219 Süryanice yer adı bulundu.
1 | 2 | 3
sırala 
  Zincirli mah - İslahiye (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
H: Samˀal [ Süry "kuzey, şimal" ]
■ MÖ 10. ila 8. yy'da önemli bir Geç Hitit şehir devleti olan Sam'al kenti kalıntıları bulunmaktadır. Samˀal adı Aramice olup, Arapça Şimal sözcüğünün eşdeğeridir. SN
■ Türk yerleşimi metonio
  Güneşli köy - Kilis_M (Musabeyli bucağı) - Kilis
1918h: Habsıno [ Süry habsûno ]
Kürd (Hevêdi) yerleşimi
  Sakçagözü mah - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1884hk: Sakçagözü [ Tr sakça "saklı, mahfuz" ]
1928: Keferdiz (idari bölge) [ Süry kfar "köy" ]
■ Kısmen Alevi (Türkmen) yerleşimi
■ © »»» 22.02.1920 Islahiye kazası, Keferdiz nahiyesi merkezinin Sakçagöz olduğuna ve nahiye müdürünün orada vazife yaptığına dair Hariciye Nezareti'ne gönderilen yazı. deyar heyran
■ Çoğunlukla Alevi (Türkmen), Bir kısmı Sünni Türk ve Sünni Kürt yerleşimi Çolakdede
  Gümüşgün mah - Nizip - Gaziantep
E1902, 1928: Ehneş
Y429: Kapersana [ Süry Kfar San'a ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Antik çağda mutlak sükût yeminiyle tanınan Kefersana'lı Aziz Salamanes'ten kilise tarihi yazarı Kilisli Theodoret söz eder.. 19. yy'da köy yakınında Surp Sarkis Ermeni manastırı bulunmaktaydı. SN
■ Türk(Muhacir) yerleşim yeri. Köy halkı, Selanik göçmenlerinden oluşan Türklerden müteşekkildir. Cagitli
  Rumkale mv - Nizip - Gaziantep
S1190: Hesno d'Rhomaye [ Süry "Rum kalesi" ]
E1136: Hromgıla [Romkıla] Յռոմկլա [ Erm "Rum kalesi" ]
A870: Qalˁat er-Rûm [ Ar "Rum kalesi" ]
■ Fırat nehrine hakim görkemli kale Ortaçağda Bizans-Arap çatışmalarında odak noktası ve 12. yy'da bir süre Ermeni kilisesinin yönetim makamı idi. Ptolemaios Coğrafya'sında anılan Urima mevkii burası olamaz. SN
  Dutlu mah - Nizip - Gaziantep
1928: Kefertût [ Süry kfar tûtho "dutköy" ]
  Besni ilçe - Besni - Adıyaman
1484: Behisni
S1190: Bêth Hesnê [ Süry "kale yurdu" ]
E1136: Behesni
■ İlçenin yirmi kadar köyünde Hevêdi (Hüveydî, Hevîdi, Hevedik) Kürt aşireti mensupları yaşar. Kasaba merkezi ve 40 dolayında köy Türk/Türkmen kökenlidir. SN
■ Hevedi aşireti ile ilgili en erken belge İbni Farqini'nin Silvan tarihidir. Buna göre Cizreli Suleyman Baz'ın 6 oğlundan biri Hevedi aşiretinin atası kabul ediliyor. Hevediler kendilerı için bu nedenle Sılemani/ Suleyman oğulları der. Şerefname'de Hevediler 10. yy'da Mervani beyliğini oluşturan 6 kürd aşiretinden biri olarak anılır. Besnili Haco
  Kavaklıca mah - Halfeti - Şanlıurfa
1917h: Tilazze [ Süry tell ˁêzo "keçitepe" ]
1915h: Tell Aze
Türkmen yerleşimi
■ Baraj gölü altında kaldı. SN
  Altınova mah - Birecik - Şanlıurfa
1884hk: Hobab [ Süry "bereketli" ]
Türkmen yerleşimi
  Suboyu mah - Nizip - Gaziantep
1928: Kefre [ Süry kafrô "köy" ]
  Kayalar mah - Halfeti - Şanlıurfa
1928: Keferxan [ Süry "Han köyü?" ]
1915h: Kefran [ Kürd "kâfirler?" ]
Kürd yerleşimi
■ Keferan adı yörede kafirlerden kalma diye bilinir. Kafirler Hanı diye bilinir. 1980 öncesi köyde beş kilise vardı ama yıkılmışlardır. bertan
  Birecik ilçe - Birecik - Şanlıurfa
1665: Birecik
A870: Bîra
Y535: Birtha [ Süry birthâ "saray" ]
■ Arapça ve erken Türkçe kaynaklarda Bîre/Bîrâ kullanılır. SN
■ Çoğunluğunu Kürtlerin oluşturduğu ilçe merkezinde önemli Türk azınlık da bulunmaktadır. Türk
