yer adı ? 
Yerleşim adı (köy, kasaba, mahalle, mezra) arayabilirsiniz. Eski ve yeni yer adı farketmez. Yıldız * jokerdir (hasan* > hasanoba, s*beyli > sarıbeyli). İki yıldızdan fazla kullanmayın. Üç harften kısa sözcük aramayın.
    il/ilçe ? 
İl veya ilçe [veya 1970 öncesine ait bucak] adı yazın. Elazığ Merkez ilçe için "Elazığ M" yazın.
     
  
29 yerleşimi bulundu.
sırala 
  Buzluca köy - Sivrihisar - Eskişehir
Kürd yerleşimi (Têrikî aşireti).
  Sığırcık köy - Sivrihisar - Eskişehir
Kürd yerleşimi (Têrikî aşireti).
  Kaldırım köy - Sivrihisar - Eskişehir
Kürd yerleşimi (Têrikî aşireti).
  Göktepe köy - Sivrihisar - Eskişehir
Kürd yerleşimi (Têrikî aşireti).
  Mıcıkoğlu mah Hacımusa - Polatlı - Ankara
K2010: Micixa
Kürd yerleşimi (Canbeg/Teriki aşireti).
  Yeşilöz köy - Polatlı - Ankara
K2010 birn: Memelan
1946 MYK: Kokar
Kürd yerleşimi (Canbeg / Têrikî aşireti).
■ 13.01.1956 tarihli kararnameyle Kokar olan köy ado Yeşilöz olarak değiştirildi. SN
■ Kürt yerleşimi (Canbeg Aşireti). İlerleyen yıllarda Afyon-Emirdağı’ndan Türkmen ve Balkanlardan Tatar muhacir aileler gelerek yerleşir. Tatar aileler daha sonra mahalleden ayrılır. Mert Çakmak
  Sırçasaray köy - Haymana - Ankara
K2010: Têrikî [ Kürd "okçular? (aş.)" ]
Kürd yerleşimi (Têrikî aşireti).
■ Civarı tarafından Gundê Axa (Ağaköyü) olarak bilinir. selahattin
■ Mîrdésan aşireti Miri Eğil' de [Diyarbakır] kalan halkı koçer olan bir kürd beyliğiydi. Kışları Gewran ovası [Deşta Gewran], Evdilaziz ve Diyarbakırın aşağılarında kalıyor yazlarıda Malatya, Adıyaman [Hısn-ı Mansur], Gerger, Erzurum, Elazığ [Harput,Mametülaziz], Malazgirt vs. geçiriyorlardı [~1700]. Belli bir süreden sonra vergi toplama gibi çıkan sorunlardan vs. dolayı zorla Rakka [Reqqa/Suriye] da iskan edilmek istenildi [1729] . Bilinen en eski aşiret beyi Tahir' dir [1746]. Daha sonra Mıhemed' ın oğulları en büyüğü Mıhemed [Gawestıyan], Mıstefa [=Haci Deli? Térikan ] ve en küçüğü Evdil Hey [Haymana Mirdésanları]. deyar heyran
  Boğazkaya köy - Haymana - Ankara
K2012: Boğazkaya
Kürd yerleşimi (Têrikî aşireti).
■ © 17.02.1895 Akşehir'in Cihanbeyli aşairinden bazılarının Ankara vilayetine tabi Haymana kazasının Çatak, Polathisar(?), Yenipayam(?) ve Boğazkaya karyelerini basıp yağma ederek ahali-i mahalliye taaddiyatta bulunduklarından deyar heyran
  Toyçayırı köy - Haymana - Ankara
Kürd yerleşimi (Modanli/Têrikî aşireti).
