yer adı ? 
Yerleşim adı (köy, kasaba, mahalle, mezra) arayabilirsiniz. Eski ve yeni yer adı farketmez. Yıldız * jokerdir (hasan* > hasanoba, s*beyli > sarıbeyli). İki yıldızdan fazla kullanmayın. Üç harften kısa sözcük aramayın.
    il/ilçe ? 
İl veya ilçe [veya 1970 öncesine ait bucak] adı yazın. Elazığ Merkez ilçe için "Elazığ M" yazın.
     
  
Sis adında 4 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kozan ilçe - Kozan - Adana
1282 Bibi: Sis
Y1000: Sísia/Sísion
E1163, E1902 Mat, Epr: Sis
1869 S-Di: Kozan (idari bölge)
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 12.-14. yy'da kent Kilikya'daki Ermeni hükümdarlığının başkenti ve 20. yy başına dek gatoğigosluk makamı idi. ■ Yerleşim adı Cumhuriyet dönemine dek Sis'tir. Kozan idari bölge adı, 17.-19. yy'larda burada hüküm süren Kozanoğulları beyliğinden dolayı 19. yy sonlarında verilmiştir. Kozan sözcüğünün anlamı ve kökeni belirsizdir; Kürtçe olduğu rivayet edilir. SN
■ © 22.03.1703 Rakka tarafına geçmek için ferman alan Ekrad [Kürd] taifesinden silahşör-i padişahi Beşir ve kardeşlerinin eskisi gibi Sis sancağında iskanları hakkında Sis kadısına emirname. © 04.03.1717 Sis Kadısı Ali'nin Anavarza mahallesindeki Ekrad [Kürd] cemaati zehair mühimmatı hakkında arzları. - Deyar Heyran SN
■ Kozan, eski Kilikya Ermeni Kralığı başkenti Sis’in kuzeyinde Kozanlu/Kozanoğlu aşiretinin yerleşerek kurduğu bir yerleşim yeri. Günümüzde Sis’i de içine almış Adana’ya bağlı bir ilçedir. Doğusunda eski adı ‘Kars’ olan ve sonradan Z'ül Kadirli aşiretinden adını alan Kadirli ilçesi mevcuttur. Kozan ilçesi adını Kozanoğlu aşiretinden alır. Kozanoğlu Aşireti/Cemaati, Osmanlı arşivi, 1526 tarihli 402 Numaralı Maraş Vilayeti Mufassal Tapu Tahrir Defterinde, Maraş Vilayetinde ve Dulkadirli Ulusu’na bağlı “Ağca Koyunlu Taifesi”ne bağlıyken 1530 yılı ve 998 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Diyâr-i Bekr ve ‘Arab ve Zü’l-Kâdiriyye Defteri II. Cilt, Tahrir Defterinde “Karamanlı Türkmen Taifesine” bağlı “Kozanlu Cemaati” olarak “Kars” (Kadirli/Osmaniye) bölgesinde ve Maraş Kazasında “Maraş Yörükleri” içinde kaydedilmiştir. Bununla birlikte başka bir parçası, 1526 tarihli 1040 Numaralı, 1536 tarihli 397 Numaralı Cilt I, 1550 tarihli 454, 280 ve 391 Numaralı, 1570 tarihli 493 Numaralı ve 1584 tarihli 610 Numaralı Halep Livası Mufassal Tahrir defterlerinde, Halep Vilayetinde, Halep Türkmenlerinden Harbendelü Taifesine bağlı olarak "Kozanlu Cemaati" olarak kayıtlıdır. Kozanlu Cemaatleri birçok parçalanmaya uğrayarak Zülkadiriyye ve Arab Vilayeti kayıtlarında önce Dulkadirli Ulusu içinde sonra Akkoyunluların bakiyesi olan Boz-Ulus içinde görülen bir Yörük-Türkmen topluluğudur. