189 Süryanice yer adı bulundu.
1 | 2
sırala 
  Savranlı köy - Bahçe - Osmaniye
Byz TİB 5.396: Sarbánda/Sarbandikón Óros (dağ) [ Fars sarband "deve güden" ]
E1260 TİB 5.396: Srvandak'ar (kale) [ Erm "Sırvand kalesi" ]
S1200: Hesno d'Serwand (kale) [ Süry "Servand kalesi" ]
■ 11. yy'da Yun Sarbandikón Oros `Sarbanda dağı`, 13. yy'da Erm Srvandak'ar ve Süry Hesno d'Serwand kalesi kaydedilmiştir. Farsçadan alınan savran/sarban/serwan `deve güden, kervan başı` sözcüğü Türkçe ve Kürdcede de kullanılır. SN
  Güneşli köy - Merkez (Musabeyli bucağı) - Kilis
K2000: Hebsüno
Eski adı: Habsıno [ Süry habsûno ]
Kürd (Hevêdi) yerleşimi
  Sakçagözü bld - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1890, 1928: Sakçagözü [ Tr sakça "saklı, mahfuz" ]
1928 K: Keferdiz (idari bölge) [ Süry kfar "köy" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ © »»» 22.02.1920 Islahiye kazası, Keferdiz nahiyesi merkezinin Sakçagöz olduğuna ve nahiye müdürünün orada vazife yaptığına dair Hariciye Nezareti'ne gönderilen yazı. deyar heyran
  Akçabağlar köy - Merkez - Kilis
Eski adı: Salabıyan [ Süry slibiyân? "haçlılar" ]
  Kuzuini köy - Merkez - Kilis
1928 K: Kuzeyne [ Süry kudenye "katırlar?" ]
  İnanlı köy - Merkez - Kilis
1946 MYK: Keferrahim [ Süry kfar brahmê "İbrahim? köyü" ]
  Erikliyayla köy - Elbeyli - Kilis
Eski adı: Xarbete [ Süry xırbeto "harabe" ]
  Yeşilova köy - Gölbaşı - Adıyaman
1914 Kiep: İnekli
Byz Hon: Adatâ [ Süry hadathâ "yeni(kent)" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ 14. yy başında Arap tarihçi Ebulfidâ el-Hamavi'nin zikrettiği Zarbu'l-hadâth adlı yer olmalıdır. Honigman 86-87'de isme Ermenice bir etimoloji yakıştırması yanlıştır. SN
  Dutlu köy - Nizip - Gaziantep
1928 K: Kefertût [ Süry kfar tûtho "dutköy" ]
  Besni ilçe - Besni - Adıyaman
Osm: Béhesni
S1190, S1286 Mih, Ferec: Bêth Hesnê [ Süry "kale yurdu" ]
E1163 Mat: Behesni
■ İlçenin yirmi kadar köyünde Hevêdi (Hüveydî, Hevîdi, Hevedik) Kürd aşireti mensupları yaşar. Kasaba merkezi ve 40 dolayında köy Türk/Türkmen kökenlidir. SN
■ Hevedi aşireti ile ilgili en erken belge İbni Farqini'nin Silvan tarihidir. Buna göre Cizreli Suleyman Baz'ın 6 oğlundan biri Hevedi aşiretinin atası kabul ediliyor. Hevediler kendilerı için bu nedenle Sılemani/ Suleyman oğulları der. Şerefname'de Hevediler 10. yy'da Mervani beyliğini oluşturan 6 kürd aşiretinden biri olarak anılır. Besnili Haco
  Kavaklıca köy - Halfeti - Urfa
1928 K: Tilazze [ Süry tell ˁêzo "keçitepe" ]
1915 UK: TellAze
Türkmen yerleşimi
■ Kısmen baraj altında kaldı. SN
  Altınova köy - Birecik - Urfa
1890, 1928: Hubab [ Süry "bereketli" ]
Türkmen yerleşimi
  Suboyu köy - Nizip - Gaziantep
1928 K: Kefre [ Süry kafrô "köy" ]