■ Birecik ilçesinin merkezi, beldeleri, köyleri ve mezralarıyla birlikte yaklaşık 100.000 nüfusu bulunmaktadır. İlçe halkının %40'ı Türkmenler'den, 10'u Araplar'dan ve geriye kalan yarısı da Kürdler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Özveren mah - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Şanlıurfa
1917h: Hebabi [ Süry "bereketli" ]
Kürd (Şabıkan) yerleşimi
■  şahbikan aşireti yerleşkesi-hacı şerif ağa köyü aşiret lideri Basri Şerifoğlu şahbikan
  Fethiye mah - Yazıhan - Malatya
1928: Fethiye
1854h, 1916h: Hasanbadrik
S1190: Hesna-d'patrîq [ Süry "tekfur kalesi" ]
Y180: Pisonos
Alevi yerleşimi
■ Yun patríkios > Ar batrîq burada `Bizans soylusu` anlamındadır. 1058-1063 döneminde Hesnâ d'patrîq adıyla Süryani piskoposluk makamı idi. SN
■ © 08.07.1894 Malatya sancağı dahilinde kain Akçadağ kazasına merbut Görne nahiyesine tabi Hasnbatrik karyesinin Erguvan nahiyesine rabt ve ilhakına dair... deyar heyran
  Çaltılı köy - Kahta - Adıyaman
1928: Selah [ Süry şilûho "dere" ]
Kürd yerleşimi
  Doluca köy - Kahta (Damlacık bucağı) - Adıyaman
1560t, 1919h: Keferma [ Süry ]
  Tütenocak köy - Kahta (Narince bucağı) - Adıyaman
1928: Barsomik [ Süry Barṣawma "Oruçoğlu (öz.)" ]
■ 5. yüzyılda bu yörede yaşayan Samsat'lı aziz Bar Sawma (`oruç oğlu`) dünya nimetlerinden kaçınması ve doktriner fanatizmi ile meşhur bir Süryani azizi idi. Nemrut Dağı eteğindeki manastırının bulunduğu yer bazı 19. yy kaynaklarında Borsun Kalesi olara gösterilir. Ancak burasının aynı yer olduğundan emin değilim. SN
  Tepehan mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1928: İmrûn
S1190: ˁAmron [ Süry ˁamrân/ˁimrûn "mamur yer, yapılı" ]
1917h: Sinan (idari bölge)
■ Pötürge idari biriminin eski adının kaynağı olan İmrun kasabası 12. yy'dan itibaren anılmıştır. Ebülferec tarihi 1186 yılındaki Türkmen istilasında Malatya sultanlığına bağlı Amrun/Amron kasabasından 200 Süryani gencin öldürüldüğünü belirtir. 1877'de ilçe merkezi Şiro (şimdiki Pötürge) kasabasına taşındı. SN
■ Canbeg aşireti köylerindendir diğer adı ile (sinan) dır İbrahim
  Karakoyun neh - Aa - Şanlıurfa
1883: Karaçay
Y553: Skírtos Σκίρτος [ Yun "sıçrayan, çağlayan" ]
S154y: Daisan ܕܝܨܢ [ Süry "sıçrayan, çağlayan" ]
■ Urfa kenti merkezinden geçen Daysan/Deysan deresi 20. yy başlarına dek bu adla anılmıştır. Süryani edebiyatının başlangıcı sayılan filozof Bardaysan'ın (154-222) lakabı `Daysan oğlu` anlamındadır. Prokopios'un Binalara Dair eserinde anılan Skyrtos, aynı adın Yunanca çevirisidir. SN
  Urfa il - Aa - Şanlıurfa
1665 a: Rûha | Urfa
A870: Rihâ
S100~: Urhay / Urhâ [ Süry "sulak?" ]
Y-350: Edessa
■ Tarihi adı Urha ve Rıha iken Türkçede Urfa biçimi yaygınlık kazanmıştır. ■ Kent çevresi eski çağlardan beri Arami/Süryani olduğu halde kente ilişkin ilk bilgi MÖ 302 yılında İskender'in halefi Seleukos Nikator tarafından Edessa adıyla Yunan kolonisi kurulmasına dairdir. Makedonya'da bir kent olan Edessa muhtemelen `sulak` veya `su kaynağı` anlamına gelir. (Segal s.32). ■ 1972 yılında askeri yönetimin tercihi doğrultusunda Milli Mücadele dönemindeki bazı olaylara istinaden Şanlıurfa adı verildi. SN
■ Kürdce biçimi: Riha. yalcin
■ Kent nüfusu yaklaşık eşit oranda Araplar ve Kürtler ile Türk azınlıktan oluşmaktadır. Türk
  Güngörmüş köy - Gerger - Adıyaman
1928: Pütürge
1914hk: Petrgo [ Süry patriqo "bey, tekfur" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi.
