yer adı ? 
Yerleşim adı (köy, kasaba, mahalle, mezra) arayabilirsiniz. Eski ve yeni yer adı farketmez. Yıldız * jokerdir (hasan* > hasanoba, s*beyli > sarıbeyli). İki yıldızdan fazla kullanmayın. Üç harften kısa sözcük aramayın.
    il/ilçe ? 
İl veya ilçe [veya 1970 öncesine ait bucak] adı yazın. Elazığ Merkez ilçe için "Elazığ M" yazın.
     
  
Cihanbeyli'de 45 yerleşim bulundu.
sırala 
  Zaferiye köy - Cihanbeyli (Sülüklü bucağı) - Konya
K2011: Qayisole
Kürd yerleşimi (Gawestıyan aşireti).
■ 09.05.1973 Konya'nın Yunak ilçesine bağlı Zaferiye köyünün, Cihanbeyli ilçesine bağlanması. deyar heyran
  Beyliova köy - Cihanbeyli - Konya
K2010: Xereve
Kürd yerleşimi
■ 20. yy başlarında Hatırlı ve Kırkışla köyünden gelenler tarafından kurulmuştur. deyar heyran
  Tüfekçipınar köy - Cihanbeyli (Yeniceoba bucağı) - Konya
Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ © »»» 22/7/1954 gününden itibaren Konya Vilâyeti Cihanbeyli Kazası Yeniceoba Nahiyesinin Kandil Köyüne bağlı Tüfekcipınarı yaylası (Tüfekcipınarı) adiyle bağımsız bir köy haline getirilmişdir. deyar heyran
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Kadıoğlu bld - Cihanbeyli - Konya
Kürd yerleşimi (Canbeg aşireti).
■ 1891 de Kürdler tarafından kurulmuştur. Hatırlı köyünden gelmedirler. Gavestiya (tr: "Öküzyoruldu") Aşireti. Bu Mirdesilerin Terikan-Têrikî grubunun Kahta'ya göçetmiş bölümünün adıdır. © »»» 10.03.1912 Konya'nın Katırlı [Hatırlı] köyüne altı saat mesafede bulunan Kadı mevkiinde Kadıoğlu namıyla köy teşkilinin tasvib edildiği. © »»» 06.05.1912 Akşehir'in Cihanbeyli nahiyesi dahilindeki Kadı mevkiinde Kadıoğlu namıyla bir köy teşkiline izin verildiği. deyar heyran
  Yünlükuyu köy - Cihanbeyli (Sülüklü bucağı) - Konya
K2011: Yayle Hacomeran [ Kürd "Hacıömerler yaylası" ]
Kürd yerleşimi (Canbeg/Têrikî aşireti).
■ Köy kışın Haciömeroğlu köyünde yaşayan ve yazın burayı yayla olarak kullanan bir kaç aile tarafından 1930'larda kurulmuştur.1950'lerde daha önce Kars-Ağrı bölgesinden zorunlu göçe tabi tutulmuş bir kaç ailenin buraya çağırılmasıyla Yunak'a bağlı bir köy konumunu almıştır.1970'lerde Cihanbeyli ilçesine bağlanmıştır. . . . . . . . . .↓ © 26/5/1958 tarihinden itibaren Konya Vilâyeti Yunak Kazası Sülüklü Nahiyesinin Hacıömeroğlu Köyüne bağlı (Yünlükuyu) mahallesinin aynı adla müstakil bir köy haline getirilmişdir [RsGz:10005] © »»» 20/9/1960 İçişleri Bakanlığından : Konya Vilâyeti Cihanbeyli Kazası Yeniceoba Nahiyesine bağlı Kandil, Tüfekçipınarı ve Kelhasan köyleri ile; Yunak Kazası Sülüklü Nahiyesine bağlı Yünlükuyu Köyü bölge­sindeki iki kaza arası sınır; ilişik krokisinde gösterildiği veçhile; Kuzey hududu olarak; (Kulağıkesik Deresinin incesu Yolunu kestiği (B) noktasından başlıyarak batıya doğru Kandil Yolunu takiben (A) noktasındaki yol ayırımına, buradan Dalap Tepesinin en yüksek noktasına, bu tepeden sırtın hattı bâlâsını takiben Tüfekçipınarından Yünlükuyu Köyüne ge­len yolun Boyun noktasına yakın bir yerde bulunan Cömertin tarlası namı İle mâruf ve Taş Yığını bulunan noktaya gelerek buradan da Harabe istikametinde Parsel Yoluna vasıl olan hat) ve; Doğu