200 Süryanice yer adı bulundu.
1 | 2
sırala 
  Zincirli köy - İslahiye (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
Asr: Samˀal [ Süry "kuzey, şimal" ]
■ MÖ 10. ila 8. yy'da önemli bir Geç Hitit şehir devleti olan Sam'al kenti kalıntıları bulunmaktadır. Samˀal adı Aramice olup, Arapça Şimal sözcüğünün eşdeğeridir. SN
  Güneşli köy - Kilis_M (Musabeyli bucağı) - Kilis
Kr: Hebsüno
h1918: Habsıno [ Süry habsûno ]
Kürd (Hevêdi) yerleşimi
  Sakçagözü bld - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
hy1890 Kiep, K: Sakçagözü [ Tr sakça "saklı, mahfuz" ]
k1928 K: Keferdiz (idari bölge) [ Süry kfar "köy" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ © »»» 22.02.1920 Islahiye kazası, Keferdiz nahiyesi merkezinin Sakçagöz olduğuna ve nahiye müdürünün orada vazife yaptığına dair Hariciye Nezareti'ne gönderilen yazı. deyar heyran
■ Çoğunlukla Alevi (Türkmen), Bir kısmı Sünni Türk ve Sünni Kürt yerleşimi Çolakdede
  Yeşilova köy - Gölbaşı - Adıyaman
hy1914 Kiep: İnekli
Ar: Hadâth [ Süry hadathâ "yeni(kent)" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ 14. yy başında Arap tarihçi Ebulfidâ el-Hamavi'nin zikrettiği Zarbu'l-hadâth adlı yer olmalıdır. Honigman 86-87'de isme Ermenice bir etimoloji yakıştırması yanlıştır. SN
  Rumkale mv - Nizip - Gaziantep
S1190 Mih: Hesno d'Rhomaye [ Süry "Rum kalesi" ]
E1112: Hromkla [ Erm Յռոմկլա "Rum kalesi" ]
Ar: Qalˁat er-Rûm [ Ar "Rum kalesi" ]
■ Fırat nehrine hakim görkemli kale Ortaçağda Bizans-Arap çatışmalarında odak noktası ve 12. yy'da bir süre Ermeni kilisesinin yönetim makamı idi. Ptolemaios Coğrafya'sında anılan Urima mevkii burası olamaz. SN
  Dutlu köy - Nizip - Gaziantep
k1928 K: Kefertût [ Süry kfar tûtho "dutköy" ]
  Besni ilçe - Besni - Adıyaman
Os: Béhesni
S1190 Mih, Ferec: BêthHesnê [ Süry "kale yurdu" ]
E1163 Mat: Behesni
■ İlçenin yirmi kadar köyünde Hevêdi (Hüveydî, Hevîdi, Hevedik) Kürd aşireti mensupları yaşar. Kasaba merkezi ve 40 dolayında köy Türk/Türkmen kökenlidir. SN
■ Hevedi aşireti ile ilgili en erken belge İbni Farqini'nin Silvan tarihidir. Buna göre Cizreli Suleyman Baz'ın 6 oğlundan biri Hevedi aşiretinin atası kabul ediliyor. Hevediler kendilerı için bu nedenle Sılemani/ Suleyman oğulları der. Şerefname'de Hevediler 10. yy'da Mervani beyliğini oluşturan 6 kürd aşiretinden biri olarak anılır. Besnili Haco
  Kavaklıca köy - Halfeti - Urfa
k1928 K: Tilazze [ Süry tell ˁêzo "keçitepe" ]
hy1915: TellAze
Türkmen yerleşimi
■ Kısmen baraj altında kaldı. SN
  Altınova köy - Birecik - Urfa
hy1890 k1928 Kiep, K: Hubab [ Süry "bereketli" ]
Türkmen yerleşimi
