Hozat'da 40 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kozluca x - Hozat - Tunceli
1928 K: Kozluca
1912 Kiep: Kozliçar
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  OrmanYolu x - Hozat - Tunceli
1928 K: Tağar [ Erm Թաղար "çanak?" ]
1901 UK: Tahar
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Ermenice T'ağar sözcüğü `topraktan yapılma kap, çanak` anlamındadır. Tağar yalnızca köy ismi değil, o civarda kaynağını alan ve aşağıda Murat nehrine dökülen büyükçe bir çayın da ismidir. EH-1915'de bu çayın ismi Taxara Çur, köyün ismi de Taxar olarak kayıtlıdır. Tahar olarak düşünürsek kaynağı ve anlamı belirsiz. OH-1530'da ise Tağar şeklindedir. SN
  Yenibaş x - Hozat - Tunceli
1928 K: Amutka
E1914: Amudga [ Erm ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Dersim'e yakın çevrelerde sonu “-ga” ile tamlanan bir dizi isim var. Aşodga, Muşeğga vb. Bunlar anlaşılır şekilde özel şahıs isimleri ile -ga ekinden oluşuyor. Amud yada Amut diye bir şahıs ismi bilinmiyor, ama geçmişte kullanılmış olabilir. - Hovsep Hayreni ■ +ga eki için iki ayrı görüş ileri sürülebilir. Eski Ermenice sözlüklere göre ga “durak, bulunulan yer, mevki, bucak” anlamında sözcük, ki Farsça gâh ve Kürdce +geh ile eş kökenli olması gerekir. Diğer yoruma göre +ga eki, +ig küçültme eki ile +a genitiv ekinin bileşimi olabilir. Aşodga = Aşodig'in (yeri). - SN SN
  Kalecik köy - Hozat (Çağlarca bucağı) - Tunceli
1928 K: Segedik
E1900 K&P: Sigédig
■ 20. yy başında Ermeni/Alevi yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Dört mezrasından üçü metruk olup sadece Seğedik'te yerleşim vardır. SN
  Kavuktepe köy - Hozat - Tunceli
1928 K: Taçireg [ Erm dacarik? "kilisecik" ]
1928 K: Geviç [ Kürd givîj "alıç" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Esenevler x - Hozat - Tunceli
1912, 1928 K: Bezavut [ Erm ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Karaçavuş x - Hozat - Tunceli
1928 K: Zankireg/Zanekrek [ Erm ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 1994 yılında boşaltılarak tahrip edilmiştir. +kirek eki muhtemelen Erm akrarag > Tr ekrek (`çiftlik`) sözcüğüdür. Dersim dahilinde Taçkirek, Manekrek, Haçkirek yer adları benzer yapıdadır. SN
  Boydaş x - Hozat - Tunceli
1928 K: Şamoşi
1901 UK: Camuş oğlu [ Erm/Tr camuş "su sığırı" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kurukaymak x - Hozat - Tunceli
1960e DİE: Kavga
Eski adı: Zoğar
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 1994 yılında boşaltılarak tahrip edilmiştir. SN
  Çağlarca köy - Hozat (Çağlarca bucağı) - Tunceli
1928 K: Peyik
E1900 K&P: Payig
■ 20. yy başında Alevi/Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 1914'te 35 Ermeni ve 52 Alevi nüfusu ve bir kilisesi vardı. SN
  Ağaveysi mah Hozat - Hozat - Tunceli
1928 K: Ağvés [ Erm ağvés "tilki" ]
Alevi yerleşimi
  Türktaner köy - Hozat - Tunceli
1928 K: Türktaner
1912 Kiep: Tanel
1901 UK: Taneller
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Türk Tanel ve Lolan Tanel olmak üzere iki yerleşimdir. SN
  Koru x - Hozat - Tunceli
1928 K: Kori
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Akpınar köy - Hozat (Çağlarca bucağı) - Tunceli
E1902, 1928 Epr I.96, K: Ağzunik
1901 UK: Avsunik [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni/Alevi yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 1894 tarihli Elazığ Salnamesine göre 21 Ermeni ve 112 Müzlüman (Alevi) nüfusu vardı. Köyün eski adı, Ermeni tarihinde Eğil-Silvan-Batman bölgesinin genel adı olan Ağtsnik աղձնիք biçimini hatırlatır. SN
  Kardelen köy - Hozat - Tunceli
1960-2000 DİE: Tavuklar
1928 K: Tavug [ Erm t'avug "orman, sık bitkili yer" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Bu köyün ismi resmiyette bile son zamanlara kadar Tavuk'du. Yöre halkı bunun Türkçe bildiğimiz tavuk anlamında olduğunu sanarak alay konusu yapıyor. Köy sakinleri de bundan rahatsız oldukları için dilekçe verip köylerinin ismini Kardelen diye değiştiriyor. Halbuki orijinal isim Ermenice Tavug olup Türkçe tavuk ile ilgisi yoktur. EES'ye göre Tav: Öz Ermenice bir kök sözcük. Anlamı orman ve koruluk yerler için sık, yoğun demektir. Bundan türeyen Tavud: Sık ağaçlı yer. Kırsal yöre ağzında küçülüm ekiyle Tavug biçimini almış olabilir. Tavug köyünün sırtı çok sık ve küçük meşe ağaçlarıyla kaplı bir dağdır. - Hovsep Hayreni SN
  Yenidoğdu köy - Hozat (Çağlarca bucağı) - Tunceli
1912, 1928 Kiep, K: Kilise
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Çaytaşı köy - Hozat - Tunceli
1928 K: Lolantaner [ Kürd lolan "aş." ]
1901 UK: Taneller
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Akören x - Hozat - Tunceli
1928 K: Ağviran
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 1993'te tüzel kişiliği kaldırılmış, 1994 yılında boşaltılarak tahrip edilmiştir. SN
