Kemah'da 80 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kayabaşı köy - Kemah (Oğuz bucağı) - Erzincan
1928 K: Terkiloh
E1914 Mn: Tarkılox [ Erm "tepebaşı" ]
Alevi yerleşimi
■ Alevi (Türkmen) yerleşimi metonio
  Gülbahçe köy - Kemah (Bozoğlak bucağı) - Erzincan
1928 K: Sitemi
1530 T-An: Sitemi ulya
Sünni Türk yerleşimi
  Yahşiler köy - Kemah (Oğuz bucağı) - Erzincan
1928, 1946 K, MYK: Babu
E1914 Mn: Babi [ Erm ]
Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Karaca köy - Kemah (Bozoğlak bucağı) - Erzincan
1928 K: Cemolar [ Kürd cemokan "aş." ]
  Kırıkdere köy - Kemah (Oğuz bucağı) - Erzincan
E1879, 1928: Xani [ Kürd xanî "ev" ]
  Çiğdemli köy - Kemah (Bozoğlak bucağı) - Erzincan
1928 K: Nezgeb
1530 T-An: Mezgeb [ Erm mazgab "başörtüsü?" ]
  Şahintepe köy - Kemah (Oğuz bucağı) - Erzincan
E1879, 1928: Avişen [ Erm havişén "şahinköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
  Doruca köy - Kemah (Oğuz bucağı) - Erzincan
1928 K: Xamogi
Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Dikyamaç köy - Kemah (Bozoğlak bucağı) - Erzincan
1914, 1928 Mn, K: Korkop [ Erm ]
  Bozoğlak köy - Kemah (Bozoğlak bucağı) - Erzincan
1946 MYK: Aşağıihtik
1928 K: Aşağı Ixtik
E1914 Mn: Uxdig [ Erm uxdig "yatırcık, küçükziyaret" ]
1530 T-An: İxtik
  Oğuz köy - Kemah (Oğuz bucağı) - Erzincan
1928 K: Hoğus
E1879: Hoğıs/Hoğis [ Erm hoğ "toprak" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Karadere köy - Kemah (Bozoğlak bucağı) - Erzincan
1946 MYK: Yukarıihtik
1928 K: Yukarı Ixtik
E1914 Mn: Uxdig [ Erm "küçük ziyaretgâh, yatırcık" ]
  Gediktepe köy - Kemah (Bozoğlak bucağı) - Erzincan
1928 K: Bargisor
1530 T-An: Bargisor [ Erm bargitsor "hendekdere" ]
  Eriç köy - Kemah (Oğuz bucağı) - Erzincan
1928 K: Ariç [ Erm ]
■ Ermenice çok sayıda yer adında görülen ar'ic unsurunun anlamı muğlaktır. `Yokuş` veya `geçit` veya `yaka` düşünülebilir; ancak belli başlı sözlükler bu konuda suskundur. Karş. Amariç, Arçoariç, Çınariç, Fideriç, Gagariç, Havtariç, Kağdariç, Kaylariç, Kinadariç, Kotariç, Kımbariç, Lusadariç, Pakayariç, Pıtariç, Sevariç, Tavtariç, Vanariç, Zartariç. SN
  İncesu mz - Kemah (Bozoğlak bucağı) - Erzincan
Eski adı: Gemine
■ 1530 tarihli Tahrirde görülen Pekeriç-i büzürg (büyük Pekeriç) köyü burası olmalıdır. Halen Küçük Pekeriç'e bağlı terkedilmiş mezradır. SN
  Dolmabahçe mz - Kemah (Bozoğlak bucağı) - Erzincan
Eski adı: Vank [ Erm vank' "manastır" ]
■ © 09.12.1836 Erzurum sancağının Gercanis nahiyesine bağlı Vadivank nahiyesinin Kerar Karyesi ... deyar heyran
  Boğaziçi köy - Kemah - Erzincan
1928 K: Vasili
E1902 Epr: Vasili [ Yun vasilías "sultan, hünkâr" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Sırvandyants ve Eprigyan'a göre köyün asıl adı Erm Surp Takavor `hazreti hünkâr` olup, daha sonra bu adın Rumca eşdeğeri olan Vasilios benimsenmiştir. Rivayete göre İsa'nın çarmıhının bir çivisi burada korunmaktaydı. 17. yy başında buradan Tekirdağ'a göçen Ermeniler bu çiviyi de beraberlerinde götürdüler. ■ Tahrir kayıtlarına göre 1516, 1530, 1568 ve 1593'te bütünüyle Hıristiyan nüfusu vardı. SN
  Hakbilir köy - Kemah (Bozoğlak bucağı) - Erzincan
1928 K: Pekeriç
E1902: Pok'r Pakar'ic [ Erm "küçük ateşgâh (putperest tapınağı)" ]
1530 T-An: Pekeriç-i küçük
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Tercan Çadırkaya'daki ünlü Pakaric ile aynı adı taşıyan küçük bir köydür. SN
