7 yerleşimi bulundu.
sırala 
  Kandil bld - Cihanbeyli (Yeniceoba bucağı) - Konya
1912 Kiep: Kandil
Kürd (Sêvidî ) yerleşimi
  Yeşildere köy - Cihanbeyli - Konya
K2011: Zozana Mewlîd [ Kürd "Mevlit yaylası" ]
Kürd (Sêvidî) yerleşimi
  Büyükbeşkavak köy - Cihanbeyli - Konya
1912 Kiep: BüyükBeşkavak
Kürd (Sêvidî ) yerleşimi
■ Bir kısmı Têrikî aşiretindendir. © »»»»» 25.02.1676 Hınıs kazasında Bulanık nahiyesine bağlı köy ve mezraanın boş olduğundan yurtluk ve ocaklık olmak ve avarız verilmek şartıyla Süveydi Aşireti Reisi İsmail Bey'e ihsanı hakkında Erzurum Valisi Ömer Paşa tarafından yazılan inha üzerine arz ve telhis. © »»»»» 09.02.1719 Karaman Valisi'ne Suveyde(Sêvidî) aşireti tevabiinden Aksaray sancağında sakin olanların rüsum ve adet-i ağnamları hakkında hüküm. a.g.tt © »»»»» 27.11.1761 Ber-vech-i malikane uhdesinde olan Diyarbekir voyvodalığı mülhakatından Konya ve Kayseriye havalilerinde bulunan aşiret-i cemaat-ı Süveydi perakendesi mukataası ve kalemiyesini iltizam eden Hacı Musa ve şerikinden bedeli iltizamın tahsili. © »»»»» 22.06.1781 Mal ve kalemiyesi Diyarbekir voyvodalarına verilmek şartiyle mukayyet olan, Süveydi aşireti mukataası mutasarrıflarında kalan beş senelik bakayanın tahsili. g.tt © »»»»» 23.04.1808 Aksaray kazası dahilindeki Eğecik(Ekecik/Hilkecik) köyleri voyvodası maktul Kanber'in vereseleriyle mezkur aşiretten sekiz hasımlarının mahkemede görülen kısas davasında hükmolunan ve hüccete bağlanan dem-i diyetin tahsiline ve hak sahiplerine verilmesine dair yazılan hüküm. © »»»»» 06.05.1818 Aksaray sancağında Ekecik(Eğecik/Hilkecik) Aşireti ile voyvodaları arasındaki ihtilafın halli için Karaman valisi huzurunda ihkak-ı hak olunması. g.tt © »»»»» 22.12.1833 Baruthane'ye güherçile nakliyle mükellef Aksaray sancağı dahilinde mütemekkin Ekecik(Eğecik/Hilkecik) ve Süveydi(Sêvidî) aşiretleri dağılmış olduklarından eski yerlerine iadesi ve tekaliflerinin ta‘dili. © »»»»» 09.06.1836 Aksaray kazasından baruthanelere nakil olunacak güherçilenin nakli hizmetine bağlı olan Ekecik(Hilkecik) aşireti develerinin otlaklarına vaki müdahalenin men‘i. © »»»»» 13.02.1847 Aksaray kazasında, Eğecik(Ekecik/Hilkecik) aşireti halkından Resul oğlu Cafer'in hanımının kayınbiraderinden alıverilmesine ve aşiret muhtarı Arap Ağa'daki alacağının tahsiline dair Konya valisine gönderilen şukka. © »»»»» 24.06.1847 Eğecik(Ekecik/Hilkecik) Aşireti'nden birisinin Aksaray kazası eski Müdürü Rüstem Ağa'dan cariye ve saire bahasından olan matlubunun tamamen alındığı. © »»»»» 09.07.1847 Aksaray Kazası Eğecik(Ekecik/Hilkecik) Aşireti esbak Müdürü Battal Ağa'nın zimmetinde olan hazine alacağının biran önce tahsili gerektiğine dair tezkire ve Maliye Nazırı Sarim'in derkenarı. © »»»»» 21.12.1849 Ali adlı şahsın Aksaray kazasındaki Ekecik(Eğecik/Hilkecik) Aşireti Müdürü Battal Ağa ve İkbal oğlu Ali'ye olan borçlarının, bu şahıslar tarafından fazlasıyla tahsil edilmesi üzerine meselenin halledilmesine dair Niğde kaymakamına şukka. © »»»»» 20.10.1862 Aksaray Kazası'nda vaki Hacıahmedli, Ekecik(Eğecik/Hilkecik) ve Şerefli aşiretlerinden yüz elliden fazla Kürd eşkiyasının Koçhisar ve tevabii memlahasından tuz çaldıklarına ve gereğine dair. (18. Anadolu) © »»»»» 12.09.1895 Duhok kazasında vaki on karye ahalisinin dağılmalarına sebep olan Artuş Aşireti'nin Süveydiye nam mevkiye izamları. (Dersaadet) © »»»»» 14.06.1897 Süveydi Aşiretiyle Haydaranlı Aşireti arasındaki arbedenin önlenmesi için alınan tedbirlerin isabetli görüldüğü. deyar heyran
  Çölyaylası köy - Cihanbeyli (Yeniceoba bucağı) - Konya
Kürd (Sêvidî ) yerleşimi
■ Bir kısmı Têrikî aşiretindendir. . . . . © 22/7/1954 gününden itibaren Konya Vilâyeti Cihanbeyli Kazası Yeniceoba Nahiyesinin Büyükbeşkavak Köyüne bağlı Çöl yaylasının (Çölyaylası) adiyle bağımsız bir köy haline getirilmişdir. deyar heyran
  Küçükbeşkavak köy - Cihanbeyli (Yeniceoba bucağı) - Konya
1912 Kiep: Küçükbeşkavak
Kürd (Sêvidî ) yerleşimi
■ Bir kısmı Têrikî aşiretindendir. deyar heyran
  Dedeler bld - Cihanbeyli (Altınekin bucağı) - Konya
Kürd (Sêvidî ) yerleşimi
■ Köy Kürt değil, Türk yerleşimidir. Düzeltilmeli metonio


Grafik harita göster     haritada ara : km