Hozat'da 40 yerleşim bulundu.
sırala 
  OrmanYolu x - Hozat - Tunceli
1928 K: Tağar [ Erm "çanak" ]
1530 T: Tağar
Alevi (Zaza) yerleşimi
■ Ermenice T'ağar (Թաղար) sözcüğü `topraktan yapılma kavisli kap, çanak` anlamındadır. Tağar yalnızca köy ismi değil, o civarda kaynağını alan ve aşağıda Murat nehrine dökülen büyükçe bir çayın da ismidir. EH-1915'de bu çayın ismi Taxara Çur, köyün ismi de Taxar olarak kayıtlı. Tahar olarak düşünürsek kaynağı ve anlamı belirsiz. OH-1530'da ise Tağar şeklindedir. SN
  Kozluca x - Hozat - Tunceli
1928 K: Kozluca
1912 Kiep: Kozliçar
Alevi (Zaza) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Yenibaş x - Hozat - Tunceli
1928 K: Amutka
E1914: Amudga [ Erm ]
Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
■ Dersim'e yakın çevrelerde sonu “-ga” ile tamlanan bir dizi isim var. Aşodga, Muşeğga vb. Bunlar anlaşılır şekilde özel şahıs isimleri ile -ga ekinden oluşuyor. Amud yada Amut diye bir şahıs ismi bilinmiyor, ama geçmişte kullanılmış olabilir. - Hovsep Hayreni ■ +ga eki için iki ayrı görüş ileri sürülebilir. Eski Ermenice sözlüklere göre ga “durak, bulunulan yer, mevki, bucak” anlamında sözcük, ki Farsça gâh ve Kürdce +geh ile eş kökenli olması gerekir. Diğer yoruma göre +ga eki, +ig küçültme eki ile +a genitiv ekinin bileşimi olabilir. Aşodga = Aşodig'in (yeri). - SN SN
  Kalecik köy - Hozat (Çağlarca bucağı) - Tunceli
1928 K: Segedik
E1914 K&P: Sigédig
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Zaza) yerleşimi
■ Dört mezrasından üçü metruk olup sadece Seğedik'te yerleşim vardır. SN
  Kavuktepe köy - Hozat - Tunceli
1928 K: Taçireg [ Erm dacarik? "kilisecik" ]
1928 K: Geviç [ Kürd givîj "alıç" ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Esenevler x - Hozat - Tunceli
1912, 1928 K: Bezavut [ Erm ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Karaçavuş x - Hozat - Tunceli
1928 K: Zankireg/Zanekrek [ Erm ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
■ 1994 yılında boşaltılarak tahrip edilmiştir. +kirek eki muhtemelen Erm akrarag > Tr ekrek (`çiftlik`) sözcüğüdür. Dersim dahilinde Taçkirek, Manekrek, Haçkirek yer adları benzer yapıdadır. SN
  Boydaş x - Hozat - Tunceli
1928 K: Şamoşi [ Erm ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Kurukaymak x - Hozat - Tunceli
1960e DİE: Kavga
Eski adı: Zoğar
Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
■ 1994 yılında boşaltılarak tahrip edilmiştir. SN
  Çağlarca köy - Hozat (Çağlarca bucağı) - Tunceli
1928 K: Peyik
E1914 K&P: Peyig
■ 20. yy başında Alevi/Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Zaza) yerleşimi
■ 1914'te 35 Ermeni ve 52 Alevi nüfusu ve bir kilisesi vardı. SN
  Ağaveysi mah Hozat - Hozat - Tunceli
1928 K: Ağvés [ Erm ağvés "tilki" ]
Alevi yerleşimi
  Türktaner köy - Hozat - Tunceli
1928 K: Türktaner
1912 Kiep: Tanel
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Koru x - Hozat - Tunceli
1928 K: Kori
Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Akpınar köy - Hozat (Çağlarca bucağı) - Tunceli
E1902, 1928 Epr I.96, K: Ağzunik
E1000: Ağtsnik [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Zaza) yerleşimi
■ 20. yy başında yarı yarıya Alevi ve Ermeni nüfusu vardı. Ağtsnik adı muhtemelen Ermenice-öncesi bir dilden, belki Urartu dilinden mirastır. SN
  Kardelen köy - Hozat - Tunceli
1960-2000 DİE: Tavuklar
1928 K: Tavug [ Erm t'avug "orman, sık bitkili yer" ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
■ Bu köyün ismi resmiyette bile son zamanlara kadar Tavuk'du. Yöre halkı bunun Türkçe bildiğimiz tavuk anlamında olduğunu sanarak alay konusu yapıyor. Köy sakinleri de bundan rahatsız oldukları için dilekçe verip köylerinin ismini Kardelen diye değiştiriyor. Halbuki orijinal isim Ermenice Tavug olup Türkçe tavuk ile ilgisi yoktur. EES'ye göre Tav: Öz Ermenice bir kök sözcük. Anlamı orman ve koruluk yerler için sık, yoğun demektir. Bundan türeyen Tavud: Sık ağaçlı yer. Kırsal yöre ağzında küçülüm ekiyle Tavug biçimini almış olabilir. Tavug köyünün sırtı çok sık ve küçük meşe ağaçlarıyla kaplı bir dağdır. - Hovsep Hayreni SN
  Yenidoğdu köy - Hozat (Çağlarca bucağı) - Tunceli
1912, 1928 Kiep, K: Kilise
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Çaytaşı köy - Hozat - Tunceli
1928 K: Lolantaner [ Kürd lolan "aş." ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Akören x - Hozat - Tunceli
1928 K: Ağviran
Alevi (Zaza) yerleşimi
■ 1993'te tüzel kişiliği kaldırılmış, 1994 yılında boşaltılarak tahrip edilmiştir. SN