  Suboyu köy - Nizip - Gaziantep
k1928 K: Kefre [ Süry kafrô "köy" ]
  Kayalar köy - Halfeti - Urfa
k1928 K: Keferxan [ Süry "Han köyü?" ]
hy1915: Kefran [ Kürd "kâfirler?" ]
Kürd yerleşimi
■ Keferan adı yörede kafirlerden kalma diye bilinir. Kafirler Hanı diye bilinir. 1980 öncesi köyde beş kilise vardı ama yıkılmışlardır. bertan
  Birecik ilçe - Birecik - Urfa
Ar: Bîra
Y553 Pr: Birtha [ Süry birthâ "saray" ]
■ Arapça ve erken Türkçe kaynaklarda Bîre/Bîrâ kullanılır. SN
■ Çoğunluğunu Kürtlerin oluşturduğu ilçe merkezinde önemli Türk azınlık da bulunmaktadır. Türk
  Özveren köy - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Urfa
k1928 K: Hobabi [ Süry "bereketli" ]
Kürd (Şabıkan) yerleşimi
  Fethiye köy - Yazıhan - Malatya
k1928 K: Fethiye
h1911: Hasanbadirik
S1190 Mih: Hesna d'patrîq [ Süry "tekfur kalesi" ]
Alevi yerleşimi
■ Yun patríkios > Ar batrîq burada `Bizans soylusu` anlamındadır. 1058-1063 döneminde Hesnâ d'patrîq adıyla Süryani piskoposluk makamı idi. SN
■ © 08.07.1894 Malatya sancağı dahilinde kain Akçadağ kazasına merbut Görne nahiyesine tabi Hasnbatrik karyesinin Erguvan nahiyesine rabt ve ilhakına dair... deyar heyran
  Çaltılı köy - Kahta - Adıyaman
k1928 K: Selah [ Süry şilûho "dere" ]
Kürd yerleşimi
  Doluca köy - Kahta (Damlacık bucağı) - Adıyaman
1560, k1928 T, K: Keferme [ Süry ]
  Tütenocak köy - Kahta (Narince bucağı) - Adıyaman
k1928 K: Barsomik [ Süry Barṣawma "Oruçoğlu (öz.)" ]
■ 5. yüzyılda bu yörede yaşayan Samsat'lı aziz Bar Sawma (`oruç oğlu`) dünya nimetlerinden kaçınması ve doktriner fanatizmi ile meşhur bir Süryani azizi idi. Nemrut Dağı eteğindeki manastırının bulunduğu yer bazı 19. yy kaynaklarında Borsun Kalesi olara gösterilir. Ancak burasının aynı yer olduğundan emin değilim. SN
  Urfa il - Urfa
Os: Urfa
A892 Bala: Er-Ruha
Y300MÖ: Edessa
S300MÖ: Urhay/Urhâ [ Süry "sulak?" ]
■ Kent çevresi çok eski tarihten beri Arami/Süryanilerle meskûn olduğu halde kente ilişkin ilk kayıt MÖ 302/302 yılında İskender'in halefi Seleukos Nikator tarafından Edessa adıyla kurulmasına dairdir. Makedonya'da bir kent olan Edessa adı da muhtemelen `sulak` veya `su kaynağı` anlamındadır. Segal s.32. ■ 1972 yılında askeri yönetimin tercihi doğrultusunda Milli Mücadele dönemindeki bazı olaylara istinaden Şanlıurfa adı verildi. SN
■ Kürdce biçimi: Riha. yalcin
■ Kent nüfusu yaklaşık eşit oranda Araplar ve Kürtler ile Türk azınlıktan oluşmaktadır. Türk
  Güngörmüş köy - Gerger - Adıyaman
k1928 K: Pütürge
hy1914 Kiep: Petrgo [ Süry patriqo "bey, tekfur" ]
E1900- HSH: Petırke/Bedırge
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi.
