Eleşkirt'de 66 yerleşim bulundu.
sırala 
  Yayladüzü bld - Eleşkirt (Tahir bucağı) - Ağrı
1946 MYK: Bölükbaş
1928 K: Bölükbaşı
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Değirmengeçidi köy - Eleşkirt (Tahir bucağı) - Ağrı
1928 K: Xalyaz Cilikan [ Kürd cilikanê xalyaz "Xalyaz (Tahir) Cilikanları (aş.)" ]
  Gökçayır köy - Eleşkirt (Tahir bucağı) - Ağrı
1928 K: Kaskan [ Kürd qasikan "Kasımlar (aş.)" ]
  Aydıntepe köy - Eleşkirt (Tahir bucağı) - Ağrı
1928 K: Karpalu [ Kürd "keçiyamacı" ]
  Tahir bld - Eleşkirt (Tahir bucağı) - Ağrı
1928 K: Tahir
Osm E1901 Vic: Xalyaz (idari bölge) [ Tr Xali yazı "ıssız ova" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Çetinsu köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Geliyan [ Kürd geliyan "boğazlar" ]
  Çatalpınar köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Sévik [ Kürd sêvik "elmalık" ]
  Abdi köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Abdi
  Türkeli köy - Eleşkirt - Ağrı
1960 DİE: Dikendere
1928 K: Kürdaliyan [ Kürd "Kürt Aliler" ]
  İndere köy - Eleşkirt - Ağrı
1968e K2: Tutan
E1895 HSH: Totoyi keğ [ Erm ]
  Güneykaya köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Ebuzeyt/Abuzeyit [ Kürd/Tr ebû zeyd? "öz." ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Pirabat köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Pîrabad
E1902 Epr I.404: Pürabad
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Düzağıl köy - Eleşkirt - Ağrı
1946 MYK: Aykan [ Kürd ]
  Kayayolu köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Çerkes
Kürd yerleşimi
■ Eski adı Çerkes olmakla birlikte halen Kürtleşmiştir. SN
  Palakçayırı köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Kopal [ Erm gopal "tokmak, başı topuzlu değnek" ]
  Aydoğdu köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Bedır [ Kürd/Tr bedr ]
  Gözaydın köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Gapır [ Kürd gapir "öküz köprüsü" ]
  Ramazan köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Ramazan
  Körpeçayır köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Şahnezar [ Kürd şaxnezar? "kuzey kolu, kuzey dalı" ]
  Süzgeçli köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Remikan [ Kürd "Ramazanlar" ]
Karapapak yerleşimi
  Uludal köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Pozmüezzin
E1895 HSH: Pozmezin [ Kürd "kocaburun" ]
  Dolutaş köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Mardo [ Erm "Med'li (Kürt)" ]
Karapapak/Kürd yerleşimi
■ Van-Çatak-Konalga maddesine bakınız. SN
■ 3-5 Karapapak hanesi mevcuttur. seyyah
  Eleşkirt ilçe - Eleşkirt - Ağrı
E1902, 1928 K: Zêdkan/Zeydikan [ Kürd "aş." ]
E390 Pav: Vağarşagerd (başka yer) [ Erm "Vağarşag (öz.) hisarı" ]
1790: Eleşkird (idari bölge)
■ İlçeye adını veren eski Eleşkird şimdiki merkezin 12 km doğusunda bulunan Toprakkale hisarıdır. Zeydikan veya Zidlikan köyü 20. yy'da ilçe merkezi olmuştur. ■ Kentin MÖ 2. yy'da Ermenistan egemeni olan ve Arşaguni kraliyet hanedanının kurucusu sayılan Vağarşag tarafından kurulduğu rivayet edilir. Ancak bu yöndeki en erken yazılı kayıt yaklaşık 550 yıl sonrasına aittir. SN
■ Nüfusunun çoğunluğu Kürttür. Farklı tarihlerde Karapapak ve Ahıska muhaciri iskanları da yapılmıştır.. seyyah
■ © 08.07.1790 Eleşkird Mutasarrıflığı'na yurtluk ve ocaklık olarak Abdülfettah Paşa'nın oğlu Halil Bey'in tayini. deyar heyran
  Alagün köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Asef
  Yığıntaş köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Şadiyan [ Kürd/Tr şadî/şadiyan "aş." ]
  Kokulupınar köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Esadkomu [ Kürd/Tr ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Hasanpınarı köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Gevirgevrik [ Kürd kevrgewrik "sarıtaş" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Mollasüleyman köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Mollasüleyman
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Ahıska Türkü/Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 1893'te 135 hane Ermeni nüfusu vardı. SN
  Yücekapı bld - Eleşkirt - Ağrı
1946 MYK: Hanzir
1928 K: Xanzir