  Bilekli x - Hozat - Tunceli
1912 Kiep: Moxtar?
1901 UK: Maxtur [ Erm ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 1994 yılında boşaltılarak tahrip edilmiştir. SN
  Karabakır köy - Hozat - Tunceli
1928 K: Bargini
1912 Kiep: Barkinı [ Erm ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Hozat ilçe - Hozat - Tunceli
1512: Xozad (idari bölge)
Byz: Xozanôn (idari bölge)
E666 Aşx: Xozan (idari bölge) [ Erm xozan "biçilmiş tarla veya nadaslık" ]
U800-: Xuzanu (idari bölge)
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Eski kaynaklarda Xozan ve Xozad olarak geçen yöre, bugünkü Çemişgezek ve Hozat'ı içeren bölgedir. Bugünkü kasaba 19. yy'da Hozat nahiye merkezi olarak kuruldu; bir süre Dersim sancak merkezi oldu. SN
  Ağırbaşak mz - Hozat (Geyiksuyu bucağı) - Tunceli
1928 K: Çölkireg [ Erm çorakrag? "kuru çiftlik" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Yüceldi x - Hozat - Tunceli
1946 MYK: Şirtikan [ Kürd şirtikan "aş." ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
■ 1994 yılında boşaltılarak tahrip edilmiştir. SN
  Karaca köy - Hozat - Tunceli
1928 K: Karaca
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Sarısaltık köy - Hozat - Tunceli
1946 MYK: Derikler
1928 K: Dérik [ Kürd dêrik "kilise" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Altınçevre köy - Hozat - Tunceli
1928 K: Incığa
E1900 AY, Epr: Incığag/Incğıga [ Erm ինճիւղակ "dokuz dal? İn deresi dalı?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 20. yy başında yarı yarıya Ermeni ve Sünni nüfusu ve Surp Minas kilisesi vardı. SN
■ Kısmen Sünni (Türkmen (Karakeçili)) yerleşimi. Hozat ilçesinde Sünnilerin yerleşim olarak bulunduğu tek köydür. metonio
  İnköy köy - Hozat - Tunceli
E1914: İnı [ Erm inı "dokuz" ]
1901 UK: İn
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Rivayete göre köyün adı Ermenice İnı Yegeğetsiner (dokuzkilise) adından türemiştir. Köyde ve yanından geçen aynı isimli büyük vadide `dokuz kiliseler` olduğundan söz edilir. (Hovsep Hayreni) SN
  Yoğuntoprak x - Hozat - Tunceli
1928 K: Tarnuti [ Kürd tarnûtî "bayırlı" ]
1927 EH: Darnuti
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Boşaltılarak tahrip edilmiştir. SN
  Uzundal köy - Hozat - Tunceli
1928 K: Xoşan [ Kürd xweşan "güzeller (aş.)" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Alancık köy - Hozat - Tunceli
1928 K: Puxami
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Balkaynar köy - Hozat - Tunceli
1946 MYK: Cemolar [ Kürd cemokan "aş." ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Geçimli köy - Hozat - Tunceli
1928 K: Ergan
E1900 AY, K&P: Ergan Inguzenk/Inguzents [ Erm Երկան Ընկուզենց "uzun ceviz" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Alevi yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 975 yılında kurulan anıtsal Ergani Surp Garabed manastır kilisesi 1877'de kısmen harap durumdaydı. Kalıntısı mevcuttur. 20. yy başında 70 kadar Alevi ve 30 kadar Ermeni nüfus kaydedilmiştir. SN
  Beşelma köy - Hozat - Tunceli
1928 K: Hopig/Hopik [ Erm/Kürd "küçük bent, gölcük" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Zaza: Hope ''havuz, su bendi'' (Hopike ''havuzcuk,küçük bent'') oen
  Kızıltaş x - Hozat - Tunceli
1927 EH: KırmızıMezrea
Z1990: Gevrasur [ Zaza gewrasor "kızıltaş" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Buzlupınar köy - Hozat - Tunceli
1928 K: Kurnik [ Erm ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Taşıtlı köy - Hozat (Geyiksuyu bucağı) - Tunceli
1901, 1928 UK, K: Torut [ Erm թորուտ "akıntılı, çağlayanlı" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ `Acaryan EES'de “Tor” kök sözcüğü var, akıntı, gözyaşı gibi anlamları belirtiliyor. Bundan türeyen Torel: Su gibi akmak anlamında. Buna göre Torud/Torut da akıntılı anlamında yorumlanabilir, ki aynı isimli Torut deresi var, köyün bulunduğu araziden kaynak alıp Munzur çayına dökülüyor.` - Hovsep Hayreni SN
  Çığırlı köy - Hozat (Geyiksuyu bucağı) - Tunceli
1928 K: Zımek [ Erm dzımag ծմակ "kuz yer, kuzey" ]
1927 EH: AşağıKurnik
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Gözlek x - Hozat - Tunceli
1946 MYK: Sevge [ Kürd sêvge "elmalık" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
■ 1993'te tüzel kişiliği kaldırılmış, 1994 yılında boşaltılarak tahrip edilmiştir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km