  Çobanpınarı köy - Gerger - Adıyaman
k1946 MYK: Bileyli
k1928 K: Bileyle
E1900- HSH: Bılela [ Süry ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Bahçeli mz - Kahta - Adıyaman
k1928 K: Tilbe [ Süry "tepecik" ]
  Beşikli köy - Kahta - Adıyaman
k1928 K: Kefrî [ Süry kafr "köy" ]
■ Eski köy 1992'de Atatürk Barajı gölü altında kaldığı için yeni yere taşındı. SN
  Çifthisar köy - Gerger - Adıyaman
k1928 K: Çifthisar
k1928 K: Merdis (idari bölge) [ Süry merdişô "hisarlar" ]
Zaza (Pirvan) yerleşimi
■ Merdis nahiyesi merkez köyü idi. Ancak Çifthisar adı da eskidir. SN
■ Mirdis/Merdis, Mamûretülaziz vilâyetinin Malatya-Pütürge'ye bağlı nahiyesiydi. © 03.05.1902 Mamuretülaziz'e bağlı Pötürge kazasında teşkil edilen yedi nahiyeye Gerger, Keferdiz, Merdis, Sinan, Taraksu, Beybol ve Telmo adları verildiği.© »»» 07.10.1912 Mamüratülaziz'in Pötürge Kazası dahilindeki Telmo nahiyesinin Kefervize, Biyol nahiyesinin Taraksuya ve Gerger nahiyesinin Merdisi nahiyesine ilhakı. (Harbiye, Maliye, Dahiliye)© »»» 13.10.1912 Mamuretülaziz vilayetinin Pötürge kazasındaki Telmo nahiyesinin Keferdiz'e, Beybol nahiyesinin Taraksu'ya ve Gerger nahiyesinin Merdis nahiyesine ilhak edildiği. deyar heyran
  Gümüşkaşık köy - Gerger - Adıyaman
k1928 K: Keferdîz
E1900- HSH: Keferdiş [ Süry kafrô dêşô "kapıköy" ]
■ © 03.05.1902 Mamuretülaziz'e bağlı Pötürge kazasında teşkil edilen yedi nahiyeye Gerger, Keferdiz, Merdis, Sinan, Taraksu, Beybol ve Telmo adları verildiği. deyar heyran
  Keferge mz - Gerger - Adıyaman
k1928 K: Keferge [ Süry ]
  Azıklı köy - Siverek (Çaylarbaşı bucağı) - Urfa
Kr MG: Nisêbîn
E1900- HSH: Mtsbin [ Süry ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Korulu köy - Gerger - Adıyaman
k1928 K: Barzo [ Süry ]
Kürd yerleşimi
  ? mz - Gerger - Adıyaman
k1928 K: Zerelo [ Süry ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Aşağıdağlıca köy - Gerger - Adıyaman
k1946 MYK: AşağıErbaun
k1928 K: ErbaunSüfla [ Süry ˁerbâun "kırklar" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Yukarıdağlıca köy - Gerger - Adıyaman
k1946 MYK: YukarıErbaun
k1928 K: ErbaunUlya [ Süry ˁerbâun "kırklar" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Kesertaş köy - Gerger - Adıyaman
k1946 MYK: Berdeso
k1928 K: Perdesu [ Süry berdêşô ]
hy1914 Kiep: Pertisu
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Murfa mv - Gerger - Adıyaman
S1190 Mih: MorAbhai [ Süry ]
■ 12. ve 13. yy'da önemli bir kültür merkezi olan Süryani Mor Abhai manastırının kalıntıları Fırat'ın Batı kıyısında ıssız bir mevkidedir. SN
  Piske mv - Gerger - Adıyaman
S1190 Mih: Pesqîn [ Süry ]
■ Süryani vakanüvis Mihail'in 1090 yılında inşa edilmesini tafsilatlı olarak anlattığı Pesqin manastıtının kalıntıları Fırat kıyısında ıssız bir yar başında bulunur. SN