■ Türk Yerleşimi Türk
  Çobanpınarı köy - Gerger - Adıyaman
1928: Bileyle
E1912: Bılela [ Süry ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Bahçeli mz - Kahta - Adıyaman
1928: Tilbe [ Süry "tepecik" ]
  Beşikli köy - Kahta - Adıyaman
1928: Kefrî (başka yer) [ Süry kafr "köy" ]
■ Eski köy 1992'de Atatürk Barajı gölü altında kaldığı için yeni yere taşındı. SN
  Tosunlu mah - Pötürge - Malatya
1928: Şiro Taraksu [ Süry ]
■ Adıyaman Taraksu (Gerger) ile aynı adı taşır. Eski isim muhtemelen Süryanicedir. SN
■ Canbeg aşireti köylerindendir İbrahim
  Çifthisar köy - Gerger - Adıyaman
1928: Çifthisar
1928: Merdis (idari bölge) [ Süry merdişô "hisarlar" ]
Zaza (Pirvan) yerleşimi
■ Merdis nahiyesi merkez köyü idi. Ancak Çifthisar adı da eskidir. SN
■ Mirdis/Merdis, Mamûretülaziz vilâyetinin Malatya-Pütürge'ye bağlı nahiyesiydi. © 03.05.1902 Mamuretülaziz'e bağlı Pötürge kazasında teşkil edilen yedi nahiyeye Gerger, Keferdiz, Merdis, Sinan, Taraksu, Beybol ve Telmo adları verildiği.© »»» 07.10.1912 Mamüratülaziz'in Pötürge Kazası dahilindeki Telmo nahiyesinin Kefervize, Biyol nahiyesinin Taraksuya ve Gerger nahiyesinin Merdisi nahiyesine ilhakı. (Harbiye, Maliye, Dahiliye)© »»» 13.10.1912 Mamuretülaziz vilayetinin Pötürge kazasındaki Telmo nahiyesinin Keferdiz'e, Beybol nahiyesinin Taraksu'ya ve Gerger nahiyesinin Merdis nahiyesine ilhak edildiği. deyar heyran
  Gümüşkaşık köy - Gerger - Adıyaman
E1912: Keferdiş [ Süry kafrô dêşô "kapıköy" ]
1902z: Keferdîz
■ © 03.05.1902 Mamuretülaziz'e bağlı Pötürge kazasında teşkil edilen yedi nahiyeye Gerger, Keferdiz, Merdis, Sinan, Taraksu, Beybol ve Telmo adları verildiği. deyar heyran
  Azıklı mah - Siverek (Çaylarbaşı bucağı) - Şanlıurfa
E1912: Mtsbin [ Süry ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Şimdi Zaza (Bucak) yerleşimi metonio
  Korulu köy - Gerger - Adıyaman
1928: Barzo [ Süry ]
Kürd yerleşimi
  ? mz - Gerger - Adıyaman
1928: Zerelo [ Süry ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Aşağıdağlıca köy - Gerger - Adıyaman
1928: Erbaun aş. [ Süry ˁerbâun "kırklar" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Yukarıdağlıca köy - Gerger - Adıyaman
1928: Erbaun yk. [ Süry ˁerbâun "kırklar" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Kesertaş köy - Gerger - Adıyaman
1946: Berdeso
1928: Perdesu [ Süry berdêşô ]
1914hk: Pertisu
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Murfa mv - Gerger - Adıyaman
S1190: Mor Abhai [ Süry ]
■ 12. ve 13. yy'da önemli bir kültür merkezi olan Süryani Mor Abhai manastırının kalıntıları Fırat'ın Batı kıyısında ıssız bir mevkidedir. SN
  Piske mv - Gerger - Adıyaman
S1190: Pesqîn [ Süry ]
■ Süryani vakanüvis Mihail'in 1090 yılında inşa edilmesini tafsilatlı olarak anlattığı Pesqin manastırının kalıntıları Fırat kıyısında ıssız bir yar başında bulunur. SN
  Doğanyol ilçe - Doğanyol - Malatya
1848z: Keferdiz
Y180: Gerbedisso [ Süry kfar dêso? ]
■ Roma dönemi menzil haritalarında görülen Gerbedisso biçimi Süryaniceden uyarlanmıştır. SN