hududu olarak da; (Kulağıkesik Deresi ismi verilen dere - bu dere Yünlükuyu Köyünü geçtikten sonra Molla Hasan Yaylasının bulunduğu derenin doğu­sundaki deredir. - nin yatağını takiben güneye inen ve yine dere yata­ğını takiben Yünlükuyu Köyünden gelen ve Kelhasanlı Mustafa Te­kinin Ağılının 100 metre kadar batısından geçen yolu takiben bu yolun Eski Tuz Yolunu kestiği noktaya - (C) noktası olarak gösterilmiştir. - uzanan hat), Olarak belirtilmiştir. [RsGz:10616] © »»» 25/2/1974 Karar Sayısı: 13140 Konya İli Yunak İlçesi Sülüklü Bucağına bağlı Yünlükuyu Köyü, aynı İlin Cihanbeyli İlçesinin Merkez Bucağına bağlanmıştır. [RsGz:14817] deyar heyran
  Kandil bld - Cihanbeyli (Yeniceoba bucağı) - Konya
Kürd yerleşimi (Sêvidî aşireti).
  Çimen köy - Cihanbeyli (Yeniceoba bucağı) - Konya
Kürd yerleşimi (Sêvidî aşireti).
  Yeşildere köy - Cihanbeyli - Konya
K2011: Zozana Mewlîd [ Kürd "Mevlit yaylası" ]
Kürd yerleşimi (Sêvidî aşireti).
  Böğrüdelik köy - Cihanbeyli - Konya
1907-1934: Reşadiye [ Tr "Sultan Reşat yeri" ]
1928 K: Cihanbeyli (idari bölge) [ Tr "aş." ]
Özbek yerleşimi
■ 1907'de Türkiye'ye iltica eden bir grup Özbek için Reşadiye adıyla iskân edilmiş, 1934'te adı Böğrüdelik olarak değiştirilmiştir. 1928'den itibarek kısa bir süre Cihanbeyli kaza merkezi oldu. SN
■ © 10.10.1910 Akşehir kazasının Böğrüdelik mevkiinde iskan edilen muhacirinin teşkil eyledikleri karyenin Reşadiye namıyla isimlendirilmesi. deyar heyran
  Kelhasan bld - Cihanbeyli (Yeniceoba bucağı) - Konya
Kürd yerleşimi (Canbeg aşireti).
■ Bir kısmı Têrikî aşiretindendir. »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» © 12.05.1744 Malatya'nın Şutili kazasındaki Cihanbeyli aşiretinin Rakka'ya iskanlarına ve Malatya'nın eşkıyadan temizlenmesine dair Diyarbekir Valisi Ali ve Malatya Mutasarrıfı Rişvanzade Mehmed Paşalara hüküm. g.tt © »»» 14.08.1749 İskan mahalleri olan Rakka'dan birkaç defa gelerek Malatya sancağının Şora kazasına tasallutlarından dolayı tenkil edildikleri halde yine gelip gasb, katl ve yangın gibi taaddiyatta bulunan Cihanbeyli aşiretinin Umranlı Kürdlerinden kurtarılmaları hususunda ahalinin talebi. g.tt © »»» 06.03.1784 Erzurum ve Kars Çıldır taraflarındaki Badıllı ve tevabii Cihanbeyli, Tacirli ve Pirebadıllı aşiretleri mukataatının Rakka'ya ilhakı. © »»» 08.09.1784 Şora kazası havalisinde mukim olup Fırat Nehri'ni geçerek Ergani Madeni'ne merbut karyelere tecavüz ve katl-i nüfusda bulunan İmranlı Kürd Aşireti hakkında Keban ve Ergani Madeni eminine ferman. © »»» Konya Vilâyetinin Cihanbeyli Kazasına bağlı Böyrüdelik Nahiyesi lağvedilmiştir. Bu nahiyeye bağlı Köyler ilişik cetvelde gösterilen Kaza ve Nahiyelere bağlanmıştır. [05.07.1934] Konya Vilâyetinin Cihanbeyli Kazasına bağlı Böyrüdelik Nahiyesine merbut Köylerin yeniden bağlandığı yerleri gösterir cetvel; Cihanbeyli Kazasına; - Kuyuluzebir Çeşmelizebir Kadıoğlu Böyrüdelik → &← Cihanbeyli Kazasının Yeniceoba Nahiyesine; - Kelhasan →&← Cihanbeyli Kazasının Sülüklü Nahiyesine; - Boyalı Karabıyık Başkuyu (RsGz:2774 1934) deyar heyran
  Büyükbeşkavak köy - Cihanbeyli - Konya
Kürd yerleşimi (Sêvidî aşireti).