  Civanto mz - Gerger - Adıyaman
k1928 K: Civanto [ Süry ]
  Doğanyol ilçe - Doğanyol - Malatya
k1928 K: Keferdiz
EYu: Gerbedisso [ Süry kfar dêso? ]
■ Roma dönemi menzil haritalarında görülen Gerbedisso biçimi Süryaniceden uyarlanmıştır. SN
■ © 28.11.1848 Şiro Kazası Keferdiz Köyü'nden Bekir b. Osman'ı katleden aynı köylü şahısların meçhul kalmasından dolayı, köy halkının diyet ödemesi lazım geleceğine dair... deyar heyran
■ Malatya ili genelinde Alevi nüfusun bulunmadığı tek ilçedir. İlçe merkezi ve 8 yerleşim Sünni Türk, 6 yerleşim Sünni Kürttür. metonio
  Demirtaş köy - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
k1928 K: Melho [ Süry melho "tuzla" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Kaşyazı köy - Gerger - Adıyaman
k1928 K: Lağın [ Süry ]
Kürd yerleşimi
  ? mz - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
k1928 K: Tillo [ Süry "höyük" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Gölyurt köy - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
k1928 K: Taraksu
1560: Taraxsu [ Süry ]
■ Bir dönem Gerger nahiye merkezi idi. Türkçe 'tarak-su' adı uzak olasılıktır. Bölgede adı '-so' ile biten (kökenini bilmediğimiz) Berdeso, Xirso benzeri yer adları dizisine ait olmalıdır. SN
■ © 03.05.1902 Mamuretülaziz'e bağlı Pötürge kazasında teşkil edilen yedi nahiyeye Gerger, Keferdiz, Merdis, Sinan, Taraksu, Beybol ve Telmo adları verildiği. deyar heyran
  Sengeto mz - Gerger - Adıyaman
k1928 K: Sengeto [ Süry ]
  Konacık köy - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
hl: Deyro [ Süry "manastır" ]
k1946 MYK: Bibal
h1914: Bibol
S1190 Mih: Bêbol [ Süry bêth bol/ballô "Balla (?) yurdu" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Ortaçağ öncesinden kalma kale kalıntısı mevcuttur. 1149'da Musul hakimi Zengi ile Haçlı kontu Joscelin arasındaki çarpışmalarda adı geçer. 1550 dolayında Süryanilerin bir bölüğü Rabban Sulaka d’Bêth Ballo öncülüğünde Katolik kilisesine iltihak ederek Keldanî mezhebini kurdular. SN
  Sökün mah - Siverek (Gölcük bucağı) - Urfa
h1925: Şemun [ Süry Şemˁûn "öz." ]
  Yağmurlu köy - Eyyübiye (Yardımcı bucağı) - Urfa
k1928 K: Soğmatar [ Süry suğath metrô? "çokyağmurlu" ]
■ MÖ 2. yüzyıla ait gök kültü tapınaklarının bulunduğu köydür. SN
  Akbuğday köy - Sivrice - Elazığ
k1928 K: Bişirto [ Süry ]
  Güngören x - Elazığ_M (Mollakendi bucağı) - Elazığ
k1928 K: Şamuşi/Şemsi [ Süry şamoşe "şammaslar, diyakoslar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Baraj gölü altında kaldı. SN
  Yeşilköy köy - Ergani - Diyarbakır
Kr ŞAs: Helbeto
k1928 K: Herbeto [ Süry xrbeto "harabe, ören" ]
  KınalıTepe köy - Viranşehir - Urfa
k1928 K: TilHanna [ Süry "kınalıhöyük?" ]
■ Arap yerleşimi metonio
  Yüksel mz - Ergani - Diyarbakır