  Kayalar köy - Halfeti - Urfa
1928 K: Keferxan [ Süry "Han köyü?" ]
1915 UK: Kefran [ Kürd "kâfirler?" ]
Kürd yerleşimi
■ Keferan adı yörede kafirlerden kalma diye bilinir. Kafirler Hanı diye bilinir. 1980 öncesi köyde beş kilise vardı ama yıkılmışlardır. bertan
  Birecik ilçe - Birecik - Urfa
A1100: Bîre
S300: Birtha [ Süry "saray" ]
■ Arapça ve erken Türkçe kaynaklarda Bîre/Bîrâ kullanılır. SN
■ Çoğunluğunu Kürtlerin oluşturduğu ilçe merkezinde önemli Türk azınlık da bulunmaktadır. Türk
  Özveren köy - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Urfa
1928 K: Hobabi [ Süry "bereketli" ]
Kürd (Şabıkan) yerleşimi
  Çaltılı köy - Kahta - Adıyaman
1928 K: Selah [ Süry şilûho "dere" ]
Kürd yerleşimi
  Doluca köy - Kahta (Damlacık bucağı) - Adıyaman
1560, 1928 Tah, K, K: Keferme [ Süry ]
  Tütenocak köy - Kahta (Narince bucağı) - Adıyaman
1928 K: Barsomik [ Süry Barṣawma "Oruçoğlu (öz.)" ]
■ 5. yüzyılda bu yörede yaşayan Samsat'lı aziz Bar Sawma (`oruç oğlu`) dünya nimetlerinden kaçınması ve doktriner fanatizmi ile meşhur bir Süryani azizi idi. Nemrut Dağı eteğindeki manastırının bulunduğu yer bazı 19. yy kaynaklarında Borsun Kalesi olara gösterilir. Ancak burasının aynı yer olduğundan emin değilim. SN
  Urfa il - Merkez - Urfa
Osm: Urfa
A640: El-Ruha
Ark: Edessa
S300-: Urhay/Urhâ [ Süry "sulak?" ]
■ Kent çevresi çok eski tarihten beri Arami/Süryanilerle meskûn olduğu halde kente ilişkin ilk kayıt MÖ 302/302 yılında İskender'in halefi Seleukos Nikator tarafından Edessa adıyla kurulmasına dairdir. Makedonya'da bir kent olan Edessa adı da muhtemelen `sulak` veya `su kaynağı` anlamındadır. Segal s.32. ■ 1972 yılında askeri yönetimin tercihi doğrultusunda Şanlıurfa adı verildi. SN
■ Kürdce biçimi: Riha. yalcin
■ Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiği direnişe istinaden 1984 yılında TBMM tarafından adının başına "Şanlı" kelimesi eklenmiştir. EDA
■ Kent nüfusu yaklaşık eşit orand Araplar ve Kürtler ile Türk azınlıktan oluşmaktadır. Türk
  Bahçeli mz - Kahta - Adıyaman
1928 K: Tilbe [ Süry "tepecik" ]
  Beşikli köy - Kahta - Adıyaman
1928 K: Kefrî [ Süry kafr "köy" ]
■ Eski köy 1992'de Atatürk Barajı gölü altında kaldığı için yeni yere taşındı. SN
  Çifthisar köy - Gerger - Adıyaman
1928 K: Çifthisar
1928 K: Merdis (idari bölge) [ Süry merdişô "hisarlar" ]
Zaza (Pirvan) yerleşimi
■ Merdis nahiyesi merkez köyü idi. Ancak Çifthisar adı da eskidir. SN