■ Bir kısmı Têrikî aşiretindendir. © »»»»» 25.02.1676 Hınıs kazasında Bulanık nahiyesine bağlı köy ve mezraanın boş olduğundan yurtluk ve ocaklık olmak ve avarız verilmek şartıyla Süveydi Aşireti Reisi İsmail Bey'e ihsanı hakkında Erzurum Valisi Ömer Paşa tarafından yazılan inha üzerine arz ve telhis. © »»»»» 09.02.1719 Karaman Valisi'ne Suveyde(Sêvidî) aşireti tevabiinden Aksaray sancağında sakin olanların rüsum ve adet-i ağnamları hakkında hüküm. a.g.tt © »»»»» 27.11.1761 Ber-vech-i malikane uhdesinde olan Diyarbekir voyvodalığı mülhakatından Konya ve Kayseriye havalilerinde bulunan aşiret-i cemaat-ı Süveydi perakendesi mukataası ve kalemiyesini iltizam eden Hacı Musa ve şerikinden bedeli iltizamın tahsili. © »»»»» 22.06.1781 Mal ve kalemiyesi Diyarbekir voyvodalarına verilmek şartiyle mukayyet olan, Süveydi aşireti mukataası mutasarrıflarında kalan beş senelik bakayanın tahsili. g.tt © »»»»» 23.04.1808 Aksaray kazası dahilindeki Eğecik(Ekecik/Hilkecik) köyleri voyvodası maktul Kanber'in vereseleriyle mezkur aşiretten sekiz hasımlarının mahkemede görülen kısas davasında hükmolunan ve hüccete bağlanan dem-i diyetin tahsiline ve hak sahiplerine verilmesine dair yazılan hüküm. © »»»»» 06.05.1818 Aksaray sancağında Ekecik(Eğecik/Hilkecik) Aşireti ile voyvodaları arasındaki ihtilafın halli için Karaman valisi huzurunda ihkak-ı hak olunması. g.tt © »»»»» 22.12.1833 Baruthane'ye güherçile nakliyle mükellef Aksaray sancağı dahilinde mütemekkin Ekecik(Eğecik/Hilkecik) ve Süveydi(Sêvidî) aşiretleri dağılmış olduklarından eski yerlerine iadesi ve tekaliflerinin ta‘dili. © »»»»» 09.06.1836 Aksaray kazasından baruthanelere nakil olunacak güherçilenin nakli hizmetine bağlı olan Ekecik(Hilkecik) aşireti develerinin otlaklarına vaki müdahalenin men‘i. © »»»»» 13.02.1847 Aksaray kazasında, Eğecik(Ekecik/Hilkecik) aşireti halkından Resul oğlu Cafer'in hanımının kayınbiraderinden alıverilmesine ve aşiret muhtarı Arap Ağa'daki alacağının tahsiline dair Konya valisine gönderilen şukka. © »»»»» 24.06.1847 Eğecik(Ekecik/Hilkecik) Aşireti'nden birisinin Aksaray kazası eski Müdürü Rüstem Ağa'dan cariye ve saire bahasından olan matlubunun tamamen alındığı. © »»»»» 09.07.1847 Aksaray