yer adı ? 
Yerleşim adı (köy, kasaba, mahalle, mezra) arayabilirsiniz. Eski ve yeni yer adı farketmez. Yıldız * jokerdir (hasan* > hasanoba, s*beyli > sarıbeyli). İki yıldızdan fazla kullanmayın. Üç harften kısa sözcük aramayın.
    il/ilçe ? 
İl veya ilçe [veya 1970 öncesine ait bucak] adı yazın. Elazığ Merkez ilçe için "Elazığ M" yazın.
     
  
Hozat'da 40 yerleşim bulundu.
sırala 
  OrmanYolu x - Hozat - Tunceli
1928 K: Tağar [ Erm t'ağar "çanak" ]
1530 T: Tağar
■ Ermenice T'ağar (Թաղար) sözcüğü `topraktan yapılma kavisli kap, çanak` anlamındadır. Tağar yalnızca köy ismi değil, o civarda kaynağını alan ve aşağıda Murat nehrine dökülen büyükçe bir çayın da ismidir. EH-1915'de bu çayın ismi Taxara Çur, köyün ismi de Taxar olarak kayıtlı. Tahar olarak düşünürsek kaynağı ve anlamı belirsiz. OH-1530'da ise Tağar şeklindedir. SN
  Yenibaş x - Hozat - Tunceli
1928 K: Amutka
E1914: Amudga [ Erm ]
■ Dersim'e yakın çevrelerde sonu “-ga” ile tamlanan bir dizi isim var. Aşodga, Muşeğga vb. Bunlar anlaşılır şekilde özel şahıs isimleri ile -ga ekinden oluşuyor. Amud yada Amut diye bir şahıs ismi bilinmiyor, ama geçmişte kullanılmış olabilir. - Hovsep Hayreni ■ +ga eki için iki ayrı görüş ileri sürülebilir. Eski Ermenice sözlüklere göre ga “durak, bulunulan yer, mevki, bucak” anlamında sözcük, ki Farsça gâh ve Kürdce +geh ile eş kökenli olması gerekir. Diğer yoruma göre +ga eki, +ig küçültme eki ile +a genitiv ekinin bileşimi olabilir. Aşodga = Aşodig'in (yeri). - SN SN
  Kalecik köy - Hozat (Çağlarca bucağı) - Tunceli
1928 K: Segedik
E1914 K&P: Sigédig
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Dört mezrasından üçü metruk olup sadece Seğedik'te yerleşim vardır. SN
  Kavuktepe köy - Hozat - Tunceli
1928 K: Taçkireg/Taçekrek [ Erm ]
1928 K: Geviç [ Kürd givîj "alıç" ]
■ +kireg eki için Hozat Karaçavuş (Zankireg) köyüne bakınız. SN
  Karaçavuş x - Hozat - Tunceli
1928 K: Zankireg/Zanekrek [ Erm ]
■ 1994 yılında boşaltılarak tahrip edilmiştir. +kirek eki muhtemelen Erm akrarag > Tr ekrek (`çiftlik`) sözcüğüdür. Dersim dahilinde Taçkirek, Manekrek, Haçkirek yer adları benzer yapıdadır. SN
  Kurukaymak x - Hozat - Tunceli
1960e DİE: Kavga
Eski adı: Zoğar
■ 1994 yılında boşaltılarak tahrip edilmiştir. SN
  Çağlarca köy - Hozat (Çağlarca bucağı) - Tunceli
1928 K: Peyik
E1914 K&P: P'eyig
■ 20. yy başında Alevi/Ermeni yerleşimi.
■ 1914'te 35 Ermeni ve 52 Alevi nüfusu ve bir kilisesi vardı. SN
  Ağaveysi mah Hozat - Hozat - Tunceli
1928 K: Ağvés [ Erm ağvés "tilki" ]
  Koru x - Hozat - Tunceli
1928 K: Kori
Alevi Kürd yerleşimi (Laçinan(-Koçgiri) aşireti).
  Akpınar köy - Hozat (Çağlarca bucağı) - Tunceli
E1902, 1928 Epr I.96, K: Ağzunik
E1000: Ağtsnik
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında yarı yarıya Alevi ve Ermeni nüfusu vardı. Ağtsnik adı muhtemelen Ermenice-öncesi bir dilden, belki Urartu dilinden mirastır. SN
  Kardelen köy - Hozat - Tunceli
1960-2000 DİE: Tavuklar
1928 K: Tavug [ Erm t'avug "orman, sık bitkili yer" ]
■ Bu köyün ismi resmiyette bile son zamanlara kadar Tavuk'du. Yöre halkı bunun Türkçe bildiğimiz tavuk anlamında olduğunu sanarak alay konusu yapıyor. Köy sakinleri de bundan rahatsız oldukları için dilekçe verip köylerinin ismini Kardelen diye değiştiriyor. Halbuki orijinal isim Ermenice Tavug olup Türkçe tavuk ile ilgisi yoktur. EES'ye göre Tav: Öz Ermenice bir kök sözcük. Anlamı orman ve koruluk yerler için sık, yoğun demektir. Bundan türeyen Tavud: Sık ağaçlı yer. Kırsal yöre ağzında küçülüm ekiyle Tavug biçimini almış olabilir. Tavug köyünün sırtı çok sık ve küçük meşe ağaçlarıyla kaplı bir dağdır. - Hovsep Hayreni SN
■ Köyün adı, yaslandığı ve "sık ormanlık, yoğun koruluk" manasına gelen Tavug (ya da Tavud) dağından gelirmiş. bulut83
■ Zazaca Tawuxe. asmen
  Çaytaşı köy - Hozat - Tunceli
1928 K: Lolantaner [ Kürd lolan "aş." ]
  Akören x - Hozat - Tunceli
1928 K: Ağviran
■ 1993'te tüzel kişiliği kaldırılmış, 1994 yılında boşaltılarak tahrip edilmiştir. SN
  Bilekli x - Hozat - Tunceli
Eski adı: Muxsor/Mıksor [ Erm ]
Kürd yerleşimi (Laçinan(-Koçgiri) aşireti).
