yer adı ? 
Yerleşim adı (köy, kasaba, mahalle, mezra) arayabilirsiniz. Eski ve yeni yer adı farketmez. Yıldız * jokerdir (hasan* > hasanoba, s*beyli > sarıbeyli). İki yıldızdan fazla kullanmayın. Üç harften kısa sözcük aramayın.
    il/ilçe ? 
İl veya ilçe [veya 1970 öncesine ait bucak] adı yazın. Elazığ Merkez ilçe için "Elazığ M" yazın.
     
  
Aksaray'da 201 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3
sırala 
  Eskil ilçe - Eskil (Sultanhanı bucağı) - Aksaray
1928 K: Eskil
1743: Eski il [ Tr ]
■ Esas Eski İl, kasabanın kuzeyinde Gâvuröreni denilen yerdir. SN
■ © 28.12.1743 Konya'nın Eskiil nahiyesine tabi Suğla Mukataası'na merbut Akşehir karyesi ahalisi esbkeşan reayası olduğundan bunlardan hilaf-ı emir rüsum alınmaması. deyar heyran
  Sultanhanı bld - Merkez (Sultanhanı bucağı) - Aksaray
■ 10.12.1749 Eskiil kazasında İbniari köyünde Esbkeşan Voyvodası Abdulhalim ve hizmetkarını katleylediği iktidarı ile sabit olup Konya Kalesi'nde mahbus olan Sultanhanı Ağası Süleyman'ın bermuceb-i fetva kısasan idamı ile başının İstanbul'a gönderilmesi ve arkadaşlarının hapiste bırakılması hakkında deyar heyran
  Yenikent bld - Merkez - Aksaray
1928 K: Amarat/İmaret [ Tr "imaret" ]
  Hanobası mah Sarayhan - Merkez (Acıpınar bucağı) - Aksaray
■ Resmi Gazete 21.12.1955: "Niğde Vilâyetinin Aksaray Kazasına bağlı Hanobası Nahiyesinin merkezi aynı nahiyeye bağlı Acıpınar Köyüne nakledilmiş ve Nahiyenin adı da (Hanobası) olarak ipka olunmuştur." Taner A.
  Abalı köy - Ağaçören - Aksaray
1928 K: Abalı
  Yeşilova bld - Merkez (Yeşilova bucağı) - Aksaray
1928 K: Acemhöyük
■ MÖ 2. binyıla ait Eski-Asur ve Hitit kaynaklarında adı geçen Ulama/Ullama adlı yerleşim yeri olması olasıdır. SN
  Hüsrev köy - Ağaçören - Aksaray
1895: Hüsrev
■ © 23.11.1895 Şereflikoçhisar Kazası muzafatından Hacıahmedli Nahiyesi'nin Hüsrev Karyesi'nde na-tamam kalmış olan caminin ikmal-i nevakısı zımnında sarfına lüzum görünen kırk iki bin küsur kuruşun tesviyesine dair. deyar heyran
  Sarıağıl köy - Ağaçören - Aksaray
■ Merkez ilceye bağlı Sarıağıl köyü Kürtlerden oluşmaktadır. Ağaçören ilcesine bağlı Sarıağıl köyü Türk köyüdür. Mert Çakmak
  Güzelöz köy - Ağaçören - Aksaray
1968 K2: Çepni Şabanlı [ Tr çepni/çetmi "aş." ]
  Armutlu bld - Merkez (Taşpınar bucağı) - Aksaray
1693: Armutlu
■ © © 16.03.1693 Eskiil kazasına tabi Dokuzin ve Armudlu karyelerindeki mezraya ba-berat mutasarrıf olan Şeyh Mehmed... deyar heyran
  Ağaçören ilçe - Ağaçören - Aksaray
1928 K: Panlı
■ © 18.02.1891 Esbkeşan kazasına tabi Panlı karyesi ahalisinden Posluoğlu İbrahim nam şahsın... deyar heyran
  Pınarbaşı köy - Ortaköy - Aksaray
1928 K: Yukarıkabakulak [ mecruhen vefat eylemiş olan Kavasdaroğlu Himmet'in katiller ]
1866: Kabakulak
■ © 20.07.1866 Konya'nın Aksaray kazasına tabi Hacı Ahmedlü Aşireti'nin Kabakulak karyesi sakinlerinden olup mecruhen vefat eylemiş olan Kavasdaroğlu Himmet'in katilleri Hüseyin oğlu Mustafa ve Şabhaneli Hacı Ahmed oğlu Mehmed adlı şahısların muhakemelerine dair deyar heyran
  Harmandalı bld - Ortaköy - Aksaray
1928 K: Harabendeli [ Tr harbende "eşekçi (aş.)" ]
■ 4. ila 9. yy'larda piskoposluk makamı olan Nyssa kenti muhtemelen burasıdır. SN
