde kaya oyuğu, Gabar Dağı'na özgü düz kalker duvarlara metrelerce yüksekte açılmış mağaralar, birkaç kabartma bulunur. LakedemonianZvingi
■ Koord: 37° 26' 31'' D, 42° 0' 2'' K
Yağızoymak köy - Güçlükonak (Fındık bucağı) - Şırnak
1928 📖 : Zivinge Hacialıyan [ Kürtçe "Hacıaliler kışlağı" ]
Kürt-Sünni (Hacialiyan) yerleşimi
■ Kendi adıyla anılan aşiretin(Haci Aliyan Aşireti) üç köyünden merkez olanıdır. Aşiret Aliyan Aşireti ile yakından ilgilidir. LakedemonianZvingi
■ Koord: 37° 34' 23'' D, 42° 0' 19'' K
Yenidemir köy - Güçlükonak (Fındık bucağı) - Şırnak
1928 📖 : Bunasra [ Kürtçe bûnasra "Buhtunnasır" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köyün adı Müslüman Kürtler ve Kürtçe konuşan hristiyanlar arasında oldukça bilinen ve hikayeleri sürekli anlatılan Babil kralı Nebukadnezar'dan gelir.Kendisiyle ilgili mitlerden birisi yüzlerce yıl yaşadığıdır.Nebukadnezar'ın Arapça ismi olan Buhtunassır'ınKürtçe hali olan Nebunesre'nin Bunesre olmasıyla ilgilidir. LakedemonianZvingi
■ Koord: 37° 28' 22'' D, 42° 2' 15'' K
Bulmuşlar köy - Güçlükonak (Fındık bucağı) - Şırnak
1928 📖 : Xorsi
Kürt-Sünni (Hacıaliyan) yerleşimi
■ Köyün kendisine dair bir ünlü bir klam (dengbej eseri) vardır. LakedemonianZvingi
■ Koord: 37° 33' 47'' D, 42° 2' 18'' K
Alkemer köy - Şırnak Merkez (Kızılsu bucağı) - Şırnak
1928 📖 : Derşev [ Kürtçe "aş." ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
■ Derşev köyünün ismi adıyla anılan aşiretten gelmektedir.Köy adı "Derşev" aşiretinden gelmektedir.Yine aynı köyün ve aşiretin adıyla anılan "Çiyaye Derşev" yani Derşev dağı Gabar dağlarının bir kısmını oluşturur.Ayrıca bu köyün bağcılık alanının adı olan Gabar bütün bir Gabar dağına adını vermiştir. LakedemonianZvingi
■ Koord: 37° 32' 26'' D, 42° 9' 39'' K
Gabar dağ - Şırnak Merkez - Şırnak
1916hb 📖 : Gabar [ Ermenice "kurşun" ]
■ Gabar aslında Derşev adlı köyün bağ-bostan alanının ismidir.Zamanla bağın üstünde bulunduğu bütün alan olan Derşev dağı için kullanılmış daha sonra da bütün Gabar Dağı için kullanılmaya başlanmıştır.Zamanla Derşev dağı Gabar Dağı'nın bir parçası olarak anılmaya başlandı. LakedemonianZvingi
■ Koord: 37° 31' 32'' D, 42° 12' 2'' K
Kumçatı belediye - Şırnak Merkez - Şırnak
1865h 1928 📖 📖 : Deyrgül / Deyrğola [ Kürtçe dêrgul "gül kilise?" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Asıl Kumçatı/Deyrgul köyünün 1 km kadar doğusunda kurulan yeni yerleşim tahrip edilen Şırnak kenti yerine yeni il merkezi olarak tasarlanmıştır. SN
■ Dergül Botan Mirliği'nin gayrı resmi miri ve en kudretli beyi olan Bedirhan Bey'in konut olarak seçtiği bir yerdir. Amerikalı ve İngiliz misyonerler kendisiyle Dergül'deki şatosunda görüştüklerini söylemişlerdir.Bu şatonun kalıntıları Dergül Çayı'nın ardındaki yükseltilerin hemen üstündedir. Bölgede kilise kalıntısı yoktur. LakedemonianZvingi
■ Koord: 37° 28' 19'' D, 42° 18' 56'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.