■ 1994 yılında boşaltılarak tahrip edilmiştir. SN
  Karabakır köy - Hozat - Tunceli
1928 K: Bargini
  Hozat ilçe - Hozat - Tunceli
1512: Xozad (idari bölge)
Y1100: Xozanôn (idari bölge)
E666 Aşx: Xozan (idari bölge) [ Erm xozan "biçilmiş tarla veya nadaslık" ]
U800-: Xuzanu (idari bölge)
■ Eski kaynaklarda Xozan ve Xozad olarak geçen yöre, bugünkü Çemişgezek ve Hozat'ı içeren bölgedir. Bugünkü kasaba 19. yy'da Hozat nahiye merkezi olarak kuruldu; bir süre Dersim sancak merkezi oldu. SN
  Yoğuntoprak mz - Hozat - Tunceli
1928 K: Tarnuti [ Kürd tarnûtî "bayırlı" ]
  Yüceldi x - Hozat - Tunceli
1946 MYK: Şirtikan [ Kürd şirtikan "aş." ]
■ 1994 yılında boşaltılarak tahrip edilmiştir. SN
  Karaca köy - Hozat - Tunceli
1928 K: Karaca
  Sarısaltık köy - Hozat - Tunceli
1946 MYK: Derikler
1928 K: Dérik [ Kürd dêrik "kilise" ]
  Altınçevre köy - Hozat - Tunceli
1928 K: Incığa
E1878, E1902 AY, Epr: Incğag/Incğıga [ Erm ıncğag "buzağıcık, balacık" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında yarı yarıya Ermeni ve Sünni nüfusu ve Surp Minas kilisesi vardı. SN
  İnköy köy - Hozat - Tunceli
1928 K: İn
E1914: İnı [ Erm inı "dokuz" ]
■ Rivayete göre köyün adı Ermenice İnı Yegeğetsiner (dokuzkilise) adından türemiştir. Köyde ve yanından geçen aynı isimli büyük vadide `dokuz kiliseler` olduğundan söz edilir. (Hovsep Hayreni) SN
  Kızıltaş x - Hozat - Tunceli
Eski adı: Gevrasur [ Zaza gewrasor "kızılboğaz" ]
  Uzundal köy - Hozat - Tunceli
1928 K: Xoşan [ Kürd xweşan "güzeller (aş.)" ]
  Alancık köy - Hozat - Tunceli
1928 K: Puxami
  Balkaynar köy - Hozat - Tunceli
1946 MYK: Cemolar [ Kürd cemokan "aş." ]
  Geçimli köy - Hozat - Tunceli
1928 K: Érgan
E1878, E1914 AY, K&P: Ergan [ Erm "uzun" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında 70 kadar Alevi ve 30 kadar Ermeni nüfusu ile Surp HArutyun kilisesi vardı. SN
■ Tam ismi, "uzunceviz ağacı" manasında Yergan Inguzak'tır. Eski adı Ergen olarak da söylenegelirmiş. bulut83
  Beşelma köy - Hozat - Tunceli
1928 K: Hopig/Hopik [ Erm/Kürd "küçük bent, gölcük" ]
■ Zaza: Hope ''havuz, su bendi'' (Hopike ''havuzcuk,küçük bent'') oen
  Buzlupınar köy - Hozat - Tunceli
1928 K: Kurnik
  Taşıtlı köy - Hozat (Geyiksuyu bucağı) - Tunceli
1928 K: Torut [ Erm t'orud "akıntılı, çağlayanlı" ]
■ EES'de “Tor” kök sözcüğü var, akıntı, gözyaşı gibi anlamları belirtiliyor. Bundan türeyen Torel: Su gibi akmak anlamında. Buna göre Torud/Torut da akıntılı anlamında yorumlanabilir, ki aynı isimli Torut deresi var, köyün bulunduğu araziden kaynak alıp Munzur çayına dökülüyor. - Hovsep Hayreni SN
  Çığırlı köy - Hozat (Geyiksuyu bucağı) - Tunceli
1928 K: Zımek [ Erm dzımag "kuz yer, kuzey" ]
  Gözlek x - Hozat - Tunceli
1946 MYK: Sevge [ Kürd sêvge "elmalık" ]
■ 1993'te tüzel kişiliği kaldırılmış, 1994 yılında boşaltılarak tahrip edilmiştir. SN
Grafik harita göster     haritada ara : km