k1928 K: Tilxûm
E1045 Mat 69: Tılxum [ Süry tell xûm "ılı-höyük?, yaz-höyük?" ]
■ 11. yy'da önemli bir müstahkem mevki ve bölgenin merkezi idi. SN
  Gözekaya köy - Ergani - Diyarbakır
Kr ŞAs: Eyneto
k1928 K: Aynato [ Süry ˁaynôto "gözeler" ]
Kürd yerleşimi
  Yoncalı x - Ergani - Diyarbakır
k1928 K: Selgeto [ Süry ]
■ Baraj gölü altında kaldı. SN
  Halkalı köy - Alacakaya (Arıcak bucağı) - Elazığ
k1928 K: Aynıto [ Süry ˁaynôto? "pınarcık" ]
  Ceylanpınar ilçe - Ceylanpınar - Urfa
Kr: Serêkaniyê [ Kürd "pınarbaşı" ]
A892- Bala: Resulayn [ Ar Ra'sul-ˁayn "pınarbaşı" ]
Asr: Rēšİna [ Süry "pınarbaşı" ]
■ Suriye'de kalan Resulayn/Serêkani kentinin TC tarafındaki mahallesidir. İlk kez MÖ 900 dolayında II. Adad-Nirari yazıtında adı geçen Reşîna kentidir. Arapça Ra'sul-ˁayn ilk kez 680'li yıllarda burada Emevi egemenliğine karşı başlatılan bir isyan münasebetiyle duyulur. Kürtçe Serêkaniyê Arapça ismin yakın tarihli çevirisidir. SN
■ Çoğunluğunu Kürtlerin oluşturduğu ilçe merkezinde azınlık olarak Arap, Çerkez ve Türkler de yaşamaktadır. Türk
■ Kısmen Arap yerleşimi metonio
  Çataltepe köy - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
Kr LQ: Erbete
1526, k1928 NG, K: Arbete [ Süry ˁarbato "dördüncü" ]
  Eğil ilçe - Eğil - Diyarbakır
1565 S-Di: Egil
S1190 Mih: Agel [ Süry agel/aglâ "kapı" ]
E390 Pav 227, MKh: Angel/Agel
1936-1951: Dicle (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza yerleşimi
■ MÖ 2.-1. yy'larda Sophênê (Erm Tsop'k') krallığının başkenti idi. Roma döneminde bir süre Artakiokerta ve Epiphaneia adlarını aldı. ■ 1936'da Eğil adı ve ilçe merkezi Piran kasabasına aktarıldı; Eğil'e Dicle adı verildi. 1951'de bu durum tersine çevrilerek Dicle Eğil, Eğil de Dicle (şimdiki Dicle ilçesi) oldu. SN
■ Eğil (Mirdasi/Mîrdêsan/Merdis) Beyliğini kuran kişi Pir Mansurdur. Hakkariden gelen Pir Mansur, Eğil Kalesi yakınlarına yerleşmiştir. Onun yerine sırayla Pir Musa, Pir Bedir geçmiştir. Pir Bedir, oradaki Kürd aşiretlerin desteğiyle Eğil Kalesini fethetmiş ve burada hakimiyet kurmuştur. 1883-1884 tarihli Diyarbekr salnamesinde Eğil Mirdasi hakimleri olarak geçer. © Palu Hakimi Cemşid Bey ve adamlarının Eğil Beyi Kâsım'la aralarında olan dâvanın Dergâh-ı Muallâ'da görülmesi için... ( 1564–1565)] deyar heyran
  Baltacı köy - Dicle - Diyarbakır
hy1941 US: Keferbere
k1928 K: Keferber [ Süry "köycük?" ]
Zaza yerleşimi
  Karataş köy - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
k1946 MYK: Küfürlü
k1928 K: Keferlu [ Süry "Lu (?) köyü" ]
  Tellikaya mah Bağlar - Bağlar - Diyarbakır
k1928 K: Kankart [ Süry ]
■ Qanqart köyünde bulunan İlyas Peygamber Süryani manastırı 11. yy'dan bu yana kaydedilmiştir. SN
  Göktaş köy - Derik - Mardin
Kr LQ: Kevirşîn [ Kürd "göktaş?" ]