■ Mirdis/Merdis, Mamûretülaziz vilâyetinin Malatya-Pütürge'ye bağlı nahiyesiydi. © 03.05.1902 Mamuretülaziz'e bağlı Pötürge kazasında teşkil edilen yedi nahiyeye Gerger, Keferdiz, Merdis, Sinan, Taraksu, Beybol ve Telmo adları verildiği.© »»» 07.10.1912 Mamüratülaziz'in Pötürge Kazası dahilindeki Telmo nahiyesinin Kefervize, Biyol nahiyesinin Taraksuya ve Gerger nahiyesinin Merdisi nahiyesine ilhakı. (Harbiye, Maliye, Dahiliye)© »»» 13.10.1912 Mamuretülaziz vilayetinin Pötürge kazasındaki Telmo nahiyesinin Keferdiz'e, Beybol nahiyesinin Taraksu'ya ve Gerger nahiyesinin Merdis nahiyesine ilhak edildiği. deyar heyran
  Gümüşkaşık köy - Gerger - Adıyaman
1928 K: Keferdîz
E1914 HSH: Keferdiş [ Süry kafrô dêşô "kapıköy" ]
■ © 03.05.1902 Mamuretülaziz'e bağlı Pötürge kazasında teşkil edilen yedi nahiyeye Gerger, Keferdiz, Merdis, Sinan, Taraksu, Beybol ve Telmo adları verildiği. deyar heyran
  Keferge mz - Gerger - Adıyaman
1928 K: Keferge [ Süry ]
  Azıklı köy - Siverek (Çaylarbaşı bucağı) - Urfa
K2000 MG: Nisêbîn
E1900 HSH: Mtsbin [ Süry ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kesertaş köy - Gerger - Adıyaman
1946 MYK: Berdeso
1928 K: Perdesu [ Süry ]
1914 Kiep: Pertisu
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Doğanyol ilçe - Doğanyol - Malatya
1928, 1946 K, MYK: Keferdiz
Ark: Gerbedisso [ Süry kfar dêso? ]
■ Roma dönemi kaynaklarında görülen Gerbedisso biçimi Süryaniceden uyarlanmıştır. SN
■ © 28.11.1848 Şiro Kazası Keferdiz Köyü'nden Bekir b. Osman'ı katleden aynı köylü şahısların meçhul kalmasından dolayı, köy halkının diyet ödemesi lazım geleceğine dair... deyar heyran
■ Malatya ili genelinde Alevi nüfusun bulunmadığı tek ilçedir. İlçe merkezi ve 8 yerleşim Sünni Türk, 6 yerleşim Sünni Kürttür. metonio
  Demirtaş köy - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
1928 K: Melho [ Süry melho "tuzla" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Gölyurt köy - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
1928 K: Tillo [ Süry têllo "tepecik" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Konacık köy - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
h2010: Deyro [ Süry "manastır" ]
1946 MYK: Bibal
1914 K: Bibol
S1149 Mih: Bêbol [ Süry bêth bol/ballâ "Bol/Ballo (?) yurdu" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Ortaçağ öncesinden kalma kale kalıntısı mevcuttur. 1149'da Musul hakimi Zengi ile Haçlı kontu Joscelin arasındaki çarpışmalarda adı geçer. 1550 dolayında Süryanilerin bir bölüğü Rabban Sulaka d’Bêth Ballo öncülüğünde Katolik kilisesine iltihak ederek Keldanî mezhebini kurdular. SN
  Yağmurlu köy - Merkez (Yardımcı bucağı) - Urfa
1928 K: Soğmatar [ Süry suğath metrô? "çokyağmurlu" ]
■ MÖ 2. yüzyıla ait gök kültü tapınaklarının bulunduğu köydür. SN
  Akbuğday köy - Sivrice - Elazığ
1928 K: Bişirto [ Süry ]
  Güngören x - Merkez (Mollakendi bucağı) - Elazığ
1928 K: Şamuşi/Şemsi [ Süry şamoşe "şammaslar, diyakoslar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Baraj gölü altında kaldı. SN
