13 yerleşimi bulundu.
sırala 
  Gökçeli köy - Karataş - Adana
Eski adı: Neyren
Kürd (Parçikan) yerleşimi
  Çetinkaya bld - Kangal (Çetinkaya bucağı) - Sivas
1912 Kiep: Tabanözü
■ 1930'lu yıllarda demiryolu istasyonu olarak kurulmuş ve zamanın bayındırlık bakanı olan Ali Çetinkaya'nın adı verilmiştir. SN
  Bozburun köy - Arguvan - Malatya
1928 K: Parçikan [ Kürd parçikan/percigan "aş." ]
Kürd (Parçikan) yerleşimi
■ ...Harput havalisinde bahsi geçen köylerde sakin Zeyde, Parçikan ve Hemedi aşiretlerine mensup erkek nüfusu... ** 17.07.1764 ... Çarsancak, Arguvan, Akçadağ ve Parçikan ahalilerine mürettep kömür miktarının tezyidine ve tekasülü görülenlerin tecziyesine dair *** 21.03.1848 Harput kazasının Perçikan Aşireti dahilinde kain Şevval Uşağı oymağından Mahmud ile Eskiköy karyesi sekenelerinden Hüseyin *** 24.05.1919 Barçikan[Parçikan], Zive ve Herve aşiretleri reisi Halil Efendi'nin davası... deyar heyran
  Gemici köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
K2000: Kıftan [ Kürd kiftan "kavgalılar" ]
1928 K: Gemici
Kürd (Parçikan) yerleşimi
  Üçpınar köy - Keban - Elazığ
1928 K: Giliruşağı
Kürd (Parçikan) yerleşimi
  AkGömlek köy - Keban - Elazığ
1946 MYK: Görkuş
Kürd (Parçikan) yerleşimi
  AltınKürek köy - Keban - Elazığ
1928 K: Xozik [ Erm xozig "domuzcuk" ]
Kürd (Parçikan) yerleşimi
  Yediyol köy - Pötürge - Malatya
1928 K: Parçikan [ Kürd parçikan "şişmanlar (aş.)" ]
Kürd (Parçikan) yerleşimi
■ © Gömlek No:22201 Fon Kodu: MAD.d.. Samsat, Gerger, Harput ve Mardin kazalarının defterde isimleri yazılı mahalle ve köylerde mevcut İslam, Müslim Kıbti ve reaya erkek nüfusuyla Harput havalisinde bahsi geçen köylerde sakin Zeyde, Parçikan ve Hemedi aşiretlerine mensup erkek nüfusu (tüvana, sabi ve müsinn) başlıklarıyla adeden ve sonlarında icmalen gösteren nüfus tahrir defteridir. Kabsız, yıpranmış ve müteaddid mahallerinden parçalanmıştır. a.g.y.tt© »»» Gömlek No:23201 Fon Kodu: MAD.d.. Samsad, Gerger, Harput ve Mardin kazalarının defterde isimleri yazılı mahalle ve köylerinde mevcud İslam, müslim kıbti ve reaya erkek nüfusuyla Harput havalisinde bahsi geçen köylerde sakin Zire, Parcegan ve Hedi aşiretlerine mensub erkek nüfus başlıklarıyla adeden ve sonlarında icmalen gösteren nüfus tahrir defteri. a.g.y.tt© »»» 17.07.1764 Fırat Nehri kurbünde Murad Dağı'nda zuhur eden cevher mağaralarının cevherleri bereketli ve imale salih olmağla işletilmesi için lazım gelen sermayenin ve Keban madeni için Gümüşhane'den amele ve piristat sevkine ve Çarsancak, Arguvan, Akçadağ ve Parçikan ahalilerine mürettep kömür miktarının tezyidine ve tekasülü görülenlerin tecziyesine dair Keban ve Ergani madenleri emininden gelen evraktan hülasa.© »»» 31.05.1799 Anadolu ve Sivas taraflarında eşkıyalık edenlerden tutulan yirmi altı kişinin, Haleb Valisi Vezir Mehmed Paşa huzurunda yapılan muhakemelerinde muhtelif cürümleri sabit olduğu ve asıl sergerdelerinden dört kişinin Harput'ta Kürd aşiretleri ile mücadelede telef oldukları© »»» 21.03.1848 Harput kazasının Perçikan Aşireti dahilinde kain Şevval Uşağı oymağından Mahmud ile Eskiköy karyesi sekenelerinden Hüseyin'in aralarında çıkan münakaşa ve kavga neticesinde Mahmud'un vefatı ve meselenin keyfiyetine dair tahrirat. (6. Anadolu Katil Sirkat)© »»» 15.09.1848 Parcigan Aşireti dahilinde Şevval Uşağı Oymağı'ndan katlen vefat eden Mahmud adlı şahsın keyfiyet-i katline dair Harput valisinin mazbata. (6. Anadolu Katil Sirkat)© »»» 24.10.1848 Parçgan Aşireti Şeval Uşağı Ocağından Mahmut'un katili Hüseyin'in hapis cezasını çekmek üzere Dersaadet'e gönderildiğine dair Harput Eyaleti Valisi Mustafa Sabri'nin arzı.© »»» 27.07.1864 Arabgir kazası muzafından isimleri malum kurâ ahalisinin Perçikan Aşireti Muhtarı Osman'ın tarlaları üzerine hayme kurmuş olduğundan önlenmesi. (21. İstida)© »»» 03.04.1865 Eğin kazasında bazı karyeler ahalisinin mazruatına Barçikan ve sair aşiretler tarafından verilen zararın men'i. (25. İstida)© »»» 24.05.1919 Barçikan[Parçikan], Zive ve Herve aşiretleri reisi Halil Efendi'nin davasının mahallinde görülerek, bu aşiretlerin izzet-i nefislerini yaralayacak muamelelere meydan verilmemesine dair Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti'nden Mamuretülaziz Valiliği'ne çekilen telgraf.© »»» 03.03.1920 Çoban iken Rus Bayram Çetesi'ne iltihak eden ve son müsademede kaçmaya mavaffak olan, Parçikanlı Alo'nun ölü olarak ele geçirildiği ve çetenin de tepelendiği.
  AşağıÇakmak köy - Keban - Elazığ
1928 K: Çakmak
Kürd (Parçikan) yerleşimi
  Görgülü köy - Sivrice (Gözeli bucağı) - Elazığ
1946 MYK: Cevlani
Kürd (Parçikan) yerleşimi
  Altınkuşak köy - Merkez (Balıbey bucağı) - Elazığ
1928 K: Sarini
Kürd (Parçikan) yerleşimi
  Alatarla köy - Merkez (Balıbey bucağı) - Elazığ
1928 K: Goran [ Kürd goran "otlak" ]
Kürd (Parçikan) yerleşimi
  Özgören x - Merkez (Balıbey bucağı) - Elazığ
1928 K: Zarato
■ Keban Baraj gölüne battı. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km