k1946 MYK: Keferşin
k1928 K: Keferceni [ Süry ]
Kürd (Metinan) yerleşimi
■ Aslen Süryanice olduğu aşikâr olan köy adı Kürtçe Kevirşîn olarak yorumlanmış ve bu adın Türkçe çevirisi olan Göktaş (`mavi taş`) resmi ad olarak benimsenmiştir. SN
  Güvercinlik mah Yenişehir - Yenişehir - Diyarbakır
k1928 K: Ayneto [ Süry ˁaynôto "gözeler" ]
  Diyarbakır il - Diyarbakır
E1900-: Dikranagerd [ Erm "Kral Dikran (MÖ 95-55) kenti" ]
1282 Bibi: Amîd
Y17 Str: Amida
Asr: Amedu [ Süry amîdâ "sütunlu?" ]
1282 Bibi: DiyarıBekr (idari bölge) [ Ar "Bekr (aş.) diyarı" ]
■ Diyarbekr 7. yy'dan itibaren bölge ve idari birim adı, Amida/Amêd ise kent adıdır. Osmanlı yönetiminin so dönemlerinde yerleşim adı olarak da Diyarbekir kullanılmıştır. 1937'de Atatürk'ün emriyle Diyarbakır yazımı benimsendi. ■ Ermenicede 19. yy sonlarından itibaren görülen Dikranagerd/Tigranakert adı, Peder İnciciyan'ın genel kabul gören yanlış aktarımından doğan bir hatadır. MÖ 1. yy'da kurulan antik Dikranagerd kentinin yeri bilinmemektedir. Miyafarkin/Silvan (veya Erzen/Garzan) olması daha güçlü olasılıktır. SN
  Kuşlukbağı mah Sur - Sur - Diyarbakır
k1928 K: Matranî [ Süry matran "papaz" ]
  Koçlu köy - Kızıltepe - Mardin
1518 NG, K: Kefertût
A892- Bala: KafarTûtha [ Süry kfar tûtha "dutköy" ]
L400-: CastraMurorum [ Lat "duthisar" ]
  Sevimli köy - Kızıltepe (Şenyurt bucağı) - Mardin
k1928 K: MelhoKiki [ Süry melho "Kikan tuzlası" ]
Kürd (Kikan) yerleşimi
  Işıklar köy - Kızıltepe - Mardin
Kr LQ: Birahîmiyê
1518, k1928 NG, K: İbrahimiye [ Süry abrohomoyto "İbrahim köyü" ]
  Alabal köy - Sur - Diyarbakır
k1928 K: KeferNecar [ Süry kfar nagar "marangoz köyü" ]
  Suçıktı köy - Kocaköy (Mermer bucağı) - Diyarbakır
k1928 K: Tiltaban [ Süry tell daban "ağıltepe" ]
Zaza yerleşimi
  Tuzla köy - Kızıltepe - Mardin
k1928 K: MelhoĞurs [ Süry melho qurşo "tabak tuzlası" ]
Kürd (Ğurs) yerleşimi
  Lice ilçe - Lice - Diyarbakır
S1900-: Laggâ/Lagô [ Süry lagâ/laggâ "çanak" ]
1869 S-Di: Lice
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Yaylacık köy - Artuklu - Mardin
h1917: Keferdel [ Süry ]
  Eymirli köy - Kızıltepe - Mardin
1526, k1928 NG, K: Tibyat [ Süry tebiyath ]
Kürd (Kikan) yerleşimi
  Çiftlik köy - Artuklu - Mardin
k1928 K: Çiftlik
S1900-: Derelya [ Süry dayro d'elya "Aziz İlyas" ]
  Mardin il - Artuklu - Mardin
A892 Bala, Tusi: Mâridîn/Mârdîn
Y378 Amm, Pr: Marida/Marda [ Süry Merdâ "kale, hisar" ]
■ Roma/Bizans döneminde nispeten önemsiz bir kent iken 1108'den itibaren Artukluların bir kolunun başkenti olarak kalkındı; 1293'ten itibaren Süryani Kadim kilisesi patriklerinin makamı oldu. Aslı Süryanice olan isim, 4. yy'dan itibaren Yunanca ve Latince kaynaklarda görülür. SN
  Varınca köy - Hazro - Diyarbakır
k1946 MYK: Küfercin