■ © 02.11.1860 Konya dahilinda Harmandalı Aşireti'nden ve eşkiyadan Yaralıoğlu Süleyman, Onikan karyeli Mahmud, Hasan, Nevşehirli Arab Said, Hüseyin ve Ekecik Aşireti'nden Kürd Osman ve kardeşi Ömer'in icra olunan mahkemelerine dair Konya valisinin tahriratı ile Niğde Meclisi mazbatası. (10. Anadolu) deyar heyran
  Hacıibrahimuşağı köy - Ortaköy - Aksaray
1901: Hacıibrahimuşağı
■ © 01.09.1901 Hacı İbrahim Uşağı karyesi ahalisinden Hacı Ali oğlu Kürd Mehmed'in mahkumiyeti. (Dahiliye) © 04.11.1901 Sabık Koçhisar Kazası Kaymakamı Ali Rıza Paşa'nın Aksaray'da Hacı İbrahim Uşağı köyünden Battal oğlu Mehmed'i tevkif ettirmesi, Tahsilat Komisyonu kararınca olduğundan kaymakamın muhakemesine gerek görülmediği. deyar heyran
  Hacıahmetlitepeköy köy - Ağaçören - Aksaray
■ © 03.04.1804 Konya, Karapınar ve Eskiil'den fazla güherçile tertip edildiği cihetle ötedenberi bunları nakleden Hotmuşlar Aşireti deve yetiştirmeyeceklerinden ve o havalide Acem ve Ekçek(Ekecik/Eğecik/Hilkecik) Kürdi Aşiretleri'nin külliyetli develeri bulunduğundan üç aşiretin birleşerek nakil etmeleri. © »»» 16.11.1849 Kırşehir'e bağlanan Karaca Kürd Aşireti ile Aksaray'a bağlanan Hacı Ahmedli Aşireti Müdürlüğü'nün uhdesine verilmesini isteyen, Boynuinceli Aşireti sabık Müdürü Mir el-Hac Hüseyin'in arzuhali. a.g.tt © »»» 20.10.1862 Aksaray Kazası'nda vaki Hacıahmedli, Ekecik(Eğecik/Hilkecik) ve Şerefli aşiretlerinden yüz elliden fazla Kürd eşkiyasının Koçhisar ve tevabii memlahasından tuz çaldıklarına ve gereğine dair. (18. Anadolu) © »»» 20.07.1866 Konya'nın Aksaray kazasına tabi Hacı Ahmedlü Aşireti'nin Kabakulak karyesi sakinlerinden olup mecruhen vefat eylemiş olan Kavasdaroğlu Himmet'in katilleri Hüseyin oğlu Mustafa ve Şabhaneli Hacı Ahmed oğlu Mehmed adlı şahısların muhakemelerine dair tahrirat. (2. Anadolu Katil Sirkat) © »»» 19.03.1887 Hacı Ahmedli Aşireti'nden oniki köyün Aksaray Kazası'ndan ayrılarak Koçhisar Kazası'na ilhakı. © »»» 25.06.1890 Aksaray Kazası'ndan fekk-i irtibatıyla Koçhisar Kazası'na ilhakı kararlaştırılmış olan Hacı Ahmedlü Aşireti'nden on iki kura hakkında bazı ifadeye dair. (Konya 1) © »»» 29.01.1892 Merkezi Şereflialay köyüne nakil olunacak olan Koçhisar kazasına dahil oldukları halde Aksaray Kaymakamı Hasan Halis Efendi tarafından Aksaray'a bağlanmak istenen Hacı Ahmetli Aşireti'ne ait köylerin ahalilerinin Koçhisar'da kalma talebleri konusunda gereğinin yapılması. © »»» 06.03.1893 Hacıahmedli nahiyesinin Koçhisar kazasından Aksaray'a bağlanması hususunda otuzaltı karye imam ve muhtarlarıyla Hacıahmedli Aşireti Vekili İbrahim imzalı istidaların meallerine nazaran gereğinin ifası talebi. © »»» 13.12.1899 Aksaray kazasına merbut iken Koçhisar kazasına ilhak olunan Hacı Ahmedli Aşireti'nin yine Aksaray kazasına tahvil-i irtibatı istirhamı. (Konya 2) deyar heyran
  Çolaknebi köy - Merkez (Acıpınar bucağı) - Aksaray
K2010: Seyda Jêr [ Kürd "aşağıseyit" ]
Kürd yerleşimi
  Macarlı köy - Merkez (Acıpınar bucağı) - Aksaray
K2011: Muhaciran
Kürd yerleşimi
  Gökkaya köy - Ortaköy - Aksaray
K2010 birn: Qilorî
Kürd yerleşimi
  Fatmauşağı köy - Merkez (Acıpınar bucağı) - Aksaray
K2010: Seydanê jor [ Kürd "yukarı Seyitler" ]
1928 K: Fatmauşağı
Kürd yerleşimi
  Akpınar köy - Ortaköy - Aksaray
1946 MYK: Aflak
Grafik harita göster     haritada ara : km