E1902 Epr II.152: Xasdur/Xosdur [ Erm hatsdur? "ekmekveren" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
■ 20. yy başında 70 hane Ermeni kadim, 30 hane Ermeni Katolik, birkaç hane Ermeni Protestan ve 8 hane Müslüman Kürt nüfusu vardı. SN
  Uzunyazı köy - Eleşkirt - Ağrı
E1902, 1928 K: Xoşyan [ Kürd xweşyan "güzeller" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
  Dalkılıç köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Dalkılıç
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Sadaklı köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Musuri/Misuri
E1895 HSH: Musurtsik [ Erm "Misuri'ler" ]
  Öztoprak köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Arapkomu
E1902 Epr I.495: Komk' [ Erm "ağıllar" ]
■ Köyün bir saat güneydoğusunda bulunan Surp Kevork manastırı 19. yy sonunda meşhur bir ziyaretgâh idi. SN
  Oklavalı köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Garisyan
E1902 Epr II.152: Karshan
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Ergözü köy - Eleşkirt - Ağrı
E1902, 1928 Epr, K: Tavo
E1895 HSH: Tavoyi keğ [ Erm "Davut/Tavit köyü" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ 1852-56 Rus savaşına dek 150 haneli bir Ermeni köyü imiş. Bu tarihte nüfusu Erivan ovasına göçmüş. Son kalan birkaç hanenin tuttuğu Kürt işçiler çoğalarak köye sahip olmuşlar. 1890'larda kilisenin ahır olarak kullanıldığı, eski evlerin içler acısı bir halde bulunduğu belirtiliyor (Epr I.569). SN
  Söbetaş köy - Eleşkirt - Ağrı
Eski adı: Xişto [ Kürd xişto "diş, sivriyer" ]
■ Kürd: Xişto "tuğlalı, kiremitli" yalcin
  Değirmenoluğu köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Şamiyan [ Kürd şamikî/şamiyan "aş." ]
  Toprakkale köy - Eleşkirt - Ağrı
1514 Krz 107: Alaşgerd Toprakhisarı
1282 Bibi: Walaşgerd
E390, E1902 Pav I.33: Vağarşagerd [ Erm "Vağarş (öz.) kenti" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Eleşkirt ilçesine adını veren tarihi Vağarşagerd/Alaşgerd kasabası burasıdır. 2. yy sonlarında 2. Arşag oğlu kral Vağarş tarafından inşa edildi. İlçe merkezi 20. yy'da halen bulunduğu Zêdkan/Zeydikan kasabasına taşındı. ■ 19. yy sonunda 130 hane Ermeni nüfusu vardı. Erivan muhaciri olan Redkan (Bekiran) Kürtleri iskân edildi. SN
  Akyumak köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Avxarik [ Kürd "delisu" ]
Azeri/Kürd (Redkan) yerleşimi
  Yelkesen köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Mîrangi [ Kürd mîrangê "beyyurdu" ]
  Yeşilova köy - Eleşkirt - Ağrı
1928, 1968: Çirük/Çürük [ Erm/Kürd çrig/çirik "derecik" ]
  Güvence köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Cilikan [ Kürd ]
Kürd yerleşimi
■ Türk ve Kürt nüfus karışık yaşarken Türk halkın göçüyle Kürtlerden müteşekkil bir yer haline gelmiştir,. seyyah
  Düzyayla köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Hamzikan [ Kürd hamzikan "Hamzalar" ]
  Kanatgeren köy - Eleşkirt - Ağrı
1946: Yukarıbavına [ Kürd bavîn "babalık (aş.)" ]
  Goncalı köy - Eleşkirt - Ağrı
E1902, 1928 Epr II.147: Xaçlı
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 19. yy sonlarında nüfusu Pasinler, Bulanık, Malazgirt ve Hınıs muhaciri 110 Ermeni haneden oluşuyordu. Eprigyan'a göre Tondrikner, Xaçig, Ertmantsor, Garmirkar, Dantzugner, Simonagol, Sevkar ve Sbidakkar adlı yaylaları vardı. SN
  Postokomu mah Goncalı - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Postokomu
  Alkuşak köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Milan [ Kürd milkî/milan ]
  Övündük köy - Eleşkirt - Ağrı
1946 MYK: Bekokomu
Eski adı: Komabeko [ Kürd "Bekir çiftliği" ]
  Arifbey köy - Eleşkirt - Ağrı
K2010: Komik [ Kürd "ağılcık" ]
1928 K: Arifbey
Ahıska Türkü yerleşimi
  İkizgeçe köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Memitan [ Kürd ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Çiftepınar köy - Eleşkirt - Ağrı
1968 K2: Danatepe
1928 K: Çeli
Ahıska Türkü yerleşimi
  Yanıkdere köy - Eleşkirt - Ağrı
Eski adı K: Kırıkan [ Kürd kirikan "çorak" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Haydaroğlu köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Haydaroğlu
Kürd (Redkan) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km