Kazası Eğecik(Ekecik/Hilkecik) Aşireti esbak Müdürü Battal Ağa'nın zimmetinde olan hazine alacağının biran önce tahsili gerektiğine dair tezkire ve Maliye Nazırı Sarim'in derkenarı. © »»»»» 21.12.1849 Ali adlı şahsın Aksaray kazasındaki Ekecik(Eğecik/Hilkecik) Aşireti Müdürü Battal Ağa ve İkbal oğlu Ali'ye olan borçlarının, bu şahıslar tarafından fazlasıyla tahsil edilmesi üzerine meselenin halledilmesine dair Niğde kaymakamına şukka. © »»»»» 20.10.1862 Aksaray Kazası'nda vaki Hacıahmedli, Ekecik(Eğecik/Hilkecik) ve Şerefli aşiretlerinden yüz elliden fazla Kürd eşkiyasının Koçhisar ve tevabii memlahasından tuz çaldıklarına ve gereğine dair. (18. Anadolu) © »»»»» 12.09.1895 Duhok kazasında vaki on karye ahalisinin dağılmalarına sebep olan Artuş Aşireti'nin Süveydiye nam mevkiye izamları. (Dersaadet) © »»»»» 14.06.1897 Süveydi Aşiretiyle Haydaranlı Aşireti arasındaki arbedenin önlenmesi için alınan tedbirlerin isabetli görüldüğü. deyar heyran
  Turanlar köy - Cihanbeyli (Yeniceoba bucağı) - Konya
1946 MYK: Büyükyayla + Korkmaz
Kürd yerleşimi (Canbeg aşireti).
■ 11.5.1956'da Büyük ve Korkmaz yaylalarının birleştirilmesiyle köy oldu ve Turanlar adı verildi. SN
■ Kürd:Yaylê Tozê (Turanlar) - Delala (Korkmazlar). deyar heyran
  Çölyaylası köy - Cihanbeyli (Yeniceoba bucağı) - Konya
Kürd yerleşimi (Sêvidî aşireti).
■ Bir kısmı Têrikî aşiretindendir. . . . . © 22/7/1954 gününden itibaren Konya Vilâyeti Cihanbeyli Kazası Yeniceoba Nahiyesinin Büyükbeşkavak Köyüne bağlı Çöl yaylasının (Çölyaylası) adiyle bağımsız bir köy haline getirilmişdir. deyar heyran
  Küçükbeşkavak köy - Cihanbeyli (Yeniceoba bucağı) - Konya
Kürd yerleşimi (Sêvidî aşireti).
■ Bir kısmı Têrikî aşiretindendir. deyar heyran
  Hodoğlu köy - Cihanbeyli - Konya
■ © 1/4/1955 gününden itibaren Konya Vilâyeti Cihanbeyli Kazası Merkez Nahiyesinin Karabağ Köyü Hodoğlu mevkiinde iskân edilmiş bulunan Göçmen Mahallesi ile aynı köye bağlı Hodoğlu ve Örnek mahalleleri birleştirilerek (Hod­oğlu) adıyla bağımsız bir köy haline getirilmişdir. [RsGz:9034] deyar heyran
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Kuşça bld - Cihanbeyli (Yeniceoba bucağı) - Konya
Eski adı: Hacılar
Kürd yerleşimi (Nasiran aşireti).