k1928 K: Kefercîn [ Süry kefer "köy" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Tapınaktepe mv - Artuklu - Mardin
Eski adı: Deyrulzaferan [ Ar Dayru'l-zaˁferân "sarı manastır veya safran manastırı" ]
S900-: Dayro'dMorḤannanyo [ Süry ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܚܢܢܝܐ‎ "Aziz Yuhanna manastırı" ]
■ Hananya Manastırı adı 9. yy'dan, Dayrulzafaran adı 15. yy'dan itibaren kaydedilmiştir. Manastırın popüler adını `bu civarda yetişen safran bitikisine` atfeden açıklamalar halk etimolojisinden ibarettir. SN
  Kabala bld - Artuklu - Mardin
1518 NG, K: Kabala [ Süry qabâlâ "Yezidi rahibi" ]
Arap yerleşimi
  Durusu köy - Savur - Mardin
h1917 LQ: Kinifir/Künüfür [ Süry ]
Kürd (Sürgücü) yerleşimi
  Savur ilçe - Savur - Mardin
Kr: Stewr
A1220 Yaq: Ṣawr
Y553 Pr: Tsaurás [ Süry Ṣawrâ ]
Arap/Kürd yerleşimi
■ Gerek Süryanice gerek Arapça kaynaklarda daima sad harfiyle yazılır. SN
  Kayaüstü köy - Ömerli - Mardin
Kr: Rısinê
1526 NG: Aydo [ Süry ˁeydô "bayram" ]
Arap (Sürgücü) yerleşimi
  Kocakuyu köy - Ömerli - Mardin
Kr Tan: Bêrtê
k1928 K: Birti [ Süry birtha "saray" ]
Kürd (Omeryan) yerleşimi
  Evkuran köy - Savur - Mardin
Kr Tan: Dêrsilav
k1928 K: Dérselah [ Süry dayro d'şelho "oğulmanastırı" ]
Kürd (Dêreveri) yerleşimi
  Silvan ilçe - Silvan - Diyarbakır
Ar E800- 1900- Mat, S: Mîyafarkîn [ Ar ]
Y553 Pr: Martyrópolis [ Yun "şehitler kenti" ]
S400-: Mîpherkat [ Süry "bölüksuyu, sınır suyu" ]
Kr Şer: Silîvan (idari bölge) [ Kürd silîvan "süleymanlı" ]
■ Fars hükümdarı I. Yezdgerd (ö. 410) zamanında Süryani azizi Mor Marûthô tarafından Mîpherkêt adıyla kurulduğu anlatılır. Arapça Mîyafarkîn biçimi 20. yy başlarına dek kullanılmıştır. Silvan adı 15.-16. yy'da burada hüküm süren Slivanî/Süleymanlı Kürd beyliğinin adından gelir. ■ Von Moltke ve Lehmann-Haupt'tan bu yana antik Ermeni kenti Dikranagerd/Tigranokerta ile özdeşleştirilmiş ise de bu görüşün yeterli dayanağı yoktur. SN
■ Halen yöre halki isim olarak Silvan yerine daha çok Farqin ismini kullanmaktadir. İlçede Camiya Acem denilen fakat Selahaddini Kürdi (Selahattin Eyyubi) tarafindan yapildığı rivayet edilen tarihi cami olup Anadolunun en eski camilerinden biridir. Bir dönem Kürt kökenli Mervani hanedanına başkentlik yapmıştır. Bu devletin kurucusu Bad isimli zat olup Badikan aşiretinin bu kişinin torunlari olduğu rivayet edilir. kahraman21
  Çiğdemli köy - Silvan - Diyarbakır
k1928 K: Keferbeyt [ Süry "evköy" ]
  Kale mv - Kulp - Diyarbakır
k1928 K: Kefrûm [ Süry KefrRom "Rum köyü" ]
■ Kalenin `Acemlerden` kaldığına ilişkin yerel inanış temelsizdir. SN
  Kayapınar bld - Gercüş (Kayapınar bucağı) - Batman
Kr Tan: Aynkaf
k1928 K: Ayinkef [ Süry ˁîn kêfo "kayapınar" ]
1526, k1928 NG, K: Habesbeni (idari bölge)
Mıhallemi (Habezbeni) yerleşimi