  Yeşilköy köy - Ergani - Diyarbakır
K1998 ŞAs: Helbeto
1928 K: Herbeto [ Süry xrbeto "harabe, ören" ]
  Viranşehir ilçe - Viranşehir - Urfa
K2000: Wêranşar
Eski adı: Til Mevzîn [ Süry Tell Mawzlath "rasathane tepesi" ]
Kürd/Arap yerleşimi
■ Nüfusun Çoğunluğunu Kürtlerin oluşturduğu ilçe merkezinde azınlık olarak Araplar da mevcuttur. Türk
  KınalıTepe köy - Viranşehir - Urfa
1928 K: Til Hanne [ Süry tell hannô "kına tepesi" ]
  Yüksel mz - Ergani - Diyarbakır
1928, K1998: Tilxûm
E1045 Mat 69: Tılxum [ Süry tell xûm "ılı-tepe" veya "yaz-tepe" ]
■ 11. yy'da önemli bir müstahkem mevki ve bölgenin merkezi idi. SN
  Gözekaya köy - Ergani - Diyarbakır
K1998 ŞAs: Eyneto
1928 K: Aynato [ Süry ˁaynôto "gözeler" ]
Kürd yerleşimi
  Yoncalı mz - Ergani - Diyarbakır
1928, K1998: Selgeto [ Süry ]
  Halkalı köy - Alacakaya (Arıcak bucağı) - Elazığ
1941 US: Ğınıto
1928 K: Aynıto [ Süry ˁaynôto? "pınarcıklar?" ]
  Ceylanpınar ilçe - Ceylanpınar - Urfa
K2000: Serêkaniyê [ Kürd "pınarbaşı" ]
A686: Resulayn [ Ar Ra'sul-ˁayn "pınarbaşı" ]
Asur: Rēš ina [ Süry "pınarbaşı" ]
■ Suriye'de kalan Resulayn/Serêkani kentinin TC tarafındaki mahallesidir. İlk kez MÖ 900 dolayında II. Adad-Nirari yazıtında adı geçen Reşîna kentidir. Arapça Ra'sul-ˁayn ilk kez 680'li yıllarda burada Emevi egemenliğine karşı başlatılan bir isyan münasebetiyle duyulur. Kürtçe Serêkaniyê Arapça ismin yakın tarihli çevirisidir. SN
■ Çoğunluğunu Kürtlerin oluşturduğu ilçe merkezinde azınlık olarak Arap, Çerkez ve Türkler de yaşamaktadır. Türk
  Çataltepe köy - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
K2000 LQ: Erbete
1526, 1928 NG, K: Arbete [ Süry ˁarbato "dördüncü" ]
  Eğil ilçe - Eğil - Diyarbakır
1565: Egil
S1190 Mih: Agel [ Süry agel/aglâ "kapı" ]
E390, E482 Pav 227, MKh: Angel/Agel
1936-1951: Dicle (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza yerleşimi
■ MÖ 2.-1. yy'larda Sophênê (Erm Tsop'k') krallığının başkenti idi. Roma döneminde bir süre Artakiokerta ve Epiphaneia adlarını aldı. ■ 1936'da Eğil adı ve ilçe merkezi Piran kasabasına aktarıldı; Eğil'e Dicle adı verildi. 1951'de bu durum tersine çevrilerek Dicle Eğil, Eğil de Dicle (şimdiki Dicle ilçesi) oldu. SN
■ Eğil (Mirdasi/Mîrdêsan/Merdis) Beyliğini kuran kişi Pir Mansurdur. Hakkariden gelen Pir Mansur, Eğil Kalesi yakınlarına yerleşmiştir. Onun yerine sırayla Pir Musa, Pir Bedir geçmiştir. Pir Bedir, oradaki Kürd aşiretlerin desteğiyle Eğil Kalesini fethetmiş ve burada hakimiyet kurmuştur. 1883-1884 tarihli Diyarbekr salnamesinde Eğil Mirdasi hakimleri olarak geçer. © Palu Hakimi Cemşid Bey ve adamlarının Eğil Beyi Kâsım'la aralarında olan dâvanın Dergâh-ı Muallâ'da görülmesi için... ( 1564–1565)] deyar heyran