■ © 28.11.1848 Şiro Kazası Keferdiz Köyü'nden Bekir b. Osman'ı katleden aynı köylü şahısların meçhul kalmasından dolayı, köy halkının diyet ödemesi lazım geleceğine dair... deyar heyran
■ Malatya ili genelinde Alevi nüfusun bulunmadığı tek ilçedir. İlçe merkezi ve 8 yerleşim Sünni Türk, 6 yerleşim Sünni Kürttür. metonio
  Demirtaş köy - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
1928: Melho [ Süry "tuzla" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Kaşyazı köy - Gerger - Adıyaman
1928: Lağın [ Süry ]
Kürd yerleşimi
  ? mz - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
1928: Tillo [ Süry "höyük" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Gölyurt köy - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
1902z: Taraksu
1560t: Taraxsu [ Süry ]
■ Bir dönem Gerger nahiye merkezi idi. Türkçe 'tarak-su' olarak analiz edilemez. Bölgede adı '-so' ile biten Berdeso, Xirso benzeri Süryanice asıllı yer adlarındandır. SN
■ © 03.05.1902 Mamuretülaziz'e bağlı Pötürge kazasında teşkil edilen yedi nahiyeye Gerger, Keferdiz, Merdis, Sinan, Taraksu, Beybol ve Telmo adları verildiği. deyar heyran
■ Zaza Yerleşimi Türk
  Konacık köy - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
K: Deyro [ Kürd "manastır" ]
1946: Bibal
1914hk: Bibol
S1190: Bêbol [ Süry bêth bol/ballô "Balla (?) yurdu" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Ortaçağ öncesinden kalma kale kalıntısı mevcuttur. 1149'da Musul hakimi Zengi ile Haçlı kontu Joscelin arasındaki çarpışmalarda adı geçer. 1550 dolayında Süryanilerin bir bölüğü Rabban Sulaka d'Bêth Ballo öncülüğünde Katolik kilisesine iltihak ederek Keldanî mezhebini kurdular. SN
  Sökün mah - Siverek (Gölcük bucağı) - Şanlıurfa
1925h: Şemun [ Süry Şemˁûn "öz." ]
  Yağmurlu mah - Eyyübiye (Yardımcı bucağı) - Şanlıurfa
1928: Soğmatar [ Süry suğath metrô? "çokyağmurlu" ]
■ MÖ 2. yüzyıla ait gök kültü tapınaklarının bulunduğu köydür. SN
  Güngören x - Elazığ_M (Mollakendi bucağı) - Elazığ
1928: Şamuşi / Şemsi [ Süry şamoşe "şammaslar, diyakoslar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Baraj gölü altında kaldı. SN
  Yeşilköy mah - Ergani - Diyarbakır
K1998: Helbeto
1928: Harbeto [ Süry xrbeto "harabe, ören" ]
  KınalıTepe mah - Viranşehir - Şanlıurfa
1928: Tell Hanna [ Süry "kınalıhöyük?" ]
■ Arap yerleşimi metonio
  Yüksel mz - Ergani - Diyarbakır
1928: Tilxûm
E1045: Tılxum [ Süry tell xûm "ılı-höyük?, yaz-höyük?" ]
■ 11. yy'da önemli bir müstahkem mevki ve bölgenin idari merkezi idi. SN
  Gözekaya mah - Ergani - Diyarbakır
K1998: Eyneto
1928: ˁAynato [ Süry ˁaynôto "gözeler" ]
Kürd yerleşimi
■ Köy halkının büyük çoğunluğu Sünni Türkmenler'den oluşmaktadır. Köy halkının soyu 24 Oğuz Boyu'ndan, Bayındır Boyu'na dayanmaktadır. Köyde birkaç hane Kurmanç Kürd'ü bulunmaktadır. Berk Ulusoy
  Yoncalı x - Ergani - Diyarbakır
1928: Selgeto [ Süry ]
■ Baraj gölü altında kaldı. SN
  Halkalı köy - Alacakaya (Arıcak bucağı) - Elazığ
1928: ˁAynıto [ Süry ˁaynôto? "gözecik" ]
  Ceylanpınar ilçe - Ceylanpınar - Şanlıurfa
K: Serêkaniyê [ Kürd "pınarbaşı" ]
A870: Resulayn [ Ar Ra'sul-ˁayn "pınarbaşı" ]
Y535: Theodosiópolis [ Yun "Theodosius (imp.) kenti" ]