■ Osman Sebri Hejmar 52 sayisinda verdigi bilgilere göre; Evdil Hey idaresinde (Modanli,Têrikanli,Gawestiya ..) 10 Köy Haymana civarinda mevcuttu. Kahta'da yüze yakin Mîrdesane Gawestiya ve Karacadağ civarinda da 200'e yakin Mîrdêsane Têrikan bulunuyordu. Pazarcik civarinda bulunan bir kac Mirdasi köyü Haymanadan yüz yıl önce oraya göc edenler tarafindan kurulmuştu. →→→ © 05.01.1824 Konya'nın Bayburt nahiyesinde [Bayburd maa Ereğli. Tuz gölünün güneyinde idi. “Bayburd-ı Karaman” da denilmiştir. Karaman eyâleti ne bağlı bir yerdi ] Humbaracı (topçu eri) Küçük Hüseyin'in timar köylerinden iltizam ettiği [=17 yy. dan itibâren devlete gelir getiren kaynaklar, yavaş yavaş belirli bedel karşılığında şahıslara verilmeğe başlandı. Bu usulün adı →iltizamdı←. İltizamı üzerine alan kimseler, yani mültezimler; geliri devlete peşin olarak öderler, sonra bunu halktan tahsil ederlerdi] Toyçayırı Katırlı[Hatırlı] ve sair köylerini taşir etmesine (sıkmasına) Cihanbeyli Aşireti'nden şaki Mustafa [*Cihanbeyli aşireti beyi Mustafa Bey (17.06.1823)*] tarafından mümanaat edildiğinden(engel oldunduğuna) şikayetle mürafaalarının (yüzleşerek muhakeme olunmak) icrası için Konya Valisi Hasan Paşa'ya emir ısdarının Aşiretbeyi zade Halil tarafından taleb edildiği deyar heyran
■ Türkmen yerleşimi* metonio
  Çatak köy - Haymana - Ankara
1895: Çatak
Kürd yerleşimi (Têrikî aşireti).
■ © 17.02.1895 Akşehir'in Cihanbeyli aşairinden bazılarının Ankara vilayetine tabi Haymana kazasının Çatak, Polathisar(?), Yenipayam(?) ve Boğazkaya karyelerini basıp yağma ederek ahali-i mahalliye taaddiyatta bulunduklarından deyar heyran
  Tepeköy köy - Haymana - Ankara
Kürd yerleşimi (Têrikî aşireti).
  Yünlükuyu köy - Cihanbeyli (Sülüklü bucağı) - Konya
K2011: Yayle Hacomeran [ Kürd "Hacıömerler yaylası" ]
Kürd yerleşimi (Canbeg/Têrikî aşireti).
■ Köy kışın Haciömeroğlu köyünde yaşayan ve yazın burayı yayla olarak kullanan bir kaç aile tarafından 1930'larda kurulmuştur.1950'lerde daha önce Kars-Ağrı bölgesinden zorunlu göçe tabi tutulmuş bir kaç ailenin buraya çağırılmasıyla Yunak'a bağlı bir köy konumunu almıştır.1970'lerde Cihanbeyli ilçesine bağlanmıştır. . . . . . . . . .