  Baltacı köy - Dicle - Diyarbakır
1941 US: Keferbere
1928 K: Keferber [ Süry "köycük?" ]
Zaza yerleşimi
  Karataş köy - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
1946 MYK: Küfürlü
1928 K: Keferlu [ Süry "Lu (?) köyü" ]
  Tellikaya mah Bağlar - Merkez-Bağlar - Diyarbakır
1928 K: Kankart [ Süry ]
■ Qanqart köyünde bulunan İlyas Peygamber Süryani manastırı 11. yy'dan bu yana kaydedilmiştir. SN
  Göktaş köy - Derik - Mardin
K2000 LQ: Kevirşîn [ Kürd "göktaş?" ]
1946 MYK: Keferşin
1928 K: Keferceni [ Süry ]
Kürd (Metinan) yerleşimi
■ Aslen Süryanice olduğu aşikâr olan köy adı Kürtçe Kevirşîn olarak yorumlanmış ve bu adın Türkçe çevirisi olan Göktaş (`mavi taş`) resmi ad olarak benimsenmiştir. SN
  Güvercinlik mah Yenişehir - Merkez-Yenişehir - Diyarbakır
1928 K: Ayneto [ Süry ˁaynôto "gözeler" ]
  Diyarbakır il - Diyarbakır
E1900: Dikranagerd [ Erm "Kral Dikran (MÖ 95-55) kenti" ]
1282 Bibi: Amîd
Ark Str: Amida
As1300-: Amedu [ Süry amîdâ "sütunlu?" ]
1282 Bibi: Diyar-ı Bekr (idari bölge) [ Ar "Bekr (aş.) diyarı" ]
■ Diyarbekr 7. yy'dan itibaren bölge ve idari birim adı, Amida/Amêd ise kent adıdır. Osmanlı yönetiminin so dönemlerinde yerleşim adı olarak da Diyarbekir kullanılmıştır. 1937'de Atatürk'ün emriyle Diyarbakır yazımı benimsendi. ■ Ermenicede 19. yy sonlarından itibaren görülen Dikranagerd/Tigranakert adı, Peder İnciciyan'ın genel kabul gören yanlış aktarımından doğan bir hatadır. MÖ 1. yy'da kurulan antik Dikranagerd kentinin yeri bilinmemektedir. Miyafarkin/Silvan (veya Erzen/Garzan) olması daha güçlü olasılıktır. SN
  Kuşlukbağı mah Sur - Merkez-Sur - Diyarbakır
1928 K: Matranî [ Süry matran "papaz" ]
  Koçlu köy - Kızıltepe - Mardin
1518, 1928 NG, K: Kefertût
S1190 Mih: Kfar Tûtho [ Süry "dutköy" ]
Ark: Castra Murorum [ Lat "duthisar" ]
  Sevimli köy - Kızıltepe (Şenyurt bucağı) - Mardin
1928 K: Melho Kiki [ Süry melho "Kikan tuzlası" ]
Kürd (Kikan) yerleşimi
  Işıklar köy - Kızıltepe - Mardin
K2000 LQ: Birahîmiyê
1518, 1928 NG, K: İbrahimiye [ Süry abrohomoyto "İbrahim köyü" ]
  Alabal köy - Merkez-Sur - Diyarbakır
1928 K: KeferNecar [ Süry kfar nagar "marangoz köyü" ]
  Suçıktı köy - Kocaköy (Mermer bucağı) - Diyarbakır
1928 K: Tiltaban [ Süry tell daban "ağıltepe" ]
Zaza yerleşimi
  Tuzla köy - Kızıltepe - Mardin
1928 K: Melho Ğurs [ Süry melho qurşo "tabak tuzlası" ]
Kürd (Ğurs) yerleşimi
  Lice ilçe - Lice - Diyarbakır
1869 S-Di: Lice
Süry: Laggâ/Lagô [ Süry lagâ/laggâ "çanak" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Yaylacık köy - Merkez - Mardin
1928 K: Keferdel [ Süry "? köy" ]
  Eymirli köy - Kızıltepe - Mardin
1526, 1928 NG, K: Tibyat [ Süry tebiyath ]
Kürd (Kikan) yerleşimi