As-891: Rēš İna [ Süry "pınarbaşı" ]
■ Suriye'de kalan Resulayn/Serêkani kentinin TC tarafındaki mahallesidir. İlk kez MÖ 900 dolayında Asur kralı II. Adad-Nirari yazıtında adı geçen Reşîna kentidir. Arapça Ra'sul-ˁayn ilk kez 680'li yıllarda burada Emevi egemenliğine karşı başlatılan bir isyan münasebetiyle duyulur. Kürtçe Serêkaniyê Arapça ismin yakın tarihli çevirisidir. SN
■ Çoğunluğunu Kürtlerin oluşturduğu ilçe merkezinde azınlık olarak Arap, Çerkez ve Türkler de yaşamaktadır. Türk
■ Kısmen Arap yerleşimi metonio
  Çataltepe mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
K1980: Erbete
1526t: Arbete [ Süry ˁarbato "dördüncü" ]
  Eğil ilçe - Eğil - Diyarbakır
K1579: Egil
S569, S1190: Aggel
E390: Ankğ Անգղ [Angel] [ Süry aggel "kapı" ]
1936g: Dicle (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza yerleşimi
■ Güneydoğu Torosların Diyarbakır ovasına açılan kapısı ve Diyarbakır-Malatya yolunda önemli bir konaktır. MÖ 2.-1. yy'larda Sophênê (Erm Tsopk) krallığının başkenti idi. Ptolemaios'un ve Roma dönemi yol rehberlerinin andığı Arkathiokerta (Artagigarta) aynı yer olmalıdır. ■ 16.-19. yy'lar arası Midrasî Kürt beyliğinin başkenti idi. ■ 1936'da Eğil adı ve ilçe merkezi Piran kasabasına aktarıldı; Eğil'e Dicle adı verildi. 1951'de bu durum tersine çevrilerek Dicle Eğil, Eğil de Dicle oldu. SN
■ Eğil (Mirdasi/Mîrdêsan/Merdis) Beyliğini kuran kişi Pir Mansurdur. Hakkariden gelen Pir Mansur, Eğil Kalesi yakınlarına yerleşmiştir. Onun yerine sırayla Pir Musa, Pir Bedir geçmiştir. Pir Bedir, oradaki Kürd aşiretlerin desteğiyle Eğil Kalesini fethetmiş ve burada hakimiyet kurmuştur. 1883-1884 tarihli Diyarbekr salnamesinde Eğil Mirdasi hakimleri olarak geçer. © Palu Hakimi Cemşid Bey ve adamlarının Eğil Beyi Kâsım'la aralarında olan dâvanın Dergâh-ı Muallâ'da görülmesi için... ( 1564–1565)] deyar heyran
■ Kasaba merkezinde Türk azınlık da bulunmaktadır. metonio
  Baltacı mah - Dicle - Diyarbakır
1928: Keferber [ Süry "köycük?" ]
1915h: Keferbere
Zaza yerleşimi
  Karataş mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
1946: Küfürlü
1928: Keferlu [ Süry "Lu (?) köyü" ]
  Tellikaya mah Bağlar - Bağlar - Diyarbakır
1928: Kankart [ Süry ]
■ Qanqart köyünde bulunan İlyas Peygamber Süryani manastırı 11. yy'dan bu yana kaydedilmiştir. SN
  Göktaş mah - Derik - Mardin
K1980: Kevirşîn [ Kürd "yeşiltaş" ]
1946: Keferşin
1928: Keferceni [ Süry ]
Kürd (Metinan) yerleşimi
■ Aslen Süryanice olduğu aşikâr olan köy adı Kürtçe Kevirşîn olarak yorumlanmış ve bu adın Türkçe çevirisi olan Göktaş (`mavi taş`) resmi ad olarak benimsenmiştir. SN
  Güvercinlik mah Yenişehir - Yenişehir - Diyarbakır
1928: ˁAyneto [ Süry ˁaynôto "gözeler" ]
■ Eski bir Alevi köyüdür. (?) Şehirle birleştirilip mahalle yapılmıştır. metonio
■ Köyün eski adı Ayneto'dur. Eskiden mahallede Alevi ve Sünni Türkmenler ile Süryaniler birlikte yaşarlardı. Fakat Süryanilerin Avrupa'ya göç etmesi ile sadece Türkmen Ahali yaşamaya başladı. Köy halkı günümüzde Alevi ve Sünni Türkmenler'den oluşmaktadır. Diyarbakır ilimizin büyükşehir statüsüne kavuşması ile köy de mahalle statüsüne geçmiştir. Berk Ulusoy