  Zikri mz - Kemah - Erzincan
1530 T-An: Zikri
  Yücebelen köy - Kemah (Oğuz bucağı) - Erzincan
1928 K: Üskübürt
1530 T-An: Üskübürt [ Erm vosgepert "altınkale" ]
  Koçkar köy - Kemah - Erzincan
1928 K: Xodi [ Erm xodi "otlak" ]
1530 T-An: Xudi
  Taşbulak köy - Kemah - Erzincan
1928 K: Sunguri
1530 T-An: Sunguri
  Akça köy - Kemah - Erzincan
1928 K: Uri
E1902 Epr II.267: Ur'i [ Erm ur'i "söğüt" ]
1530 T-An: Uri
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Gölkaynak köy - Kemah - Erzincan
1928 K: Zoğa
1530 T-An: Zoga
  Muratboynu köy - Kemah - Erzincan
1928 K: Urfat [ Erm urp'at Ուրփաթ "Cuma" ]
1530 T-An: Urfat
  Dedeoğlu köy - Kemah (Doğanbeyli bucağı) - Erzincan
1928 K: Salot [ Erm salod ]
  Ağaçsaray köy - Kemah (Doğanbeyli bucağı) - Erzincan
1946 MYK: Pağanik
1530 T-An: Pağnik [ Erm pağnik' "ılıca" ]
Türkmen yerleşimi
  Tandırbaşı köy - Kemah - Erzincan
1928 K: Hezerik [ Erm hazark' "binler?" ]
1530 T-An: Hezerik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Dedek köy - Kemah - Erzincan
1928 K: Dedek
1530 T-An: Dedek
  Ayranpınar köy - Kemah - Erzincan
E1902, 1928 Epr, K: Marik
E1914 Mn: Mareg
1530 T-An: Marig [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Elmalı köy - Kemah (Doğanbeyli bucağı) - Erzincan
1530 T-An: Elmalı
Alevi yerleşimi
  Ilgarlı köy - Kemah (Doğanbeyli bucağı) - Erzincan
1928 K: Poğginer
1530 T-An: Poginer-viran [ Erm poğgner "olucaklar/boğazcıklar" ]
  Eskibağlar köy - Kemah - Erzincan
1928 K: Postu
1530 T-An: Posti
  Kedek köy - Kemah (Doğanbeyli bucağı) - Erzincan
1928 K: Kedek [ Erm kedag "derecik" ]
  Doğanbeyli köy - Kemah (Doğanbeyli bucağı) - Erzincan
1928 K: Ermelik
1530 T-An: Ermenik [ Erm armenag? ]
■ 19. yy sonu nüfusu Türk görünür. SN
■ © 16.02.1847 Hacı İbrahim'in Harput'da Gercanis kazasına tabi Ermenek köyünde ... deyar heyran
  Kemah ilçe - Kemah - Erzincan
E390, E482 Pav, MKh: Gamax
E100- Hew h19: Ani/Gamax [ Erm ]
H1200-: Gamaxa/Gumaxa
■ MÖ 100 dolayında hüküm süren kral Ardaşes zamanında tanrı ve tanrıça heykelleriyle donatıldığı, onun oğlu II. Dikran'ın da Yunan heykeltraşlarına tanrıça Anahit heykelini sipariş ederek bu kentteki tapınağa yerleştirdiği anlatılır. 4. yy'da Aziz Krikor Lusavoriç burada bulunan Hormizd tapınağını yıktırdı. 3. ve 4. yüzyıllarda Arşaguni hanedanından olan kralların çoğu bu kentte gömülü idi. En erken kaynaklarda Ani ve Gamax/Kamax adları bir arada kullanılır. SN
■ © 09.10.1849 Kemah kazasında meskun Şadili Aşireti ile Şiran kazası ahalisi ... deyar heyran
  Köhnem dağ - Kemah - Erzincan
Erm: Sebuh (dağ) [ Erm ]
Erm: Kohanam (dağ) [ Erm ]
■ Kohanam dağ kütlesinin (veya daha güneyde bulunan Keklikkıran tepesinin), Sebuh ise 3045 mt yüksekliğindeki ana zirvenin adıdır. Aziz Krikor Lusavoriç yak. 325 yılında bu dağda bulunan Maneats Ayr mağarasında inzivaya çekilmiş ve burada ölmüştür. SN
  Özdamar köy - Kemah (Doğanbeyli bucağı) - Erzincan
1928 K: Kiğari [ Erm ]
1530 T-An: Kigari
  Yardere köy - Kemah (Doğanbeyli bucağı) - Erzincan
1928 K: Xoperek
1530 T-An: Xorparik [ Erm "aşağı Parik?" ]
  Tanköy köy - Kemah - Erzincan
1928 K: Tan
1530 T-An: Tan
  Kerer köy - Kemah (Doğanbeyli bucağı) - Erzincan
1928 K: Kerer [ Erm k'arer "taşlar" ]
■  © 09.12.1836 Erzurum sancağının Gercanis nahiyesine bağlı Vadivank nahiyesinin Kerar Karyesi ... deyar heyran
  Kömür köy - Kemah - Erzincan
1928 K: Kömür
E1902 Epr I.521: Komer [ Erm "ağıllar?" ]