  Yünlüce köy - Lice - Diyarbakır
1928 K: Melêhaso [ Kürd "Molla Hasan?" ]
Eski adı: Mlahso [ Süry "tuzla?" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ 20. yy ortalarına dek sadece bu köyde ve komşu Anşa köyünde konuşulan Doğu Arami lehçesi (Mlahso) akademik incelemelere konu olmuştur. Bu dili konuşan son kişi olan İbrahim Hanna 1998'de Suriye'de ölmüştür. ■ Süryani kaynaklarına göre köyün adı Süryanice Melho (`tuz`) sözcüğünden gelir. Ancak yöredeki pek çok Hıristiyan köyünde olduğu gibi Türkçe veya Kürtçe kökenli olabilir. SN
  Çiftlik köy - Merkez - Mardin
1928 K: Çiftlik
Süry: Derelya [ Süry dayro d'elya "Aziz İlyas" ]
  Mardin il - Merkez - Mardin
A1282 Bibi: Merdîn
S614: Merdô [ Süry "kale, hisar" ]
Y540 Pr: Marda
L391 Amm: Marida
■ Roma/Bizans döneminde nispeten önemsiz bir kent iken 1108'den itibaren Artukluların bir kolunun başkenti olarak kalkındı; 1293'ten itibaren Süryani Kadim kilisesi patriklerinin makamı oldu. Aslı Süryanice olan isim, 4. yy'dan itibaren Yunanca ve Latince kaynaklarda görülür. SN
  Varınca köy - Hazro - Diyarbakır
1946 MYK: Küfercin
1928 K: Kefercîn [ Süry kefer "köy" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Tapınaktepe mv - Merkez - Mardin
Eski adı: Deyrulzaferan [ Ar Dayru'l-zaˁferân "sarı manastır veya safran manastırı" ]
S900: Dayro d-MorḤannanyo [ Süry ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܚܢܢܝܐ‎ "Aziz Yuhanna manastırı" ]
■ Hananya Manastırı adı 9. yy'dan, Dayrulzafaran adı 15. yy'dan itibaren kaydedilmiştir. Manastırın popüler adını `bu civarda yetişen safran bitikisine` atfeden açıklamalar halk etimolojisinden ibarettir. SN
  Kabala bld - Yeşilli - Mardin
K2000 LQ: Qubala
1518, 1928 NG, K: Kabala [ Süry qabâlâ "Yezidi rahibi" ]
Arap yerleşimi
  Durusu köy - Savur - Mardin
K2000 LQ: Kûnifir [ Süry ]
Kürd (Sürgücü) yerleşimi
  Savur ilçe - Savur - Mardin
K2000: Stewr
A1220 Yaq: Ṣawr
Ark Prok: Tsaurás
Süry: Ṣawrâ [ Süry "boyun veya hörgüç, tepe sırtı" ]
Arap/Kürd yerleşimi
■ Gerek Süryanice gerek Arapça kaynaklarda daima sad harfiyle yazılır. SN
  Kayaüstü köy - Ömerli - Mardin
K2000: Rısinê
1526 NG: Aydo [ Süry ˁeydô "bayram" ]
Arap (Sürgücü) yerleşimi
  Kocakuyu köy - Ömerli - Mardin
K2000 Tan: Bêrtê
1928 K: Birti [ Süry birtha "saray" ]
Kürd (Omeryan) yerleşimi
  Evkuran köy - Savur - Mardin
K2000 Tan: Dêrsilav
1928 K: Dérselah [ Süry dayro d'şelho "oğulmanastırı" ]
Kürd (Dêreveri) yerleşimi
  Silvan ilçe - Silvan - Diyarbakır
A639, E1163 1869 Mat, S-Di: Mîyafarkîn [ Ar ]
Byz Pr: Martyrópolis [ Yun "şehitler kenti" ]
S500: Mîpherkêt [ Süry "bölüksuyu, sınır suyu" ]
K1579 Şer: Silîvan (idari bölge) [ Kürd silîvan "süleymanlı" ]