  Diyarbakır il - Aa - Diyarbakır
1876a: Kara Amîd
E1136: Dikranagerd (?) Տիգրանագերտ [ Erm "Kral Dikran (MÖ 95-55) kenti" ]
S539, A870: Amêd / Amîd
Y17: Amida
As-1274: Amedu [ Süry amîdâ "sütunlu?" ]
1282: Diyarbekr (idari bölge) [ Ar "Bekr (aş.) diyarı" ]
■ Diyarbekr 7. yy'dan itibaren bölge ve idari birim adı, Amida/Amîd ise kent adıdır. Osmanlı yönetiminin son dönemlerinde yerleşim adı olarak da Diyarbekir kullanılmıştır. 1937'de Atatürk'ün emriyle Diyarbakır yazımı benimsendi. ■ Ermeni tarihçileri Urfalı Mateos (12. yy) ve Vartan (13. yy) tarihî Dikran kentinin Amid olduğunu bildirirler; ancak MÖ 1. yy'da kurulduğu anlatılan antik Dikranagerd kentinin Batman Kozluk yakınındaki Erzen (şimdi Anuşirvan Kale) olması daha güçlü ihtimaldir. SN
■ 1927 yılı nüfus sayımında Diyarbakır şehir merkezinde 27.349 kişi Türkçe, 2.012 kişi Kürtçe, 696 kişi Arapça, 483 kişi Ermenice, 169 kişi diğer (kuvvetle muhtemel Süryaniceyi) dilleri; köylerde ise 6.638 kişi Türkçe, 58.577 kişi Kürtçe, 1.186 kişi Arapça, 85 kişi Ermenice, 8 kişi diğer diller olarak anadil belirtmiştir. metonio
  Kuşlukbağı mah Sur - Sur - Diyarbakır
1928: Matranî [ Süry matran "papaz" ]
  Koçlu mah - Kızıltepe - Mardin
1518a: Kefertût
A870: Kafr Tûtha [ Süry "dutköy" ]
Lt180: Castra Murorum [ Lat "duthisar" ]
  Sevimli mah - Kızıltepe (Şenyurt bucağı) - Mardin
1928: Melho Kiki [ Süry melho "Kikan tuzlası" ]
Kürd (Kikan) yerleşimi
  Işıklar mah - Kızıltepe - Mardin
K1980: Birahîmiyê
1518a: İbrahimiye [ Süry abrohomoyto "İbrahim köyü" ]
  Alabal mah - Sur - Diyarbakır
1928: Kefer Necar [ Süry kfar nagar "marangoz köyü" ]
  Esenler mah - Lice (Kayacık bucağı) - Diyarbakır
1928: Balicnî [ Süry ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza yerleşimi
  Tuzla mah - Kızıltepe - Mardin
1928: Melho Ğurs [ Süry melho qurşo "tabak tuzlası" ]
Kürd (Ğurs) yerleşimi
  Lice ilçe - Lice - Diyarbakır
1876a: Lice / Ilıca
1869s: Lice
S1000~: Laggâ / Lagô [ Süry lagâ/laggâ "çanak" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Eymirli mah - Kızıltepe - Mardin
1526t: Tibyat [ Süry tebiyath ]
Kürd (Kikan) yerleşimi
■ Köy halkı Araplar'dan oluşmaktadır. Köy de Kürd nüfus bulunmamaktadır. Mardin'in büyükşehir olması ile köy de mahalle olmuştur. Berk Ulusoy
  Çiftlik mah - Artuklu - Mardin
1925h: Çiftlik
S1900~: Derelya [ Süry dayro d'elya "Aziz İlyas" ]
  Mardin il - Aa - Mardin
A870, A1272: Mârdîn
Y378, Y610: Marida / Márda [ Süry merdâ? "kale, hisar?" ]
■ 4. yy'da Roma-İran savaşları çerçevesinde sıklıkla anılan kale-kent, 1108'den itibaren Artukluların bir kolunun başkenti olarak kalkındı. 1293'ten itibaren Süryani Kadim kilisesi patriklerinin makamı oldu. ■ Adın Süryanice `kale` anlamına geldiği birçok kaynakta tekrarlansa da bu konuda güvenilir bilgi yoktur. Mardoi (Med?) kavim adıyla ilgili olması mümkündür. SN
  Varınca mah - Hazro - Diyarbakır
1915h: Keferçîn [ Süry kefer "köy" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Üçdamlar mah - Lice - Diyarbakır
1915h: Bâvert [ Süry bêwerd "güllük" ]
■ 20. yy başında yerleşimi.