  Görentepe köy - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
Kr LQ: Bizgûr
S1900-: BêthGuryô [ Süry "aslanyurdu" ]
Kürd (Omeryan) yerleşimi
  Nusaybin ilçe - Nusaybin - Mardin
hy1914 Kiep: Nseybîn
Y146MÖ Pol: Nisibis
Asr NAsT: Naṣîbina [ Süry nṣîbîn "cemyeri? oymaklar?" ]
Kürd yerleşimi
■ MÖ 896 tarihli Adad-Nirari II yazıtında Asurca Naṣîbîna adıyla anılan önemli bir Arami (Süryani) kenti idi. Aramice ve İbranice Nṣîbîn (modern İbranice Netsivin), Erm Mtspin biçimleri Antik çağdan beri kaydedilmiştir. Süryanice isim `toplanma, bir araya gelme` anlamında ṣwb kökünden gelir. SN
■ Kurtce ismi Nisêbîn. erdem
■ Kürtleşmiş Macar kökenli aileler de bulunmaktadır, bu aileler 1848 Olaylarında Osmanlı topraklarına iltica edip Müslüman olarak kalan ailelerdir. metonio
  Kayalıpınar köy - Midyat - Mardin
k1928 K: Mikré [ Süry miqr "kuyu" ]
Kürd (Aliki) yerleşimi
  Kayalar köy - Midyat - Mardin
k1928 K: Keferzûta
S1190 Frc: Keferzûth/Keferzôt [ Süry ]
Mıhallemi yerleşimi
■ 1150 tarihinde Mardin hükümdarı Temurtaş'ın mülkleri arasında sayılan Keferzut burası olmalıdır. SN
  Çavuşlu bld - Midyat - Mardin
k1928 K: Şorizbeh [ Süry şîrizbeh ]
Mıhallemi yerleşimi
  Örmegöze köy - Beşiri - Batman
k1928 K: Bâharzik
E1900- HSH: Bâhazrik [ Süry ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Danalı köy - Beşiri - Batman
k1928 K: Zercil [ Süry zergel ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ 1967'ye dek Süryani köyü idi. Mar Kuryakos manastırı vardır. SN
  Beylik köy - Nusaybin - Mardin
Kr LQ: Baqsiyan
k1928 K: Baksiyan
S1900-: Bequsyone [ Süry ]
  Çevrimova köy - Beşiri - Batman
Kr İA: Barısle
k1928 K: Barsil
E1900- HSH: Bârısil [ Süry ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Ayrancı köy - Beşiri - Batman
k1928 K: Dérakura/Dérakera [ Süry dayrô kuryakos "Kyriakos kilisesi" ]
■ Adını Mor Kyriakos manastırından alır. SN
  Beşiri ilçe - Beşiri - Batman
k1928 K: Qubîn
1869 S-Di: Beşiri (idari bölge) [ Süry ]
■ Beşiri ilçesinde 20. yy başında `Ermeni yerleşimi` olarak işaretlediklerimizin çoğu veya hepsi Süryani veya Êzidî yerleşimi olmalıdır. Kaynaklar ihtilaflıdır. ■ İlçenin eski merkezi olan Elmedîn kasabası 1926 yılında Batman çayının taşması sonucunda yok olmuş ve yeni ilçe merkezi Qubîn köyüne taşınmıştır. SN
  Acırlı bld - Midyat - Mardin
S1900-: DayrôSbinô [ Süry "Aziz Sbino (öz.) kilisesi" ]
Mıhallemi yerleşimi
■ Mhallemi Arap beylerinin merkezi bu köy idi. Muhtemelen Hasankeyf Eyyubileri soyundan olup yaklaşık 18. yy'dan Cumhuriyet dönemine dek burada hüküm sürmüşlerdir. Yazar Orhan Miroğlu bu ailenin mensubudur. SN
  Gelinkaya bld - Midyat - Mardin
k1928 K: Keferhavar [ Süry kfar Heworô "akköy" ]
Mıhallemi yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km