■ Fars hükümdarı I. Yezdgerd (ö. 410) zamanında Süryani azizi Mor Marûthô tarafından Mîpherkêt adıyla kurulduğu anlatılır. Arapça Mîyafarkîn biçimi 20. yy başlarına dek kullanılmıştır. Silvan adı 15.-16. yy'da burada hüküm süren Slivanî/Süleymanlı Kürd beyliğinin adından gelir. ■ Von Moltke ve Lehmann-Haupt'tan bu yana antik Ermeni kenti Dikranagerd/Tigranokerta ile özdeşleştirilmiş ise de bu görüşün yeterli dayanağı yoktur. SN
■ Halen yore halki isim olarak Silvan yerine daha çok Farqin ismini kullanmaktadir. İlçede Camiya Acem denilen fakat Selahaddini Kürdi (Selahattin Eyyubi) tarafindan yapildığı rivayet edilen tarihi cami olup Anadolunun en eski camilerinden biridir. Bir dönem Kürt kökenli Mervani hanedanına başkentlik yapmıştır. Bu devletin kurucusu Bad isimli zat olup Badikan aşiretinin bu kişinin torunlari olduğu rivayet edilir. kahraman21
  Çiğdemli köy - Silvan - Diyarbakır
1928 K: Keferbeyt [ Süry "evköy" ]
  Kayapınar bld - Gercüş (Kayapınar bucağı) - Batman
K2000 Tan: Aynkaf
1928 K: Ayinkef [ Süry ˁîn kêfo "kayapınar" ]
1526, 1928 NG, K: Habesbeni (idari bölge)
Mıhallemi (Habezbeni) yerleşimi
  Görentepe köy - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K2000 LQ: Bizgûr
Süry: Bêth guryô [ Süry "aslanyurdu" ]
Kürd (Omeryan) yerleşimi
  Nusaybin ilçe - Nusaybin - Mardin
1914 Kiep: Nseybîn
Ark Poly: Nisibis
As901- NAsT: Naṣîbina [ Süry nṣîbîn "cemyeri? oymaklar?" ]
Kürd yerleşimi
■ MÖ 896 tarihli Adad-Nirari II yazıtında Asurca Naṣîbîna adıyla anılan önemli bir Arami (Süryani) kenti idi. Aramice ve İbranice Nṣîbîn (modern İbranice Netsivin), Erm Mtspin biçimleri Antik çağdan beri kaydedilmiştir. Süryanice isim `toplanma, bir araya gelme` anlamında ṣwb kökünden gelir. SN
■ Kurtce ismi Nisêbîn. erdem
■ Kürtleşmiş Macar kökenli aileler de bulunmaktadır, bu aileler 1848 Olaylarında Osmanlı topraklarına iltica edip Müslüman olarak kalan ailelerdir. metonio
  Kayalıpınar köy - Midyat - Mardin
1928 K: Mikré [ Süry miqr "kuyu" ]
Kürd (Aliki) yerleşimi
  Kayalar köy - Midyat - Mardin
1928 K: Keferzûta
1881 Socin: Keferzôt
S1150 Frc: Kefer zûth [ Süry ]
Mıhallemi yerleşimi
■ 1150 tarihinde Mardin hükümdarı Temurtaş'ın mülkleri arasında sayılan Keferzut burası olmalıdır. SN
  Çavuşlu bld - Midyat - Mardin
1928 K: Şorizbeh [ Süry şîrizbeh ]
Mıhallemi yerleşimi
  Örmegöze köy - Beşiri - Batman
1928 K: Bâharzik
E1910 HSH: Bâhazrik [ Süry ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Danalı köy - Beşiri - Batman
1928 K: Zercil [ Süry zergel ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ 1967'ye dek Süryani köyü idi. Mar Kuryakos manastırı vardır. SN
  Beylik köy - Nusaybin - Mardin
K2000 LQ: Baqsiyan
1928 K: Baksiyan
Süry: Bequsyone [ Süry ]
  Çevrimova köy - Beşiri - Batman
K2000 İA: Barısle