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivi, Tapu Tahrir Defteri No: 37’de kayıtlı 74 yapraklı 1596 yılına ait defterde Halep Civarındaki bütün konar-göçerleri kapsamakta ve “Yörügan-ı Halep Defteri” olarak adlandırılmıştır. Beydili, Bayad, Beylüklü, Harbendelü, İnallu, Gündüzlü, Avşarı, Köpeklü Avşarı, Peçenek Boyları Halep Türkmenleri olarak kayıtlıdır. Bu çatı isimleri altında çok sayıda aşiret ve cemaat barındıran topluluklardır, Beydili, Bayad, Avşar, Peçenek adları eski Oğuz Boylarının adlarıdır diğerleri de Boy olarak muamele görmüştür. Eski Tahrir kayıtlarında –oğlu tanımlaması çok nadir görülür genelde –lu, -lü aidiyet eki kullanılır. Kozanlu cemaat ve aşiretlerinin Karamanlı taifesi içinde görülmesinden dolayı Avşar boyundan olduğu düşünülse de Prof. Dr. Faruk Sümer’in tespit ettiği en eski kayıtlar onları Varsaklara bağlar Varsaklar çoğu tarihçi yanaşmasa da Moğolların Altın-Ordu Hanlığından getirdiği Kuman-Kıpçak aşiretlerinden oluştuğu adlarının aynılarının Kuman ve Kıpçak boy ve aşiretlerinde görülmelerinden anlaşılmaktadır. Mesela başta Varsak, Ulaş ve Kosun/Kusun gibi. Kozan adı eski Türkçe’de aynı zamanda bazı boyların totemi olan “Yaban Tavşanı” (İng. jack Rabbit, Hare) anlamına gelir. Genelikle Ogur Türkçesinde çok eskiden kullanılan “Xoran” biçiminin, Ogur-Oğuz değişimiyle yani –r ve –s/z değişimiyle “Kozan” şeklini almasıyla oluşmuştur. Diğer Kuzey Türkçelerinde çoğunlukla “Kıyan-Kuyan-Koyon-Köyön-Kodan-koygun” biçiminde görülen bu kelime Türkiye’de Orta Anadolu’da “Göcen-Gocen-Gozan” biçiminde fakat “Yaban Tavşanı Yavrusu” anlamında kullanılmaktadır. Orta çağdan önce kaydı yoktur fakat kesinlikle iki nedenden dolayı daha eskidir. 1- bazı kuzey-doğu formları çok eski bir biçimi olan *Koḏan (Kozan) şeklindedir. 2- *Kuyan kelimesi Çuvaşca’daki (Ogur) eski *X/Ksoran biçiminin daha yeni bir formunun oldukça eski bir kanıtıdır ki burada –r ve -ḏ yani –s/z değişiminden dolayı *Koḏan (Kozan) biçimini alır. Diğer formları ise; Teleüt: Koyon/Köyön, Khakas: Kozan/Xozan, Tuva: Kodan/Koygun, Türkmen: Tawşan/ Dawuşğan, Bulgar: Tawşan ve Kıyan/Kuyan, biçimindedir. Kaynak: An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish, syf. 678, Sir GERARD CLAUSON, Oxford, 1972. Ayrıca; Eski Uygurcada (VIII. yy.): Koyan/koyun, Çağataycada PdC: Koyan, Harezm’de: koyan, Codex Cumanicus'ta: Koyan, Biruni’de: Tuşkan, Kaşgarlı’da: Tavyişgan, «Imennik» Yıl 866 (Bul): Dvansh ve Dovshon, Tatar: Kuyan ve Taushan ve Karaçay-Balkar: K’on, olarak kayıtlıdır. Modern lehçelerde ise; Başkurd: kuyan, Nogay: Koyan, Kazak: Koyan, Kırgız: Koyon, Karakalpak: koyan, Altay: koyon / köyön, Leb (Lop/Karluk): koyon / köyön, Koyb: kozan, Sakha: Kozan, Şor: Kozan, Hakas: Hozan, ve bazı orta kuzey, orta güney ve kuzey batı lehçelerinde koyan vb. biçimlerdedir (Hauenschild 2003: 200). Oniki Hayvanlı takvimdeki totemik hayvanlardan birisidir ve Hiung-nu yani Büyük Hun imparatorluğu’nu oluşturan 24 büyük boydan birisi de “Kuyan” boyudur. (Kaynak: Ethnic History of Usuns, syf.12, Yu.L.Zuev, 1960,) Seddül Bahir
  Çataloluk bld - Suşehri - Sivas
E1901, 1928 Vic, K: Sis
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Köy civarında 20. yy başlarında aktif olan Surp Arakelots Ermeni Manastırı vardı. SN
  Çengelli mah Cebeli - Torul - Gümüşhane
Eski adı: Sise
■ Yunanca Σίσια katpatuka
  Yolçatı köy - Lice (Kayacık bucağı) - Diyarbakır
1928 K: Sisi [ Kürd sîsê "aktoprak" ]
Grafik harita göster     haritada ara : km