↓ © 26/5/1958 tarihinden itibaren Konya Vilâyeti Yunak Kazası Sülüklü Nahiyesinin Hacıömeroğlu Köyüne bağlı (Yünlükuyu) mahallesinin aynı adla müstakil bir köy haline getirilmişdir [RsGz:10005] © »»» 20/9/1960 İçişleri Bakanlığından : Konya Vilâyeti Cihanbeyli Kazası Yeniceoba Nahiyesine bağlı Kandil, Tüfekçipınarı ve Kelhasan köyleri ile; Yunak Kazası Sülüklü Nahiyesine bağlı Yünlükuyu Köyü bölge­sindeki iki kaza arası sınır; ilişik krokisinde gösterildiği veçhile; Kuzey hududu olarak; (Kulağıkesik Deresinin incesu Yolunu kestiği (B) noktasından başlıyarak batıya doğru Kandil Yolunu takiben (A) noktasındaki yol ayırımına, buradan Dalap Tepesinin en yüksek noktasına, bu tepeden sırtın hattı bâlâsını takiben Tüfekçipınarından Yünlükuyu Köyüne ge­len yolun Boyun noktasına yakın bir yerde bulunan Cömertin tarlası namı İle mâruf ve Taş Yığını bulunan noktaya gelerek buradan da Harabe istikametinde Parsel Yoluna vasıl olan hat) ve; Doğu hududu olarak da; (Kulağıkesik Deresi ismi verilen dere - bu dere Yünlükuyu Köyünü geçtikten sonra Molla Hasan Yaylasının bulunduğu derenin doğu­sundaki deredir. - nin yatağını takiben güneye inen ve yine dere yata­ğını takiben Yünlükuyu Köyünden gelen ve Kelhasanlı Mustafa Te­kinin Ağılının 100 metre kadar batısından geçen yolu takiben bu yolun Eski Tuz Yolunu kestiği noktaya - (C) noktası olarak gösterilmiştir. - uzanan hat), Olarak belirtilmiştir. [RsGz:10616] © »»» 25/2/1974 Karar Sayısı: 13140 Konya İli Yunak İlçesi Sülüklü Bucağına bağlı Yünlükuyu Köyü, aynı İlin Cihanbeyli İlçesinin Merkez Bucağına bağlanmıştır. [RsGz:14817] deyar heyran
  Büyükyağcı köy - Haymana (Yenice bucağı) - Ankara
K2010 birn: Gundê Tîrkan [ Kürd "okçular köyü" ]
Kürd yerleşimi (Têrikî aşireti).
  Cihanşah köy - Haymana (Yenice bucağı) - Ankara
K2010 birn: Havura
Kürd yerleşimi (Têrikî aşireti).
  Katrancı köy - Haymana - Ankara
Eski adı: Modanlı [ Kürd "aş." ]
Kürd yerleşimi (Têrikî/Modanlı aşireti).
■ Türkmen yerleşimi* metonio
  Yaylalıözü köy - Bala - Ankara
Kürd yerleşimi (Terîki aşireti).
■ © 13.05.1801 Haymana kazasında Türkanlı [Têrikan] Aşireti'nden Dumanoğlu Mustafa ve Çubukabad kazasında Êtmanlı Aşireti'nden Osman'ın Amasya Kalesi'ne sürgün edilmeleri. © 03.09.1826 Eşkıyadan Sadi oğlu'nun, Tirkanlı [Têrikan] aşireti beyi ile ittifak ederek Aksaray'a taarruz hududunda iken yetişilerek mühhezim edildiği ve rüesadan Dumanoğlu Cafer Bey ile beş bölükbaşının serlerinin gönderildiği hakkında Karaman Valisi Ali Paşa'dan Sadaret'e ariza. © 06.03.1847 Cihanbeyli Aşireti'nden ahz olunmuş olan neferatdan bazı firar ile Rişvan Aşireti'ne dehalet eden kesanın himayet olunacakları Tirkânlı [Têrikan] Aşireti Müdürü Dumanoğlu Mustafa Bey tarafından ifade olunduğundan men edilmesi. deyar heyran
  Köşker köy - Kulu - Konya
Kürd yerleşimi (Têrikî aşireti).