1928 K: Barsil
E1910 HSH: Bârısil [ Süry ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Ayrancı köy - Beşiri - Batman
1928 K: Dérakura/Dérakera [ Süry dayrô kuryakos "Kyriakos kilisesi" ]
■ Adını Mor Kyriakos manastırından alır. SN
  Beşiri ilçe - Beşiri - Batman
1928 K: Qubîn
1928 K: Beşiri (idari bölge) [ Süry ]
■ Beşiri ilçesinde 20. yy başında `Ermeni yerleşimi` olarak işaretlenenlerin çoğu veya hepsi Süryani veya Êzidî yerleşimi olmalıdır. Kaynaklar ihtilaflıdır. ■ İlçenin eski merkezi olan Elmedîn kasabası 1926 yılında Batman çayının taşması sonucunda yok olmuş ve yeni ilçe merkezi Qubîn köyüne taşınmıştır. SN
  Acırlı bld - Midyat - Mardin
Süry: DayrôSbinô [ Süry "Aziz Sbino (öz.) kilisesi" ]
Mıhallemi yerleşimi
■ Mhallemi Arap beylerinin merkezi bu köy idi. Muhtemelen Hasankeyf Eyyubileri soyundan olup yaklaşık 18. yy'dan Cumhuriyet dönemine dek burada hüküm sürmüşlerdir. Yazar Orhan Miroğlu bu ailenin mensubudur. SN
  Gelinkaya bld - Midyat - Mardin
1928 K: Keferhavar [ Süry kfar Heworô "akköy" ]
Mıhallemi yerleşimi
  Yenipınar köy - Beşiri - Batman
K2000 Tan: Keferza jêr
1960e DİE: Aşağı Keferzo
1928 K: Keferzo taxtani [ Süry ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Raman) yerleşimi
■ 11. yüzyıla ait olan kilise restorasyon bekliyor. Manav
  Duruca bld - Nusaybin - Mardin
1526, 1928 NG, K: Kertuvin [ Süry kfar tôbin "bereket köy" ]
  Yolbaşı bld - Midyat - Mardin
1928 K: Keferˁıllab [ Süry kfar ˁulubyo "mazlumköy" ]
Mıhallemi yerleşimi
  Yarımtaş köy - Beşiri - Batman
K2000 Tan: Keferza jor
1928 K: Keferzo fevkani [ Süry ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Raman) yerleşimi
  Estel mah Midyat - Midyat - Mardin
1928 K: Estel [ Süry esṭlô "kisve??" ]
Mıhallemi yerleşimi
■ Günümüz Midyat ilçe merkezini oluşturan iki yerleşimden biridir. Önceden ayrı yerleşim iken Midyat ile birleştirilmiştir. SN
  Mercimekli köy - Midyat - Mardin
1928 K: Habsnas [ Ar habs inâs "kadınlar manastırı" ]
Süry: Hbûşyo Nêşe [ Süry "kadınlar manastırı" ]
Mıhallemi yerleşimi
■ Hıristiyan Arapçasında habs (hapis) sözcüğü `manastır` anlamında da kullanılır. Süryanice hbûşyo aynı anlamdadır. SN
  Atbağı köy - Beşiri (Oğuz bucağı) - Batman
K2000 Tan: Bazbutê
1928 K: Bâzbut [ Süry ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Raman) yerleşimi
  Budaklı köy - Midyat - Mardin
K2000 Tan: Keferşamo
1928 K: Kerşaf
1881 Socin: Kefer Şâma [ Süry "Şamo köyü" ]
Süryani/Kürd (Şemikan) yerleşimi
  Yolağzı köy - Gercüş - Batman
K2000 Tan: Derindbê
1915 UK: Deyrindib [ Süry deyro d'dîbo "kurt manastırı" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Mıhallemi (Dekşuri-Kercoz) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km