■ Danimarkalı araştırmacı Jan Hjarnø 1969 yılından bu yana otuz yıldır bu yöre insanları konusunda etnolojik ve değişik araştırmalar yapmaktadır. Manav
  Kütükuşağı bld - Cihanbeyli (Yeniceoba bucağı) - Konya
K2011: Xopan/Xopo
K2010: Kutigan [ Kürd "aş." ]
Kürd yerleşimi
■ © »»» 14.08.1858 Sinkanlı, Halkanlı, İmranlı [Ömeran], Belikanlı, Cudkanlı ve Kütük Uşağı aşiretlerinin Konya'ya ilhakının mahzurlu olduğuna dair© »»» 01.10.1858 Seyfkanlı, Halkanlı, İmranlı [Ömeran], Tacirli, Belikanlı, Cudkanlı ve Ketük Uşağı [Kütükuşağı] Aşiretlerinin, Ankara eyaletinden tefrikiyle Konya'ya ilhakı... © »»» 30.07.1863 Niğde Sancağı toprağında Koçhisar Kasaba ve memlahasının yakınında meskun olup idaresi Ankara ve Yozgat sancaklarına merbut olan Reşvan Ekradından Belkanlı, Sefkanlı, Hicbanlı, Çorkanlı [Cudkanlı] ve İmranlı [Ömeran] aşiretlerinin ahalisinden bazı kesanın... deyar heyran
  Dedeler bld - Cihanbeyli (Altınekin bucağı) - Konya
Kürd yerleşimi (Sêvidî aşireti).
■ Köy Kürt değil, Türk yerleşimidir. Düzeltilmeli metonio
  Uzuncayayla köy - Cihanbeyli - Konya
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Pınarbaşı köy - Cihanbeyli - Konya
1896: Pınarbaşı
■ © »»» 02.09.1896 Konya sancağı İnönü nahiyesine tabi Akviran karyesinde Pınarbaşı yaylasında bir cami ve okul bulunduğundan mezkur karyede Pınarbaşı adıyla bir karye teşkili. deyar heyran
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Bulduk bld - Cihanbeyli (Yeniceoba bucağı) - Konya
Kürd yerleşimi (Sêfkan aşireti).
■ © © 13.10.1700 Konya civarında Karinözü kazasında vaki Bulduk Dede Zaviyesi meşihat ve tevliyetinin tevcihine dair Konya Naibi Osman ve Karinözü Kadısı Musa ve Şeyh Bostan ibn-i Mevlana vesaire tarafından yazılan arz. © 13.12.1842 Ankara eyaletinde bulunan Seyifhanlı [Sefkanlı], Şeyh Bezenli, Mikailli ve Tokallar (?) aşiretlerine diğer perakende aşiretlerin iskanları ile nüfuslarının tahriri (kayıt edilmesi). deyar heyran
  Karabağ bld - Cihanbeyli - Konya
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  İnsuyu bld - Cihanbeyli - Konya
1662: İnsuyu
■  Konya livasına tabi Larende, Hatunsaray, Belviran, İnsuyu, ..... ait muhtelif timar tevziatına gösterir ruznamçe defteri. Not: Mezkur defterin bir yerinde (1072)[= Miladi 1661-1662] tarihine tesadüf edilmiştir. deyar heyran
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Yeniceoba bld - Cihanbeyli (Yeniceoba bucağı) - Konya
K2010: Încov [ Tr yeniceoba ]
1902: İnevi (idari bölge)
Kürd yerleşimi (Nasiran aşireti).
■ Kürtçe adı Türkçe isimden uyarlanmıştır. SN
■ © 19.01.1903 Aslen Ankara vilayetine tabi Haymana kazası ahalisinden İnönü(Inevi=încov) nahiyesinin Beşkardeş isimli mahalline gelerek tavattun etmiş olan altmış hanede üç yüz nüfusun bulunduğu, yerin köy olarak teşkil edilip askerlik ve nüfus kayıtlarının Konya Vilayeti'ne yapılmasına müsaade... deyar heyran
■ 47 Numaralı Konya Şer’iye Sicili Sıra No: 140-3 Tarih: 19 Ekim 1716........................:::: Bayburd Kazasında Yeniceoba’ya bağlı Beşağıl karyesi hududunda ziraatle uğraşan es-Seyyid Halil Çelebi ibn İbrahim adlı kişinin 1128 yılına mahsub olmak üzere Esb-Keşan Mukata’ası Voyvodası Ömer Ağa ibn Abdullah adlı kişiye 300 guruş olan öşrün (verginin) ödendiğinin tesciline dair….. 3 Zi’l-ka’de 1128 (19/10/1716) ***************************************************************************** 51 numaralı Konya Şer'ye Sicili Sıra No:206-1 Tarih: 26 Ocak 1729..................................:::: Aslen Bayburd Kazasına tabi Yeniceoba Köyünden Ali bin el-Hac Memmed'in Konya'da Sadırlar mahallesinden Ahmed bin İsa'dan dört sene önce aldığı kölenin sahibi olduğunu ispatlayarak kıymeti ola 80 guruşu kendisinden alması üzerine adı geçen meblağı Ahmed bin İsa'dan talep etmesi ve Ahmed'in bu meblağı Ali'y ödemesine karar verilmesi 25 Cemaziyelahir 1141 (26/01/1729) ********************************************************************* Devlet Arşivleri…………26 Temmuz 1915……………..Saideli (Kadınhan) kazasına tabi İnevi ve Yeniceoba belediyeleri için belediye rüsum kanunundan yirmi nüshanın Konya vilayetine gönderildiği. hkart