  Bilekli x - Hozat - Tunceli
1912 Kiep: Moxtar?
Eski adı: Muxsor/Mıksor [ Erm ]
Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
■ 1994 yılında boşaltılarak tahrip edilmiştir. SN
  Karabakır köy - Hozat - Tunceli
1928 K: Bargini
1912 Kiep: Barkinı
Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Hozat ilçe - Hozat - Tunceli
1512: Xozad (idari bölge)
Byz: Xozanôn (idari bölge)
E666 Aşx: Xozan (idari bölge) [ Erm xozan "biçilmiş tarla veya nadaslık" ]
U800-: Xuzanu (idari bölge)
Alevi (Zaza) yerleşimi
■ Eski kaynaklarda Xozan ve Xozad olarak geçen yöre, bugünkü Çemişgezek ve Hozat'ı içeren bölgedir. Bugünkü kasaba 19. yy'da Hozat nahiye merkezi olarak kuruldu; bir süre Dersim sancak merkezi oldu. SN
  Yoğuntoprak mz - Hozat - Tunceli
1928 K: Tarnuti [ Kürd tarnûtî "bayırlı" ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Ağırbaşak mz - Hozat (Geyiksuyu bucağı) - Tunceli
1928 K: Çölkireg [ Erm çorakrag? "kuru çiftlik" ]
Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Yüceldi x - Hozat - Tunceli
1946 MYK: Şirtikan [ Kürd şirtikan "aş." ]
Alevi (Kurm.) yerleşimi
■ 1994 yılında boşaltılarak tahrip edilmiştir. SN
  Karaca köy - Hozat - Tunceli
1928 K: Karaca
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Sarısaltık köy - Hozat - Tunceli
1946 MYK: Derikler
1928 K: Dérik [ Kürd dêrik "kilise" ]
Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Altınçevre köy - Hozat - Tunceli
1928 K: Incığa
E1878, E1902 AY, Epr: Incğag/Incğıga [ Erm ıncğag "buzağıcık, balacık" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
■ 20. yy başında yarı yarıya Ermeni ve Sünni nüfusu ve Surp Minas kilisesi vardı. SN
■ Kısmen Sünni (Türkmen (Karakeçili)) yerleşimi. Hozat ilçesinde Sünnilerin yerleşim olarak bulunduğu tek köydür ve bahsi geçen bu Sünniler Karakeçili aşiretinden Oğuz Türkleridir. Çemişgezek ilçesinin çoğunluğu, Pertek ilçe merkezi ve 4-5 köyünde bulunan, Mazgirt'in bir kaç köyünde yaşayan bu aşiret Hozat'ın Altınçevre köyünde de bulunmaktadır. Köyün yarısından biraz çoğu Sünnidir, geri kalan nüfus ise Ermeniler köyden gittikten sonra yerleşen Alevi Zazalardır. metonio
  İnköy köy - Hozat - Tunceli
1928 K: İn
E1914: İnı [ Erm inı "dokuz" ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
■ Rivayete göre köyün adı Ermenice İnı Yegeğetsiner (dokuzkilise) adından türemiştir. Köyde ve yanından geçen aynı isimli büyük vadide `dokuz kiliseler` olduğundan söz edilir. (Hovsep Hayreni) SN
  Kızıltaş x - Hozat - Tunceli
Z1990: Gevrasur [ Zaza gewrasor "kızıltaş" ]
Alevi (Kurm.) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Uzundal köy - Hozat - Tunceli
1928 K: Xoşan [ Kürd xweşan "güzeller (aş.)" ]
Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Alancık köy - Hozat - Tunceli
1928 K: Puxami
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Balkaynar köy - Hozat - Tunceli
1946 MYK: Cemolar [ Kürd cemokan "aş." ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Geçimli köy - Hozat - Tunceli
Z2000: Ergen
1928 K: Érgan
E1878, E1914 AY, K&P: Ergan Inguzig [ Erm "uzun ceviz" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Zaza) yerleşimi
■ 20. yy başında 70 kadar Alevi ve 30 kadar Ermeni nüfusu ile Surp Harutyun kilisesi vardı. SN
  Beşelma köy - Hozat - Tunceli
1928 K: Hopig/Hopik [ Erm/Kürd "küçük bent, gölcük" ]
Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
■ Zaza: Hope ''havuz, su bendi'' (Hopike ''havuzcuk,küçük bent'') oen
  Dervişcemal köy - Hozat - Tunceli
1928 K: Dervişcemal
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Dalören köy - Hozat (Geyiksuyu bucağı) - Tunceli
1946 MYK: Pakire
1530 T: Pakire/Bagire
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Buzlupınar köy - Hozat - Tunceli
1928 K: Kurnik [ Erm ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Taşıtlı köy - Hozat (Geyiksuyu bucağı) - Tunceli
1928 K: Torut [ Erm t'orud "akıntılı, çağlayanlı" ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
■ `Acaryan EES'de “Tor” kök sözcüğü var, akıntı, gözyaşı gibi anlamları belirtiliyor. Bundan türeyen Torel: Su gibi akmak anlamında. Buna göre Torud/Torut da akıntılı anlamında yorumlanabilir, ki aynı isimli Torut deresi var, köyün bulunduğu araziden kaynak alıp Munzur çayına dökülüyor.` - Hovsep Hayreni SN
  Çığırlı köy - Hozat (Geyiksuyu bucağı) - Tunceli
1928 K: Zımek [ Erm dzımag ծմակ "kuz yer, kuzey" ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Gözlek x - Hozat - Tunceli
1946 MYK: Sevge [ Kürd sêvge "elmalık" ]
Alevi (Kurm.) yerleşimi
■ 1993'te tüzel kişiliği kaldırılmış, 1994 yılında boşaltılarak tahrip edilmiştir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km