■ Eski Arap veya Süryani köyüdür. SN
  Tapınaktepe mv - Artuklu - Mardin
A1500~: Deyr el-za'feran [ Ar "sarı manastır, safran? manastırı" ]
S793y: Mor Ḥannanyo ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܚܢܢܝܐ‎ (manast) [ Süry "Aziz Yuhanna" ]
■ Daha önce Mor Şleymûn adıyla tanınan manastır, 8. yy sonunda metropolit Mor Hananyo'nun tadilatından sonra Hananya Manastırı adını aldı. 15. yy'dan itibaren kaydedilmiş olan Deyrul Za'feran adı muhtemelen `sarı manastır` anlamında olup, yörede safran yetiştirildiğine dair güvenilir bir kaynak mevcut değildir. SN
  Kutlu x - Lice - Diyarbakır
1928: Bamıtnî [ Süry ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1994'te devlet güçleri tarafından boşaltılıp yakılmıştır. SN
  Kabala mah - Artuklu - Mardin
1518a: Kabala [ Süry qabâlâ "Yezidi rahibi" ]
Arap yerleşimi
■ Köy halkı Mıhallemi Aşireti'ne mensup Araplar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Durusu mah - Savur - Mardin
Kürd (Sürgücü) yerleşimi
  Savur ilçe - Savur - Mardin
K a: Stewr
A1220: Ṣawr
Y553, Y610: Saúras / Tzaúras [ Süry Ṣawrâ ]
Arap/Kürd yerleşimi
■ Gerek Süryanice gerek Arapça kaynaklarda daima sad harfiyle yazılır. SN
  Kayaüstü mah - Ömerli - Mardin
1526t: Aydo [ Süry ˁeydô "bayram" ]
Arap (Sürgücü) yerleşimi
■ Köy halkı Mıhallemi Aşireti'ne mensup Araplar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Dereiçi mah - Savur - Mardin
1518a: Kıllıt
S698: Qıllıth [ Süry "küfe, kelter?" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Süryani yerleşimi
■ Arapça konuşan Hıristiyan Süryani kasabası, 1990'larda terk edilmişken 2005'ten itibaren kısmen yeniden iskân edildi. 8. yy'da yazılmış Amed'li Aziz Theodotos menakıbnamesine göre bu kasaba yakınındaki Mor Abay manastırı 7. yy'daki İran savaşlarında zarar görmüştü. SN
■ Köy halkı günümüzde sadece Süryaniler'den oluşmaktadır. Köy de meşhur Süryani Şarabı üretimi yapılmaktadır. Berk Ulusoy
  Kocakuyu mah - Ömerli - Mardin
K2011: Bêrtê
1928: Birti [ Süry birtha "saray" ]
Kürd (Omeryan) yerleşimi
  Evkuran mah - Savur - Mardin
K2011: Dêrsilav
1928: Dérselah [ Süry dayro d'şelho "oğulmanastırı" ]
Kürd (Dêreveri) yerleşimi
  Silvan ilçe - Silvan - Diyarbakır
K: Farqîn
A870, 1884hk: Mîyafarqîn [ Ar ]
S569: Mîpherqat [ Süry "bölüksuyu, sınır suyu" ]
Y553: Martyrópolis [ Yun "şehit kenti" ]
K1579: Silîvan (idari bölge) [ Kürd "süleymanlı" ]
■ Fars hükümdarı I. Yezdgerd (ö. 410) zamanında Süryani azizi Mar Marûthâ tarafından Mîpherkat adıyla kurulduğu anlatılır. Arapça Mîyafarqîn biçimi 20. yy başlarına dek kullanılmıştır; halen yerli halk Farqîn adını tercih eder. Kürtçe olan Silvan adı 15.-16. yy'da burada hüküm süren Silivanî/Süleymanlı Kürt beyliğinin adından gelir. ■ Von Moltke ve Lehmann-Haupt'tan bu yana antik Ermeni kenti Dikranagerd/Tigranokerta ile eşleştirilmiş ise de bu görüşün yeterli dayanağı yoktur. SN