  Kayı köy - Cihanbeyli - Konya
■ Türkmen ve Kürd yerleşimi deyar heyran
■ Türk yerleşimi. Köyde Kürt yoktur. Mert Çakmak
  Ağabeyli köy - Cihanbeyli - Konya
1946 MYK: Ağabeyli
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Sığırcık köy - Cihanbeyli - Konya
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Kırkışla köy - Cihanbeyli - Konya
Kürd yerleşimi (Molikan aşireti).
■ © 05.03.1843 Konya eyaletinde kain Rişvan Aşireti'nin iskanları icra kılınmış ise de Melikanlı [Molikanlı] Cemaati ahalisinin tedib ve terbiyelerine ve Ekrad [Kürd] hakkında olan tasavvurat-ı vakıasına dair... deyar heyran
■ Ass Fuat orhan
  Kale köy - Cihanbeyli - Konya
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Ahirigüzel köy - Cihanbeyli - Konya
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Gemecik köy - Cihanbeyli - Konya
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Damlakuyu köy - Cihanbeyli - Konya
1928 K: Çorca [ Tr "tuzluca" ]
■ Türkmen ve Kürd yerleşimi. ------- © 30/4/1954 Konya Vilâyeti Cihanbeyli Kazasının Kulu Nahiyesine bağlı Ömeranlı Köyü ile, aynı kazanın Yeniceoba Nahiyesi bölgesindeki iki na­hiye arası sınır, ilişik krokisinde gösterildiği veçhile, (Celep, Kartal yolunun kavuşak noktasından başlayarak Pazarözü yaylası önündeki tepenin hattı balasını takiben Ömeranlı, Yeniceoba yo­lu ile Çorca yolunun birleştiği kavuşak noktasından Çorca yolunun garbındaki tepenin hattı balâsından bir hattı müstakimle Nofel ağılı yanın­daki karataşa ve oradan yine bir hattı müstakimle Nebi Bekâr tarlasın­dan Çorca yolunda nihayet bulan hat) olarak belirtilmiştir. [ Resmi Gazete: 8726 ] © »»» 11/10/1973 Karar Sayısı: 12706 Konya İli Cihanbeyli İlçesi Merkez Bucağına bağlı Damlakuyu(Çorca) Köyü ile, Kulu İlçesi Merkez Bucağına bağlı Acıkuyu Köyü bölgesindeki iki ilçe arası sınır, özel krokisinde de gösterildiği üzere; (Köpek gölünün kuzeyindeki en uç noktasından başlayarak, bu­radan Kızılçukur mevkiindeki Çifte Karataş'a - buradan Yurt yolunun Gördoğlu/Koçhisar yolu ile kesiştiği noktaya - buradan Gördoğlu/Koçhisar yolunu Güneybatı istikametine takiben T u z yolu ile kesiştiği nok­taya-buradanTuz yolunu Kuzeybatı istikametinde takiben Ankara as­faltı ile kesiştiği noktaya - buradan da Yeniceoba yolununun eski Celep yolu ile kesiştiği noktaya çekilecek hat) olarak tespit edilmiştir. [RsGz:14691] deyar heyran
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Cihanbeyli ilçe - Cihanbeyli - Konya
1960 DİE: İnevi
1800: İnevi
1928 K: Mürseliefendi (idari bölge)
1800 NAk: Esbkeşan (idari bölge) [ Tr esbkeş "Atçeken (aş.)" ]
■ Bölgede daha önce göçebe olarak yaşayan ve Osmanlı idari sisteminde aşiret kazası olarak tanımlanan Atçeken (Osmanlı resmi dilinde Esbkeşan) Aşireti bulunmaktaydı. İlçenin şimdiki adı 18. yy'da Urfa yöresinden buraya gelen Kürt Rişvan aşiretinin bir kolu olan Cihanbeyli [Canbegli] aşiretinden alır. Kaza merkezi eskiden şimdiki Böğrüdelik (Cihanbeyli) köyünde iken, 19. yy'da şimdi bulunduğu İnevi mevkiine taşındı. SN
  Yeniyayla köy - Cihanbeyli - Konya
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Karatepe köy - Cihanbeyli - Konya
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Üzerliktepe köy - Cihanbeyli - Konya
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Yapalı bld - Cihanbeyli - Konya
K2010: Qameran [ Kürd "esmerler" ]
Kürd yerleşimi (Xalîkan aşireti).