1530 T-An: Kömür?
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ İsmin aslı (buradaki taşkömürü ocaklarından dolayı) muhtemelen Türkçe Kömür'dür. Ancak Eprigyan yerel Ermeni ahalinin köye eskiden beri Komer adını verdiğini belirtir. SN
  Ahir köy - Kemah (Doğanbeyli bucağı) - Erzincan
1530 T-An: Axor [ Erm ahır ]
  Cevizlik köy - Kemah (Doğanbeyli bucağı) - Erzincan
1928 K: Liç [ Erm lic "göl" ]
1530 T-An: Liçek [ Erm lcag "gölcük" ]
  Akbudak köy - Kemah (Doğanbeyli bucağı) - Erzincan
1928 K: Xınzori [ Erm xıntsori "elmalı başı" ]
1530 T-An: Xınzori
  Kemeryaka köy - Kemah - Erzincan
1928 K: Çinariç
1530 T-An: Çinan-ariç [ Erm ]
■ Ermenice çok sayıda yer adında görülen ar'icsözcüğü için Erzincan Kemah Eriç maddesine bakınız. SN
  Tuzla köy - Kemah - Erzincan
1530 T-An: Timosi
  Mermerli köy - Kemah - Erzincan
1928 K: Herdif
1530 T-An: Hardif
  Karadağ köy - Kemah - Erzincan
1946 MYK: Erkeğan [ Erm ... gağin "fındık, meşe palamudu" ]
  Parmakkaya köy - Kemah - Erzincan
1928 K: Müşekrek
1530 T-An: Müşre ekrek [ Erm akrag "çiftlik" ]
  Doğan köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1928 K: Tortan
E390, E1902 Pav 33, Epr II.47: Tordan [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ Kral Dikran'ın MÖ 1. yy'da Asur ülkesinden getirdiği tanrı Bar-şamma'nın fildişi ve gümüşten heykelinin bulunduğu tapınak merkezi idi. Ermenilere Hıristiyan dinini getiren Aziz Krikor'un naaşı ölümünden bir süre sonra Erzincan'ın Sebuh dağında bulunarak buraya getirildi ve burada defnedildi. Oğlu Vrtanes ile torunu Husig de burada gömülüymüş. 19. yy sonunda 30 nüfus Ermeni ve Alevi karışık idi. SN
  Uluçınar köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1928 K: Hoğut [ Erm hoğud "topraklı" ]
  Koruyolu köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1928 K: Tavginer
E1902 Epr: Tavgner [ Erm "fundalıklar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Alpköy köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1946 MYK: Alpuşu
■ Ermelik bucağına bağlı Alpuşu köyü 12.6.1956 tarihli kararla Alp İstasyonu civarına nakledilerek Alpköy adı verilmiştir. SN
  Gökkaya köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1928 K: Karni
1530 T-An: Karni
E1079, E1902 Asoğ, Epr II.280: Kar'ni [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Esimli köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1928 K: Bırastik [ Kürd birastik "düzce" ]
  Dereköy köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1928 K: Dereköy
Alevi (Kürd) yerleşimi
■ Nadaroğlu deyar heyran
  Yastıktepe köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1928 K: Perçenç [ Erm partsants "yüksekler" ]
  Beşikli köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
E1902, 1928 Epr, K: Ardos
1530 T-An: Ardos [ Erm ]
  Konuksever köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1928 K: Kamarik [ Erm gamarig "kemercik" ]
1530 T-An: Kamarik
  Yağca köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1928 K: Tımığı
1530 T-An: Tamuği [ Erm uği "yol" ]
  Aksakal mz - Kemah - Erzincan
1928 K: Apuşta
E1902: Abuçta
1530 T-An: Apuşta
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
  Sürek köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1928 K: Sürek
Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Olukpınar köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1928 K: İzinsor
1530 T-An: Yezınsor ulya [ Erm yezıntsor "sığırdere" ]
Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Sarıyazı köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1928 K: Meyranlı
Alevi (Zaza) yerleşimi
■ 1530 tarihli Osmanlı tahririnde burada Meydanlı Deresi kaydedilmiştir ancak Meyranlı köyü yoktur. SN
  Küplü köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1928 K: Komık [ Erm komk' "ağıllar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çakırlar köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1928 K: Sızmat
Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Akyünlü köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1928 K: Tığinkar [ Erm teğinkar "sarıtaş" ]
  Kazankaya köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1928 K: İranos [ Erm hüranots? "konukevi" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km