■ Halen yöre halki isim olarak Silvan yerine daha çok Farqin ismini kullanmaktadir. İlçede Camiya Acem denilen fakat Selahaddini Kürdi (Selahattin Eyyubi) tarafindan yapildığı rivayet edilen tarihi cami olup Anadolunun en eski camilerinden biridir. Bir dönem Kürt kökenli Mervani hanedanına başkentlik yapmıştır. Bu devletin kurucusu Bad isimli zat olup Badikan aşiretinin bu kişinin torunlari olduğu rivayet edilir. kahraman21
  Çiğdemli mah - Silvan - Diyarbakır
1928: Keferbeyt [ Süry "evköy" ]
■ Köy halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Avşar Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Kale mv - Kulp - Diyarbakır
1928: Kefrûm [ Süry KefrRom "Rum köyü" ]
■ Kalenin `Acemlerden` kaldığına ilişkin yerel inanış temelsizdir. SN
  Beşikkaya mah - Ömerli - Mardin
1928: Fafix
Y630: Beioudaes [ Süry bêth yûdâye "Yahudi yurdu" ]
Kürd (Omeryan) yerleşimi
■ Simokatta ve Süryani Mihail vekayinamelerine göre 587 yılında İranlılar bu kaleyi zaptettiler. SN
  Kayapınar bld - Gercüş (Kayapınar bucağı) - Batman
1928: ˁAynkef [ Süry ˁîn kêfo "kayagöze" ]
1526t: Habesbeni (idari bölge) [ Süry "erkekler manastırı" ]
Arap/Kürd (Habezbeni) yerleşimi
■ Belde halkının tamamı Mıhallemi Aşireti'ne mensup Araplar'dan oluşmaktadır. Belde de Kurmanç Kürd'ü nüfus bulunmamaktadır. Berk Ulusoy
  Görentepe mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
1914hk: Bizgûr
S1900~: Bêth Guryô [ Süry "aslanyurdu" ]
Kürd (Omeryan) yerleşimi
  Nusaybin ilçe - Nusaybin - Mardin
1914hk a: Nseybîn
Y-146: Nisibis
As-891: Naṣîbina [ Süry nṣîbîn "cemyeri? oymaklar?" ]
Kürd yerleşimi
■ MÖ 896 tarihli Adad-Nirari II yazıtında Asurca Naṣîbîna adıyla anılan önemli bir Arami kenti idi. Aramice ve İbranice Nṣîbîn (modern İbranice Netsivin), Erm Mtsbin biçimleri Antik çağdan beri kaydedilmiştir. Süryanice isim muhtemelen `toplanma, bir araya gelme` anlamında «ṣwb» kökünden gelir. SN
■ Kurtce ismi Nisêbîn. erdem
■ Kürtleşmiş Macar kökenli aileler de bulunmaktadır, bu aileler 1848 Olaylarında Osmanlı topraklarına iltica edip Müslüman olarak kalan ailelerdir. metonio
  Kayalıpınar mah - Midyat - Mardin
1928: Mikrî [ Süry miqr "kuyu" ]
Kürd (Aliki) yerleşimi
■ Mahalle halkı Kurmanç Kürdler'inden oluşmaktadır. Mahalle halkının tamamı Nakşibendi Haznevi Tarikatına mensuptur. Berk Ulusoy
  Kayalar mah - Midyat - Mardin
1928: Keferzota
E1274: Sudi
Arap yerleşimi
■ 1150 tarihinde Mardin hükümdarı Temurtaş'ın mülkleri arasında sayılan Keferzut kasabasıdır. MÖ 13. yy başlarında Asır kralı 1. Adad-Nirari'nin fethettiği yerler arasında adı anılır. SN
■ Köy halkı Mıhallemi Aşireti'ne mensup Araplar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Örmegöze köy - Beşiri - Batman
E1912, 1928: Bâharzik / Bâharzük [ Süry ]
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Çavuşlu mah - Midyat - Mardin
1928: Şorizbeh [ Süry şîrizbeh ]
Arap yerleşimi
■ Mahalle halkı Mıhallemi Aşireti'ne mensup Araplar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy


Grafik harita göster     haritada ara : km