■ © 14.11.1841 Konar Göçer taifesinden evvelleri Sivas dahilinde bulunurlar iken ahiren (en son olarak, son zamanlarda) Konya dahiline göçen Hülkânlı [Xalîkanlı] aşiretinin tekalüflerini edada (vergilerini ödemede) gayreti görülen Hacı Yusuf'a aşiret beyliği tevcihi... deyar heyran
  Sağlık köy - Cihanbeyli - Konya
K2010: Qolita [ Kürd ]
Kürd yerleşimi (Xalîkan aşireti).
  Günyüzü bld - Cihanbeyli - Konya
1928 K: Kethüda Cudkanlı [ Kürd cudikan "aş." ]
Kürd yerleşimi (Cudikan aşireti).
■ © 03.09.1816 Malatya Kazası'nın Şiro[Pötürge] Nahiyesi'ne tabi Tenniç ve Balyanlu Köyüne, Tepehane Köyünden ve Cihanbekli, Sinan, Melukanlı [Molikanlı], Teştekanlu[?], Kotanlu [Cudkan] aşireti halkından bazı kimseler basıp harab ve yağma ettiklerinden tedîpleri hakkında kuvvetler sevkine dair. deyar heyran
■ Köylülerin %95i Kürt, %5i Türk asıllıdır metonio
  Oğuzeli bld - Cihanbeyli (Altınekin bucağı) - Konya
■ Türk yerleşimi. Altınekin’e bağlıdır. Mert Çakmak
  Taşpınar bld - Cihanbeyli - Konya
Kürd yerleşimi
■ Belediyenin websitesine göre (www.konyataspinar.bel.tr) Türkmen yerlesimidir. Qizilbash
■ Türk Çoğunluk, Kürt azınlık. Mert Çakmak
  Gölyazı bld - Cihanbeyli - Konya
K2011: Xelko [ Kürd "Xalkanlı (aş.)" ]
Eski adı: Aşağı Halkanlı [ Kürd Xelikan jêr "aşağı Xalikan (aş.)" ]
Kürd yerleşimi (Xalîkan aşireti).
■ © »»» 14.11.1841 Konar Göçer taifesinden evvelleri Sivas dahilinde bulunurlar iken ahiren (en son olarak, son zamanlarda) Konya dahiline göçen Hülkânlı [Xalîkanlı] aşiretinin tekalüflerini edada (vergilerini ödemede) gayreti görülen ve aşiret halkını memnun eden Hacı Yusuf'a aşiret beyliği tevcihi (rütbe vermek). © »»» 14.10.1902 Konya merkez vilayete bağlı İnevi nahiyesindeki Hakanlı [=Xelkan] karyesinin büyük olması hasebiyle kırk hanenin karyeden ayrılarak Ümraniye [? Yapalı(Qameran); Sağlık(Qolita) ? ] adıyla yeni bir yer teşkil edilmesi. deyar heyran

Haritada yeri belli olmayanlar.
Grafik harita göster     haritada ara : km