■ © 20.11.1969 Ankara'nın Köşker köyünün Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması. ××× © 13.05.1801 Haymana kazasında Türkanlı [Têrikan] Aşireti'nden Dumanoğlu Mustafa ve Çubukabad kazasında İdmanlı [Êtman] Aşireti'nden Osman'ın Amasya Kalesi'ne sürgün edilmeleri. g.tt © 03.09.1826 Eşkıyadan Sadi oğlu'nun, Tirkanlı [Têrikan] aşireti beyi ile ittifak ederek Aksaray'a taarruz hududunda iken yetişilerek mühhezim edildiği ve rüesadan Dumanoğlu Cafer Bey ile beş bölükbaşının serlerinin gönderildiği hakkında Karaman Valisi Ali Paşa'dan Sadaret'e ariza. g.tt © 06.03.1847 Cihanbeyli Aşireti'nden ahz olunmuş olan neferatdan bazı firar ile Rişvan Aşireti'ne dehalet eden kesanın himayet olunacakları Tirganlı [Têrikan] Aşireti Müdürü Dumanoğlu Mustafa Bey tarafından ifade olunduğundan men edilmesi. (7. Anadolu) © 04.08.1847 Hace-i Ordu-yı Hümayun'dan tezkereleriyle ihraç olunan üç neferin para ve eşyalarını Tabanlı kazasının Sofular karyesi ahalisinden Yusuf ve Terkanlı [Têrikan] Aşireti'nden Dumanoğlu Ahmedbey adlı şahısla birlekte sirkat eylediğine dair yapılan tahkikat ve muhakeme. (5. Anadolu Katil Sirkat) deyar heyran
■ Bala Sofular köyü ve kulu köşker köyü arasında bulunan arazide Bayat isimli yerleşim yerinde yaklaşık 1880 lerde çıkan sıtma hastalığı nedeni ile 1895 yılında bayat köyü dağılarak köyün büyük bir bölümü bala soflar köyüne bir kaç hanede köşker köyünü kurmuştur. Altı yedi haneyle kurulan köşker köyü göç alarak büyümüştür. said
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Kaldırım köy - Çelebi - Kırıkkale
Kürd yerleşimi (Terikî aşireti).
■ Haymana Çatak köyünden göçle kuruldu. Manav
  Tosunburnu köy - Merkez (Göllü bucağı) - Kırşehir
Eski adı: Yukarı Pizbinik [ Kürd Pizbênikê Jor ]
Kürd yerleşimi (Têrikî aşireti).
■ Têrikîlerin bir bölümü buranın bir yaylasından Zincirlikuyu-Kulu/Konya (Gordoğlu) ya göç etmişlerdir. deyar heyran
■ Kürt yerleşimi (Mifikan Aşireti). Mert Çakmak
  Nohut köy - Siverek (Karakeçi bucağı) - Urfa
Kürd yerleşimi (Têrikî aşireti).
■ Köy halkı Kürt Teriki aşiretinden değil, Türkmen Türkan aşiretindendir. Türk yerleşimi metonio
  Güllüce köy - Siverek (Karacadağ bucağı) - Urfa
K2011 MG: Gulîce
Kürd yerleşimi (Têrikî aşireti).
  Böğürtlen köy - Siverek (Karacadağ bucağı) - Urfa
K2011 MG: Boglan
1928 K: Böğürtlen
Kürd yerleşimi (Têrikî aşireti).
  Söylemez köy - Siverek (Karacadağ bucağı) - Urfa
1928 K: Söylemez
Kürd yerleşimi (Têrikî aşireti).
■ Köy halkı Kürt Teriki aşiretinden değil, Türkmen Türkan aşiretindendir. Türk yerleşimi metonio
  Kamışlı köy - Siverek (Karacadağ bucağı) - Urfa
1928 K: Kamışlı
Kürd yerleşimi (Têrikî aşireti).
  Aşağıkarabahçe köy - Siverek (Karacadağ bucağı) - Urfa
K2011 MG: Qerebaxçeya jêrîn [ Tr Karabahçe ]
Kürd yerleşimi (Têrikî aşireti).
■ Köy halkı Kürt Teriki aşiretinden değil, Türkmen Türkan aşiretindendir. Türk yerleşimi metonio
  Gaziköy köy - Siverek (Karacadağ bucağı) - Urfa
Kürd yerleşimi (Têrikî aşireti).
  Karabahçe köy - Siverek (Karacadağ bucağı) - Urfa
1928 K: Karabahçe
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi (Têrikî aşireti).
■ Köy halkı Kürt Teriki aşiretinden değil, Türkmen Türkan aşiretindendir. Türk yerleşimi metonio
  Demirci köy - Viranşehir (Demirci bucağı) - Urfa
1928 K: Sergirti [ Kürd sergirtî "örtülü" ]
Kürd yerleşimi (Têrikî aşireti).
  Çevirme köy - Siverek (Karacadağ bucağı) - Urfa
Kürd yerleşimi (Têrikî aşireti).
Grafik harita göster     haritada ara : km